Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70789
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
02.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Zbierka zákonov 1949

1 1/1949 Nařízení, jímž se stanoví některé další úkoly referátů krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci
2 2/1949 Vyhláška o obnove vízovej povinnosti v styku s Franciou
3 3/1949 Vládní nařízení o územní organisaci okresů v českých zemích.
4 4/1949 Zákon o pracovnom pomere domovníckom
5 5/1949 Nariadenie, ktorým sa menia a doplňujú predpisy o úradnom odeve sudcov
6 6/1949 Nařízení o zemědělské výrobě podle smlouvy
7 7/1949 Nařízení o výkupu a dodávce zemědělských výrobků podle smlouvy
8 8/1949 Nařízení, jímž se stanoví počátek účinnosti zákona o zlidovění soudnictví a zákona o územní organisaci krajských a okresních soudů
9 9/1949 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi Československou republikou a Poľskou republikou o zaistení hospodárskej spolupráce, podpísanom v Prahe dňa 4. júla 1947
10 10/1949 Vládne nariadenie, ktorým se vykonáva zákon o komunálnych podnikoch a vydáva ich štatút (štatút komunálnych podnikov).
11 11/1949 Nariadenie, ktorým sa ustanovujú sídla krajských súdov a sídla a obvody okresných súdov
12 12/1949 Nariadenie o pôdohospodárskych referátoch krajských národných výborov
13 13/1949 Vládne nariadenie o technických referátoch krajských národných výborov
14 14/1949 Nariadenie o referátoch krajských národných výborov pre školstvo, osvetu a telesnú výchovu
15 15/1949 Nariadenie o nároku na služobný plat niektorých štátnych zamestnancov za čas cvičenia vo zbrani (služobného cvičenia)
16 16/1949 Nariadenie, ktorým sa upravujú niektoré nároky zamestnaných dôchodcov v začiatočnom období päťročného hospodárskeho plánu
17 17/1949 Vyhláška Ministerstva vnútra o zrušení okresnej expozitúry v Benátkach nad Jizerou.
18 18/1949 Vyhláška minstra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o telekomunikáciách, dojednanom dňa 2. októbra 1947 v Atlantic City.
19 19/1949 Vyhláška o obchodnej dohode medzi Československou republikou a Dásnkym kráľovstvom, dojednanej v Kodani výmenou nót zo dňa 5. februára a 4. marca 1948
20 20/1949 Vyhláška o úplnom znení zákona o úprave stálych voličských soznamov
21 21/1949 Nařízení, kterým se vydávají stanovy Velkodistribučního podniku
22 22/1949 Vyhláška Ministerstva vnútra o zmenách úradných názvov miest v roku 1948.
23 23/1949 Nařízení o hospodářských referátech krajských národních výborů
24 24/1949 Nařízení o referátech krajských národních výborů pro vnitřní obchod a výživu
25 25/1949 Nařízení o náhradách příslušejících soudcům z lidu
26 26/1949 Vyhláška o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Liberci
27 27/1949 Zákon o mechanizácii pôdohospodárstva
28 28/1949 Nařízení o zdravotních referátech krajských národních výborů
29 29/1949 Nařízení o referátech práce a sociální péče krajských národních výborů
30 30/1949 Nařízení, jímž se doplňují předpisy o některých vyznamenáních
31 31/1949 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Smluve o obchode a plavbe medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík, podpísanej v Moskve dňa 11. decembra 1947.
32 32/1949 Vládní nařízení jímž se mění a doplňuje přídělové nařízení pro rodinné domky.
33 33/1949 Zákon, kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na rok 1949 (rozpočtový zákon)
34 34/1949 Nařízení, jímž se zřizuje Řád 25. února 1948
35 35/1949 Nařízení o referátech krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci
36 36/1949 Nařízení o finančních referátech okresních národních výborů
37 37/1949 Nařízení, kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky a den, jímž se některé útvary zrušují
38 38/1949 Vyhláška o změně úředních obvodů některých státních veterinárních vyšetřovacích ústavů
39 39/1949 Vyhláška o zrušení delegace berních správ k vyměřování majetkových a mimořádných dávek poplatníkům zvláštní daně výdělkové
40 40/1949 Nařízení, kterým se zaměstnání v dílnách a autodílnách železniční správy při některých řemeslných výkonech prohlašuje za rovnocenné zaměstnání učňovskému
41 41/1949 Vyhláška o Dohode o kultúrnych stykoch medzi československou republikou a Belgickým kráľovstvom.
42 42/1949 Vyhláška o Vyhlásení medzi Československom a Belgiou o vzájomnom bezplatnom vydávaní odpisov listín osobného stavu, žiadaných v záujme administratívnom a na prospech nemajetných osôb.
43 43/1949 Vyhláška ministerstva zahraničných vecí o Protokole k Dohode o reparáciách od Nemecka, o zriadení Medzispojeneckého reparačného úradu a o vrátení menového zlata zo dňa zo dňa 14.januára 1946, dojednanom v Bruseli dňa 15.marca 1948.
44 44/1949 Zákon o úprave právnych pomerov, súvisiacich s reorganizáciou veliteľského sboru vojska.
45 45/1949 Nařízení o povinném zřízení šekových účtů místních národních výborů a o jejich povinném zapojení do šekové služby Poštovní spořitelny, národního podniku
46 46/1949 Vládne nariadenie o vysvedčeniach na odchod trojročných odborných škôl pre dámske krajčírky,zriadených pri niektorých odborných školách pre ženské povolania.
47 47/1949 Nariadenie, ktorým sa vydáva štatút Likvidačného fondu menového
48 48/1949 Vládne nariadenie, ktorým sa menia niektoré ustanovenia vykonávacích predpisov k dekrétu prezidenta republiky o znárodnení súkromných poisťovní.
49 49/1949 Nařízení o správě státních léčebných a ošetřovacích ústavů
50 50/1949 Nariadenie, ktorým sa ustanovujú sídla a obvody okresných súdov v Dobříši a v Zbraslavi
51 51/1949 Vyhláška niektorých členov vlády o predpisoch z času neslobody, ktoré sa prestaly používať pred 15.novembrom 1946, alebo ktoré sa vôbec nepoužívaly
52 52/1949 Zákon o hlásení obyvateľstva a o povoľovaní pobytu cudzincom.
53 53/1949 Zákon o cestovných pasoch
54 54/1949 Nariadenie o letnom čase v roku 1949
55 55/1949 Vyhláška o koordinácii koncertných a artistických produkcií
56 56/1949 Vyhláška o oprave tlačovej chyby v úradnom slovenskom znení nariadenia ministra vnútorného obchodu zo dňa 23. decembra 1948, č. 317 Sb., ktorým sa určuje deň začatia a rozsah činnosti Veľkodistribučného podniku, zapís. spoločenstva s r.o. v Prahe.
57 57/1949 Vyhláška o oprave tlačových chýb v úradnom slovenskom znení vládneho nariadenia zo dňa 25. januára 1949, č. 12 Sb., o pôdohospodárskych referátoch krajských národných výborov
58 58/1949 Vyhláška o oprave tlačovej chyby v úradnom slovenskom znení vládneho nariadenia zo dňa 25. januára 1949, č. 14 Sb., o referátoch krajských národných výborov pre školstvo, osvetu a telesnú výchovu
59 59/1949 Zákon o odňatí vojenskej hodnosti niektorým dôstojníkom, rotmajstrom a poddôstojníkom vojska mimo činnej služby
60 60/1949 Zákon o hospodárskom plánovaní (plánovací zákon)
61 61/1949 Zákon ktorým sa upravujú niektoré pomery v odbore stavebnej obnovy na Slovensku
62 62/1949 Zákon o minimálnach verejných odpočivných (zaopatrovacích) platoch a o zmene niektorých ustanovení, upravujúcich penzijné nároky a nstup do výslužby, ako aj o niektorých výhodách pre štátnych zamestnancov
63 63/1949 Zákon o úpravě právních poměrů některých veřejných zaměstnanců a příjemců odpočivných (zaopatřovacích) platů, kteří zůstali v době nesvobody na území Československé republiky obsazeném cizí mocí
64 64/1949 Zákon, ktorým sa menia predpisy o uznaní rozhodnutí v manželských veciach, vydaných súdmi alebo úradmi v cudzine, v oblasti československého právneho poriadku
65 65/1949 Zákon o oceňovaní
66 66/1949 Zákon o predbežnom vykonávaní medzinárodných hospodárskych smlúv všeobecnej povahy
67 67/1949 Zákon o premlčaní trestnosti menových priestupkov
68 68/1949 Zákon, ktorým sa menia a doplňujú niektoré ustanovenia zákona o dávke z majetkového prírastku a o dávke z majetku.
69 69/1949 Zákon o jednotných poľnohospodárskych družstvách.
70 70/1949 Zákon o Štátnom zdravotníckom ústave
71 71/1949 Vyhláška Ministerstva priemyslu, ktorou sa určujú úradné značky pre platinový, zlatý a strieborný tovar.
72 72/1949 Nariadenie o obvodných tajomníkoch
73 73/1949 Nariadenie o sociálnom poistení príslušníkov vojenských oddielov, pridelených na banské alebo iné práce
74 74/1949 Nariadenie, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona zo dňa 22. decembra 1948, č. 322 Sb., o advokácii (advokátskeho poriadku)
75 75/1949 Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o jednotných poľnohospodárskych družstvách.
76 76/1949 Zákon o organizácii správy v hlavnom meste Prahe
77 77/1949 Nariadenie, ktorým sa určuje deň začatia a rozsah činnosti Ústredia pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami v ostávajúcich odboroch jeho pôsobnosti a deň, ktorým sa niektoré útvary zrušujú
78 78/1949 Vyhláška o zriadení Štátneho veterinárneho vyšetrovacieho ústavu v Olomouci
79 79/1949 Nariadenie o rozdelení územia hlavného mesta Prahy pre účely verejnej správy
80 80/1949 Nariadenie o vnútornej organizácii pražských orgánov ľudovej správy
81 81/1949 Vládne nariadenie o rozdelení výkonu pôsobnosti pražských orgánov ľudovej správy.
82 82/1949 Nariadenie, ktorým sa doplňujú predpisy o služobných kategóriách vojenských dôstojníkov
83 83/1949 Vyhláška Ministerstva vnútra o oprave tlačových chýb vo vládnom nariadení zo dňa 18. januára 1949, č. 10 Sb., ktorým sa vykonáva zákon o komunálnych podnikoch a vydáva ich štatút (štatút komunálnych podnikov).
84 84/1949 Zákon, ktorým sa mení dekrét prezidenta republiky o konfiškácii nepriateľského majetku a Fondoch národnej obnovy.
85 85/1949 Zákon,ktorým sa zrušujú vyživovacie komisie zriadené podľa zákona o štátnom príspevku vyživovacom a prenáša ich pôsobnosť na národné výbory
86 86/1949 Zákon o prísažných hájnikoch na ochranu lesov, poľného majetku, poľovníctva, rybárstva a vôd a vodných diel
87 87/1949 Zákon o výkone verejnej správy v odbore organizácie a ochrany práce národnými výbormi
88 88/1949 Nariadenie o sbere a odbyte sberných surovín
89 89/1949 Vyhláška o Smluve medzi Československou republikou a Poľskou republikou o vzájomných právnych stykoch vo veciach občianskych i trestných, podpísanej vo Varšave dňa 21. januára 1949
90 90/1949 Zákon o rodinných prídavkoch
91 91/1949 Zákon o platenej dovolenej na zotavenie v roku 1949
92 93/1949 Zákon o zrušení sirotských pokladníc.
93 94/1949 Zákon o vydávaní a rozširovaní kníh, hudobnín a iných neperiodických publikácií.
94 95/1949 Nariadenie o niektorých náležitostiach vojenských osôb z povolania, vojenských osôb z počtu poddôstojníkov a mužstva a civilných zamestnancov vojenskej správy
95 96/1949 Nariadenie, ktorým sa menia a doplňujú predpisy o náležitostiach vojenských osôb z počtu mužstva v činnej službe a niektorých iných osôb im čo do náležitostí na roveň postavených
96 97/1949 Vyhláška o úplnom znení prídelového nariadenia pre rodinné domčeky
97 98/1949 Nariadenie o výkone verejnej správy v odbore národnej bezpečnosti na území hlavného mesta Prahy a Pražského kraja
98 99/1949 Vyhláška ministra dopravy o prenesení koncesie pouličných železníc v zemskom hlavnom meste Brne
99 100/1949 Vyhláška ministra dopravy o prenesení koncesie pre vedľajšiu (miestnu) železnicu Mariánské Hory - Brušperk.
100 101/1949 Vyhláška ministra dopravy o prenesení koncesie pre drobnú železnicu Vítkovice-Zábřeh
101 102/1949 Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje diel „C" sadzobníka všeobecnej dane.
102 103/1949 Vyhláška ministra dopravy o zmenách Prílohy I k Medzinárodnému dohovoru o preprave tovaru po železniciach zo dňa 23. novembra 1933 (MDT).
103 104/1949 Vyhláška o vzájomnom uznávaní a vykonateľnosti rozhodnutí o alimentačných záväzkoch osôb presídlených z Maďarska do Československej republiky a naopak.
104 105/1949 Vládne nariadenie ktorým sa mení vykonávacie nariadenie k colnému zákonu.
105 106/1949 Zákon o započítaní príjmov zo súkromnej zárobkovej činnosti na doplatky služobných príjmov a odpočivných platov niektorých verejných zamestnancov.
106 107/1949 Nariadenie o niektorých opatreniach, týkajúcich sa nevyužitého materiálu
107 108/1949 Vládne nariadenie o zaistení kontroly plnenia vykonávacích plánov investícií.
108 109/1949 Vládne nariadenie o úprave služobných a platových pomerov civilného ošetrovateľského personálu vo vojenských liečebných ústavoch.
109 110/1949 Vládne nariadenie ktorým sa upravujú právne pomery zamestnancov zostatkovej podstaty obchodných a živnostenských (priemyslových) komôr neprevzatých do štátnych služieb.
110 111/1949 Vyhláška ministra dopravy o vyhlásení hlavnej železnice Chomutov-Křimov za železnicu vedľajšiu.
111 112/1949 Nariadenie, ktorým sa menia predpisy o pôdohospodárskych referátoch a zdravotných referátoch krajských národných výborov
112 113/1949 Nariadenie, ktorým sa určuje začiatok účinnosti zákona o hudobnej a artistickej ústredni na Slovensku.
113 114/1949 Nariadenie ministra spravodlivosti ktorým sa určuje, ktoré okresné súdy na Slovensku vykonávajú súdnu moc ako trestné súdy dôchodkové.
114 115/1949 Vyhláška Ministerstva národnej obrany ktorou sa vyhlasujú nástupné termíny príslušníkov náhradnej zálohy ročníkov narodenia 1922 a skorších do vojenského výcviku v roku 1949.
115 116/1949 Nariadenie o ďalších presunoch pôsobnosti vo verejnej správe
116 117/1949 Nariadenie ministra techniky o správe čiastkových kontingentov viazaných stavebnín a o prideľovaní týchto stavebnín.
117 118/1949 Vyhláška ministra financií o vydaní drobných peňazí papierových po 5 Kčs s dátom 25. januára 1949.
118 119/1949 Vyhláška o lehote na podávanie žiadostí o vrátenie štátneho občianstva osobám nemeckej národnosti.
119 120/1949 Vyhláška o oprave tlačových chýb v úradnom slovenskom znení zákona zo dňa 23. februára 1949, č. 69 Sb., o jednotných pôdohospodárskych družstvách.
120 121/1949 Vyhláška Ministerstva vnútra o oprave tlačových chýb v úradnom slovenskom znení nariadenia ministra pôdohospodárstva zo dňa 17. marca 1949, č. 75 Sb., ktorým sa vykonáva zákon o jednotných pôdohospodárskych družstvách.
121 122/1949 Vyhláška ministra dopravy o dni zriadenia národných dopravných podnikov.
122 123/1949 Vládne nariadenie, ktorým sa vydáva organizačný štatút národného dopravného podniku „Československé železnice, národný podnik“.
123 124/1949 Vládne nariadenie ktorým sa vydáva organizačný štatút národného dopravného podniku "Československá automobilová doprava, národný podnik".
124 125/1949 Vládne nariadenie ktorým sa vydáva organizačný štatút národného dopravného podniku „Československá plavba labská, národný podnik“.
125 126/1949 Vládne nariadenie ktorým sa vydáva organizačný štatút národného dopravného podniku "Československá plavba oderská, národný podnik".
126 127/1949 Vládne nariadenie ktorým sa vydáva organizačný štatút národného dopravného podniku „Československá plavba dunajská, národný podnik“.
127 128/1949 Vládne nariadenie ktorým sa vydáva organizačný štatút národného dopravného podniku „Československé aerolínie, národný podnik“.
128 129/1949 Vládne nariadenie o zriaďovaní, organizácii a činnosti sdruženia rodičov a priateľov školy.
129 130/1949 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Smluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou republikou a Ľudovou republikou Rumunskou, podpísanej v Bukurešti dňa 21. júla 1948.
130 131/1949 Vládne nariadenie o prechodnej úprave prirážok k poplatkom za ciachovanie mier, váh a iných meracích prístrojov na Slovensku.
131 132/1949 Zákon o úprave niektorých vecí v odbore školstva, pôdohospodárstva a sčítania ľudu zákonom Slovenskej národnej rady podľa § 96, ods. 2 Ústavy.
132 133/1949 Vládne nariadenie o úprave služobných a platových pomerov nižších orgánov cestných, mostných a vodných v odboroch ministerstiev techniky a pôdohospodárstva.
133 134/1949 Nariadenie ministra zdravotníctva ktorým sa vydáva organizačný poriadok Štátneho zdravotníckeho ústavu.
134 135/1949 Zákon o náhrade poštovného za zásielky v súdnom konaní.
135 136/1949 Zákon ktorým sa robia niektoré opatrenia vo veciach konfiškovaných patentov
136 137/1949 Zákon o názve Ministerstva sociálnej starostlivosti a Povereníctva sociálnej starostlivosti.
137 138/1949 Zákon, ktorým sa zrušuje Sväz brannosti.
138 139/1949 Vládne nariadenie o organizácii ľudovej správy v okresoch.
139 140/1949 Vyhláška o oprave tlačových chýb v úradnom slovenskom znení zákona zo dňa 22. februára 1949, č. 60 Sb., o hospodárskom plánovaní (plánovací zákon)
140 141/1949 Vyhláška o oprave tlačovej chyby v úradnom slovenskom znení zákona zo dňa 24. marca 1949, č. 91 Sb., o platenej dovolenej na zotavenie v roku 1949
141 142/1949 Zákon o výkone ľudovej správy v sídlach krajov.
142 143/1949 Zákon o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti ich orgánov.
143 144/1949 Zákon o oddlžení sväzkov ľudovej správy
144 145/1949 Zákon o niektorých prechodných opatreniach v trestných veciach dôchodkových a daňových.
145 146/1949 Zákon o poplatkových a dávkových úľavách pri postupe nehnuteľností pre stavby v období päťročného plánu.
146 147/1949 Zákon ktorým sa vydávajú niektoré predpisy o verejných cestách.
147 148/1949 Zákon o Národnej galérii v Prahe
148 149/1949 Vládne nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru.
149 150/1949 Nariadenie ministrov práce a sociálnej starostlivosti a vnútra ktorým sa určuje odchylná úprava výmery platenej dovolenej na zotavenie v roku 1949 pre niektorých zamestnancov zahraničnej služby, redaktorov a členov umeleckých súborov.
150 151/1949 Zákon o Československej štátnej pošte, národnom podniku.
151 152/1949 Vládne nariadenie ktorým sa vydáva organizačný štatút Československej pošty, národného podniku.
152 153/1949 Vládne nariadenie o povinnom ničení škodcov repy a chmeľu a o odbornom dozore nad zachovávaním zákona o ochrane výroby rastlinnej.
153 154/1949 Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o úprave sviatkového práva.
154 155/1949 Vládne nariadenie o platenej dovolenej na zotavenie niektorých zamestnancov v stavebníctve a v odboroch so stavebníctvom súvisiacich v roku 1949.
155 156/1949 Zákon o odvádzaní pokút a niektorých iných plnení v konaní správnom
156 157/1949 Zákon, ktorým sa zrušujú Všeobecný fond peňažných ústavov v Československej republike a Pomocný fond peňažných ústavov
157 158/1949 Zákon o boji proti pohlavným nemociam.
158 159/1949 Zákon, ktorým sa zrušuje poplatkový ekvivalent.
159 160/1949 Zákon o vnútornom obchode.
160 161/1949 Zákon o úprave niektorých finančných pomerov ďalších národných podnikov
161 162/1949 Zákon o zbraniach a strelive.
162 163/1949 Vládne nariadenie, ktorým sa zriaďujú pobočky pedagogickej fakulty bratislavskej univerzity v Košiciach a Banskej Bystrici.
163 164/1949 Nariadenie, ktorým sa predlžuje účinnosť zákona o poplatkových úľavách pri úprave právnych pomerov presťahovalcov, prisťahovalcov a niektorých iných osôb.
164 165/1949 Nariadenie ministerky výživy, ktorým sa určuje deň, ktorým niektoré útvary vplývajú do Ústredia pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami a zanikajú a ktorým sa niektoré útvary zrušujú.
165 166/1949 Zákon o sídle Správneho súdu.
166 167/1949 Zákon o stálych prísažných znalcoch a tlmočníkoch.
167 168/1949 Zákon o konečnej úprave vnútorného štátneho dlhu a niektorých iných dlhov z doby do 31. decembra 1945.
168 169/1949 Zákon o vojenských obvodoch
169 170/1949 Vládne nariadenie o prechodnej úprave pôsobnosti v odbore štátneho penzijného (provízneho) a úrazového zaopatrenia.
170 171/1949 Nariadenie ministra vnútra, ktorým sa vydávajú predpisy o služobnej prísahe, o skúšobnom čase, o prepúšťaní v tomto čase a o povolení na uzavieranie sobášov príslušníkov Sboru národnej bezpečnosti.
171 172/1949 Vládne nariadenie, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia rozpočtového zákona na rok 1949.
172 173/1949 Vládne nariadenie o prestupoch niektorých osôb, vyňatých pred 1. októbrom 1948 z poistnej povinnosti verejnoprávneho dôchodkového poistenia, do národného poistenia.
173 174/1949 Vládne nariadenie, ktorým sa určuje, akým spôsobom sa splňuje základná podmienka pre vznik nárokov na dávky národného dôchodkového poistenia u sezónnych zamestnancov v poľnohospodárstve a lesníctve.
174 175/1949 Vyhláška, ktorou sa uvádzajú do dočasnej platnosti Protokoly zo dňa 14. septembra 1948, ktorými sa pozmeňujú časť II a čl. XXVI a časť I a čl. XXIX Všeobecnej dohody o clách a obchode, vyhlásenej v Sbierke zákonov pod č. 59/1948.
175 176/1949 Zákon o preskúšaní niektorých energetických zariadení.
176 177/1949 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi Československou republikou a Ľudovou republikou Bulharskou o spolupráci na poli sociálnej politiky a správy, podpísanom v Sofii dňa 11. septembra 1948.
177 178/1949 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Smluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou republikou a Ľudovou republikou Bulharskou, dojednanej v Prahe dňa 23. apríla 1948.
178 179/1949 Vyhláška ministra dopravy o koncesovaní pouličnej trolejbusovej dráhy v Jihlave.
179 180/1949 Vyhláška o oprave tlačových chýb vo vládnom nariadení zo dňa 22. apríla 1949, č. 116 Sb., o ďalších presunoch pôsobnosti vo verejnej správe
180 181/1949 Vládne nariadenie o niektorých opatreniach na zjednodušenie personálnych pomerov vo verejnej správe.
181 182/1949 Vládne nariadenie, ktorým sa ustanovujú jednotné zásady pre podnikovú štatistiku.
182 183/1949 Vládne nariadenie o náhrade za škody spôsobené vykonaním ochranných opatrení proti nemociam prenosným na ľudí.
183 184/1949 Vládne nariadenie ktorým sa zakazuje vývoz nevyvolaných snímok získaných fotograficky.
184 185/1949 Vládne nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie zo dňa 25. septembra 1924, č. 206 Sb., ktorým sa vykonáva zákon o úprave hospodárenia v štátnych závodoch, ústavoch a zariadeniach, ktoré prevahou nemajú plniť úlohy správne.
185 186/1949 Vládne nariadenie o dočasnej úprave výcviku učňov.
186 187/1949 Zákon o štátnej starostlivosti o telesnú výchovu a šport.
187 188/1949 Vládne nariadenie, ktorým sa vydávajú vzorné pravidlá pre vyberanie obecnej dávky zo zmrzliny.
188 189/1949 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva, ktorou sa rozširuje výpočet prípravkov podrobených úradnému dozoru podľa ópiového zákona.
189 190/1949 Vyhláška Ministerstva vnútra o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Ministerstva priemyslu zo dňa 25. januára 1949, č. 71 Sb., ktorou sa určujú úradné značky pre platinový, zlatý a strieborný tovar.
190 191/1949 Vládne nariadenie o zrušení štátnych obvodových úradovní pre pozemkovú reformu a o prenesení ich pôsobnosti na krajské národné výbory
191 192/1949 Nariadenie, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o novej pozemkovej reforme
192 193/1949 Vyhláška, ktorou sa zrušuje podľa čl. XXVII Všeobecnej dohody o clách a obchode colný ústupok stanovený v listine X tejto dohody.
193 194/1949 Zákon o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva
194 195/1949 Zákon o spravovacom poriadku Národného shromaždenia.
195 196/1949 Zákon o súkromnom vyučovaní v odbore umenia.
196 197/1949 Vládna vyhláška o predbežnom vykonávaní Dohody o dočasnej úprave hospodárskych stykov medzi Československou republikou a Maďarskou republikou, podpísanej v Prahe dňa 23. apríla 1949.
197 198/1949 Vyhláška Ministra vnútra o oprave tlačovej chyby vo vládnom nariadení o niektorých opatreniach na zhednodušenie personálnych pomeron vo verejnej správe.
198 199/1949 Zákon o udeľovaní titulov vyšších vojenských hodností.
199 200/1949 Zákon platových pomeroch príslušníkov ozbrojených sborov.
200 201/1949 Zákon o notárstve.
201 202/1949 Nariadenie ministra spravodlivosti ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona zo dňa 14. júla 1949, č. 201 Sb., o notárstve.
202 203/1949 Vládne nariadenie o ražbe a vydaní strieborných stokorunákov na pamäť sedemstého výročia vydania banského práva jihlavského
203 204/1949 Vyhláška o úplnom znení zákona o úprave sviatkového práva.
204 205/1949 Vládne nariadenie o zmene pôsobnosti v odbore starostlivosti o vojenských a vojnových poškodencov a obete vojny a fašistickej perzekúcie.
205 206/1949 Nariadenie o sociálnom zaopatrení československých občanov bývajúcich v cudzine.
206 207/1949 Vyhláška ministerstva pôdohospodárstva o prenesení pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva v pozemnoknižných veciah novej pozemkovej reformy
207 208/1949 Vyhláška ministra financií ktorou sa uverejňuje opatrenie Národnej banky Československej o zrušení zákazu dovozu a prevozu ríšskych mariek.
208 209/1949 Vládne nariadenie, ktorým sa vykonáva branný zákon.
209 210/1949 Nariadenie ministra vnútra o zovňajšom označení osôb, povolaných na službu podľa § 15, ods. 3 zákona o národnej bezpečnosti.
210 211/1949 Vládne nariadenie o zrušení sceľovacích úradov a orgánov a o prechode ich pôsobnosti na orgány ľudovej správy.
211 212/1949 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Smluve medzi Československou republikou a Maďarskou republikou o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci, podpísanej v Budapešti dňa 16. apríla 1949
212 213/1949 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore československo-francúzskom smerujúcom na zamedzenie dvojakého zdanenia, ktoré vyplýva z vykonávaní dávok z majetku alebo z prírastku na majetku zavedených v Československu a vo Francúzsku, podpísanom v Paríži dňa 6. augusta 1948.
213 214/1949 Nariadenie ministra financií, ktorým sa vydávajú predpisy na skoncovanie poplatkového ekvivalentu za čas do 30. júna 1949.
214 215/1949 Vyhláška o Dohovore o sociálnej bezpečnosti s Dodatkovou dohodou, Osobitným a Záverečným protokolom medzi Československou republikou a Francúzskou republikou, podpísanom v Paríži dňa 12. októbra 1948.
215 216/1949 Vyhláška, ktorou sa určujú sídla doplňovacích úradov I. a II. stolice a obvody ich pôsobnosti.
216 217/1949 Zákon, ktorým sa zriaďuje Štátny úrad pre cirkevné veci
217 218/1949 Zákon o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom
218 219/1949 Vládne nariadenie o hospodárskom zabezpečení rímskokatolíckej cirkvi štátom.
219 220/1949 Vládne nariadenie o hospodárskom zabezpečení československej cirkvi štátom.
220 221/1949 Vládne nariadenie o hospodárskom zabezpečení evanjelických cirkví štátom.
221 222/1949 Vládne nariadenie o hospodárskom zabezpečení pravoslávnej cirkvi štátom.
222 223/1949 Vládne nariadenie o hospodárskom zabezpečení náboženských spoločností štátom.
223 224/1949 Vládne nariadenie o sčítaní ľudu v roku 1950 a súpisoch s ním spojených (o národnom sčítaní).
224 225/1949 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva o úprave platov niektorých orgánov vykonávajúcich prehliadku mäsa dovezeného do colného vnútrozemia.
225 226/1949 Nariadenie ministra práce a sociálnej starostlivosti o úprave pracovného času na uľahčenie plynulého zásobovania elektrinou a výhrevnou parou v zimných mesiacoch.
226 227/1949 Zákon o zriadení Vysokej školy politických a hospodárskych vied v Prahe.
227 228/1949 Vládne nariadenie o pôsobnosti a organizácii Štátneho úradu pre cirkevné veci.
228 229/1949 Zákon o vkladných knižkách.
229 230/1949 Zákon ktorým sa mení názov Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy.
230 231/1949 Nariadenie, ktorým sa zrušuje Ústav pre starostlivosť o uprchlíkov.
231 232/1949 Nariadenie, ktorým sa menia predpisy o niektorých referátoch krajských národných výborov
232 233/1949 Vyhláška o úplnom znení vládneho nariadenia o referátoch krajských národných výborov pre všeobecné vnútorné veci
233 234/1949 Zákon o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov.
234 235/1949 Vládne nariadenie o plánovaní a inej tvorbe cien.
235 236/1949 Nariadenie, ktorým sa určujú dni, ktorými Družstvo hospodárskych liehovarov v Prahe, zapísané spoločenstvo s obmedzeným ručením, a Družstvo hospodárskych liehovarov, Bratislava, vplývajú do Ústredia pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami v Prahe a zanikajú.
236 237/1949 Nariadenie ministra zdravotníctva o evidencii a povinnom hlásení zdravotníckych pracovníkov.
237 238/1949 Nariadenie, ktorým sa zrušujú Fond pre invalidné a starobné poistenie zamestnancov Československých štátnych železníc a fondy pre invalidné a starobné poistenie poštových zamestnancov a upravujú niektoré otázky súvisiace so zrušením týchto fondov.
238 239/1949 Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje diel „D" sadzobníka všeobecnej dane.
239 240/1949 Nariadenie, ktorým sa vykonáva poštový zákon
240 241/1949 Vyhláška o Dohovore o režime plavby na Dunaji medzi republikou Československou, Sväzom sovietskych socialistických republík, Ľudovou republikou Bulharskou, republikou Maďarskou, Ľudovou republikou Rumunskou, Sovietskou socialistickou republikou Ukrajinskou a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávie, podpísanom v Belehrade dňa 18. augusta 1948.
241 241/1949 Vyhláška o Dohovore o režime plavby na Dunaji medzi republikou Československou, Sväzom sovietskych socialistických republík, Ľudovou republikou Bulharskou, republikou Maďarskou, Ľudovou republikou Rumunskou, Sovietskou socialistickou republikou Ukrajinskou a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávie, podpísanom v Belehrade dňa 18. augusta 1948.
242 242/1949 Zákon ktorým sa upravujú niektoré sociálne dávky.
243 243/1949 Zákon o účastinných spoločnostiach.
244 244/1949 Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o pomoci roľníkom pri uskutočňovaní poľnohospodárskeho výrobného plánu.
245 245/1949 Zákon o úprave niektorých vecí v odbore školstva a knihovného poriadku zákonom Slovenskej národnej rady podľa § 96, ods. 2 Ústavy.
246 246/1949 Nariadenie, ktorým sa vymedzuje pojem kmeňového imania pre niektoré druhy národných podnikov.
247 247/1949 Zákon o vyznamenaniach a čestných uznaniach
248 248/1949 Zákon o vernostnom prídavku baníkov.
249 249/1949 Zákon o daňových úľavách pri usporiadaní niektorých právnych pomerov družstiev, spolkov a iných právnických osôb.
250 250/1949 Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zememeračský zákon.
251 251/1949 Vládne nariadenie ktorým sa splnomocňujú ministri financií a národnej obrany, aby niektorým bývalým príjemcom odpočivných a zaopatrovacích platov obnovili nárok na tieto platy.
252 252/1949 Nariadenie o vrátení československého štátneho občianstva osobám nemeckej národnosti
253 253/1949 Nariadenie o zrušení Najvyššieho úradu cenového.
254 254/1949 Vládne nariadenie o úprave všeobecného colného sadzobníka.
255 255/1949 Nariadenie o ražbe a vydaní strieborných stokorunákov a strieborných päťdesiatkorunákov na pamäť 70. narodenín generalissima J. V. Stalina.
256 256/1949 Vládne nariadenie, ktorým sa štátna stávková kancelária vyhlasuje za samostatný podnik spravovaný podľa zásad obchodného hospodárenia.
257 257/1949 Vládne nariadenie o zriaďovaní a prevádzke výberových a povinných odborných škôl pri štátnych a národných podnikoch.
258 258/1949 Nariadenie o úprave vysvetliviek k colnému sadzobníku
259 259/1949 Vyhláška ministra financií o vydaní drobných peňazí papierových po 20 Kčs s dátom 1. mája 1949.
260 260/1949 Zákon o úradných listoch
261 261/1949 Zákon o organizácii výskumníctva a technického rozvoja.
262 262/1949 Nariadenie ministra financií ktorým sa mení a doplňuje sadzobník všeobecnej dane.
263 263/1949 Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o všeobecnej dani.
264 264/1949 Vyhláška o úplnom znení zákona o všeobecnej dani
265 265/1949 Zákon o rodinnom práve.
266 266/1949 Zákon o dočasných zmenách v niektorých občianskych veciach právnych.
267 267/1949 Zákon o úprave niektorých organizačných otázok v odbore súdnictva.
268 268/1949 Zákon o matrikách
269 269/1949 Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o národnom poistení
270 270/1949 Zákon o finančných prokuratúrach.
271 271/1949 Zákon o výrobe a distribúcii liečiv.
272 272/1949 Zákon o vedení výroby a distribúcie v odbore pôsobnosti ministra informácií a osvety.
273 273/1949 Zákon o sústavnej elektrizácii vidieka.
274 274/1949 Zákon o vyberaní náhradných prirážok k priamym daniam na daňový rok 1950.
275 275/1949 Vládne nariadenie o dočasných obmedzeniach v živnostenskom a inom zárobkovon podnikaní.
276 276/1949 Vládne nariadenie ktorým sa určuje deň, ktorým sa okresné národné výbory ujímajú výkonu pôsobnosti vo veciach verejného vymeriavania a mapovania.
277 277/1949 Vládne nariadenie, ktorým sa vydávajú niektoré predpisy o prístrojoch na výrobu acelyténového plynu
278 278/1949 Vládne nariadenie ktorým sa upravuje výška niektorých náhrad podľa zákona o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov.
279 279/1949 Zákon o finančnom hospodárení národných výborov
280 280/1949 Zákon o územnom plánovaní a výstavbe obcí.
281 281/1949 Zákon ktorým sa menia predpisy o prekladaní verejných zamestnancov do výslužby.
282 282/1949 Zákon, ktorým sa mení zákon, ktorým československý štát nadobúda pre Sväz sovietskych socialistických republík a Spojené štáty americké vlastnícke právo na niektoré nehnuteľnosti a hnuteľnosti.
283 283/1949 Nariadenie, ktorým sa znovu mení železničný prepravný poriadok.
284 284/1949 Vládne nariadenie o prenesení pôsobnosti vo veciach ochranných známok a ochranných vzoriek a modelov na Patentný úrad.
285 285/1949 Vládne nariadenie ktorým sa doplňujú pravidlá o vyberaní dávky zo zábav na Slovensku.
286 286/1949 Vládne nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru.
287 287/1949 Vládne nariadenie o pôsobnosti Slovenského plánovacieho úradu.
288 288/1949 Vládne nariadenie o úprave niektorých služobných a platových pomerov štátnych zamestnancov v pomocnej kancelárskej službe a pomocných zriadencov.
289 289/1949 Nariadenie ministra spravodlivosti ktorým sa vydávajú podrobnejšie predpisy o prípravnej službe sudcovskej.
290 290/1949 Nariadenie ministra vnútra, ktorým sa určuje začiatok účinnosti zákona o zbraniach a strelive.
291 291/1949 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o dočasnej úprave hospodárskych stykov medzi Československou republikou a Fínskou republikou, podpísanej v Helsinkách dňa 6. mája 1949.
292 292/1949 Vyhláška o predbežnom vykonávaní niektorých medzinárodných dohovorov súvisiacich so Všeobecnou dohodou o clách a obchode.
293 293/1949 Vyhláška o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení prílohy A, listiny X - Československo, pripojenej k protokolu o podmienkach prístupu k Všeobecnej dohode o clách a obchode, dojednanému dňa 10. októbra 1949.
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore