Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Zbierka zákonov 1955

1 1/1955 Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o štátnej správe vo veciach plavby
2 2/1955 Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o štátnej službe pre miery a váhy, o štátnej službe pre drahé kovy a o skúšaní zbraní a streliva pre civilnú potrebu
3 3/1955 Nariadenie o úprave podpôr na bytovú výstavbu a obnovu.
4 4/1955 Nariadenie ministra financií o notárskych poplatkoch
5 5/1955 Nariadenie o Rade Klementa Gottwalda - za budovanie socialistickej vlasti
6 6/1955 Nariadenie, ktorým sa upravuje udeľovanie čestného titulu „Hrdina Československej republiky" a zakladajú Rad červenej zástavy, Rad červenej hviezdy, medaila Za zásluhy o obranu vlasti a medaila Za službu vlasti
7 7/1955 Nariadenie o štátnych cenách Klementa Gottwalda
8 8/1955 Nariadenie ministra zdravotníctva o pohrebníctve
9 9/1955 Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o platenej dovolenke na zotavenie v roku 1955
10 10/1955 Zákonné opatrenie, ktorým sa upravuje udeľovanie hodnosti doktora vied niektorým vedeckým pracovníkom.
11 11/1955 Zákon o vodnom hospodárstve
12 12/1955 Zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej republiky na rok 1955
13 13/1955 Rozpočtový zákon na rok 1955
14 14/1955 Zákon o zriaďovaní a zrušovaní výskumných ústavov, útvarov technického rozvoja a výskumných a pokusných pracovísk
15 15/1955 Uznesenie Národného zhromaždeia o schválení zákonných opatrení predsedníctva Národného zhromaždenia
16 16/1955 Nariadenie ministra dopravy o spôsobilosti a evidencii vnútrozemských plavidiel
17 17/1955 Nariadenie o ďalších zmenách v organizácii vysokých škôl
18 18/1955 Nariadenie o kvantitatívnej prejímke výrobkov
19 19/1955 Vyhláška ministra financií o vydaní strieborných desaťkorunákov, päťadvadsaťkorunákov, päťdesiatkorunákov a stokorunákov na pamäť 10. výročia oslobodenia Československej republiky Sovietskou armádou
20 20/1955 Nariadenie o konaní vo veciach správnych (správny poriadok)
21 21/1955 Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa zriaďuje prezídium Najvyššieho súdu
22 22/1955 Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o Štátnej drevárskej inšpekcii
23 23/1955 Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o jedoch a látkach škodlivých pre zdravie
24 24/1955 Nariadenie, ktorým sa zakladajú rady „Rad Červeného práporu práce", „Rad Červenej hviezdy práce" a vyznamenania „Za pracovnú vernosť" a „Za pracovnú obetavosť"
25 25/1955 Nariadenie, ktorým sa zriaďujú Ministerstvo palív a Ministerstvo energetiky a podriaďuje Ústredná správa vodného hospodárstva ministrovi energetiky
26 26/1955 Vyhláška predsedu vlády ktorou sa vyhlasujú stanovy radov „Rad Červeného práporu práce", „Rad Červenej hviezdy práce" a vyznamenaní „Za pracovnú vernosť" a „Za pracovnú obetavosť"
27 27/1955 Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení predsedníctva Národného zhromaždenia
28 28/1955 Nariadenie o vonkajšom označení príslušníkov Ľudových milícií
29 29/1955 Nariadenie o vlajke plavidiel ozbrojených síl Československej republiky
30 30/1955 Nariadenie o Vládnom výbore pre výskum a mierové využitie atómovej energie a o Ústave jadernej fyziky
31 31/1955 Nariadenie, ktorým sa určuje sídlo a obvod Ľudového súdu v Snine a mení obvod Ľudového súdu v Humennom
32 32/1955 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o zabránení a trestaní zločinu genocídia.
33 33/1955 Nariadenie o hospodárskych zmluvách.
34 34/1955 Nariadenie o riaditeľských fondoch v podnikoch štátneho obchodu, iných chozrasčotných odbytových, obchodných a zásobovacích organizáciách a v podnikoch turistického a cestovného ruchu
35 35/1955 Nariadenie o zmene a doplnení vládneho nariadenia č. 98/1952 Zb., o Štátnej obchodnej inšpekcii
36 36/1955 Nariadenie, ktorým sa odkladá platenie a úrokovanie niektorých peňažných záväzkov členov jednotných roľníckych družstiev.
37 37/1955 Nariadenie ministra spravodlivosti, ktorým sa určuje výška zákonných úrokov z omeškania
38 38/1955 Nariadenie o organizácií plemenárskej služby
39 39/1955 Nariadenie o obmedzení zodpovednosti prevádzateľa námornej lode
40 40/1955 Nariadenie o boji proti prenosným nemociam
41 41/1955 Nariadenie, ktorým sa na Karlovej univerzite v Prahe zriaďuje Fakulta technickej a jadernej fyziky.
42 42/1955 Vyhláška o vykonateľnosti rozhodcovských výrokov vydaných na území Egypta v Československej republike
43 43/1955 Zákon o československých kúpeľoch a žriedlach
44 44/1955 Nariadenie, ktorým sa doplňujú stanovy Radu červenej zástavy, Radu červenej hviezdy, medaily Za zásluhy a obranu vlasti a medaily Za službu vlasti
45 45/1955 Vyhláška o Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Albánskou ľudovou republikou, Bulharskou ľudovou republikou, Maďarskou ľudovou republikou, Nemeckou demokratickou republikou, Poľskou ľudovou republikou, Rumunskou ľudovou republikou, Zväzom sovietskych socialistických republík a Československou republikou,
46 46/1955 Vyhláška o Dohovore o politických právach žien.
47 47/1955 Nariadenie o opatreniach v odbore hospodársko-technických úprav pozemkov
48 48/1955 Nariadenie o zriadení Ministerstva ťažkého strojárenstva, Ministerstva presného strojárenstva, Ministerstva automobilového priemyslu a pôdohospodárskych strojov a Ministerstva štátnych majetkov
49 49/1955 Nariadenie o zriadení Povereníctva štátnych majetkov
50 50/1955 Nariadenie o niektorých opatreniach na zabezpečenie poľnohospodárskej výroby
51 51/1955 Zákon o národných podnikoch a niektorých iných hospodárskych organizáciách
52 52/1955 Nariadenie o presune pôsobnosti vo veciach hospodárenia s niektorými miestnosťami
53 53/1955 Nariadenie, ktorým sa doplňuje a mení vládne nariadenie č. 1983/1947 Zb., ktorým určujú poľnohospodárske výrobne oblasti
54 54/1955 Nariadenie o tom, čo sa považuje za omamné prostriedky, jedy, nákazlivé choroby a za škodcov úžitkových rastlín podľa trestného zákona
55 55/1955 Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie č. 114/1953 Zb., o dodávkovej povinnosti a o výkupe poľnohospodárskych výrobkov, v znení vládneho nariadenia č. 42/1954 Zb.
56 56/1955 Vyhláška o úplnom znení vládneho nariadenia č. 114/1953 Zb., o dodávkovej povinnosti a o výkupe poľnohospodárskych výrobkov
57 57/1955 Zákonné opatrenie, ktorým sa upravuje urýchlené vymáhanie pohľadávok na úhradu osobných potrieb maloletých detí
58 58/1955 Zákonné opatrenie o detských príspevkoch a o ochrannej výchove
59 59/1955 Zákonné opatrenie o platových pomeroch sudcov, prokurátorov a právnych čakateľov (platový poriadok)
60 60/1955 Nariadenie ministra financií o správnych poplatkoch
61 61/1955 Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o zmene predpisov o rozvode
62 62/1955 Zákonné opatrenie o prechodnej úprave premlčania niektorých peňažných pohľadávok.
63 63/1955 Zákonné opatrenie o súdnej exekúcii odpísaním z účtu v peňažnom ústave
64 64/1955 Zákonné opatrenie o zmene a doplnení zákona č. 103/1951 Zb., o jednotnej preventívnej a liečebnej starostlivosti
65 65/1955 Vyhláška, ktorou sa uverejňuje opatrenie Ústrednej rady odborov o zmenách v organizácii a vykonávaní nemocenského poistenia zamestnancov
66 66/1955 Vyhláška o zmenách v okruhu zmluvných strán, viazaných Protokolom o doložkách o rozsudičovi
67 67/1955 Vyhláška o zmenách v okruhu zmluvných strán, viazaných Dohovorom o vykonateľnosti cudzích rozhodcovských výrokov.
68 68/1955 Vyhláška o Medzinárodnom dohovore o voľnom okraji námorných lodí
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore