Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70789
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
02.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Zbierka zákonov 1965

1 1/1965 Vyhláška ministerstiev zahraničného obchodu a ťažkého strojárstva, ktorou sa vydávajú základé podmienky dodávky vývozných investičných celkov
2 2/1965 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o obchode a plavbe medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou
3 3/1965 Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa určuje výška štátneho príspevku pre družstevnú bytovú výstavbu začínanú od 1. januára 1965
4 4/1965 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o spolupráci na úseku veterinárnom medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kubánskej republiky
5 5/1965 Vládne nariadenie o zmenách názvov niektorých fakúlt
6 6/1965 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o preprave tovaru po železniciach (CIM) a Medzinárodnom dohovore o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach (CIV)
7 7/1965 Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o organizácii siete colníc a ich pôsobnosti
8 8/1965 Smernice o ochrane dreva schválené uznesením vlády
9 9/1965 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zjednotenej arabskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva
10 10/1965 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o spolupráci v oblasti turistického ruchu medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou
11 11/1965 Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu o hospodárení s obalmi pri dodávkach výrobkov
12 12/1965 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o výmene oficiálnych publikácií a vládnych dokumentov medzi štátmi a Dohovore o medzinárodnej výmene publikácií
13 13/1965 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o zrušení vízovej povinnosti
14 14/1965 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o zriadení organizácie pre spoluprácu v hutníctve železa a o Štatúte organizácie pre spoluprácu v hutníctve železa Intermetall
15 15/1965 Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa zriaďuje Pamätná medaila k 20. výročiu oslobodenia Československej socialistickej republiky
16 16/1965 Vyhláška ministerstiev palív, hutníckeho priemyslu a rudných baní, stavebníctva, Ústrednej správy výskumu a ťažby rádioaktívnych surovín a Ústredného geologického úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 155/1952 Ú. l. (č. 194/1952 Ú. v.), ktorou sa vydávajú podrobné predpisy na vykonanie vládneho nariadenia o vernostnom prídavku baníkov
17 17/1965 Vyhláška Rady Severomoravského krajského národného výboru v Ostrave, ktoru sa Obvodnému národnému výboru v Ostrave-Porube odníma pôsobnosť stavebného úradu
18 18/1965 Vyhláška Ministerstva všeobecného strojárstva a Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva o podmienkach údržby a opráv cestných vozidiel pre motorovú dopravu v majetku občanov a nesocialistických organizácií
19 19/1965 Zásady o uzavieraní dohôd o pracovnej činnosti medzi socialistickými organizáciami a pracovníkmi schválené uznesením vlády z 3. marca 1965
20 20/1965 Zásady pre poskytovanie niektorých služieb a opráv občanmi na základe povolenia národného výboru schválené uznesením vlády z 3. marca 1965.
21 21/1965 Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, Ústrednej rady odborov a Ministerstva zdravotníctva o dôchodkovom zabezpečení, nemocenskom poistení a preventívnej a liečebnej starostlivosti niektorých občanov činných pri poskytovaní služieb
22 22/1965 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o ochrane a o dobe, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri
23 23/1965 Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o súťažnom poriadku pre diela výtvarných umení
24 24/1965 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o zriadení Organizácie pre spoluprácu v priemysle valivých ložísk
25 25/1965 Vyhláška ministerstva zahraničných vecí o zrušení Dohôd o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach uzavretých medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládami Bulharskej ľudovej republiky, Sväzu sovietskych socialistických republík a Maďarskej ľudovej republiky
26 26/1965 Vyhláška Štátnej plánovacej komisie a Ministerstva financií o rozšírení pomoci pracovníkom v železničnej doprave pri družstevnej bytovej výstavbe a výstavbe rodinných domčekov
27 27/1965 Vyhláška ministra financií o vydaní bankoviek po 50 Kčs a pamätných strieborných dvadsaťpäťkorunáčok k 20. výročiu oslobodenia Československej socialistickej republiky Sovietskou armádou
28 28/1965 Vládna vyhláška o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom
29 29/1965 Vyhláška Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov a Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o nákupe a priamom predaji ovocia a zeleniny spotrebiteľom
30 30/1965 Zákon o odškodňovaní pracovných úrazov a chorôb z povolania
31 31/1965 Vyhláška Ústrednej rady odborov, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odškodňovaní pracovných úrazov a chorôb z povolania
32 32/1965 Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia
33 33/1965 Zákon o úhrade nákladov vznikajúcich štátu z úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení na zdraví (o regresných náhradách)
34 34/1965 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva ktorou sa vykonáva zákon o regresných náhradách
35 35/1965 Zákon o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon)
36 36/1965 Zákon o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti
37 37/1965 Vyhláška Ministerstva financií na vykonanie zákona o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti
38 38/1965 Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
39 39/1965 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o kultúrnej spolupráci
40 40/1965 Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o určení podniku „Art Centrum, československé stredisko výtvarných umení” na vykonávanie vývozu a dovozu niektorých diel výtvarných umení
41 41/1965 Vyhláška Ministerstva dopravy o používaní vlastných osobných vozidiel pracovníkmi pri vonkajších výkonoch
42 42/1965 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku veterinárnom
43 43/1965 Rozhodnutie prezidenta republiky o amnestii
44 44/1965 Vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu o zrušení vyhlášky č. 57/1961 Zb. o nákupe prázdnych konzervárenských pohárov
45 45/1965 Vyhláška Ministerstva financií o zmene vyhlášky č. 47/1964 Zb. o peňažných službách občanom
46 46/1965 Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
47 47/1965 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Jednotnom dohovore o omamných látkach
48 48/1965 Zákon Slovenskej národnej rady o náhradách poslancov a platoch funkcionárov Slovenskej národnej rady
49 49/1965 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o medzinárodnej cestnej doprave
50 50/1965 Vyhláška ministra spravodlivosti o odmenách za poskytovanie právnej pomoci (advokátska tarifa)
51 51/1965 Vyhláška ministra spravodlivosti, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania
52 52/1965 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 87/1963 Zb. o odpredaji niektorých poľnohospodárskych výrobkov zamestnancom štátnych majetkov a ostatných štátnych organizácií s poľnohospodárskou výrobou v znení vyhlášky č. 64/1964 Zb.
53 53/1965 Vyhláška Ministerstva dopravy o výcviku a ďalšom zvyšovaní odbornosti vodičov cestných motorových vozidiel
54 55/1965 Metodické pokyny Štátnej plánovacej komisie pre vypracovanie štátneho plávu rozvoja národného hospodárstva
55 56/1965 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon č. 140/1961 Zb.
56 57/1965 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok)
57 58/1965 Zákon, ktorým sa upravuje postih previnení a priestupkov osôb dopúšťajúcich sa opätovne výtržníctva, násilností a príživníctva
58 59/1965 Zákon o výkone trestu odňatia slobody
59 60/1965 Zákon o prokuratúre
60 61/1965 Zákon, ktorým sa dopĺňajú predpisy o organizácii štátnej banskej správy
61 62/1965 Vyhláška Ústredného banského úradu, Ministerstva chemického priemyslu a Ministerstva všeobecného strojárstva o výbušninách
62 63/1965 Zákon o cestovných dokladoch
63 64/1965 Vyhláška Ministerstva vnútra a Ministerstva zahraničných vecí, ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o cestovných dokladoch
64 66/1965 Vládne nariadenie, ktorým sa vykonáva Zákonník práce
65 67/1965 Zákon o niektorých zmenách v nemocenskom poistení
66 68/1965 Zákon o pobyte cudzincov na území Československej socialistickej republiky
67 69/1965 Vyhláška Ministerstva vnútra, ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o pobyte cudzincov na území Československej socialistickej republiky
68 70/1965 Zákon o Sbore národnej bezpečnosti
69 71/1965 Vyhláška Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie priemyslových odborov a výrobkov a jednotnej klasifikácie výrobkov v poľnohospodárstve a lesníctve
70 73/1965 Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zmene Ústrednej správy výskumu a ťažby rádioaktívnych surovín na Ústrednú správu uránového priemyslu
71 74/1965 Vládne nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie č. 16/1963 Zb. o umiestňovaní absolventov vysokých škôl, konzervatórií a stredných odborných škôl
72 75/1965 Vládna vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 127/1954 Ú. l. (č. 153/1954 Ú. v.) o príspevkoch príjemcov autorských odmien a o príspevkoch za použitie voľných diel kultúrnym fondom
73 76/1965 Vyhláška Ministerstva stavebníctva o zmene a doplnení základných podmienok dodávky stavebných hmôt, konštrukcií a dielcov
74 77/1965 Vyhláška Ministerstva stavebníctva o výcviku, spôsobilosti a registrácii obslúh stavebných strojov
75 78/1965 Vyhláška ministra spravodlivosti a generálneho prokurátora, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 151/1961 Zb. o registri trestov
76 79/1965 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o kultúrnej spolupráci
77 80/1965 Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry ochrana voľne žijúcich živočíchov
78 81/1965 Vládne nariadenie o presune pôsobnosti v odbore účtovnej evidencie a o zmene účtovných zásad
79 82/1965 Vyhláška Ústrednej rady odborov, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Zákonníka práce
80 83/1965 Vyhláška ministra financií o vydaní pamätných strieborných desaťkorunáčok k 550. výročiu upálenia majstra Jána HUSA
81 84/1965 Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o učebných odboroch a o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov
82 85/1965 Vyhláška Ministerstva potravinárskeho priemyslu, ktorou sa mení vyhláška o pestovateľskom pálení ovocia
83 86/1965 Vyhláška Rady Východočeského krajského národného výboru v Hradci Králové ktorou sa Miestnemu národnému výboru v Sobotke odníma pôsobnosť stavebného úradu
84 87/1965 Vyhláška Rady Severočeského krajského národného výboru v Ústí nad Labem ktorou sa odníma niektorým mestským národným výborom v kraji pôsobnosti stavebného úradu
85 88/1965 Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zmene zákona č. 8/1959 Zb., ktorým sa ustanovujú základné pravidlá o štátnom rozpočte a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami
86 89/1965 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o výkupe surového dreva, ochrane stromov rastúcich mimo lesa a o mimoriadnom zásobovaní drevom.
87 90/1965 Vládna vyhláška o plánovitom riadení národného hospodárstva
88 91/1965 Vyhláška Štátnej mzdovej komisie o odmeňovaní práce v novej sústave plánovitého riadenia národného hospodárstva
89 92/1965 Vyhláška Ministerstva financií a Štátnej banky československej o financovaní reprodukcie základných prostriedkov
90 93/1965 Vyhláška Ministerstva financií o financovaní neinvestičných nákladov rozvoja vedy a techniky
91 94/1965 Vyhláška Ministerstva financií o správe národného majetku
92 95/1965 Vyhláška Štátnej banky československej o úverovaní socialistických organizácií a o úrokoch
93 96/1965 Vyhláška Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa určuje ďalší obvodný národný výbor v kraji ako stavebný úrad
94 97/1965 Vyhláška Rady Stredočeského krajského národného výboru v Prahe ktorou sa odníma niektorým miestnym národným výborom v kraji pôsobnosť stavebného úradu
95 98/1965 Vyhláška Rady juhočeského krajského národného výboru v Českých Budějoviciach ktorou sa odníma niektorým mestským národným výborom v kraji pôsobnosti stavebného úradu a mení obvod pôsobnosti
96 99/1965 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore uzavretom medzi Belgickom, Nemeckom, Francúzskom a Talianskom za účelom ustanovenia jednotných pravidiel pre vzájomné uznávanie úradných značiek pri skúškach strelných zbraní a Stanovy podpísané v Bruseli 15. júla 1914
97 100/1965 Vyhláška Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov o zrušení povinného odpredaja masti
98 101/1965 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o územných vodách a osobitnom pásme
99 102/1965 Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o jednotnom riadení povinného skúšania a hodnotenia výrobkov
100 103/1965 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou
101 104/1965 Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o súkromnom vyučovaní v odbore umenia a v odbore cudzích jazykov
102 105/1965 Vládne nariadenie o doplnení sústavy zákonných peňazí mincami po 3 Kčs a 5 Kčs
103 106/1965 Vyhláška ministra financií o vydaní mincí po 3 Kčs
104 107/1965 Vyhláška Ústrednej správy energetiky o dodávke elektriny obyvateľstvu
105 108/1965 Vyhláška Ministerstva palív o dodávke vyhrievacích plynov obyvateľstvu
106 109/1965 Zákon o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) (úplné znenie zákona).
107 110/1965 Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry a Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky o evidencii zahraničnej literatúry
108 111/1965 Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o záverečných učňovských skúškach
109 112/1965 Pravidlá pre vykonávanie periodických revízií hospodárenia
110 113/1965 Zákon o Štátnej komisii pre financie, ceny a mzdy, Štátnej komisii pre techniku, Štátnej komisii pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu a Štátnej komisii pre riadenei a organizáciu
111 114/1965 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 52/1963 Zb. o Štátnej plánovacej komisii
112 115/1965 Zákon o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých odvetvových ústredných orgánov
113 116/1965 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 121/1962 Zb. o hospodárskej arbitráži
114 117/1965 Zákon o Štátnej banke československej
115 118/1965 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky o vedeckej a technickej spolupráci
116 119/1965 Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
117 120/1965 Vyhláška, ktorou sa vydávajú smernice Ústrednej rady odborov pre uzavieranie, registráciu, evidenciu a kontrolu kolektívnych zmlúv v novej sústave plánovitého riadenia národného hospodárstva
118 121/1965 Vyhláška Ministerstva financií a Ústrednej rady odborov o použití prostriedkov fondu kultúrnych a sociálnych potrieb a financovaní niektorých činností štátnych hospodárskych organizácií
119 122/1965 Vyhláška ministra hutníckeho priemyslu a rudných baní a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška č. 54/1964 Zb. o výkupe nepotrebných spotrebiteľských zásob hutníckych výrobkov
120 123/1965 Zákon o Československej tlačovej kancelárii
121 124/1965 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o otázkach zbavenia vízovej povinnosti občanov Československej socialistickej republiky a Sväzu sovietskych socialistických republík pri súkromných cestách do Československej socialistickej republiky a Sväzu sovietskych socialistických republík
122 125/1965 Vyhláška Predsedníctva Slovenskej národnej rady o ochrane voľne žijúcich živočíchov
123 126/1965 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o zrušení vízovej povinnosti a rozvoji turistiky
124 127/1965 Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmenách článkov 23, 27 a 61 Charty Organizácie Spojených národov prijatých XVIII. Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov 17. decembra 1963 v rezolúcii č. 1991/XVIII A a B
125 129/1965 Vyhláška Ministerstva financií o financovaní opatrení týkajúcich sa škôd vzniknutých štátnym organizáciám alebo spôsobených nimi na hmotnom majetku
126 130/1965 Uznesenie Národného zhromaždenia k zpráve o činnosti Slovenskej národnej rady vo IV. volebnom období najmä z hľadiska uplatňovania ústavy a dokumentu ÚV KSČ a ÚV KSS zo 7. mája 1964
127 131/1965 Uznesenie Národného zhromaždenia k zpráve vlády o postupe obnovovacích prác na odstránenie škôd spôsobených povodňami na južnom Slovensku
128 132/1965 Vládne nariadenie o organizácii výrobných hospodárskych jednotiek a o ich štatútoch
129 133/1965 Vyhláška Ústrednej správy geodézie a kartografie o zmene vyhlášky č. 23/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností
130 134/1965 Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej komisii pre techniku
131 135/1965 Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti Československej tlačovej kancelárie na Slovensku
132 136/1965 Zákon Slovenskej národnej rady o udeľovaní čestných titulov „Zaslúžilý člen Slovenskej filharmónie” a „Zaslúžilý pracovník Slovenskej filharmónie”
133 137/1965 Zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva a štátnom rozpočte na rok 1966
134 138/1965 Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zmene podriadenosti Pohraničnej stráže
135 139/1965 Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o úprave niektorých hospodárskych záväzkových vzťahov
136 140/1965 Vyhláška ministra zahraničného obchodu o novom znení Poriadku Rozhodcovského súdu Československej obchodnej komory
137 141/1965 Zákon o niektorých zmenách v sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov
138 142/1965 Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa mení vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov
139 143/1965 Vyhláška Ústrednej rady odborov o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení
140 144/1965 Nariadenie o zmene pôsobnosti vo vydávaní povolení zahraničným prevádzateľom cestnej dopravy na jednotlivé prepravy po území Československej socialistickej republiky
141 145/1965 Vyhláška Ministerstva financií o niektorých opatreniach v odbore dane z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti
142 146/1965 Vyhláška Ministerstva financií o správnych poplatkoch
143 147/1965 Vyhláška ministra zahraničného obchodu o niektorých zmenách vo vyhláškach ministra zahraničného obchodu a o podnikoch zahraničného obchodu
144 148/1965 Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení Škodaexportu, podniku zahraničného obchodu
145 149/1965 Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení Investy, podniku zahraničného obchodu
146 150/1965 Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení Merkurie, podniku zahraničného obchodu
147 151/1965 Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení Exica, podniku zahraničného obchodu
148 152/1965 Vyhláška ministra zahraničného obchodu o niektorých zmenách vo vyhláške ministra zahraničného obchodu č. 311/1953 Ú. l. (č. 358/1953 Ú. v.) o zriadení Technoexportu, podniku zahraničného obchodu pre vývoz priemyslových celkov
149 153/1965 Vyhláška ministra zahraničného obchodu o niektorých zmenách vo vyhláške ministra zahraničného obchodu č. 307/1953 Ú. l. (č. 352/1953 Ú. v.) o premene spoločnosti Kovo, účastinnej spoločnosti pre dovoz a vývoz výrobkov presného strojárstva na podnik pre zahraničný obchod
150 154/1965 Vyhláška ministra zahraničného obchodu o niektorých zmenách vo vyhláške ministra zahraničného obchodu č. 308/1953 Ú. l. (č. 353/1953 Ú. v.) o premene spoločnosti Motokov, účastinnej spoločnosti pre dovoz a vývoz vozidiel a výrobkov ľahkého kovopriemyslu na podnik pre zahraničný obchod
151 155/1965 Vyhláška ministra zahraničného obchodu o niektorých zmenách vo výhláške ministra zahraničného obchodu č. 294/1953 Ú. l. (č. 342/1953 Ú. v.) o premene spoločnosti Centrotex, československej účastinnej spoločnosti pre dovoz a vývoz textilného a koženého tovaru na podnik pre zahraničný obchod
152 156/1965 Vyhláška Ministerstva baníctva z 30. decembra 1965 o zmene a doplnení vyhlášky č. 143/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky vyhrievacích plynov, rôp a gazolínu
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore