Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Zbierka zákonov 1956

1 1/1956 Nariadenie o zriadení Štátneho výboru pre výstavbu, Ústrednej správy pre bytovú a občiansku výstavbu a Oblastnej správy pre bytovú a občiansku výstavbu na Slovensku
2 2/1956 Nariadenie o organizácii lesného hospodárstva
3 3/1956 Nariadenie ministra dopravy o zmene a doplnení poriadku plavebnej bezpečnosti pre československý úsek Dunaja
4 4/1956 Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení predsedníctva Národného zhromaždenia.
5 5/1956 Nariadenie o Medzinárodnom dohovore o preprave tovaru po železniciach (CIM) z 25. októbra 1952 a Medzinárodnom dohovore o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach (CIV) z 25. októbra 1952
6 6/1956 Rozpočtový zákon na rok 1956
7 7/1956 Nariadenie o presune pôsobnosti v odbore cudzineckého cestovného ruchu
8 8/1956 Nariadenie o odovzdaní a prevzatí dokončených stavieb alebo ich častí a o povolení na ich uvedenie do trvalej prevádzky (užívania)
9 9/1956 Nariadenie o dodávke a odbere vývozných investičných celkov
10 10/1956 Nariadenie, ktorým sa vydávajú predpisy o odbornej spôsobilosti vyučovať jednotlivé odbory umenia, a o udeľovaní a odňatí oprávnenia súkromne vyučovať v odbore umenia
11 11/1956 Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o platenej dovolenke na zotavenie v roku 1956 a 1957
12 12/1956 Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o zrušení Jednotného fondu pracujúcich
13 13/1956 Zákonné opatrenie, ktorým sa mení vládne nariadenie o premávke na cestách
14 14/1956 Zákonné opatrenie, ktorým sa doplňuje zákona č. 247/1949 Zb., o vyznamenaniach a čestných uznaniach
15 15/1956 Nariadenie o čestných uznaniach v telesnej výchove a športe
16 16/1956 Nariadenie o schvaľovaní plánov železničnej prepravy
17 17/1956 Vyhláška ministra zahraničných vecí o prístupe Československej republiky k Medzinárodnému dohovoru o uľahčení dovozu obchodných vzoriek a reklamného materiálu, dojednanému v Ženeve 7. novembra 1952
18 18/1956 Nariadenie o odstránení a urovnaní niektorých škôd vyvolaných prevádzkou banských podnikov
19 19/1956 Nariadenie o zrušení niektorých ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy
20 20/1956 Zákonné opatrenie, ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 53/1954 Zb., o ľudových družstvách a o družstevných organizáciách
21 21/1956 Vyhláška o Pravidlách o zabránení zrážkam na mori
22 22/1956 Vyhláška o Medzinárodnom dohovore o telekomunikáciách dohodnutom 22. decembra 1952 v Buenos Aires
23 23/1956 Nariadenie, ktorým sa vykonáva ustanovenie § 5 ods. 3 a 4 zákonného opatrenia č. 59/1955 Zb., o platových pomeroch sudcov, prokurátorov a právnych čakateľov (platového poriadku)
24 24/1956 Vyhláška, ktorou sa určujú orgány rád ďalších miestnych národných výborov ako stavebný úrad prvej stolice
25 25/1956 Zákonné opatrenie o riaditeľských fondoch v strojových a traktorových staniciach
26 26/1956 Zákonné opatrenie o zjednotení disciplinárnych predpisov v odbore Ministerstva spojov
27 27/1956 Nariadenie o mestských národných výboroch v západočeských kúpeľoch
28 28/1956 Nariadenie o zmene pôsobnosti v odbore vysokých škôl poľnohospodárskych
29 29/1956 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o pohraničnom turistickom ruchu
30 30/1956 Zákonné opatrenie o úprave platových pomerov učiteľov a vychovávateľov
31 31/1956 Zákonné opatrenie o úprave platových pomerov zdravotníckych pracovníkov
32 32/1956 Nariadenie o pričlenení Štátnej drevárskej inšpekcie k Ministerstvu štátnej kontroly
33 33/1956 Ústavný zákon o slovenských národných orgánoch
34 34/1956 Nariadenie o zrušení niektorých povereníctiev
35 35/1956 Nariadenie o úpravách v organizácii verejnej správy
36 36/1956 Vyhláška o úprave niektorých pomerov Živnostenskej banky, národného podniku
37 37/1956 Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení predsedníctva Národného zhromaždenia
38 38/1956 Nariadenie o zmenách v organizácii vysokých škôl
39 39/1956 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Štátnej zmluve o obnovení nezávislého a demokratického Rakúska
40 40/1956 Zákon o štátnej ochrane prírody
41 41/1956 Nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 114/1953 Zb., o dodávkovej povinnosti a o výkupe poľnohospodárskych výrobkov, v znení vládnych nariadení č. 42/1954 Zb. a č. 55/1955 Zb.
42 42/1956 Nariadenie o hygienickej ochrane práce
43 43/1956 Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia ktorým sa menia ustanovenia o mzde zamestnancov povolaných na službu v brannej moci
44 44/1956 Zákonné opatrenie o dokumentácii investičnej výstavby
45 45/1956 Zákon o skrátení pracovného času
46 46/1956 Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o vysokých školách
47 47/1956 Zákon o civilnom letectve (letecký zákon)
48 48/1956 Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení predsedníctva Národného zhromaždenia
49 49/1956 Nariadenie o ďalšej zmene nariadenia o finančnej pomoci jednotným roľníckym družstvám a súkromne hospodáriacim roľníkom
50 50/1956 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore nahradzujúcom Dohovor o Medzinárodnom chladiarenskom ústave, dojednaný 21. júna 1920 a pozmenený 31. mája 1937, dojednanom 1. decembra 1954 v Paríži
51 51/1956 Nariadenie o plavebnej bezpečnosti na vnútrozemských vodách
52 52/1956 Vyhláška ministra zahraničných vecí o prístupe Československej republiky k Dohovoru o výsadách a imunitách Organizácie Spojených národov schválenému Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov 13. februára 1946
53 53/1956 Nariadenie o zvýšení niektorých dôchodkov z dôchodkového zabezpečenia
54 55/1956 Zákon o sociálnom zabezpečení
55 56/1956 Nariadenie o nemocenskom a dôchodkovom poistení členov jednotných roľníckych družstiev a o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných osôb samostatne hospodáriacich
56 57/1956 Nariadenie o nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení členov výrobných družstiev
57 58/1956 Zákon o náhrade škody za pracovné úrazy a o náhrade nákladov liečebnej starostlivosti a dávok nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia
58 59/1956 Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o dôchodkovej dani družstiev a iných organizácií
59 60/1956 Zákonné opatrenie, ktorým sa menia niektoré predpisy o platových pomeroch štátnych zamestnancov a o pôsobnosti ministrov a ústredných úradov pri vykonávaní štátnej mzdovej politiky
60 61/1956 Zákonné opatrenie o ťažbe rašelín
61 62/1956 Vyhláška o úplnom znení vládneho nariadenia č. 17/1954 Zb. o platových pomeroch zamestnancov štátneho aparátu
62 63/1956 Zákon, ktorým sa mení a doplňuje trestný zákon č. 86/1950 Zb.
63 64/1956 Zákon o trestnom konaní súdnom (trestný poriadok)
64 65/1956 Zákon o prokuratúre
65 66/1956 Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o organizácii súdov
66 67/1956 Zákon o hospodárení s bytmi
67 68/1956 Zákon o organizácii telesnej výchovy
68 69/1956 Zákon, ktorým sa menia a doplňujú ustanovenia niektorých zákonov o daniach platených obyvateľstvom
69 70/1956 Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon č. 11/1955 Zb. o vodnom hospodárstve
70 71/1956 Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje nariadenie ministra financií o správnych poplatkoch
71 72/1956 Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení predsedníctva Národného zhromaždenia
72 73/1956 Nariadenie, ktorým sa prenáša pôsobnosť úradovní ochrany mládeže na výkonné orgány národných výborov
73 74/1956 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dopravnej dohode medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou z 13. januára 1956
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore