Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71088
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Zbierka zákonov 1958

1 1/1958 Vyhláška o Dohode medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík o konečnom skoncovaní majetkových a finančných otázok súvisiacich so zjednotením Zakarpatskej Ukrajiny s Ukrajinskou sovietskou socialistickou republikou
2 2/1958 Vyhláška o Dohovore o spolupráci na poli sociálnej politiky medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou
3 3/1958 Vyhláška o Dohovore medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou o sociálnom poistení
4 4/1958 Vyhláška o Dohode o spolupráci v oblasti kultúry, umenia, vedy, školstva a osvety medzi vládou Československej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie
5 5/1958 Vyhláška o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Egyptskej republiky o vedeckej a technickej spolupráci
6 6/1958 Nariadenie o zmenách pôsobnosti v odbore občianskej kontroly obchodu a prevádzkární
7 7/1958 Nariadenie, ktorým sa ustanovuje, ktoré ustanovenia zákona o vysokých školách sa vzťahujú na vysoké vojenské školy
8 8/1958 Vyhláška o Zmluve medzi Československou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o úprave režimu na štátnych hraniciach so Záverečným protokolom
9 9/1958 Nariadenie o novej organizácii štátnej správy na úseku energetiky a vodného hospodárstva
10 10/1958 Nariadenie o zrušení Ministerstva a Povereníctva miestneho hospodárstva
11 11/1958 Nariadenie o organizácii štátnej geologickej služby
12 12/1958 Nariadenie o zrušení Ústrednej správy pre bytovú a občiansku výstavbu a Oblastnej správy pre bytovú a občiansku výstavbu na Slovensku a o zriadení Slovenského výboru pre výstavbu
13 13/1958 Rozpočtový zákon na rok 1958
14 14/1958 Zákon o zrušení predpisov o hlavných (vedúcich) účtovníkoch a o organizácii účtovnej služby
15 15/1958 Zákon o zmene predpisov o osvojení
16 16/1958 Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 60/1952 Zb. o Československom Červenom kríži a o užívaní znaku, odznaku a názvu Červeného kríža
17 17/1958 Vyhláška ministra zdravotníctva o úplnom znení zákona č. 60/1952 Zb. o Československom červenom a o užívaní znaku, odznaku názvu červeného kríža
18 18/1958 Zákon o požiarnej ochrane
19 19/1958 Zákon, ktorým sa mení a doplňuje Branný zákon č. 92/1949 Zb.
20 20/1958 Vyhláška o úplnom znení Branného zákona.
21 22/1958 Zákon o kultúrnych pamiatkach.
22 23/1958 Vyhláška o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o hraničných splnomocnencoch so Záverečným protokolom
23 24/1958 Vyhláška o Konzulárnej zmluve medzi Československou republikou a Nemeckou demokratickou republikou
24 25/1958 Vyhláška o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Sväzu sovietskych socialistických republík o vzájomnej výmene študentov a ašpirantov pre štúdium na vysokých školách a vedecko-výskumných ústavoch
25 26/1958 Vyhláška o Protokole o obnovení normálnych stykov medzi Československou republikou a Japonskom
26 27/1958 Vyhláška o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou republikou a Čínskou ľudovou republikou
27 28/1958 Vyhláška o Zmluve o priateľstve a vzájomnej spolupráci medzi Československou republikou a Mongolskou ľudovou republikou
28 29/1958 Vyhláška o Zmluve medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík o právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach
29 30/1958 Vládne nariadenie, ktorým sa ustanovujú zásady pre účtovnú evidenciu (účtovné zásady)
30 31/1958 Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o ďalšej úprave odkladu platenia a úrokovania niektorých peňažných záväzkov členov jednotných roľníckych družstiev
31 32/1958 Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o platení nájomného organizáciami socialistického sektora.
32 33/1958 Nariadenie o organizácii výkonných orgánov národných výborov
33 34/1958 Nariadenie o ďalších presunoch pôsobnosti a iných zjednodušeniach v štátnej správe.
34 35/1958 Nariadenie o zmenách územných obvodov niektorých národných výborov
35 36/1958 Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie č. 37/1954 Zb., ktorým sa vydáva železničný prepravný poriadok
36 37/1958 Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
37 38/1958 Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o vedúcich odborov rád národných výborov
38 39/1958 Nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 32/1954 Zb. o úprave niektorých pomerov členov národných výborov
39 40/1958 Zákon o úprave dôchodkov niektorých odsúdených osôb
40 41/1958 Zákon o niektorých zmenách v sociálnom zabezpečení
41 42/1958 Zákon o úprave niektorých nárokov a záväzkov súvisiacich so zjednotením Zakarpatskej Ukrajiny s Ukrajinskou sovietskou socialistickou republikou
42 43/1958 Zákon o rozšírení odboru činnosti Štátnej banky československej
43 44/1958 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 184/1950 Zb. o vydávaní časopisov a o Sväze československých novinárov
44 45/1958 Vyhláška štátneho výboru pre výstavbu, ktorou sa určujú orgány rád ďalších miestnych národných výborov ako Stavebné úrady prvej stolice
45 46/1958 Vyhláška o Konzulárnom dohovore medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík
46 47/1958 Vyhláška o Dohovore medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík o úprave štátneho občianstva osôb s dvojakým občianstvom
47 48/1958 Nariadenie o úprave penzijných nárokov založených na záväzkoch rozpočtových a hospodárskych organizácií
48 49/1958 Vyhláška o dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou republikou a Egyptskou republikou
49 50/1958 Vyhláška o účinnosti Dohovoru o vykonateľnosti cudzích rozhodcovských výrokov pre Nemeckú demokratickú republiku.
50 51/1958 Vyhláška o účinnosti Protokolu o doložkách o rozhodcovi pre Nemeckú demokratickú republiku.
51 52/1958 Nariadenie, ktorým sa menia a doplňujú stanovy Radu červenej zástavy, Radu červenej hviezdy, medaily Za zásluhy o obranu vlasti a medaily Za službu vlasti
52 53/1958 Nariadenie o zriadení Štátnej leteckej správy
53 54/1958 Vyhláška o Dohovore medzi vládou Československej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v zdravotníctve
54 55/1958 Vyhláška o Dohode medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva
55 56/1958 Vyhláška o Dohode medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou o vzájomnej železničnej doprave
56 57/1958 Vyhláška o úplnom znení vládneho nariadenia č. 32/1954 Zb. o úprave niektorých pomerov členov národných výborov
57 58/1958 Nariadenie o zmenách v organizácii vysokých škôl.
58 59/1958 Vyhláška o Stanovách Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu
59 60/1958 Nariadenie o zlúčení Ministerstva automobilového priemyslu a pôdohospodárskych strojov a Ministerstva presného strojárstva v Ministerstvo všeobecného strojárstva
60 61/1958 Nariadenie, ktorým sa rozširuje pôsobnosť Štátnej drevárskej inšpekcie
61 62/1958 Ústavný zákon o konečnom vytýčení štátnych hraníc s Poľskou ľudovou republikou
62 63/1958 Zákon o druhom päťročnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej republiky
63 64/1958 Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 107/1953 Zb. o devízovom hospodárstve
64 65/1958 Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
65 66/1958 Nariadenie, ktorým sa mení nariadenie o registre trestov
66 67/1958 Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o národných podnikoch a niektorých iných hospodárskych organizáciách
67 68/1958 Vyhláška o úplnom znení zákona č. 51/1955 Zb. o národných podnikoch a niektorých iných hospodárskych organizáciách
68 69/1958 Zákon o hospodárskych vzťahoch medzi socialistickými organizáciami
69 70/1958 Zákon o úlohách podnikov a národných výborov na úseku starostlivosti o pracovné sily
70 71/1958 Zákon o záväzkoch na náhradu škody spôsobenej zamestnancom porušením povinností z pracovného pomeru
71 72/1958 Zákon, ktorým sa menia a doplňujú predpisy o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva
72 73/1958 Vyhláška o úplnom znení zákona č. 194/1949 Zb. o nadobúdaní a stácaní Československého štátneho občianstva
73 74/1958 Zákon o trvalom usídlení kočujúcich osôb
74 75/1958 Nariadenie o zmene nariadenia, ktorým sa vykonáva Colný zákon
75 76/1958 Nariadenie o štátnej inšpekcii akosti potravinárskych a pôdohospodárskych výrobkov
76 77/1958 Vyhláška o vydaní bankoviek po 25 Kčs vzoru 1958
77 78/1958 Nariadenie, ktorým sa určujú arbitrážne poplatky
78 79/1958 Vyhláška o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva
79 80/1958 Vyhláška o úplnom znení zákona č. 107/1953 Zb. o devízovom hospodárstve
80 81/1958 Nariadenie o správe národného majetku
81 82/1958 Nariadenie o čestných uznaniach v telesnej výchove
82 83/1958 Zákon o úprave finančného plánovania a finančného hospodárenia národných podnikov a ostatných hospodárskych organizácií štátneho socialistického sektora.
83 84/1958 Zákon o územnom plánovaní
84 85/1958 Nariadenie, ktorým sa zriaďujú niektoré ľudové súdy a vymedzuje ich pôsobnosť
85 86/1958 Vyhláška štátneho výboru pre výstavbu ktorou sa určujú orgáný ďalších miestnych národných výborov ako stavebný úrad prvej stolice
86 87/1958 Zákon o stavebnom poriadku
87 88/1958 Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o úprave premlčacích lehôt pri majetkových a mimoriadnych dávkach
88 89/1958 Zákon o výchove dorastu na povolanie v učebnom pomere (Učňovský zákon)
89 90/1958 Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zriadení Pobočky Československej akadémie pôdohospodárskych vied na Slovensku
90 91/1958 Vyhláška, ktorou sa uverejňuje opatrenie Ústrednej rady odborov o organizácii a vykonávaní nemocenského poistenia zamestnancov.
91 92/1958 Vládne nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon č. 70/1958 Zb. o úlohách podnikov a národných výborov na úseku starostlivosti o pracovné sily
92 93/1958 Vládne nariadenie o zmenách v pôsobnosti v matričných veciach
93 94/1958 Vyhláška o Dohovore na ochranu kultúrnych statkov za ozbrojeného konfliktu a Protokole k nemu
94 95/1958 Vyhláška o Dohovore medzi Československou republikou a Rumunskou ľudovou republikou o spolupráci v sociálnych otázkach so Záverečným protokolom
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore