Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Zbierka zákonov 1952

1 1/1952 Nariadenie o horľavinách a výbušninách
2 2/1952 Nariadenie, ktorým sa vydáva železničný prepravný poriadok
3 3/1952 Rozpočtový zákon na rok 1952
4 4/1952 Zákon o hygienickej a protiepidemickej starostlivosti
5 5/1952 Nariadenie o dobrovoľných darcoch krvi
6 6/1952 Zákon o vynálezoch a zlepšovacích námetoch
7 7/1952 Zákon o prechodných opatreniach v odbore patentov
8 8/1952 Zákon o ochranných známkach a chránených vzoroch
9 9/1952 Nariadenie, ktorým sa vydávajú sadzobníky správnych poplatkov a podrobnejšie predpisy o týchto poplatkoch
10 10/1952 Nariadenie na vykonanie zákona o vynálezoch a zlepšovacích námetoch
11 11/1952 Zákon o platenej dovolenke na zotavenie v roku 1952
12 12/1952 Nariadenie o platenej dovolenke na zotavenie niektorých zamestnancov v stavebníctve a v odboroch so stavebníctvom súvisiacich v roku 1952
13 13/1952 Nariadenie o správe spojov
14 14/1952 Nariadenie o nižších zdravotníckych pracovníkoch
15 15/1952 Nariadenie na vykonanie zákona č. 8/1952 Sb. o ochranných známkach a chránených vzoroch
16 16/1952 Vyhláška o zmenách úradných názvov miest v roku 1951
17 17/1952 Nariadenie, ktorým sa určuje výška zákonných úrokov
18 18/1952 Nariadenie, ktorým sa zriaďuje Ministerstvo výkupu
19 19/1952 Nariadenie, ktorým sa vykonáva rozpočtový zákon na rok 1952
20 20/1952 Nariadenie o rozmiesťovaní absolventov vysokých škôl a výberových odborných škôl
21 21/1952 Nariadenie o vernostnom prídavku baníkov
22 22/1952 Nariadenie o novej úprave učňovských skúšok
23 23/1952 Nariadenie o vkladných knižkách na meno
24 24/1952 Nariadenie o organizácii preventívnej a liečebnej starostlivosti
25 25/1952 Nariadenie o slúčení národných dopravných podnikov „Československá plavba labská, národný podnik" a „Československá plavba oderská, národný podnik"
26 26/1952 Vyhláška o zrušení úrokov z kmeňového imania národných a komunálnych podnikov
27 27/1952 Nariadenie o organizácii colnej správy
28 28/1952 Nariadenie o projektovej a rozpočtovej dokumentácii investícií
29 29/1952 Nariadenie, ktorým sa zrušuje Československý zúčtovací ústav
30 30/1952 Nariadenie o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl
31 31/1952 Nariadenie o zovňajšom označení členov Pomocnej stráže verejnej bezpečnosti
32 32/1952 Nariadenie o zrušení plodinových burz
33 33/1952 Nariadenie o zriadení Ministerstva železníc a o reorganizácii železníc
34 34/1952 Nariadenie o organizácii cestnej, leteckej a vodnej dopravy a cestovného ruchu
35 35/1952 Nariadenie o vymedzení úloh pri výkupe pôdohospodárskych výrobkov v roku 1952
36 36/1952 Nariadenie, ktorým sa vydáva štatút Slovenského plánovacieho úradu
37 37/1952 Nariadenie o pôsobnosti Ministerstva zahraničného obchodu vo veciach devízových
38 38/1952 Nariadenie o zmene a doplnení vládneho nariadenia č. 73/1951 Sb., ktorým sa zriaďuje Ministerstvo štátnej kontroly
39 39/1952 Nariadenie o zákaze prijímania pracovníkov do zamestnania, ktorí nemajú riadne rozviazaný predchádzajúci pracovný pomer
40 40/1952 Nariadenie o ďalších zmenách v organizácii vysokých škôl
41 41/1952 Nariadenie, ktorým sa ustanovujú zásady pre účtovnú evidenciu (účtovné zásady)
42 42/1952 Nariadenie, ktorým sa zriaďujú plánovacie komisie národných výborov a vydáva ich štatút
43 43/1952 Nariadenie o rozmiesťovaní odborných pracovníkov
44 44/1952 Nariadenie o lekárnikoch
45 45/1952 Nariadenie o presunoch pôsobnosti v odbore roľníckeho úveru
46 46/1952 Nariadenie o úprave národného dôchodkového poistenia členov jednotných roľníckych družstiev, osôb samostatne zárobkove činných a spolupracujúcich členov rodín
47 47/1952 Nariadenie o Štátnej energetickej inšpekcii
48 48/1952 Nariadenie o úprave colného sadzobníka
49 49/1952 Nariadenie o osobitnom príspevku k dôchodkom z dôchodkového zabezpečenia v roku 1952
50 50/1952 Nariadenie, ktorým sa upravujú vysvetlivky k colnému sadzobníku
51 51/1952 Nariadenie o poskytovaní preventívnej a liečebnej starostlivosti vojenským a vojnovým poškodencom a obetiam vojny a fašistickej perzekúcie
52 52/1952 Zákon o Československej akadémii vied
53 53/1952 Nariadenie o zaistení bezpečnosti a hospodárnosti prevádzky niektorých technických zariadení
54 54/1952 Zákon o hlavných (vedúcich) účtovníkoch a o organizácii účtovnej služby
55 55/1952 Nariadenie o povinnostiach, právach a zodpovednosti hlavných (vedúcich) účtovníkov a o organizácii účtovnej služby
56 56/1952 Zákon o dodávkovej povinnosti a o výkupe poľnohospodárskych výrobkov
57 57/1952 Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o dodávkovej povinnosti a o výkupe poľnohospodárskych výrobkov
58 58/1952 Zákon o povolávaní náhradníkov poslancov Slovenskej národnej rady
59 59/1952 Zákon o uzavieraní manželstiev s cudzincami
60 60/1952 Zákon o Československom Červenom kríži a o užívaní znaku, odznaku a názvu Červeného kríža
61 61/1952 Zákon o námornej plavbe
62 62/1952 Zákon o rybárstve
63 63/1952 Nariadenie o zriadení Vysokej školy ruského jazyka a literatúry v Prahe
64 64/1952 Ústavný zákon o súdoch a prokuratúre
65 65/1952 Zákon o prokuratúre
66 66/1952 Zákon o organizácii súdov
67 67/1952 Zákon, ktorým sa mení a doplňuje trestný poriadok
68 68/1952 Zákon, ktorým sa mení a doplňuje občiansky súdny poriadok
69 69/1952 Zákon o sociálnoprávnej ochrane mládeže
70 70/1952 Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o sociálnoprávnej ochrane mládeže
71 71/1952 Zákon o organizácii telesnej výchovy a športu
72 72/1952 Vyhláška o účinnosti účtovných zásad pre niektoré okruhy účtovných jednotiek
73 73/1952 Zákon o dani z obratu
74 74/1952 Zákon o dani z výkonov
75 75/1952 Zákon o dôchodkovej dani družstiev a iných organizácií
76 76/1952 Zákon o dani zo mzdy
77 77/1952 Zákon o pôdohospodárskej dani
78 78/1952 Zákon o dani z príjmov obyvateľstva
79 79/1952 Zákon o živnostenskej dani
80 80/1952 Zákon o domovej dani
81 81/1952 Zákon o dani z predstavení
82 82/1952 Zákon o miestnych poplatkoch
83 83/1952 Zákon o rozpočtoch národných výborov
84 84/1952 Zákon o organizácii peňažníctva
85 85/1952 Zákon o poisťovníctve
86 86/1952 Zákon o kontrolnej a revíznej správe Ministerstva financií
87 87/1952 Zákon o reorganizácii brannej výchovy
88 88/1952 Zákon o materiálnom zabezpečení príslušníkov ozbrojených síl
89 89/1952 Zákon o dôchodkovom zaopatrení príslušníkov ozbrojených síl
90 90/1952 Zákon o Československej akadémii pôdohospodárskych vied
91 91/1952 Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o Československej akadémii vied
92 92/1952 Nariadenie, ktorým sa upravuje spôsob správy a hospodárenia vysokých škôl
93 93/1952 Nariadenie o náhradách prislúchajúcich sudcom z ľudu
94 94/1952 Nariadenie, ktorým sa určuje začiatok účinnosti ustanovenia § 39 ods. 2 vety druhej zákona o organizácii súdov
95 95/1952 Nariadenie, ktorým sa vydáva spravovací poriadok pre súdy
96 96/1952 Nariadenie, ktorým sa určujú odchýlky pri dôkaze znalcami v niektorých veciach národného poistenia
97 97/1952 Nariadenie o zániku vecných práv na niektorých častiach národného majetku
98 98/1952 Nariadenie o Štátnej obchodnej inšpekcii
99 99/1952 Nariadenie o organizácii veterinárnej služby a o niektorých veterinárnych opatreniach (veterinárny poriadok)
100 100/1952 Nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru
101 101/1952 Nariadenie o úprave podmienok pre trvanie nárokov na niektoré dôchodky z dôchodkového zabezpečenia
102 102/1952 Nariadenie o oslobodení úrokov z úsporných vkladov od dane z príjmov obyvateľstva
103 103/1952 Nariadenie o zovňajšom označení členov závodnej stráže
104 104/1952 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou republikou a Čínskou ľudovou republikou o kultúrnej spolupráci
105 105/1952 Nariadenie, ktorým sa vyhlasujú dodávkové normy niektorých poľnohospodárskych výrobkov a určujú dodávkové oblasti na rok 1953
106 106/1952 Nariadenie o presune pôsobnosti v sbere železného a kovového odpadu (šrotu)
107 107/1952 Nariadenie, ktorým sa rozširuje platnosť zákona o národných podnikoch priemyslových na národné podniky v odbore Ministerstva školstva, vied a umení
108 108/1952 Nariadenie o zmene pôsobnosti v odbore škôl poľnohospodárskych, škôl lesníckych a vysokých škôl poľnohospodárskych
109 109/1952 Nariadenie o úprave zamestnávateľskej časti poistného v národnom poistení zamestnancov
110 110/1952 Nariadenie o nevyužitých odpadových a upotrebených mazacích olejoch
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore