Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Zbierka zákonov 1950

1 1/1950 Nariadenie o zrušení zemských finančných pokladníc
2 2/1950 Nariadenie o pôsobnosti národných výborov pri stavbe, správe a udržovaní štátnych ciest
3 3/1950 Vyhláška o zmenách úradných názvov miest v roku 1949
4 4/1950 Vyhláška o dohode o dočasnej úprave hospodárskych stykov medzi Československou republikou a Ľudovou republikou Bulharskou, podpísanej v Prahe dňa 25. apríla 1948
5 5/1950 Vyhláška o dohode o dočasnej úprave hospodárskych stykov medzi Československou republikou a Ľudovou republikou Bulharskou, podpísanej v Prahe dňa 25. apríla 1948.
6 6/1950 Vyhláška Ministerstva vnútra ktorou sa opravuje tlačová chyba vo vládnom nariadení č. 275/1949 Sb., o dočasných obmedzeniach v živnostenskom a inom zárobkovom podnikaní
7 7/1950 Nariadenie, ktorým sa vydávajú podrobné predpisy o pôsobnosti finančných prokuratúr
8 8/1950 Vyhláška o oprave tlačovej chyby v úradnom slovenskom znení vládneho nariadenia č. 240/1949 Sb., ktorým sa vykonáva poštový zákon
9 9/1950 Nariadenie o osobnej spôsobilosti na vedenie lekárne
10 10/1950 Nariadenie, ktorým sa upravuje spôsob prevádzky lekární
11 11/1950 Nariadenie, ktorým sa predlžuje prechodná úprava pôsobnosti v odbore štátneho penzijného (provízneho) a úrazového zaopatrenia
12 12/1950 Nariadenie o presunoch pôsobnosti v odbore roľníckeho úveru
13 13/1950 Nariadenie, ktorým sa ustanovujú sídla a obvody okresných súdov v Sečovciach a v Trebišove
14 14/1950 Nariadenie o organizácii miestnych národných výborov
15 15/1950 Nariadenie, ktorým sa vykonávajú ustanovenia divadelného zákona o zriaďovaní bábkových divadiel a divadelnej činnosti bábkárskej
16 16/1950 Vyhláška o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení prílohy A, listiny X - Československo, pripojenej k protokolu o podmienkach prístupu k Všeobecnej dohode o clách a obchode dojednanému dňa 10. októbra 1949
17 17/1950 Nariadenie o investičnom liste pre stavby na rok 1950
18 18/1950 Zákon o zrušení osídľovacích úradov
19 19/1950 Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o zrušení osídľovacích úradov
20 20/1950 Nariadenie o preskúšaní projektov čistiarní odpadových vôd výrobných podnikov a nemocníc a o zaistení ich budovania
21 21/1950 Nariadenie o odpísaní parciel na území vojenských obvodov z pozemkových kníh
22 22/1950 Vyhláška o ražbe a vydaní mincí po 1 Kčs z hliníka
23 23/1950 Zákon o niektorých opatreniach v odbore vojenského súdnictva
24 24/1950 Nariadenie, ktorým sa zriaďuje Poradný zbor pre komunálne podniky
25 25/1950 Zákon, ktorým sa predlžuje lehota na podanie žiadostí o udelenie štátneho občianstva krajanom vracajúcim sa do vlasti
26 26/1950 Zákon, ktorým sa mení zákon o konečnej úprave vnútorného štátneho dlhu a niektorých iných dlhov z času do 31. decembra 1945
27 27/1950 Zákon o štátnej podpore pri živelných pohromách
28 28/1950 Zákon o jednorázových mimoriadnych prídavkoch za rok 1949 k dôchodkom z národného poistenia a k zaopatrovacím požitkom vojnových poškodencov
29 29/1950 Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o uznaní nárokov získaných u cudzozemských nositeľov sociálneho poistenia
30 30/1950 Nariadenie o prestupoch medzi verejným penzijným zaopatrením a národným (verejnoprávnym) dôchodkovým poistením a o prestupoch vo verejnom penzijnom zaopatrení
31 31/1950 Zákon o Štátnej banke československej
32 32/1950 Zákon o platenej dovolenke na zotavenie v roku 1950
33 33/1950 Nariadenie o platenej dovolenke na zotavenie niektorých zamestnancov
34 34/1950 Nariadenie o scudzovaní cestných motorových vozidiel, používaných na živnostenskú dopravu
35 35/1950 Zákon, ktorým sa určuje štátny rozpočet Československej republiky na rok 1950 (rozpočtový zákon)
36 36/1950 Nariadenie o výkone verejnej správy vo veciach plavby
37 37/1950 Nariadenie o zabezpečení výroby a dovozu hodnotných liečiv
38 38/1950 Vyhláška o dodatkovej dohode zo dňa 18. mája 1948 k obchodnému dohovoru medzi Československou republikou a Francúzskom
39 39/1950 Nariadenie, ktorým sa vydáva organizačný poriadok Štátneho výboru pre telesnú výchovu a šport
40 40/1950 Vyhláška o konečnej lehote na podanie žiadostí o vrátenie československého štátneho občianstva
41 41/1950 Vyhláška ministra zahraničných vecí o dohovore medzi Československou republikou a Francúzskou republikou o zaopatrovacích platoch pre prípad úmrtia alebo invalidity obetiam vojny z roku 1939-1945, podpísanom v Paríži dňa 1. decembra 1947
42 42/1950 Vyhláška o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení Prílohy A, listiny X-Československo, pripojenej k protokolu o podmienkach prístupu k Všeobecnej dohode o clách a obchode dojednanému dňa 10. októbra 1949
43 43/1950 Nariadenie o organizácii a pôsobnosti Štátneho zememeračského a kartografického ústavu a o Technickom poradnom sbore vo veciach verejného vymeriavania a mapovania
44 44/1950 Nariadenie o niektorých prestupoch v sociálnom poistení (zaopatrení) pred 1. októbrom 1948
45 45/1950 Nariadenie o národnom poistení brigádnikov
46 46/1950 Vyhláška ministra financií o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení prílohy A, listiny X-Československo, pripojenej k protokolu o podmienkach prístupu k Všeobecnej dohode o clách a obchode dojednanému dňa 10. októbra 1949
47 47/1950 Ústavný zákon o úpravách v organizácii verejnej správy
48 48/1950 Nariadenie, ktorým sa zriaďuje Ministerstvo národnej bezpečnosti
49 49/1950 Vyhláška, ktorou sa určuje začiatok účinnosti presunu pôsobnosti vo veci rozlučovania obcí
50 50/1950 Vyhláška o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení prílohy A, listiny X-Československo, pripojenej k protokolu o podmienkach prístupu k Všeobecnej dohode o clách a obchode dojednanému dňa 10. októbra 1949
51 51/1950 Nariadenie o územnom plánovaní obcí
52 52/1950 Vyhláška, ktorou sa určuje začiatok účinnosti niektorých presunov pôsobnosti vo verejnej správe
53 53/1950 Vyhláška o preložení sídla Krajského vojenského veliteľstva Gottwaldov
54 54/1950 Vyhláška, ktorou sa určuje začiatok účinnosti pre presuny pôsobnosti v niektorých veciach živnostenského a iného podnikania
55 55/1950 Zákon o užívaní a zmene mena a priezviska
56 56/1950 Zákon o premávke na verejných cestách
57 57/1950 Zákon o úprave podnikania v cestnej doprave
58 58/1950 Zákon o vysokých školách
59 59/1950 Zákon o dani z literárnej a umeleckej činnosti
60 60/1950 Zákon o dani zo samostatnej činnosti
61 61/1950 Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o Investičnej banke
62 62/1950 Zákon o ochrane pred požiarmi a inými živelnými pohromami
63 63/1950 Zákon o úprave hospodárenia s tabakom, soľou a liehom a o zrušení štátnych finančných monopolov
64 64/1950 Zákon o sociálnom zabezpečení osôb, povolaných na službu v brannej moci a ich rodinných príslušníkov
65 65/1950 Zákon o hospodárení lesnými semenami a priesadami
66 66/1950 Zákon o pracovných a platových pomeroch štátnych zamestnancov
67 67/1950 Zákon o pracovných a platových pomeroch sudcov z povolania, prokurátorov a sudcovských čakateľov (sudcovský zákon)
68 68/1950 Nariadenie, ktorým sa vydáva platový poriadok pre správnych zamestnancov
69 69/1950 Nariadenie, ktorým sa vydáva platový poriadok pre učiteľov
70 70/1950 Nariadenie, ktorým sa vydáva platový poriadok pre zamestnancov zdravotnej starostlivosti
71 71/1950 Nariadenie, ktorým sa vydáva platový poriadok pre sudcov z povolania, prokurátorov a sudcovských čakateľov
72 72/1950 zákon o telekomunikáciách
73 73/1950 Nariadenie o povoľovaní telekomunikačných zariadení
74 74/1950 Nariadenie, ktorým sa zrušuje Ústav pre školský a osvetový film v Bratislave
75 75/1950 Nariadenie o rozpočtoch a záverečných účtoch národných výborov
76 76/1950 Nariadenie o odmene a náhrade hotových výdavkov stálych prísažných znalcov a tlmočníkov
77 77/1950 Nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru
78 78/1950 Vyhláška o vydaní drobných peňazí papierových po 10 Kčs s dátom 4. apríla 1950
79 79/1950 Nariadenie o úprave pracovného času na zaistenie plynulého zásobovania elektrinou, plynom a výhrevnou parou
80 80/1950 Nariadenie o zriadení ústredných výskumných ústavov
81 81/1950 Nariadenie o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl
82 82/1950 Nariadenie o zrušení predpisov o štátnych finančných monopoloch tabakovom, soľnom, výbušných látok a umelých sladidiel
83 83/1950 Nariadenie, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia rozpočtového zákona na rok 1950
84 84/1950 Nariadenie o zrušení ústredného pasienkového konta a o presunoch pôsobnosti vo verejnej správe pôdohospodárskej na Slovensku
85 85/1950 Zákon o opatreniach súvisiacich s úpravou disciplinárneho práva príslušníkov ozbrojených sborov
86 86/1950 Trestný zákon
87 87/1950 Zákon o trestnom konaní súdnom (trestný poriadok)
88 88/1950 Trestný zákon správny
89 89/1950 Zákon o trestnom konaní správnom (trestný poriadok správny)
90 90/1950 Nariadenie o správe národného majetku národnými výbormi
91 91/1950 Vyhláška o predbežnom vykonávaní obchodnej smluvy medzi Československou republikou a Spojenými štátmi mexickými, podpísanej dňa 9. novembra 1949 v Mexiko City.
92 92/1950 Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti o zániku činnosti štátnych veterinárnych vyšetrovacích ústavov
93 93/1950 Nariadenie o výstavbe obcí
94 94/1950 Zákon o ubytovaní brannej moci a Sboru národnej bezpečnosti
95 95/1950 Zákon, ktorým sa upravujú niektoré pomery v poisťovníctve
96 96/1950 Zákon o pracujúcom doraste
97 97/1950 Zákon o dráhach
98 98/1950 Zákon o zrušení Národného pozemkového fondu pri Ministerstve pôdohospodárstva a fondov pozemkových reforiem a o slúčení ich imania
99 99/1950 Zákon o hospodárskych smluvách a štátnej arbitráži
100 100/1950 Zákon o podnikovom registri
101 101/1950 Nariadenie o zrušení osvetových rád a prenesení ich pôsobnosti na národné výbory
102 102/1950 Nariadenie, ktorým sa určuje začiatok účinnosti zákona o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov
103 103/1950 Zákon o národných podnikoch priemyslových
104 104/1950 Zákon o financovaní národných a komunálnych podnikov
105 105/1950 Nariadenie, ktorým sa vyhlasuje štatút národných podnikov priemyslových
106 106/1950 Zákon, ktorým sa menia a doplňujú predpisy o znárodnení baní a niektorých priemyslových podnikov
107 107/1950 Vyhláška o úplnom znení dekrétu prezidenta republiky o znárodnení baní a niektorých priemyslových podnikov
108 108/1950 Zákon, ktorým sa menia a doplňujú predpisy o znárodnení niektorých podnikov potravinárskeho priemyslu
109 109/1950 Vyhláška o úplnom znení dekrétu prezidenta republiky o znárodnení niektorých podnikov potravinárskeho priemyslu
110 110/1950 Zákon o organizácii bytového majetku a o Fonde bytového hospodárstva
111 111/1950 Zákon o hospodárení s niektorými miestnosťami
112 112/1950 Nariadenie o bohosloveckých fakultách
113 113/1950 Nariadenie, ktorým sa určujú podrobnosti o prestupe štátnych zamestnancov a niektorých neštátnych verejných zamestnancov, ako aj príjemcov od odpočivných (zaopatrovacích) platov, do národného dôchodkového poistenia a srážky na poistné
114 114/1950 Nariadenie o penzijnom a úrazovom zabezpečení zamestnancov v pragmatikálnom alebo regulovanom služobnom pomere prevzatých do služieb národných podnikov, zriadených z bývalých štátnych podnikov, alebo do služieb niektorých iných národných podnikov
115 115/1950 Nariadenie o pracovných a platových pomeroch a o penzijnom zabezpečení bývalých pragmatikálnych zamestnancov prevzatých do služieb národných alebo komunálnych podnikov
116 116/1950 Nariadenie, ktorým sa určuje u príslušníkov ozbrojených sborov vymeriavací základ na účely národného poistenia a vojenskej nemocenskej starostlivosti
117 117/1950 Nariadenie o registri trestov
118 118/1950 Nariadenie o tom, čo sa považuje za omamné prostriedky, jedy, nákazlivé choroby a za škodcov úžitkových rastlín podľa trestného zákona
119 119/1950 Nariadenie o podrobovacom konaní
120 120/1950 Nariadenie o právach a povinnostiach štátnych zamestnancov, o konaní vo veciach ich pracovného pomeru a o rozhodcovských komisiách
121 121/1950 Nariadenie, ktorým sa vydáva platový poriadok pre laických učiteľov náboženstva
122 122/1950 Nariadenie o podávaní a vybavovaní zlepšovacích námetov
123 123/1950 Vyhláška o oprave tlačovej chyby vo vládnom nariadení č. 112/1950 Sb. o bohosloveckých fakultách
124 124/1950 Nariadenie, ktorým sa vydávajú niektoré podrobnejšie predpisy o podnikovom registri
125 125/1950 Nariadenie o Štátnom meteorologickom ústave
126 126/1950 Nariadenie, ktorým sa zrušuje Fond pre poisťovanie vývozných úverov
127 127/1950 Nariadenie o preskúšaní projektov na zásobovanie vodou výrobných podnikov a liečebných a ošetrovacích ústavov a projektov úpravní vody, ako aj o zabezpečení ich uskutočňovania
128 128/1950 Vyhláška, ktorou sa uverejňuje opatrenie Štátnej banky československej o povinnosti hlásenia niektorých sporov s cudzinou
129 129/1950 Nariadenie o poskytnutí vernostného prídavku baníkov v roku 1950
130 130/1950 Nariadenie, ktorým sa vydáva organizačný a spravovací poriadok Štátneho výboru pre vysoké školy a bližšie upravuje jeho pôsobnosť
131 131/1950 Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení osôb povolaných na službu v brannej moci a ich rodinných príslušníkov
132 132/1950 Nariadenie, ktorým sa obec Roudnička pripojuje k Hradci Královej
133 133/1950 Nariadenie o zrušení predpisov o liehovom monopole
134 134/1950 Nariadenie o registrácii chmeľníc
135 135/1950 Nariadenie o organizácii ochrany pred požiarmi a inými živelnými pohromami
136 136/1950 Vyhláška o oprave tlačových chýb vo vládnom nariadení č. 105/1950 Sb., ktorým sa vyhlasuje Štatút národných podnikov priemyslových
137 137/1950 Nariadenie o prenesení pôsobnosti vo veciach niektorých pôdohospodárskych škôl na Ministerstvo pôdohospodárstva
138 138/1950 Nariadenie o náhradnej dávke za všeobecnú daň z liehu
139 139/1950 Nariadenie o zriadení krajských arbitrážnych komisií, o organizácii a príslušnosti arbitrážnych komisií a o konaní pred nimi
140 140/1950 Nariadenie, ktorým sa zrušuje Základ národnej pomoci a Sociálna pomoc pre Čechy a Moravu
141 141/1950 Občiansky zákonník
142 143/1950 Zákon o platenej dovolenke na zotavenie v roku 1951
143 144/1950 Zákon o jednorázovom mimoriadnom prídavku za rok 1950 k dôchodkom z národného poistenia a k zaopatrovacím požitkom vojnových poškodencov
144 145/1950 Zákon o upravovaní vysvetliviek k colnému sadzobníku
145 146/1950 Nariadenie o prenesení správnej pôsobnosti s veliteľstiev oblastí na veliteľstvá okruhov
146 147/1950 Nariadenie o štátnych cenách
147 148/1950 Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o národných dopravných podnikoch
148 149/1950 Vyhláška o úplnom znení zákona o národných dopravných podnikoch
149 150/1950 Zákon, ktorým sa mení a dopňuje zákon Československej pošte, národnom podniku
150 151/1950 Vyhláška o úplnom znení zákona o Československej štátnej pošte, národnom podniku
151 152/1950 Zákon o úprave a bezpečnosti prevádzky vnútrozemnej plavby
152 153/1950 Nariadenie o investičnom liste pre stavby na rok 1951
153 154/1950 Nariadenie, ktorým sa predlžuje účinnosť zákona o daňových úľavách pri usporiadaní niektorých právnych pomerov družstiev, spolkov a iných právnických osôb
154 155/1950 Nariadenie o zrušení Úradu hospodárskej kontrolnej služby
155 156/1950 Nariadenie o výkone pôsobnosti v odbore sociálneho zabezpečenia účastníkov bojov za nezávislosť a oslobodenie Československej republiky
156 157/1950 Nariadenie, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia občianskeho zákonníka
157 158/1950 Vyhláška o vydaní drobných peňazí papierových po 50 Kčs s dátom 29. augusta 1950
158 159/1950 Nariadenie, ktorým sa mení počet a pôsobnosť ministerstiev
159 160/1950 Nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru
160 161/1950 Vládne nariadenie o niektorých presunoch pôsobnosti v odbore vojenskej správy
161 162/1950 Nariadenie, ktorým sa určujú poplatky za štátnu arbitráž
162 163/1950 Nariadenie ministra financií, ktorým sa vymedzujú tuzemské poistenia poisťovní so sídlom v cudzine a tuzemské poistenia s plneniami znejúcimi na ríšske marky
163 164/1950 Vyhláška o plnení peňažných záväzkov z tuzemských poistení dojednaných v československých korunách, ktoré boly prepočítané na ríšske marky
164 165/1950 Zákon na ochranu mieru
165 166/1950 Zákon o niektorých opatreniach v odbore vojenského súdnictva
166 167/1950 Zákon o komunálnych podnikoch
167 168/1950 Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o dávke z majetkového prírastku a o dávke z majetku
168 169/1950 Zákon o zrušení niektorých poplatkových predpisov
169 170/1950 Zákon o zdravotníckych povolaniach
170 171/1950 Nariadenie o zbúraní stavieb
171 172/1950 Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o hospodárení s niektorými miestnosťami
172 173/1950 Zákon o súdnych poplatkoch
173 174/1950 Zákon o dražbách mimo exekúcie
174 175/1950 Nariadenie o potvrdeniach potrebných pre oslobodenie od súdnych poplatkov a preddavkov a pre ustanovenie zástupcu
175 176/1950 Nariadenie o spôsobe a rozsahu exekúcie proti družstvám a iným právnickým osobám
176 177/1950 Nariadenie o odhadoch nehnuteľných vecí
177 178/1950 Nariadenie, ktorým sa pre určenie súdnej príslušnosti určuje, čo sa u niektorých právnických osôb rozumie organizačne nižšou správou
178 179/1950 Nariadenie o dôležitých dôvodoch na výpoveď chránených nájmov alebo na ich zrušenie bez výpovede
179 180/1950 Nariadenie o exekúcii na peňažné pohľadávky a plat
180 181/1950 Zákon o úprave najnižších dôchodkov bývalých prijímateľov odpočivných (zaopatrovacích) platov
181 182/1950 Zákon o zrušení Fondov národnej obnovy
182 183/1950 Zákon o majetku zanechanom na území Československej republiky osobami, ktoré optovali pre Sväz sovietskych socialistických republík a presídlili na jeho územie
183 184/1950 Zákon o vydávaní časopisov a o Sväze československých novinárov
184 185/1950 Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 261/1949 Sb., o organizácii výskumníctva a dokumentačnej služby
185 186/1950 Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje úplné znenie zákona o organizácií výskumníctva a technického rozvoja
186 187/1950 Zákon o zdokonalení živočíšnej výroby
187 188/1950 Zákon o zdokonalení rastlinnej výroby
188 189/1950 Zákon o poistnej smluve
189 190/1950 Zákon o úlohách a organizácii poisťovníctva
190 191/1950 Zákon zmenkový a šekový
191 192/1950 Nariadenie, ktorým sa vydávajú podrobnejšie predpisy pre konanie v trestných a v občianskych právnych veciach (spravovací poriadok)
192 193/1950 Nariadenie, ktorým sa určujú sídla a obvody okresných súdov vo Fiľakove a v Poltári
193 194/1950 Nariadenie o sadzbách za advokátske a notárske výkony
194 195/1950 Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o organizácii bytového majetku a o Fonde bytového hospodárstva
195 196/1950 Nariadenie o prenesení pôsobnosti vo veciach sociálneho zaopatrenia československých občanov bývajúcich v cudzine na Ministerstvo zahraničných vecí
196 197/1950 Nariadenie o platenej dovolenke na zotavenie niektorých zamestnancov v stavebníctve a v odboroch so stavebníctvom súvisiacich v roku 1951
197 198/1950 Nariadenie o zrušení Riaditeľstva štátneho dlhu, Ústrednej štátnej pokladnice v Prahe a Štátnej pokladnice pre Slovensko v Bratislave
198 199/1950 Nariadenie o zmenách hraníc krajov, okresov a obcí
199 200/1950 Nariadenie o nakladaní s nehnuteľným národným majetkom v správe ústredných úradov
200 201/1950 Nariadenie o hmotnom zásobovaní
201 202/1950 Nariadenie o prístavnom poriadku pre československé vnútrozemské prístavy
202 203/1950 Nariadenie o nastúpení a zmenách živnostenskej alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti
203 204/1950 Nariadenie o zrušení Ústredného sväzu priemyslu pre Čechy a Moravu
204 205/1950 Nariadenie, ktorým sa upravujú vysvetlivky k colnému sadzobníku
205 206/1950 Nariadenie ministra financií, ktorým sa určuje začiatok účinnosti niektorých ustanovení zákona o financovaní národných a komunálnych podnikov
206 207/1950 Vyhláška, ktorou sa určujú niektoré miestne národné výbory ako stavebný úrad prvej stolice
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore