Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70789
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
02.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Zbierka zákonov 1951

1 1/1951 Nariadenie, ktorým sa ustanovujú zásady pre jednotné oceňovanie v podnikovom počtovníctve
2 2/1951 Nariadenie o presunoch pôsobnosti v odbore roľníckeho úveru
3 3/1951 Nariadenie, ktorým sa vydáva sadzobník súdnych poplatkov a niektoré predpisy o nich
4 4/1951 Nariadenie, ktorým sa mení počet a pôsobnosť povereníctev
5 5/1951 Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o ubytovaní brannej moci a Sboru národnej bezpečnosti
6 6/1951 Nariadenie, ktorým sa určuje začiatok účinnosti zákona o zdokonalení živočíšnej výroby
7 7/1951 Nariadenie o organizácii a pôsobnosti výberových komisií
8 8/1951 Nariadenie o ochrane proti rozširovaniu alebo zavlečeniu škodcov rastlín pri dovoze, prevoze a vývoze
9 9/1951 Nariadenie, ktorým sa zrušuje vládne nariadenie o zaistení plnenia dodávok niektorých plánovaných investícií
10 10/1951 Vyhláška o Dodatkovej dohode k obchodnej smluve medzi Československou republikou a Hospodárskou Úniou belgicko luxemburskou zo dňa 28. decembra 1925, podpísanej v Bruseli dňa 3. júla 1948
11 11/1951 Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o premávke na verejných cestách
12 12/1951 Nariadenie o náhrade škody príslušníkom hasičstva a iným osobám v odbore ochrany pred požiarmi a inými živelnými pohromami
13 13/1951 Vyhláška o zmenách úradných názvov miest v roku 1950
14 14/1951 Nariadenie o odmenách funkcionárov národných výborov
15 15/1951 Nariadenie, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie k colnému zákonu
16 16/1951 Nariadenie, ktorým sa prenáša na národné výbory vykonávanie niektorých úloh Ústredia pracujúceho dorastu
17 17/1951 Nariadenie o dozore a iných opatreniach na zabezpečenie ochrany rastlinnej výroby
18 18/1951 Zákon o povolávaní náhradníkov poslancov
19 19/1951 Nariadenie o úprave pracovného času na zabezpečenie plynulej dopravy pracujúcich a zásobovania elektrinou, plynom a výhrevnou parou
20 20/1951 Vyhláška, ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebný úrad prvej stolice
21 21/1951 Nariadenie, ktorým sa vydáva organizačný štatút Sväzu československých novinárov
22 22/1951 Nariadenie o správe majetkovej podstaty pozemkových reforiem
23 23/1951 Nariadenie, ktorým sa určuje sídlo Okresného súdu v Novom Měste nad Metují
24 24/1951 Nariadenie o lekároch
25 25/1951 Nariadenie o dentistoch
26 26/1951 Nariadenie, ktorým sa zrušujú Riaditeľstvo pre cestovný ruch a oblastné a miestne sbory pre cestovný ruch
27 27/1951 Nariadenie o vedení štátnej mzdovej politiky a zriadení štátnej mzdovej komisie
28 28/1951 Nariadenie o výkupe motorových vozidiel trvalo nespôsobilých na premávku
29 29/1951 Zákon, ktorým sa určuje štátny rozpočet Československej republiky na rok 1951 (rozpočtový zákon na rok 1951)
30 30/1951 Nariadenie, ktorým sa zakladajú rady a vyznamenania a upravuje udeľovanie čestného titulu „Hrdina práce”
31 31/1951 Nariadenie o styku štátnych úradov a iných orgánov s úradmi a orgánmi cudzích štátov
32 32/1951 Nariadenie o zriadení Správy služieb diplomatickému zboru
33 33/1951 Nariadenie, ktorým sa novo upravujú úlohy päťročného hospodárskeho plánu
34 34/1951 Nariadenie o sberných surovinách
35 35/1951 Nariadenie, ktorým sa vyhlasuje Štatút komunálnych podnikov
36 36/1951 Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o úprave podnikania v cestnej doprave
37 37/1951 Nariadenie o vybudovaní a prevádzke dráh
38 38/1951 Nariadenie o poctách spojených s cestnými titulmi v telesnej výchove a v športe
39 39/1951 Nariadenie o ražbe a vydaní strieborných stokorunákov na pamäť 30. výročia založenia Komunistickej strany Československa
40 40/1951 Nariadenie, ktorým sa obmedzuje vyhlasovanie zápisov vykonaných v podnikovom registri
41 41/1951 Vyhláška o oprave tlačových chýb v úradnom slovenskom znení prílohy k vládnemu nariadeniu č. 30/1951 Sb., ktorým sa zakladajú rady a vyznamenania a upravuje udeľovanie čestného titulu „Hrdina práce”
42 42/1951 Nariadenie, ktorým sa vykonáva rozpočtový zákon na rok 1951
43 43/1951 Nariadenie o niektorých opatreniach v nábore a vo výchove pracujúceho dorastu
44 44/1951 Nariadenie, ktorým sa zrušujú Ústredňa a úradovne pre domácku prácu a ústredné a obvodné komisie domáckej práce
45 45/1951 Nariadenie o technickej normalizácii
46 46/1951 Vládne nariadenie o zrušení knižničných rád
47 47/1951 Nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru
48 48/1951 Nariadenie, ktorým sa zrušuje Československý ústav práce
49 49/1951 Nariadenie, ktorým sa upravujú niektoré nároky pracujúcich dôchodcov národného poistenia
50 50/1951 Nariadenie o schvaľovaní a uverejňovaní taríf dráh
51 51/1951 Vyhláška o predbežnom vykonávaní protokolu k Všeobecnej dohode o clách a obchode zo dňa 30. októbra 1947 (č. 59/1948 Sb.), dojednaného v Toruquay dňa 21. apríla 1951
52 52/1951 Nariadenie o ďalších presunoch pôsobnosti vo finančnej správe
53 53/1951 Nariadenie, ktorým sa vydáva Štatút Československej poisťovne, národného podniku
54 54/1951 Vládne nariadenie o územných zmenách v Karlovarskom kraji
55 55/1951 Nariadenie o rozšírení plochy ornej pôdy a zabezpečení pôdy pre poľnohospodársku výrobu
56 56/1951 Nariadenie o plaveckých knižkách
57 57/1951 Nariadenie, ktorým sa upravuje pôsobnosť v správe vysokých škôl
58 58/1951 Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o znárodnení v stavebníctve
59 59/1951 Vyhláška o úplnom znení zákona o znárodnení v stavebníctve
60 60/1951 Nariadenie, ktorým sa rozširuje platnosť zákona o národných podnikoch priemyslových na národné podniky v odbore Ministerstva stavebného priemyslu
61 61/1951 Zákon, ktorým sa zrušujú oprávnenia civilných technikov a inžinierske komory
62 62/1951 Nariadenie o záväzkoch viaznúcich na niektorom znárodnenom majetku
63 63/1951 Zákon o zodpovednosti za škody spôsobené dopravnými prostriedkami
64 64/1951 Zákon, ktorým sa menia a doplňujú predpisy o znárodnení obchodných podnikov
65 65/1951 Zákon o prevodoch nehnuteľností a o prenájmoch poľnohospodárskej a lesnej pôdy
66 66/1951 Zákon o odbornej správe lesov
67 67/1951 Zákon o bezpečnosti pri práci
68 68/1951 Zákon o dobrovoľných organizáciách a shromaždeniach
69 69/1951 Zákon o ochrane štátnych hraníc
70 70/1951 Nariadenie o práve príslušníka Pohraničnej stráže použiť zbraň
71 71/1951 Vyhláška o Dodatkovej dohode k obchodnej dohode medzi Československou republikou a Nizozemskom zo dňa 20. januára 1923, podpísanej v Haagu dňa 24. júna 1948
72 72/1951 Vyhláška o ražbe a vydaní hliníkových päťdesiatnikov
73 73/1951 Nariadenie, ktorým sa zriaďuje Ministerstvo štátnej kontroly
74 74/1951 Nariadenie, ktorým sa zriaďujú nové ministerstva
75 75/1951 Nariadenie, ktorým sa zriaďujú nové povereníctva
76 76/1951 Nariadenie o likvidácii majetku niektorých orgánov, ktoré sa zrušujú
77 77/1951 Nariadenie o stredných zdravotníckych pracovníkoch
78 78/1951 Nariadenie o trestnej právomoci miestnych národných výborov
79 79/1951 Vyhláška o ražbe a vydaní hliníkových dvadsiatnikov
80 80/1951 Nariadenie o organizačných zmenách na vysokých školách
81 81/1951 Nariadenie, ktorým sa vyhlasuje Dohoda o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach v priamom medzinárodnom styku (MPS) a Dohoda o preprave tovaru po železniciach v priamom medzinárodnom styku (MGS)
82 82/1951 Nariadenie o organizácii štátnych majetkov
83 83/1951 Nariadenie o organizácii strojných a traktorových staníc
84 84/1951 Nariadenie, ktorým sa zastavuje činnosť Ústredia pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami a Veľkodistribučného podniku
85 85/1951 Vyhláška o Smluve medzi Československou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach, podpísanej v Budapešti dňa 6. marca 1951
86 86/1951 Nariadenie o investičnom liste pre stavby na rok 1952
87 87/1951 Vyhláška ministra zahraničných vecí o rozšírení platnosti protokolu k Všeobecnej dohode o clách a obchode ze dňa 30. októbra 1947 (č. 59/1948 Sb.), dojednaného v Torquay dňa 21. apríla 1951
88 88/1951 Vyhláška Ministerstva vnútra o oprave tlačovej chyby vo vyhláške ministra vnútra č. 13/1951 Sb., o zmenách úradných názvov miest v roku 1950
89 89/1951 Vládne nariadenie, ktorým sa pripojujú niektoré obce k Českým Budějoviciam
90 90/1951 Nariadenie ministra stavebného priemyslu o zániku účinnosti § 10 zákona o znárodnení v stavebníctve
91 91/1951 Nariadenie o zadovažovaní, rozdeľovaní a skúšaní vecných prostriedkov požiarnej ochrany
92 92/1951 Zákon o brannej výchove
93 93/1951 Zákon o štátnom sviatku, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch
94 94/1951 Nariadenie, ktorým sa zrušuje Ústredie výskumu a technického rozvoja a Ústredňa hmotného zásobovania
95 95/1951 Nariadenie, ktorým sa vydáva Štatút Štátneho úradu plánovacieho
96 96/1951 Vyhláška o druhom vydaní drobných peňazí papierových po 20 Kčs s dátom 1. mája 1949 a po 50 Kčs s dátom 29. augusta 1950
97 97/1951 Nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru
98 98/1951 Nariadenie o zrušení štátnych záložní
99 99/1951 Nariadenie, ktorým sa rozširuje platnosť zákona o národných podnikoch priemyslových na národné podniky v odbore Ministerstva národnej obrany
100 100/1951 Nariadenie o registri trestov
101 101/1951 Vyhláška o stiahnutí niektorých drobných mincí
102 102/1951 Zákon o prebudovaní národného poistenia
103 103/1951 Zákon o jednotnej preventívnej a liečebnej starostlivosti
104 104/1951 Zákon o vianočnom prídavku za rok 1951 k dôchodkom z národného poistenia a k zaopatrovacím požitkom vojnových poškodencov
105 105/1951 Zákon o správnych poplatkoch
106 106/1951 Zákon o úprave financovania národných a komunálnych podnikov
107 107/1951 Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o úprave financovania národných a komunálnych podnikov
108 108/1951 Zákon o organizácii národohospodárskej evidencie
109 109/1951 Nariadenie o organizácii štatistickej služby
110 110/1951 Zákon o štátnych pracovných zálohách
111 111/1951 Nariadenie, ktorým sa upravujú vzájomné vzťahy medzi odbornými učilišťami alebo školami závodného výcviku a podnikmi
112 112/1951 Nariadenie o reorganizácii štátnej pamiatkovej starostlivosti
113 113/1951 Nariadenie o Štátnom meteorologickom ústave
114 114/1951 Zákon o advokácii
115 115/1951 Nariadenie, ktorým sa určujú sadzby odmien za úkony právnej pomoci poskytovanej advokátskými poradňami (advokátska tarifa)
116 116/1951 Zákon o štátnom notárstve
117 117/1951 Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o štátnom notárstve
118 118/1951 Nariadenie ministra financií o notárskych poplatkoch
119 119/1951 Nariadenie o tajomníkoch miestnych národných výborov
120 120/1951 Nariadenie o zmenách v organizácii okresných národných výborov
121 121/1951 Nariadenie o zmenách v referátoch národných výborov
122 122/1951 Nariadenie o ďalších presunoch pôsobnosti a o iných zjednodušeniach verejnej správy
123 123/1951 Nariadenie o drobných úpravách hraníc mestských obvodoch hlavného mesta Prahy
124 124/1951 Nariadenie o organizácii štátnych lesov a národných podnikov pre ťažbu dreva
125 125/1951 Nariadenie, ktorým sa pôsobnosť vo veciach cestovných pasov prenáša na Ministerstvo zahraničných vecí
126 126/1951 Nariadenie, ktorým sa upravujú vysvetlivky k colnému sadzobníku
127 127/1951 Nariadenie o presunoch pôsobnosti v osobných veciach štátnych zamestnancov z ústredných úradov na podriadené osobné úrady
128 128/1951 Nariadenie o organizácii náboru pracovných síl
129 129/1951 Nariadenie o prenesení finančnej a účtovnej služby majetkovej podstaty pozemkových reforiem
130 130/1951 Vyhláška Ministerstva vnútra o oprave tlačovej chyby v zákone č. 110/1951 Sb., o štátnych pracovných zálohách
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore