Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70789
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
02.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Zbierka zákonov 1964

1 1/1964 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vedeckej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger a Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger
2 2/1964 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o cestovnom styku medzi obidvoma krajinami
3 3/1964 Vyhláška Ministerstva dopravy a Ministerstva všeobecného strojárstva o povinnom výkupe opotrebených dielcov cestných vozidiel
4 4/1964 Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zmene a doplnení zákona o voľbách do Národného zhromaždenia a zákona o voľbách do národných výborov
5 5/1964 Vyhláška ministra financií, ktorou sa určuje výška štátneho príspevku pre družstevnú bytovú výstavbu začínanú od 1. januára 1964
6 6/1964 Vyhláška Ministerstva financií a Štátnej banky československej o financovaní, rozpise a kontrole reprodukcie základných prostriedkov
7 7/1964 Vyhláška Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva a Ministerstva financií o opravách bytového majetku
8 8/1964 Vyhláška Ministerstva financií o ďalšej zmene vyhlášky o správnych poplatkoch
9 9/1964 Zákon Slovenskej národnej rady o Výbore Slovenskej národnej rady pre cestovný ruch
10 10/1964 Zákon Slovenskej národnej rady o udeľovaní čestných titulov „Zaslúžilý člen Slovenského národného divadla" a „Zaslúžilý pracovník Slovenského národného divadla"
11 11/1964 Vyhláška Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vývoze kultúrnych pamiatok a predmetov muzeálnej hodnoty
12 12/1964 Vyhláška Ministerstva potravinárskeho priemyslu o pestovateľskom pálení ovocia
13 13/1964 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o vykonávaní pridruženej výroby jednotnými roľníckymi družstvami
14 14/1964 Vyhláška Ústrednej rady odborov o presunoch pracovného času v rokoch 1964 a 1965
15 15/1964 Zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva a štátnom rozpočte na rok 1964
16 16/1964 Ústavný zákon o skončení volebného obdobia Najvyššieho súdu, krajských, okresných a vojenských súdov
17 17/1964 Zákon o Československom rozhlase
18 18/1964 Zákon o Československej televízii
19 19/1964 Zákon, ktorým sa zrušujú colné zľavy pre dovoz strojov a prístrojov
20 20/1964 Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
21 21/1964 Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o označovaní absolventov vysokých škôl
22 22/1964 Zákon o evidencii nehnuteľností
23 23/1964 Vyhláška Ústrednej správy geodézie a kartografie, ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností.
24 24/1964 Zákon o notárskych poplatkoch
25 25/1964 Vyhláška Ministerstva financií na vykonanie zákona o notárskych poplatkoch
26 26/1964 Zákon o vnútrozemskej plavbe
27 27/1964 Vyhláška Ministerstva dopravy o vnútrozemskej plavbe
28 28/1964 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach
29 29/1964 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Colnom dohovore o dočasnom dovoze obalov, Colnom dohovore o uľahčení dovozu tovaru určeného na vystavovanie alebo na použitie na výstavách, veľtrhoch, zasadaniach alebo pri podobných udalostiach o Colnom dohovore o dočasnom dovoze zariadenia potrebného pre výkon povolania
30 30/1964 Vyhláška Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva a Ministerstva spotrebného priemyslu o hospodárení zbernými surovinami a priemyslovým textilným odpadom
31 31/1964 Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o konaní pri vývoze
32 32/1964 Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o konaní pri dovoze
33 33/1964 Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie o československých analytických normáloch
34 34/1964 Zákon o voľbách do Národného zhromaždenia a do národných výborov
35 35/1964 Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady
36 36/1964 Zákon o organizácii súdov a o voľbách sudcov
37 37/1964 Uznesenie Predsedníctva Národného zhromaždenia ČSSR o vyhlásení dňa volieb do Národného zhromaždenia, do Slovenskej národnej rady, do národných výborov a volieb sudcov okresných súdov
38 38/1964 Uznesenie Predsedníctva Národného zhromaždenia ČSSR o určení volebných obvodov pre voľby do Národného zhromaždenia
39 39/1964 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení volebných obvodov pre voľby do Slovenskej národnej rady
40 40/1964 Občiansky zákonník
41 41/1964 Zákon o hospodárení s bytmi
42 42/1964 Vyhláška vlády Československej socialistickej republiky a Ústrednej rady odborov o závodnom stravovaní
43 43/1964 Uznesenie Predsedníctva Národného zhromaždenia ČSSR o niektorých zmenách vo volebných obvodoch pre voľby do Národného zhromaždenia
44 44/1964 Vyhláška Ministerstva financií o zmene správneho poplatku za povolenie na vývoz
45 45/1964 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka
46 46/1964 Vyhláška Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva o zárukách, zľavách pri nedodržaní dodacích lehôt a o poplatku za uskladnenie pri niektorých službách vykonávaných organizáciami miestneho hospodárstva a výrobnými družstvami
47 47/1964 Vyhláška Ministerstva financií o peňažných službách občanom
48 48/1964 Vyhláška Ministerstva financií o poistných podmienkach pre poistenie majetku
49 49/1964 Vyhláška Ministerstva financií o poistných podmienkach pre poistenie osôb
50 50/1964 Vyhláška Ministerstva financií o poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škody
51 51/1964 Zákon o dráhach
52 52/1964 Vyhláška Ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o dráhach
53 53/1964 Zákon o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti
54 54/1964 Vyhláška ministra hutníckeho priemyslu a rudných baní a Hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o výkupe nepotrebných spotrebiteľských zásob hutníckych výrobkov
55 55/1964 Vyhláška Ústrednej správy energetiky, ktorou sa mení vyhláška o skúškach zváračov niektorých technických zariadení
56 56/1964 Zákon, ktorým sa mení zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov
57 57/1964 Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa mení vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 33/1962 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov
58 58/1964 Zákon o zvýšení starostlivosti o tehotné ženy a matky
59 59/1964 Vládne nariadenie o úlohách národných výborov pri starostlivosti o deti
60 60/1964 Vyhláška Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu
61 61/1964 Zákon Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky o rozvoji rastlinnej výroby
62 62/1964 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a Ministerstva spravodlivosti, ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o rozvoji rastlinnej výroby
63 63/1964 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o ochrane proti zavliekaniu škodcov a chorôb rastlín a burín pri dovoze, prevoze a vývoze (vonkajšia karanténa)
64 64/1964 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o doplnení vyhlášky č. 87/1963 Zb. o odpredaji niektorých poľnohospodárskych výrobkov zamestnancom štátnych majetkov a ostatných štátnych organizácií s poľnohospodárskou výrobou
65 65/1964 Vyhláška Ministerstva dopravy o prístavnom poriadku pre československé prístavy
66 66/1964 Vyhláška Ministerstva dopravy o prekladovom a skladovom poriadku pre prístavy určené pre verejnú potrebu
67 67/1964 Vyhláška Ministerstva dopravy o poriadku pre ciachovanie vnútrozemských plavidiel
68 68/1964 Vyhláška Ministerstva dopravy o prenesení pôsobnosti štátnej správy vo veciach dráh
69 69/1964 Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o Správe štátnych hmotných rezerv
70 70/1964 Zásady plánovania a koordinácie kontrolnej činnosti
71 71/1964 Vyhláška Ministerstva financií o kúpeľnom poplatku
72 72/1964 Vyhláška Ministerstva financií o odplatnom nadobúdaní vecí socialistickými organizáciami od občanov a súkromných právnických osôb
73 73/1964 Vyhláška Ministerstva financií o cenách stavieb v osobnom vlastníctve a o náhradách pri vyvlastnení nehnuteľností
74 74/1964 Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o doplnení vyhlášky, ktorou sa určujú podmienky účinkovania divadelných umelcov z povolania na predstaveniach mimo prevádzky divadla, a vyhlášky, ktorou sa ustanovuje povinné sprostredkovanie pre niektoré odbory umeleckej činnosti
75 75/1964 Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa mení a dopĺňa príloha vyhlášky č. 73/1961 Zb. o učebných odboroch
76 76/1964 Vyhláška Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory ako stavebné úrady
77 77/1964 Vyhláška Rady Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach, ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady
78 80/1964 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o obchode a plavbe medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou
79 81/1964 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o pomoci pri živelných pohromách podpísanom v Prahe 6. októbra 1956 a o zmene článku II uvedeného Dohovoru
80 82/1964 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o konzulárnych stykoch medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie
81 83/1964 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali o vedeckej a technickej spolupráci
82 84/1964 Vyhláška ministra zahraničných vecí k Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali
83 85/1964 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o úprave pohraničného prechodu železníc
84 86/1964 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou demokratickou republikou
85 87/1964 Vyhláška Ministerstva vnútra o vodičských preukazoch
86 88/1964 Vládne nariadenie o úprave dĺžky základnej služby ženám, ktoré dobrovoľne vstúpia do vojska
87 89/1964 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci v oblasti zdravotníctva
88 90/1964 Vyhláška ministra financií, ktorou sa zrušuje vyhláška č. 94/1960 Zb. o poskytovaní preddavkov jednotným roľníckym družstvám na plánované tržby za dodávky poľnohospodárskych výrobkov
89 91/1964 Vyhláška Ústredného zväzu výrobných družstiev, ktorou sa mení vyhláška č. 274/1956 Ú. l. (Ú. v.) o nemocenskom poistení členov výrobných družstiev
90 92/1964 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o šírom mori
91 93/1964 Zákon o určení odborov štátnej správy, v ktorých pôsobia povereníci Slovenskej národnej rady a o súvisiacich zmenách v organizácii niektorých ústredných orgánov
92 94/1964 Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
93 95/1964 Vládne nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 126/1962 Zb., ktorým sa zriaďujú interrupčné komisie a vykonáva zákon o umelom prerušení tehotnosti
94 96/1964 Zákon o technickej normalizácii
95 97/1964 Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie, ktorou sa vykonáva zákon o technickej normalizácii
96 98/1964 Zákon o dani z motorových vozidiel
97 99/1964 Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o dani z motorových vozidiel
98 100/1964 Vyhláška Ministerstva financií o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov
99 105/1964 Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných samostatne hodpodáriacich osôb a o poskytovaní zaopatrovacieho príspevku členom ich rodín
100 106/1964 Vládna vyhláška o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom
101 107/1964 Vládna vyhláška o zaraďovaní zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie pre účely dôchodkového zabezpečenia
102 108/1964 Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia o pôsobnosti národných výborov vo veciach sociálneho zabezpečenia
103 110/1964 Zákon o telekomunikáciách.
104 111/1964 Vyhláška Ústrednej správy spojov, ktorou sa vykonáva zákon o telekomunikáciách
105 112/1964 Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa zriaďuje Pamätná medaila k 20. výročiu Slovenského národného povstania
106 113/1964 Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o príplatkoch na kúpeľnú starostlivosť
107 114/1964 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti o podnikovom registri
108 115/1964 Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa určuje správny poplatok za vydanie lekárskeho potvrdenia
109 116/1964 Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o prechode právomoci v niektorých hospodárskych sporoch na hospodársku arbitráž
110 117/1964 Vyhláška Ministerstva financií o správe národného majetku
111 118/1964 Vyhláška Ministerstva národnej obrany, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov a vývojových prác, určených na zabezpečenie obranyschopnosti štátu Zmena názvu od 1. 1. 1990 - o základných podmienkach dodávky na zabezpečenie obranyschopnosti štátu
112 119/1964 Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov chemického priemyslu
113 120/1964 Vládna vyhláška o úprave dôchodkov niektorých osôb
114 121/1964 Vyhláška Ústrednej správy energetiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky elektriny a tepla
115 122/1964 Vyhláška Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov a Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky nákupu poľnohospodárskych výrobkov a dodávok poľnohospodárskych potrieb
116 123/1964 Vyhláška Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky poľnohospodárskych výrobkov
117 124/1964 Zákon Slovenskej národnej rady o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady
118 125/1964 Zákon Slovenskej národnej rady o Komisii ľudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady
119 126/1964 Vyhláška Ministerstva dopravy o styku medzi celoštátnymi dráhami a vlečkami a o vzťahoch medzi zúčastnenými organizáciami (vlečkové podmienky)
120 127/1964 Vyhláška Ministerstva dopravy o mestskom prepravnom poriadku
121 128/1964 Vyhláška Ministerstva dopravy, ktorou sa mení príloha vyhlášky č. 74/1961 Zb. o prenájme a používaní cestných vozidiel pre motorovú dopravu
122 129/1964 Vyhláška Ministerstva potravinárskeho priemyslu, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky potravinárskych a niektorých iných výrobkov
123 130/1964 Vyhláška Ministerstva potravinárskeho priemyslu, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky potravinárskych výrobkov dodávaných organizáciám štátneho a družstevného maloobchodu
124 131/1964 Vyhláška Ministerstva spotrebného priemyslu, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov spotrebného priemyslu
125 134/1964 Vyhláška Ministerstva dopravy o prepravnom poriadku vodnej dopravy
126 135/1964 Vyhláška ministerstiev všeobecného strojárstva a ťažkého strojárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky strojárskych výrobkov
127 136/1964 Vyhláška Ministerstva všeobecného strojárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv strojárskych výrobkov
128 137/1964 Vyhláška Ministerstva všeobecného strojárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv cestných vozidiel pre motorovú dopravu
129 138/1964 Vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov dodávaných podnikmi štátneho obchodu
130 139/1964 Vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky zeleniny a ovocia medzi podnikmi štátneho obchodu Zelenina a na priemyslové spracovanie
131 140/1964 Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o povinných a pracovných výtlačkoch
132 141/1964 Vyhláška Ministerstva financií o rozšírení povinného poistenia jednotných roľníckych družstiev
133 142/1964 Vyhláška Ministerstva palív, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky tuhých palív
134 143/1964 Vyhláška Ministerstva palív, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky vyhrievacích plynov, rôp a gazolínu
135 144/1964 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o pevninskej plytčine
136 145/1964 Vyhláška Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky hutníckych výrobkov
137 146/1964 Vyhláška Štátnej plánovacej komisie o podrobnejšom vymedzení pôsobnosti v odbore plánovania, tvorby a kontroly cien
138 147/1964 Vyhláška Ministerstva spotrebného priemyslu, Ministerstva školstva a kultúry a Ústrednej správy spojov, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky neperiodických publikácií, periodických publikácií, hospodárskych tlačovín a špeciálnych polygrafických výrobkov
139 148/1964 Vyhláška Ústrednej správy geodézie a kartografie, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky geodetických a kartografických prác
140 149/1964 Vyhláška Ústredného geologického úradu, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky geologických prác
141 150/1964 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky surového dreva a trieslovej kôry
142 151/1964 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky farmaceutických výrobkov, výrobkov zdravotníckej techniky, veterinárnych biopreparátov a niektorých laboratórnych prípravkov
143 152/1964 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov dodávaných národným podnikom Zdravotnícke zásobovanie ústavom národného zdravia
144 153/1964 Uznesenie Predsedníctva Národného zhromaždenia ČSSR o určení termínu volieb sudcov Najvyššieho súdu, krajských súdov a sudcov z povolania vojenských súdov
145 154/1964 Vyhláška ministra-predsedu Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky strojových počtovníckych prác
146 155/1964 Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa ustanovuje výnimka z ustanovenia § 43 lesného zákona
147 156/1964 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o vzájomnej železničnej doprave
148 157/1964 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch
149 158/1964 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckých službách medzi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou
150 159/1964 Vládne nariadenie o udeľovaní čestných titulov „zaslúžilý člen Českej filharmónie” a „zaslúžilý pracovník Českej filharmónie”
151 162/1964 Vyhláška Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky o povinnom skúšaní a kontrole výrobkov a materiálov určených do oblasti so sťaženými klimatickými podmienkami
152 163/1964 Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
153 164/1964 Vyhláška ministra financií o vydaní pamätných strieborných desaťkorunáčok k 20. výročiu Slovenského národného povstania
154 165/1964 Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa mení a doplňuje zákon o niektorých služobných pomeroch vojakov
155 166/1964 Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o pedagogických fakultách
156 167/1964 Vyhláška Ministerstva dopravy, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 119/1962 Zb. o hospodárnosti prevádzky cestných vozidiel pre motorovú dopravu
157 168/1964 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Federatívnou republikou Kamerun
158 169/1964 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vyhlasujú Vzorové stanovy jednotných roľníckych družstiev s doplnkami a zmenami prijatými VI. celoštátnym zjazdom jednotných roľníckych družstiev
159 170/1964 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o vypracovaní doplnkov a zmien stanov JRD, ich schvaľovaní a registrácií
160 171/1964 Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o Československej novinárskej cene
161 172/1964 Vyhláška Štátnej komisie pre vedecké hodnosti, ktorou sa vydáva organizačný a rokovací poriadok Štátnej komisie pre vedecké hodnosti
162 173/1964 Vyhláška Ministerstva stavebníctva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky stavebných hmôt, konštrukcií a dielcov
163 174/1964 Vyhláška Správy federálnych hmotných rezerv o základných podmienkach dodávky štátnych hmotných rezerv
164 175/1964 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o mnohostrannom zúčtovaní v prevoditeľných rubľoch a o zriadení Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce
165 176/1964 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Európskom dohovore o obchodnej arbitráži
166 177/1964 Vyhláška Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 41/1964 Zb. o hospodárení s bytmi
167 178/1964 Vyhláška Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní o zbere a výkupe vyradených alkalických akumulátorových článkov
168 179/1964 Vyhláška Ministerstva všeobecného strojárstva o zrušení vyhlášky č. 229/1957 Ú. l. (Ú. v.) o úprave cien za práce vykonávané počtovníckymi strojmi
169 180/1964 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o obchode a plavbe medzi Československou socialistickou republikou a Rumunskou ľudovou republikou
170 181/1964 Vyhláška Ministerstva vnútra o základných skutočnostiach tvoriacich štátne tajomstvo
171 182/1964 Uznesenie Národného zhromaždenia Zásady ďalšieho prehĺbenia činnosti Národného zhromaždenia
172 183/1964 Zákon o rokovacom a pracovnom poriadku Národného zhromaždenia
173 184/1964 Zákon, ktorým sa vylučuje premlčanie trestného stíhania najzávažnejších trestných činov proti mieru, vojnových trestných činov a trestných činov proti ľudskosti spáchaných v prospech alebo v službách okupantov
174 185/1964 Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
175 186/1964 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckých službách medzi Československou socialistickou republikou a Kambodžským kráľovstvom
176 187/1964 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vytvorení a prevádzke spoločného parku nákladných vozňov
177 188/1964 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou
178 189/1964 Vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu o normách nezavinených mánk v organizáciách vnútorného obchodu
179 190/1964 Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o paušále cla a náhradnej dávky za daň z obratu z vecí dovážaných bez odplaty
180 191/1964 Vyhláška Štátnej plánovacej komisie a Ministerstva financií o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej bytovej výstavbe a výstavbe rodinných domčekov
181 192/1964 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o ochrane výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a rozhlasových organizácií
182 193/1964 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o leteckej doprave
183 194/1964 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva o povinnom hlásení živo a mŕtvo narodeného plodu, úmrtia dieťaťa do siedmich dní po pôrode a úmrtia matky
184 195/1964 Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia o rozsahu pracovnej činnosti potrebnej pre započítanie kalendárneho roku v dôchodkovom zabezpečení družstevných roľníkov
185 197/1964 Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel
186 198/1964 Vyhláška Štátnej komisie pre vedecké hodnosti o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností
187 199/1964 Vyhláška predsedu Československej akadémie vied a ministra školstva a kultúry o výchove nových vedeckých pracovníkov
188 200/1964 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou
189 201/1964 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o československej prievoznej doprave cez územie Poľskej ľudovej republiky na úseku železničnej trate medzi stanicami Hrádek nad Nisou a Zittau
190 202/1964 Zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva a štátnom rozpočte na rok 1965
191 203/1964 Zákon o úprave niektorých úloh štátnej správy v civilnom letectve
192 204/1964 Vyhláška Ministerstva financií o fakturovaní a platení dodávok neinvestičnej povahy
193 205/1964 Vyhláška Ministerstva financií o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a pre generálne opravy
194 206/1964 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou
195 207/1964 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach.
196 208/1964 Vyhláška ministra financií a generálneho riaditeľa Štátnej banky československej o emisných a pokladničných operáciách
197 209/1964 Vyhláška Ministerstva dopravy o zriadení Štátnej leteckej inšpekcie a Správy dopravných letísk
198 210/1964 Vyhláška Ministerstva financií o preukazoch pre zníženie dane zo mzdy a o niektorých ďalších opatreniach v odbore tejto dane
199 211/1964 Vyhláška Ministerstva dopravy o prepravnom poriadku združenej prepravy kusových zásielok
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore