Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Zbierka zákonov 1962

1 1/1962 Zákon Slovenskej národnej rady o vyhlasovaní zákonov a iných právnych predpisov Slovenskej národnej rady
2 2/1962 Vyhláška Ústrednej rady odborov o presune pracovného času v roku 1962
3 3/1962 Vyhláška Ministerstva dopravy a spojov o riadení nákladnej automobilovej dopravy národnými výbormi
4 4/1962 Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o vyhlasovaní zákonov a iných právnych predpisov
5 5/1962 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou
6 6/1962 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Colnom dohovore o medzinárodnej doprave tovaru na podklade karnetu TIR (Dohovor TIR)
7 7/1962 Vyhláška Ústrednej rady odborov, Ministerstva zdravotníctva a Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o náhradách pri úrazoch a chorobách z povolania
8 8/1962 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov, ktorou sa upravuje spoločné uplatňovanie nárokov na náhradu nákladov liečebnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia a rozhodovanie o nich (vyhláška o regresných náhradách)
9 9/1962 Vyhláška vedúceho Ústredného úradu pre veci národných výborov o úplnom znení zákona č. 67/1956 Zb. o hospodárení s bytmi
10 10/1962 Vyhláška Ústredného úradu pre veci národných výborov, ktorou sa vykonáva zákon o hospodárení s bytmi
11 11/1962 Vládne nariadenie o prehĺbení organizácie riadenia poľnohospodárstva národnými výbormi
12 12/1962 Uznesenie vlády, ktorým sa ustanovujú zásady pre rozmiesťovanie mládeže a pre prijímanie na ďalšie štúdium
13 13/1962 Vládne nariadenie o novej organizácii Československého filmu
14 14/1962 Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška o uzavieraní hospodárskych zmlúv na úseku novej techniky
15 15/1962 Vyhláška Rady Juhomoravského krajského národného výboru v Brne ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady
16 16/1962 Vyhláška Ministerstva financií o konaní vo veciach daní a poplatkov
17 17/1962 Zákon o zriadení Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky
18 18/1962 Vyhláška ministra financií, ktorou sa určuje výška štátneho príspevku pre družstevnú bytovú výstavbu začínanú v roku 1962
19 19/1962 Rozpočtový zákon na rok 1962
20 20/1962 Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
21 21/1962 Vyhláška Ministerstva všeobecného strojárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv a plánovanej údržby cestných vozidiel pre motorovú dopravu vo verejných automobilových opravovniach
22 22/1962 Vyhláška Rady Severočeského krajského národného výboru v Ústí nad Labem Z 27. Februára 1962, ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady
23 23/1962 Zákon o poľovníctve
24 24/1962 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve
25 25/1962 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri
26 26/1962 Vyhláška ministra-predsedu Ústredného úradu štátnej kontroly a štatistiky o ukladaní kárnych opatrení a peňažných náhrad orgánmi štátnej kontroly a štatistiky
27 27/1962 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o prijímaní a výmene absolventov vysokých škôl, študentov a žiakov odborných škôl
28 28/1962 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o spolupráci v oblasti zdravotníctva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kubánskej republiky
29 29/1962 Vládne nariadenie o udeľovaní štátnych cien Klementa Gottwalda
30 30/1962 Vládne nariadenie o štátnej novinárskej cene Václava Kopeckého
31 31/1962 Vyhláška Ústrednej rady odborov, ktorou sa určujú spotrebné materiálové normy, ceny a finančné limity pre základné diétne jedlá v závodnom stravovaní
32 32/1962 Zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov
33 33/1962 Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov
34 34/1962 Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia o zásadách pre posudzovanie invalidity a čiastočnej invalidity pre účely dôchodkového zabezpečenia (poistenia)
35 35/1962 Zákon o mierovej službe
36 36/1962 Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie o zabezpečovaní správnosti vybraných meradiel
37 37/1962 Vyhláška Predsedníctva Slovenskej národnej rady o úhrade nákladov na udržiavanie a obnovu kultúrnych pamiatok
38 38/1962 Vyhláška ministra dopravy a spojov o zmene poriadku plavebnej bezpečnosti pre československý úsek Dunaja
39 39/1962 Vyhláška Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady
40 40/1962 Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zriadení Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov
41 41/1962 Vyhláška Ministerstva potravinárskeho priemyslu o hospodárení s odpadovými tukmi živočíšneho a rastlinného pôvodu
42 42/1962 Vyhláška ministra dopravy a spojov o úprave mzdových podmienok pre vodičov cestných motorových vozidiel, závozníkov a sprievodcov autobusov
43 43/1962 Vyhláška ministra financií o vydaní bankoviek po 25 Kčs a mincí po 1 halieri nového vzoru a stiahnutí bankoviek po 25 Kčs vzoru 1953
44 44/1962 Vyhláška Ministra zdravotníctva, ktorou sa mení a doplňuje liečebný poriadok
45 45/1962 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Ghana o leteckých službách medzi ich krajinami a cez ich územie
46 46/1962 Rozhodnutie prezidenta republiky o amnestii
47 47/1962 Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o začlenení Československej akadémie pôdohospodárskych vied do Československej akadémie vied.
48 48/1962 Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
49 49/1962 Vyhláška ministrov vnútorného obchodu a financií a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o nákupe tovaru v štátnom a družstevnom obchode socialistickými organizáciami
50 50/1962 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou
51 51/1962 Vládna vyhláška o podnikových inštitútoch
52 52/1962 Vyhláška Ministra všeobecného strojárstva o skúšaní a overovaní zbraní a streliva pre civilnú potrebu
53 53/1962 Vyhláška ministra dopravy a spojov o zmene Prílohy I (Predpisy o látkach a predmetoch vylúčených z prepravy alebo pripustených na prepravu za osobitných podmienok - RID) k Medzinárodnému dohovoru o preprave tovaru po železniciach (CIM) z 25. októbra 1952
54 54/1962 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vedeckej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana
55 55/1962 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana
56 56/1962 Vyhláška ministra vnútra o Pomocnej stráži verejnej bezpečnosti
57 57/1962 Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa doplňuje príloha vyhláška č. 73/1961 Zb. o učebných odboroch
58 58/1962 Vyhláška ministra hutníckeho priemyslu a rudných baní a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o výkupe nadbytočných zásob hutníckych výrobkov a o ich plánovitom vracaní do obehu
59 59/1962 Vyhláška Rady Východočeského krajského národného výboru Hradec Králové ktorou sa určuje ďalší miestny národný výbor ako stavebný úrad
60 60/1962 Vládne nariadenie o udeľovaní čestného odznaku „Za ochranu hraníc ČSSR"
61 61/1962 Vyhláška ministra zahraničných vecí o dohode medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o rozšírení turistickej oblasti a o zmene jednotlivých ustanovení Dohovoru medzi vládou Československej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o pohraničnom turistickom ruchu, podpísaného v Prahe 6. septembra 1955 a pozmeneného výmenou nót 20. mája 1961 (vyhláška ministra zahraničných vecí z 28. júna 1956, č. 29/1956 Zb. a vyhláška ministra zahraničných vecí zo 4. júla 1961 č. 80/1961 Zb.)
62 62/1962 Zákon o udeľovaní vyznamenaní
63 63/1962 Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa mení § 2 ods. 4 zákona o Štátnej plánovacej komisii
64 64/1962 Zákon, ktorým sa rozširuje pôsobnosť Štátnej energetickej inšpekcie
65 65/1962 Vyhláška Ministerstva palív a energetiky o zmene vyhlášky č. 76/1961 Zb., ktorou sa vykonávajú ustanovenia plynárenského zákona
66 66/1962 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o úprave právnych vzťahov vo veciach občianskych, rodinných a trestných
67 67/1962 Zákon o nákupe poľnohospodárskych výrobkov od drobných užívateľov poľnohospodárskej pôdy a chovateľov kráv
68 68/1962 Vyhláška Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov o nákupe poľnohospodárskych výrobkov od drobných užívateľov poľnohospodárskej pôdy a chovateľov kráv
69 69/1962 Vyhláška Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov o domácich zakáľačkách ošípaných, povinnom odpredaji masti a nákupe krupónov z týchto zakáľačiek
70 70/1962 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou
71 71/1962 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Afgánskym kráľovstvom
72 72/1962 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o štátnom občianstve vydatých žien
73 73/1962 Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o inzercii v tlači
74 74/1962 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o zákaze odstrelu jarabíc v roku 1962 a 1963
75 75/1962 Vyhláška Ministerstva vnútra o zrušení vyhlášky č. 164/1953 Ú. l. (č. 202/1953 Ú. v.) o horľavých kvapalinách
76 76/1962 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o Antarktíde
77 77/1962 Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa doplňuje a mení zákon o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc
78 78/1962 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc
79 79/1962 Vládne nariadenie, ktorým sa rozširuje účinnosť zákona č. 69/1958 Zb. o hospodárskych vzťahoch medzi socialistickými organizáciami, na úsek stavebnej investičnej výstavby JRD
80 80/1962 Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o rozšírení pôsobnosti orgánov štátnej arbitráže na spory na úseku stavebnej investičnej výstavby JRD
81 81/1962 Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o colnom oslobodení predmetov dovážaných pre potrebu osôb a orgánov požívajúcich výsady a imunity v Československej socialistickej republike
82 82/1962 Vyhláška Ministerstva financií o zmene vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o dôchodkovej dani družstiev a iných organizácií
83 83/1962 Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa doplňuje príloha k vyhláške č. 73/1961 Zb. o učebných odboroch
84 84/1962 Vládna vyhláška o organizácii a pôsobnosti užších dávkových komisií a užších komisií sociálnej starostlivosti
85 85/1962 Vládna vyhláška o zavádzaní nových druhov spotrebného tovaru do predaja
86 86/1962 Vyhláška Štátnej plánovacej komisie, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška o metodike tvorby cien
87 87/1962 Vládne nariadenie o pedagogických inštitútoch
88 88/1962 Vyhláška Ministerstva financií o zdaňovaní prémií a odmien
89 90/1962 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Parížskom dohovore na ochranu priemyslového vlastníctva z 20. marca 1883, revidovanom v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934 a v Lisabone 31. októbra 1958
90 91/1962 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o úprave právnych vzťahov vo veciach občianskych, rodinných a trestných
91 92/1962 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o úhradách za zbližovanie, vyvážanie a odvoz dreva a kôry z lesa
92 93/1962 Vyhláška ministra hutníckeho priemyslu a rudných baní o štátnej službe pre drahé kovy
93 94/1962 Uznesenie vlády, ktorým sa vykonáva lesný zákon v pôsobnosti Ministerstva národnej obrany
94 95/1962 Vyhláška Ústrednej rady odborov o presune pracovného času v roku 1963
95 96/1962 Vyhláška Rady Juhomoravského krajského národného výboru v Brne, ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady
96 97/1962 Vyhláška Ministerstva výstavby o dokumentácii, sledovaní a vyhodnocovaní experimentálnych stavieb
97 98/1962 Vyhláška Ministerstva vnútra o pracovných pomeroch, výkone služby a kárnej zodpovednosti príslušníkov verejných požiarnych útvarov
98 99/1962 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Libanonskou republikou o leteckých službách
99 100/1962 Vyhláška Ministerstva palív a energetiky o zmene vyhlášky č. 7/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky elektriny
100 101/1962 Vyhláška Ministerstva palív a energetiky o zmene vyhlášky č. 8/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky tepla
101 102/1962 Vyhláška Ministerstva palív a energetiky o zmene a doplnení vyhlášky č. 14/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky vyhrievacích plynov
102 103/1962 Vyhláška Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov o úprave predaja prebytkov poľnohospodárskych výrobkov
103 104/1962 Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu o hospodárnom využití lepenkových prepravných obalov
104 105/1962 Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu o predĺžení platnosti vyhlášky, ktorou sa doplňujú základné podmienky dodávky výrobkov chemických, gumárskych a azbestových a výrobkov priemyslu celulózy a papiera
105 106/1962 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Marokom o leteckej doprave
106 107/1962 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o telekomunikáciách
107 108/1962 Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o súkromnom vyučovaní v odbore umenia a v odbore cudzích jazykov
108 109/1962 Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa mení vyhláška o správnych poplatkoch
109 110/1962 Vyhláška ministra financií o vydaní bankoviek po 100 Kčs a mincí po 25 halieroch, 5 halieroch a 3 halieroch nového vzoru a o stiahnutí bankoviek po 10 Kčs vzoru 1953
110 111/1962 Vyhláška Ministerstva výstavby o zmene a doplnení vyhlášky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky stavebných prác
111 112/1962 Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 94/1961 Zb. o označovaní absolventov vysokých škôl
112 113/1962 Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o označovaní cudzincov, ktorí absolvovali československé vysoké školy alebo získali československé vedecké hodnosti
113 114/1962 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o štátnom odbornom dozore nad technickým stavom strojov používaných v poľnohospodárstve a nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci s týmito strojmi
114 115/1962 Vyhláška Ústredného úradu pre veci národných výborov o zmene vyhlášky č. 10/1962 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o hospodárení s bytmi
115 116/1962 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckých službách medzi Československou socialistickou republikou a republikou Mali
116 117/1962 Vyhláška ministrov vnútorného obchodu a financií a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o zmene vyhlášky č. 49/1962 Zb. o nákupe tovaru v štátnom a družstevnom obchode socialistickými organizáciami
117 118/1962 Vyhláška predsedu Ústredného banského úradu ktorou sa prenáša sídlo Obvodného banského úradu v Lokti do Sokolova
118 119/1962 Vyhláška Ministerstva dopravy a spojov o hospodárnosti prevádzky cestných vozidiel pre motorovú dopravu
119 120/1962 Zákon o boji proti alkoholizmu
120 121/1962 Zákon o hospodárskej arbitráži
121 122/1962 Zákon o štátnej poľnohospodárskej, potravinárskej a obchodnej inšpekcii
122 123/1962 Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o pôdohospodárskej dani
123 124/1962 Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o pôdohospodárskej dani
124 125/1962 Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia.
125 126/1962 Vládne nariadenie, ktorým sa zriaďujú interrupčné komisie a vykonáva zákon o umelom prerušení tehotnosti
126 127/1962 Vyhláška Ministerstva výstavby, Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky prác a výkonov pre vykonávanie poľnohospodárskej stavebnej investičnej výstavby jednotných roľníckych družstiev a spoločných družstevných podnikov
127 128/1962 Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o úprave sadzieb majetkových sankcií pri dodávkach pre investičnú výstavbu
128 129/1962 Vyhláška Ministerstva dopravy a spojov o zmene vyhlášky č. 160/1952 Ú. l. (č. 202/1952 Ú. v.), ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o úprave podnikania v cestnej doprave
129 130/1962 Vyhláška ministra financií o štátnom príspevku pre družstevnú bytovú výstavbu
130 131/1962 Vyhláška Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor ako stavebný úrad
131 132/1962 Vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu o normách nezavinených mánk v organizáciách vnútorného obchodu
132 133/1962 Vyhláška Ministerstva financií o hmotnom zabezpečení účastníkov školení v krátkodobých kurzoch usporadúvaných v pôsobnosti jednotlivých ústredných orgánov a národných výborov
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore