Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70789
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
02.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Zbierka zákonov 1953

1 1/1953 Vyhláška ministra spravodlivosti o úplnom znení Trestného poriadku
2 2/1953 Vyhláška o úplnom znení občianskeho súdneho poriadku
3 3/1953 Nariadenie o podnikoch štátneho obchodu
4 4/1953 Nariadenie o platenej dovolenke na zotavenie v roku 1953
5 5/1953 Nariadenie o novej organizácii vládnych prác.
6 6/1953 Nariadenie, ktorým sa zrušujú a zriaďujú niektoré orgány štátnej správy a upravuje ich pôsobnosť
7 7/1953 Nariadenie, ktorým sa zrušujú a zriaďujú niektoré povereníctva a upravuje ich pôsobnosť
8 8/1953 Nariadenie o Štátnej akostnej inšpekcii
9 9/1953 Nariadenie o hlavných energetikoch
10 10/1953 Nariadenie o niektorých opatreniach v odbore penzijného nadlepšenia
11 11/1953 Nariadenie o zdravotných obvodoch
12 12/1953 Nariadenia o rozsahu a podmienkach prípustnosti exekúcie na pohľadávky z dodávok poľnohospodárskych výrobkov štátu
13 13/1953 Nariadenie, ktorým sa určuje, ktoré ďalšie podniky sa zapisujú od podnikového registra
14 14/1953 Vládne nariadenie, ktorým sa zakladá rad „Rad budovania socialistickej vlasti”
15 15/1953 Nariadenie o overovaní listín a podpisov na listinách národnými výbormi
16 16/1953 Zákon, ktorým sa mení rozpočtový zákon na rok 1952
17 17/1953 Nariadenie o voľbe závodnej rady a o uhradzovaní nákladov jej činnosti
18 18/1953 Nariadenie, ktorým sa menia a doplňujú ustanovenia o sociálnom zabezpečení osôb povolaných na službu v brannej moci a ich rodinných príslušníkov.
19 19/1953 Vyhláška o úplnom znení nariadenia, ktorým sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení osůb povolaných na službu v brannej moci a ich rodinných príslušníkov
20 20/1953 Nariadenie ministra vnútra o malej úprave hraníc mestských obvodov Praha 14 a Praha 1
21 21/1953 Nariadenie o občianskej kontrole obchodu
22 22/1953 Nariadenie o úprave dôchodkov z dôchodkového zabezpečenia a zaopatrení osôb nepriateľských ľudovodemokratickému zriadeniu
23 23/1953 Nariadenie o Štátnej inšpekcii úrody poľnohospodárskych plodín
24 24/1953 Nariadenie o zriadení Inštitútu telesnej výchovy a športu v Prahe
25 25/1953 Nariadenie o presune pôsobnosti v niektorých veciach dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia
26 26/1953 Rozpočtový zákon na rok 1953
27 27/1953 Nariadenie o riaditeľských fondoch v národných a komunálnych podnikoch priemyslových
28 28/1953 Nariadenie o riaditeľských fondoch v národných podnikoch stavebných a montážnych a v komunálnych podnikoch stavebných
29 29/1953 Nariadenie o riaditeľských fondoch na železniciach
30 30/1953 Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie o organizácii cestnej, leteckej a vodnej dopravy a cestovnom ruchu
31 31/1953 Zákon o školskej sústave a vzdelávaní učiteľov (školský zákon)
32 32/1953 Nariadenie o premene doterajších škôl na školy podľa nového školského zákona
33 33/1953 Zákon o právnej praxi a odbornej skúške v odbore justície a prokuratúry
34 34/1953 Zákon, ktorým niektoré osoby nadobúdajú československé štátne občianstvo.
35 35/1953 Zákon o štátnom požiarnom dozore a požiarnej ochrane
36 36/1953 Colný zákon
37 37/1953 Nariadenie o spôsobe a lehotách predkladania reklamácií pri dodávkach nekvalitných a nekompletných výrobkov a výrobkov, ktoré nezodpovedajú štátnym štandardom, normám a technickým podmienkam, a o majetkových sporoch pri nevyhovení reklamáciám
38 38/1953 Nariadenie, ktorým sa menia, poprípade doplňujú niektoré ustanovenia platových poriadkov pre správnych zamestnancov, učiteľov, zamestnancov zdravotnej starostlivosti a sudcov z povolania, prokurátorov a sudcovských čakateľov
39 39/1953 Nariadenie, ktorým sa mení nariadenie o registri trestov
40 40/1953 Nariadenie o občianskej pracovnej pomoci
41 41/1953 Zákon o peňažnej reforme
42 42/1953 Nariadenie o opatreniach v odbore miezd, dôchodkov a niektorých sociálnych dávok v súvislosti so zrušením lístkového systému zásobovania.
43 43/1953 Nariadenie, ktorým sa upravujú percentá zvýšenia a zníženia dane zo mzdy.
44 44/1953 Nariadenie o voľnom predaji poľnohospodárskych výrobkov a o poľnohospodárskych trhoch
45 45/1953 Vyhláška o vydaní peňazí vzoru 1953.
46 46/1953 Nariadenie, ktorým sa novo začleňujú, menia alebo zrušujú niektoré zložky štátneho úradu plánovacieho
47 47/1953 Nariadenie o štátnej arbitráži.
48 48/1953 Nariadenie o zmenách v pôsobnosti a v konaní vo veciach vynálezov, zlepšovacích námetov, ochranných známok a chránených vzorov
49 49/1953 Nariadenie o soznamoch tematických úloh pre vynálezcov a zlepšovateľov v odboroch výroby
50 50/1953 Nariadenie ministra spravodlivosti, ktorým sa čiastočne mení platenie nájomného.
51 51/1953 Vyhláška o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Rumunskej ľudovej republiky o ochrane poľnohospodárskych rastlín pred škodcami a chorobami.
52 53/1953 Nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb.
53 54/1953 Nariadenie o premávke na cestách
54 55/1953 Nariadenie o zaslúžilých umelcoch
55 56/1953 Nariadenie o rozmiesťovaní ďalších absolventov škôl a o podmienkach pre nástup zamestnania niektorých študentov a žiakov škôl
56 57/1953 Nariadenie o pôsobnosti ministerstva vnútra v odbore územného plánovania výstavby obcí a v odbore starostlivosti o technické služby národných výborov
57 58/1953 Nariadenie o Vládnom výbore pre geologiu a Ústrednom ústave geologickom
58 59/1953 Nariadenie, ktorým sa zrušuje vládne nariadenie zo dňa 3. júna 1953 o opatreniach proti fluktuácii a absencii.
59 60/1953 Nariadenie o vedeckých hodnostiach a o označení absolventov vysokých škôl
60 61/1953 Nariadenie o občianskych preukazoch
61 62/1953 Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje železničný prepravný poriadok
62 63/1953 Nariadenie, ktorým sa určujú arbitrážne poplatky
63 64/1953 Vyhláška o obchodnej dohode medzi Československou republikou a Libanonskou republikou.
64 65/1953 Vyhláška o obchodnej dohode medzi Československou republikou a Sýrskou republikou
65 66/1953 Nariadenie o vyšších pedagogických školách a vysokých školách pedagogických.
66 67/1953 Nariadenie, ktorým sa upravujú vysvetlivky k colnému sadzobníku
67 68/1953 Vyhláška předsedy úřadu pro vynálezy o úplném znení zákona o vynálezech a zlepšovacích námětech
68 69/1953 Vyhláška o úplném znění vládního nařízení k provedení zákona o vynálezech a zlepšovacích námětech
69 70/1953 Nariadenie, ktorým sa vykonáva rozpočtový zákon na rok 1953
70 71/1953 Nariadenie o odborných školách pre vzdelanie majstrov výrobného výcviku
71 72/1953 Nariadenie o poriadku plavebnej bezpečnosti pre československý úsek Dunaja.
72 73/1953 Nariadenie o vyznamenaniach a čestných uznaniach pre učiteľov a iných školských pracovníkov
73 74/1953 Nariadenie o poistení príslušníkov vojenských oddielov pracujúcich v podnikoch socialistického sektora
74 75/1953 Nariadenie, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o námornej plavbe
75 76/1953 Nariadenie o novom znení Prílohy I k Medzinárodnému dohovoru o preprave tovaru po železniciach zo dňa 23. novembra 1933 (M. D. T.)
76 77/1953 Nariadenie o novej organizácii ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy
77 78/1953 Nariadenie o novej organizácii povereníctev
78 79/1953 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních umělcích
79 80/1953 Nariadenie o zmene pôsobnosti vo veciach zdravotníckych škôl
80 81/1953 Ústavný zákon o vedení národných výborov vládou
81 82/1953 Nariadenie, ktorým sa zvýhodňuje platenie nájomného.
82 83/1953 Nariadenie, ktorým sa menia a doplňujú sadzobníky správnych poplatkov a podrobnejšie predpisy o týchto poplatkoch
83 84/1953 Nariadenie o úprave poistného národného poistenia
84 85/1953 Nariadenie, ktorým sa určuje, ktoré ďalšie podniky sa zapisujú do podnikového registra.
85 86/1953 Nariadenie o finančnej pomoci jednotným roľníckym družstvám a súkromne hospodáriacim roľníkom.
86 87/1953 Nariadenie o hygienickej a protiepidemickej ochrane vody.
87 88/1953 Nariadenie, ktorým sa upravuje výška štátneho detského príspevku.
88 89/1953 Nariadenie o osobitnom príspevku k dôchodkom z dôchodkového zabezpečenia v roku 1953.
89 90/1953 Nariadenie, ktorým sa vykonáva ustanovenie § 4 ods. 2 zákona č. 33/1953 Sb., o právnej praxi a odbornej skúške v odbore justície a prokuratúry.
90 91/1953 Nariadenie o Dodatkovom dohovore k Medzinárodnému dohovoru o preprave tovaru po železniciach zo dňa 23. novembra 1933 (M. D. T.) a o niektorých prílohách k tomuto dohovoru.
91 92/1953 Nariadenie, ktorým sa zriaďuje Ústredná správa vodného hospodárstva.
92 93/1953 Nariadenie, ktorým sa rozširuje platnosť zákona o národných podnikoch priemyslových na národné podniky v odbore Štátneho úradu štatistického.
93 94/1953 Nariadenie o novej organizácii a financovaní strojových a traktorových staníc.
94 95/1953 Nariadenie o organizácii štátneho požiarneho dozoru a požiarnej ochrany
95 96/1953 Nariadenie o Hydrometeorologickom ústave.
96 97/1953 Nariadenie o Vysokej straníckej škole pri Ústrednom výbore Komunistickej strany Československa.
97 98/1953 Nariadenie o zmenách v organizácii vysokých škôl.
98 99/1953 Vyhláška o účinnosti účtovných zásad pre ďalšie okruhy účtovných jednotiek.
99 100/1953 Vyhláška, ktorou sa uverejňuje opatrenie Ústrednej rady odborov o organizácii a vykonávaní nemocenského poistenia zamestnancov.
100 101/1953 Zákon o prechodnej úprave premlčania niektorých peňažných pohľadávok.
101 102/1953 Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia trestného práva správneho.
102 103/1953 Nariadenie o registri trestov.
103 104/1953 Nariadenie, ktorým sa určujú sídla a obvody ľudových súdov v Galante a v Senci.
104 105/1953 Zákon o miestnom priemysle a komunálnom hospodárstve.
105 106/1953 Zákon o bytovej výstavbe, udržovaní a správe bytového majetku a ich financovaní.
106 107/1953 Zákon o devízovom hospodárstve.
107 108/1953 Nariadenie o fondoch dlhodobého úveru pre výrobné a spotrebné družstvá.
108 109/1953 Nariadenie, ktorým sa doplňuje vládne nariadenie č. 37/1953 Sb., o spôsobe a lehotách predkladania reklamácií pri dodávkach nekvalitných a nekompletných výrobkov a výrobkov, ktoré nezodpovedajú štátnym štandardom, normám a technickým podmienkam, a o majetkových sporoch pri nevyhovení reklamáciám
109 110/1953 Nariadenie o správe národného majetku rozpočtovými organizáciami
110 111/1953 Nariadenie o základných fondoch hospodárskych organizácií.
111 112/1953 Nariadenie, ktorým sa menia percentá zvýšenia dane zo mzdy
112 113/1953 Nariadenie o riaditeľských fondoch v hospodárskych organizáciách dopravných.
113 114/1953 Nariadenie o dodávkovej povinnosti a o výkupe poľnohospodárskych výrobkov
114 115/1953 Zákon o autorskom práve (autorský zákon)
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore