Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Zbierka zákonov 1959

1 1/1959 Vládne nariadenie o ochrane proti zavlečeniu a rozširovaniu škodcov rastlín pri dovoze, prevoze a vývoze
2 2/1959 Nariadenie ministra dopravy o zmene Prílohy I k Medzinárodnému dohovoru o preprave tovaru po železniciach (CIM) z 25. októbra 1952
3 3/1959 Vládne nariadenie o zriadení Štátneho výboru pre rozvoj techniky
4 4/1959 Vyhláškaministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou o skoncovaní nevybavených majetkových otázok
5 5/1959 Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
6 6/1959 Nariadenie, ktorým sa zriaďuje Ľudový súd Bratislava-okolie a vymedzuje jeho pôsobnosť
7 7/1959 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o predĺžení prioritných lehôt v odbore vynálezov a ochranných známok
8 8/1959 Zákon, ktorým sa ustanovujú základné pravidlá o štátnom rozpočte a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami
9 9/1959 Rozpočtový zákon na rok 1959
10 10/1959 Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o súdnych poplatkoch
11 11/1959 Nariadenie o zmene pôsobnosti v odbore dovozu a vývozu drahých kovov na priemyslové, technické alebo spotrebné účely
12 12/1959 Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o vodnom hospodárstve
13 13/1959 Vyhláška ministra energetiky a vodného hospodárstva o úplnom znení zákona č. 11/1955 Zb. o vodnom hospodárstve
14 14/1959 Vládne nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o vodnom hospodárstve
15 15/1959 Vládne nariadenie o opatreniach týkajúcich sa niektorých vecí užívaných organizáciami socialistického sektora
16 16/1959 Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o nemocenskom poistení zamestnancov
17 17/1959 Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o sociálnom zabezpečení
18 18/1959 Zákon o niektorých zmenách v sociálnom zaopatrení príslušníkov ozbrojených síl
19 19/1959 Vládne nariadenie o úprave nárokov na starobný dôchodok po dobu zamestnania
20 20/1959 Vládne nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie č. 56/1956 Zb. o nemocenskom a dôchodkovom poistení členov jednotných roľníckych družstiev a o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných osôb samostatne hospodáriacich
21 21/1959 Vládne nariadenie o zmene sídla a názvu Okresného národného výboru Praha-východ
22 22/1959 Nariadenie ministra financií o súdnych poplatkoch
23 23/1959 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou o konečnom vytýčení štátnych hraníc
24 24/1959 Vládne nariadenie o úlohách orgánov štátnej správy a podnikov v starostlivosti o absolventov vysokých škôl a výberových odborných škôl
25 25/1959 Vládne nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 33/1958 Zb. o organizácii výkonných orgánov národných výborov
26 26/1959 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva
27 27/1959 Zákon o družstevnej bytovej výstavbe
28 28/1959 Vládne nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie o štátnej arbitráži
29 29/1959 Vládne nariadenie o oprávneniach k cudzím nehnuteľnostiam pri stavbách a prevádzke podzemných potrubí pre pohonné látky a ropu
30 30/1959 Vládne nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 19/1951 Zb. o úprave pracovného času na zabezpečenie plynulej prepravy pracujúcich a zásobovania s elektrinou, plynom a výhrevnou parou
31 31/1959 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou republikou a Rumunskou ľudovou republikou o právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach
32 32/1959 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Rumunskej ľudovej republiky o kultúrnej spolupráci
33 33/1959 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o vymáhaní výživného v cudzine
34 34/1959 Vládne nariadenie, ktorým sa upravuje udeľovanie čestného titulu „Hrdina socialistickej práce"
35 35/1959 Vládne nariadenie o zmene pôsobnosti na úseku riadenia výkupu pôdohospodárskych výrobkov
36 36/1959 Vládne nariadenie, ktorým sa zriaďuje Dukelská pamätná medaila
37 37/1959 Zákon o postavení závodných výborov základných organizácií Revolučného odborového hnutia
38 38/1959 Zákon o úprave niektorých nárokov a záväzkov medzi československými a poľskými osobami
39 39/1959 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej republiky a vládou Kórejskej ľudovej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva
40 40/1959 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o zriadení Medzinárodnej organizácie pre legálnu metronómiu
41 41/1959 Zákon o Štátnej plánovacej komisii
42 42/1959 Zákon o dokumentácii stavieb
43 43/1959 Vládne nariadenie o Správe štátnych hmotných rezerv
44 44/1959 Nariadenie, ktorým sa ustanovuje štatút Štátnej plánovacej komisie
45 45/1959 Vládne nariadenie, ktorým sa ustanovuje štatút Slovenskej plánovacej komisie
46 46/1959 Zákon o zmene právomoci súdov a o zmene a doplnení niektorých ustanovení z odboru súdnictva a štátnych notárstiev
47 47/1959 Zákon o úprave právnych pomerov znalcov a tlmočníkov
48 48/1959 Zákon o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu
49 49/1959 Zákon o jednotných roľníckych družstvách
50 50/1959 Zákon o pôdohospodárskej dani
51 51/1959 Zákon o výkupe poľnohospodárskych výrobkov
52 52/1959 Zákon o osvetovej činnosti (Osvetový zákon)
53 53/1959 Zákon o jednotnej sústave knižníc (Knižničný zákon)
54 54/1959 Zákon o múzeách a galériách
55 55/1959 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci na veterinárnom úseku
56 56/1959 Nariadenie ministerstva všeobecného strojárstva o využití motorových vozidiel trvale nespôsobilých na premávku
57 57/1959 Vládne nariadenie o pedagogických inštitútoch
58 58/1959 Vládne nariadenie o zmenách v organizácii vysokých škôl
59 59/1959 Vládne nariadenie o občianskej kontrole obchodu a prevádzkární
60 60/1959 Vládne nariadenie o pôsobnosti v odbore plánovania, tvorby a kontroly cien
61 61/1959 Nariadenie ministra spravodlivosti, ktorým sa mení sídlo Ľudového súdu v Novom Měste nad Metují
62 62/1959 Nariadenie ministra financií, ktorým sa určuje správny poplatok za domáce zakáľačky ošípaných
63 63/1959 Vládne nariadenie o zmenách v organizácii rozhlasu a televízie
64 64/1959 Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti
65 65/1959 Nariadenie o novej organizácii plemenárskej služby
66 66/1959 Vládne nariadenie o zriadení Správy pre rozvoj miestneho hospodárstva
67 67/1959 Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
68 68/1959 Vládne nariadenieo udeľovaní čestných titulov „zaslužilý člen Národného divadla”, „čestný člen Národného divadla v Prahe” a „zaslúžilý pracovník Národného divadla”
69 69/1959 Vládne nariadenie, ktorým sa určuje názov univerzity v Košiciach
70 70/1959 Vyhláška ministra spravodlivosti o úplnom znení Občianskeho súdneho poriadku
71 71/1959 Zákon o opatreniach týkajúcich sa niektorého súkromného domového majetku
72 72/1959 Zákon o dozore nad bezpečnosťou pri práci vo výrobných družstvách
73 73/1959 Zákon o miestnom hospodárstve
74 74/1959 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí
75 75/1959 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi Československou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o sociálnom zabezpečení
76 77/1959 Zákon o Zbierke zákonov a Úradnom liste
77 78/1959 Zákon, ktorým sa mení zákon o jednotnej preventívnej a liečebnej starostlivosti
78 79/1959 Zákon o zrušení dane z predstavení
79 80/1959 Vládne nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 56/1956 Zb. o nemocenskom a dôchodkovom poistení členov jednotných roľníckych družstiev a o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných osôb samostatne hospodáriacich
80 81/1959 Zákon o platenej dovolenke na zotavenie
81 82/1959 Vyhláška Ústrednej rady odborov, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o platenej dovolenke na zotavenie
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore