Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Zbierka zákonov 1961

1 1/1961 Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa mení a doplňuje zákon o Štátnej plánovacej komisii
2 2/1961 Vládne nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje štatút Štátnej plánovacej komisie
3 3/1961 Vládne nariadenie, ktorým sa ustanovuje štatút Slovenskej plánovacej komisie
4 4/1961 Vyhláška podpredsedu vlády a predsedu Štátnej plánovacej komisie o úplnom znení zákona č. 41/1959 Zb. o Štátnej plánovacej komisii
5 5/1961 Vyhláška podpredsedu vlády a predsedu Štátnej plánovacej komisie o úplnom znení vládneho nariadenia č. 44/1959 Zb., ktorým sa ustanovuje štatút Štátnej plánovacej komisie
6 6/1961 Vyhláška rady Juhočeského krajského národného výboru v Českých Budějoviciach ktorou sa určujú výkonné orgány ďalších miestnych národných výborov v kraji ako stavebné úrady prvého stupňa
7 7/1961 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Japonskom
8 8/1961 Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
9 9/1961 Rozpočtový zákon na rok 1961
10 10/1961 Vládne nariadenie o udeľovaní Československého radu Bieleho leva
11 11/1961 Vyhláška ministra ťažkého strojárstva o náležitostiach, ktoré sa poskytujú pracovníkom získaným náborom vykonávaným národnými výbormi
12 12/1961 Vládne nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie č. 120/1950 Zb. o právach a povinnostiach štátnych zamestnancov, o konaní vo veciach ich pracovného pomeru a o rozhodcovských komisiách
13 13/1961 Vyhláška Ústrednej rady odborov, ktorou sa vydávajú smernice o vykonávaní rozhodcovského konania v pracovných sporoch štátnych zamestnancov
14 14/1961 Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o licenčných a im podobných zmluvách uzavieraných s devízovými cudzozemcami na využívanie vynálezov, patentov a výrobných alebo technologických postupov
15 15/1961 Vyhláška Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa určujú výkonné orgány ďalších miestnych národných výborov v kraji ako stavebné úrady prvého stupňa
16 16/1961 Vyhláška Rady Severočeského krajského národného výboru v Ústí nad Labem Zo 17. Januára 1961, Ktorou sa určujú výkonné orgány ďalších mestských národných výborov v kraji ako stavebné úrady prvého stupňa
17 17/1961 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k lesnému zákonu
18 18/1961 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky strojových počtovníckych prác vykonávaných strojovými počtovníckymi stanicami Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva
19 19/1961 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o spolupráci na úseku veterinárnom a o Zmluve o spolupráci na úseku karantény a ochrany rastlín pred škodcami a chorobami
20 20/1961 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Irackou republikou.
21 21/1961 Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí o vydaní československých pasov
22 22/1961 Vyhláška Ústredného geologického úradu a Ministerstva financií o projektovaní, rozpočtovaní, plánovaní, financovaní, fakturovaní a platení geologických prác
23 23/1961 Vyhláška Ústredného geologického úradu, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky prieskumných geologických prác
24 24/1961 Vyhláška generálneho riaditeľa Štátnej banky československej o poskytovaní prevádzkových úverov obchodným organizáciám
25 25/1961 Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa mení zákon č. 41/1953 Zb.
26 26/1961 Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa menia niektoré ustanovenia zákona o voľbách do Národného zhromaždenia a zákona o voľbách do národných výborov
27 27/1961 Vyhláška Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa určujú výkonné orgány ďalších mestských národných výborov v kraji ako stavebné úrady prvého stupňa
28 28/1961 Vyhláška ministra dopravy a spojov, ktorou sa vyhlasuje doplňujúce ustanovenie Medzinárodného dohovoru o preprave tovaru po železniciach (CIM), vydané na zhospodárnenie železničnej dopravy sústredením medzinárodnej prepravy tovaru na hospodárne cesty
29 29/1961 Vyhláška Ministerstva národnej obrany, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky prác a prototypov pri vývoji vojenského materiálu
30 30/1961 Vyhláška Rady Stredočeského krajského národného výboru v Prahe Zo 6. Marca 1961, Ktorou sa určujú výkonné orgány Ďalších miestnych ( mestských národných výborov v kraji ako stavebné úrady
31 31/1961 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa menia niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady
32 32/1961 Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o úprave pôsobnosti Československej obchodnej komory a predmetu podnikania podnikov Rapid a Polytechna.
33 33/1961 Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
34 34/1961 Vyhláška ministra spravodlivosti, ktorou sa mení rozsah prípustnosti exekúcie na pracovnú odmenu osôb, na ktorých sa vykonáva trest odňatia slobody
35 35/1961 Vyhláška ministra vnútra o služobnej prísahe príslušníkov bezpečnostných zborov Ministerstva vnútra
36 36/1961 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Rumunskou ľudovou republikou
37 37/1961 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o úprave niektorých otázok štátneho občianstva.
38 38/1961 Zákon o miestnych ľudových súdoch
39 39/1961 Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o zmene paušálneho sadzobníka náhradnej dávky a cla pri dovoze tovaru bez odplaty
40 40/1961 Zákon o obrane Československej socialistickej republiky
41 41/1961 Vládne nariadenie o ubytovaní ozbrojených síl
42 42/1961 Vládne nariadenie o vyvlastnení pre účely obrany
43 43/1961 Vyhláška ministra národnej obrany a ministra vnútra o náhrade za ubytovanie ozbrojených síl.
44 44/1961 Vyhláška ministra financií o úprave podmienok pre povoľovanie výnimiek zo spôsobu vykonávania družstevnej bytovej výstavby podľa § 4 ods. 2 vyhlášky ministra financií č. 94/1959 Ú. l. (Ú. v.) o financovaní, úverovaní a kontrole družstevnej a podnikovej výstavby
45 45/1961 Vyhláška Štátneho úradu štatistického o jednotnom triedení základných prostriedkov v národohospodárskej evidencii
46 46/1961 Vyhláška Rady Východočeského krajského národného výboru Hradec Králové ktorou sa určujú výkonné orgány ďalších miestnych ( mestských ) národných výborov v kraji ako stavebné úrady prvého stupňa
47 47/1961 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o komplexnom prieskume pôd v Československej socialistickej republike
48 48/1961 Vyhláška Ústrednej rady odborov a Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia o poskytovaní niektorých dávok nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia občanom, ktorí sa zúčastnia na príprave na obranu Československej socialistickej republiky
49 49/1961 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vyhlasujú Vzorové stanovy jednotných roľníckych družstiev
50 50/1961 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o vypracovaní vlastných stanov JRD, ich schvaľovaní a registrácii
51 51/1961 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o úprave niektorých otvorených finančných a majetkových otázok medzi Československou socialistickou republikou a Rumunskou ľudovou republikou.
52 52/1961 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kambodžským kráľovstvom.
53 53/1961 Vyhláška Rady Severomoravského krajského národného výboru v Ostrave Z 9. Februára 1961, Ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady
54 54/1961 Vyhláška Rady Severomoravského krajského národného výboru v Ostrave Z 2. Mája 1961, Ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady
55 55/1961 Vyhláška Rady Juhomoravského krajského národného výboru v Brne Z 2. Mája 1961, Ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady
56 56/1961 Zákon o zriadení Ústredného úradu štátnej kontroly a štatistiky
57 57/1961 Vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu o nákupe prázdnych konzervárenských pohárov
58 58/1961 Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu o hospodárnom a účelnom budovaní uskladňovacieho zariadenia a verejných čerpacích staníc pre pohonné hmoty.
59 59/1961 Vyhláška ministra výstavby, ktorou sa pri niektorých stavbách prenáša právomoc stavebných úradov na Ministerstvo vnútra
60 60/1961 Zákon o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku
61 61/1961 Vyhláška ministra vnútra o blokovom konaní
62 62/1961 Zákon o organizácii súdov
63 63/1961 Vládne nariadenie, ktorým sa vydáva volebný poriadok pre voľby sudcov okresných súdov
64 64/1961 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti o náhradách prislúchajúcich sudcom, ktorí svoju funkciu vykonávajú popri svojom zamestnaní
65 65/1961 Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
66 66/1961 Zákon o veterinárnej starostlivosti
67 67/1961 Zákon o zrušení dane z výkonov
68 68/1961 Vyhláška Štátnej komisie pre vedecké hodnosti o nostrifikácii vedeckých hodností nadobudnutých v zahraničí
69 69/1961 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnej zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Čínskou ľudovou republikou
70 70/1961 Vyhláška ministra financií a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška o hmotných podnetoch na zvýšenie efektívnosti investičnej výstavby
71 71/1961 Smernice Ministerstva financií, ktorými sa doplňujú smernice o odmenách a prirážkach za zhospodárnenie, skvalitnenie a zrýchlenie investičnej výstavby
72 72/1961 Vládna vyhláška o zriaďovaní jaslí a materských škôl v spoločných budovách
73 73/1961 Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o učebných odboroch
74 74/1961 Vyhláška Ministerstva dopravy a spojov o prenájme a používaní cestných vozidiel pre motorovú dopravu
75 75/1961 Vyhláška Ministerstva vnútra, ktorou sa mení vyhláška č. 6/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o hlásení pobytu občanov Československej socialistickej republiky
76 76/1961 Vyhláška Ministerstva palív a energetiky, ktorou sa vykonávajú ustanovenia Plynárenského zákona
77 77/1961 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri
78 78/1961 Vyhláška ministra financií o zmene úpravy finančného hospodárenia niektorých hospodárskych organizácií
79 79/1961 Vyhláška ministra zahraničných vecí o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kambodžským kráľovstvom
80 80/1961 Vyhláška ministra zahraničných vecí o dohode medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o rozšírení turistickej oblasti a o zmene jednotlivých ustanovení Dohovoru medzi vládou Československej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o pohraničnom turistickom ruchu podpísaného v Prahe 6. septembra 1955 (vyhláška ministra zahraničných vecí z 28. júna 1956 č. 29 Zb.)
81 81/1961 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou
82 82/1961 Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vykonáva colný zákon č. 36/1953 Zb.
83 83/1961 Vyhláška Ústrednej rady odborov o úlohách orgánov Revolučného odborového hnutia a národných výborov pri výkone dozoru a starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
84 84/1961 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indie o leteckých službách.
85 85/1961 Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zriadení Ústredného úradu pre veci národných výborov
86 86/1961 Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o Vysokej straníckej škole - Inštitúte spoločenských vied pri Ústrednom výbore Komunistickej strany Československa
87 87/1961 Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o pričlenení Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky k Predsedníctvu vlády
88 88/1961 Vyhláška Ministerstva palív a energetiky, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 7/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky elektriny
89 89/1961 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva o zdravotnej starostlivosti o telesnú výchovu
90 90/1961 Vyhláška Ústredného geologického úradu a Ústredného banského úradu o odpisoch bilančných zásob ložísk nerastných surovín
91 91/1961 Vyhláška Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa určujú ďalšie mestské (miestne) národné výbory ako stavebné úrady.
92 92/1961 Vyhláška rady Západočeského krajského národného výboru v Plzni Z 20. Júna 1961, ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady
93 93/1961 Vládne nariadenie o spotrebiteľských radách
94 94/1961 Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o označovaní absolventov vysokých škôl
95 95/1961 Vyhláška Ministerstva palív a energetiky o podmienkach odbornej spôsobilosti pre vykonávanie a riadenie montáže a údržby elektrických zariadení, hromozvodov a antén
96 96/1961 Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa vydáva štatút inštitútov národohospodárskeho plánovania na vysokých školách ekonomických v Prahe a Bratislave.
97 97/1961 Vyhláška Ústredného úradu pre veci národných výborov o názvoch obcí, označovaní ulíc a číslovaní domov
98 98/1961 Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
99 99/1961 Zákon o štátnej kontrole, štatistike a ostatných odboroch národohospodárskej evidencie
100 100/1961 Zákon o úprave niektorých nárokov a záväzkov medzi československými a rumunskými osobami
101 101/1961 Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o náhrade mzdy pri vojenskom cvičení
102 102/1961 Vládne nariadenie o úprave pôsobnosti národných výborov podľa predpisov o využití nerastného bohatstva
103 103/1961 Vyhláška predsedu Ústredného banského úradu ktorou sa prenáša sídlo Obvodného banského úradu v Pardubiciach do Trutnova
104 104/1961 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva, ktorou sa vykonáva zákon o umelom prerušení tehotnosti
105 105/1961 Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa mení a doplňuje zoznam chorôb z povolania
106 106/1961 Vládne uznesenie, ktorým sa ustanovujú zásady pre zabezpečenie práce žiakov a študentov vo výrobe
107 107/1961 Vládna vyhláška o pracovných úľavách a o hospodárskom zabezpečení študujúcich pri zamestnaní na školách poskytujúcich stredné a vyššie vzdelanie, na niektorých vysokých školách a na večerných univerzitách marxizmu-leninizmu
108 108/1961 Vládne nariadenie o zriadení Univerzity 17. novembra v Prahe
109 109/1961 Zákon Slovenskej národnej rady o múzeách a galériách
110 110/1961 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady
111 111/1961 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o vykonávaní pomocnej a pridruženej výroby v jednotných roľníckych družstvách a o vykonávaní prác a služieb jednotnými roľníckymi družstvami
112 112/1961 Vyhláška Štátnej plánovacej komisie o určovaní palivových základní pre spotrebiče tuhých, kvapalných alebo plynných palív
113 113/1961 Vyhláška Ústrednej rady odborov, ktorou sa vydávajú smernice o uvoľňovaní pracovníkov zo zamestnania na výkon funkcie v Revolučnom odborovom hnutí
114 114/1961 Vyhláška Ministerstva financií a Ústrednej rady odborov o pobádacích fondoch pracujúcich
115 115/1961 Vyhláška Ministerstva financií o vydaní nových kolkových známok
116 116/1961 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Ministerstvom zahraničného obchodu Československej socialistickej republiky a Spolkovým ministerstvom financií Rakúskej republiky o spolupráci v odbore colníctva
117 117/1961 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o veterinárnych opatreniach pri dovoze, vývoze a prevoze zvierat, surovín a výrobkov živočíšneho pôvodu
118 118/1961 Vyhláška Ústrednej rady odborov o registrácii pracovných úrazov
119 119/1961 Vyhláška Ministerstva vnútra, ktorou sa doplňuje vyhláška č. 5/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o občianskych preukazoch
120 120/1961 Vládne nariadenie o zmene vládneho nariadenia č. 30/1958 Zb., ktorým sa ustanovujú zásady pre účtovnú evidenciu
121 121/1961 Vyhláška Ministerstva palív a energetiky, ktorou sa doplňuje vyhláška č. 55/1960 Zb., ktorou sa upravujú niektoré povinnosti výrobcov a prevádzateľov parných kotlov (parných generátorov) a iných tlakových nádob a menia niektoré predpisy o bezpečnosti a hospodárnosti týchto technických zariadení
122 122/1961 Vyhláška Rady Juhočeského krajského národného výboru v Českých Budějoviciach ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady
123 123/1961 Vyhláška Ústredného geologického úradu o registrácii geologických prác a o zhromažďovaní a evidencii ich výsledkov
124 124/1961 Vyhláška Ministerstva vnútra o strelných zbraniach a strelive
125 125/1961 Vyhláška Ministerstva financií o prevzatí niektorých rumunských cenných papierov československým štátom
126 126/1961 Vyhláška Ministerstva financií o prihláškach na náhradu za majetky v Rumunskej ľudovej republike podľa zákona č. 100/1961 Zb.
127 127/1961 Vyhláška Ministerstva financií o vnútroštátnom usporiadaní niektorých nárokov podľa zákona č. 100/1961 Zb. týkajúcich sa Rumunskej ľudovej republiky.
128 128/1961 Vyhláška Ministerstva financií o prihlásení niektorých záväzkov voči československému štátu týkajúcich sa Rumunskej ľudovej republiky.
129 129/1961 Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu o predĺžení platnosti vyhlášky, ktorou sa doplňujú základné podmienky dodávky výrobkov chemických, gumárskych a azbestových a výrobkov priemyslu celulózy a papiera
130 130/1961 Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu o povinnom odvádzaní a využití upotrebených minerálnych (mazacích) olejov
131 131/1961 Vyhláška ministra financií o vydaní bankoviek po 10 Kčs, štátoviek po 5 Kčs a 3 Kčs a mincí po 1 Kčs a 10 halieroch nového vzoru
132 132/1961 Vyhláška Ministerstva potravinárskeho priemyslu, ktorou sa doplňujú a menia základné podmienky dodávky výrobkov dodávaných podnikmi Ministerstva potravinárskeho priemyslu podnikom štátneho veľkoobchodu a iným odberateľom
133 133/1961 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o kultúrnej spolupráci
134 134/1961 Vyhláška ministra poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o neúčinnosti predpisov o hlavných (vedúcich) účtovníkoch a o organizácii účtovnej služby pre jednotné roľnícke družstvá
135 135/1961 Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
136 136/1961 Vyhláška Ministerstva dopravy a spojov, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
137 137/1961 Vyhláška ministra dopravy a spojov o zmene Prílohy VII (Medzinárodný poriadok o preprave súkromných vozňov - RIP) k Medzinárodnému dohovoru o preprave tovaru po železniciach (CIM) z 25. októbra 1952.
138 138/1961 Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
139 139/1961 Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o úprave dodávok elektriny vo veľkom pre obdobie od 1. decembra 1961 do 31. marca 1962
140 142/1961 Zákon o kárnej zodpovednosti sudcov z povolania
141 143/1961 Zákon o domovej dani
142 144/1961 Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon č. 143/1961 Zb. o domovej dani
143 145/1961 Zákon o dani z príjmov obyvateľstva
144 146/1961 Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon č. 145/1961 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva
145 147/1961 Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o hospodárení s bytmi
146 148/1961 Vládne nariadenie o zaopatrovacom príspevku pri vojenskom cvičení vykonávanom členmi jednotných roľníckych družstiev a umelcami
147 149/1961 Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o nákupe, zadávaní a predaji diel výtvarných umení a o niektorých iných opatreniach v odbore výtvarných umení.
148 150/1961 Zákon o náhradách pri úrazoch a chorobách z povolania
149 151/1961 Vyhláška ministra spravodlivosti a generálneho prokurátora o registri trestov
150 152/1961 Vyhláška Ministerstva výstavby o zmene vyhlášky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky stavebných prác
151 153/1961 Vyhláška Ministerstva palív a energetiky o zmene šírky ochranného pásma elektrického vedenia vysokého napätia
152 154/1961 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o veterinárnej starostlivosti
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore