Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70787
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
31.03.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Zbierka zákonov 1948

1 1/1948 Nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o revisi první pozemkové reformy.
2 2/1948 Vyhláška, kterou se opravuje a doplňuje vyhlašovací doložka k Dohodě o zachování nebo obnově práv živnostenského vlastnictví dotčených druhou světovou válkou (vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 167 z roku 1947).
3 3/1948 Vyhláška, jíž se nově upravují nástupní termíny příslušníků náhradní zálohy ročníku narození 1922 a starších do presenční služby a do vojenského výcviku v roce 1948.
4 4/1948 Vyhláška o opravě tiskové chyby ve vládním nařízení ze dne 12. listopadu 1947, č. 190 Sb., jímž se provádí zákon o vojenské kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním.
5 5/1948 Mírová smlouva s Itálií.
6 6/1948 Nařízení, jímž se provádějí některá ustanovení zákona o živnostech radiotechnické, radiomechanické a obchodu s radioelektrickými zařízeními.
7 7/1948 Vyhláška o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad, povolených v roce 1947.
8 8/1948 Vyhláška, jíž se upravuje příslušnost úřadů ve věcech mimořádné jednorázové dávky a mimořádné dávky z nadměrných přírůstků na majetku.
9 9/1948 Vyhláška, kterou se činí další opatření podle § 2 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela).
10 10/1948 Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Úmluva mezi republikou Československou a republikou Polskou o zajištění hospodářské spolupráce, podepsaná v Praze dne 4. července 1947.
11 11/1948 Vyhláška, jíž se mění vyhláška o částečném uvolnění vývozu věcných darů a stěhovaných svršků.
12 12/1948 Zákon o zevním označení přísežné stráže, určené k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti a rybářství.
13 13/1948 Zákon, kterým se mění zákony o podpoře zahraničního obchodu.
14 14/1948 Nařízení o vzdělání učitelů náboženství škol obecných a měšťanských.
15 15/1948 Vyhláška, ktorou sa vyhlasujú ustanovenia nariadenia zo dňa 25. júna 1914, č. 139 r. z., o ošetrovaní chorých prevádzanom z povolania, platné na území Slovenska.
16 16/1948 Vyhláška o opravě tiskové chyby ve vládním nařízení ze dne 7. ledna 1948, č. 1 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona o revisi první pozemkové reformy.
17 17/1948 Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o změně některých devisových ustanovení.
18 18/1948 Vyhláška o stažení některých drobných mincí československé měny.
19 19/1948 Nařízení, kterým se mění a doplňuje železniční přepravní řád.
20 20/1948 Zákon, kterým se mění a doplňují některé předpisy o poplatcích soudních a za ověření podpisů.
21 21/1948 Zákon o právním postavení snoubenek a nemanželských dětí, pozůstalých po účastnících národního boje za osvobození.
22 22/1948 Zákon o některých opatřeních v oboru rejstříkového práva.
23 23/1948 Zákon o výkonu trestů postihujících majetek, uložených trestními soudy
24 24/1948 Vyhláška, kterou se vyhlašuje závazné znění sazby soudních poplatků.
25 25/1948 Nařízení, kterým se slučují podniky „Státní lesy a statky", „Státní statky" a „Státní lesy".
26 26/1948 Vyhláška o zrušení státní obvodové úřadovny pro pozemkovou reformu v Praze a zřízení státních obvodových úřadoven pro pozemkovou reformu Praha-západ a Praha-východ v Praze.
27 27/1948 Vyhláška o dohodě o vyclívání jihoslovanských vín.
28 28/1948 Nařízení, kterým se vymezuje pojem drobného zemědělce pro paušalování daně z obratu.
29 29/1948 Nařízení, kterým se mění a doplňují prováděcí předpisy o puncovních poplatních.
30 30/1948 Nařízení o majetku, který zanechaly v Československé republice osoby, přestěhované do Maďarska podle československo-maďarské dohody o výměně obyvatelstva.
31 31/1948 Nařízení o poskytování dovolené a placení požitků po dobu dovolené ve stavebních a vedlejších stavebních živnostech podle t. zv. známkového systému v roce 1948.
32 32/1948 Zákon, kterým se vydávají základní ustanovení o zřizování divadel a o divadelní činnosti (divadelní zákon).
33 33/1948 Zákon, jímž se obnovuje účinnost retribučního dekretu a nařízení o lidovém soudnictví a mění některá jejich ustanovení.
34 34/1948 Zákon o revisi trestního řízení v některých případech provinění proti národní cti.
35 35/1948 Nařízení o letním čase v roce 1948.
36 37/1948 Vyhláška o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť šestistého výročí založení university Karlovy.
37 38/1948 Zákon o Národní bance Československé.
38 39/1948 Zákon o platidlech československé měny.
39 40/1948 Zákon o trestní ochraně proti požárům
40 41/1948 Zákon o mezinárodním a mezioblastním právu soukromém a o právním postavení cizinců v oboru práva soukromého.
41 42/1948 Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 104 Sb., o závodních a podnikových radách.
42 43/1948 Zákon o zemědělském úvěru.
43 44/1948 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o revisi první pozemkové reformy.
44 45/1948 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 3. července 1947, č. 139 Sb., o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy.
45 46/1948 Zákon o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě)
46 47/1948 Zákon o některých technicko-hospodářských úpravách pozemků (scelovací zákon).
47 48/1948 Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o přímých daních.
48 49/1948 Zákon o zemědělské dani.
49 50/1948 Zákon o živnostenské dani.
50 51/1948 Zákon o úpravě některých finančních poměrů národních podniků průmyslových a potravinářských.
51 52/1948 Zákon o mimořádných opatřeních v oboru ochrany vynálezů.
52 53/1948 Zákon, kterým se vyvlastňují nemovitosti zapsané ve vložce č. 2423 pozemkové knihy pro katastrální území Královské Vinohrady.
53 54/1948 Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o národní mobilisaci pracovních sil.
54 55/1948 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 21. října 1936, č. 268 Sb., o řádech a titulech.
55 56/1948 Zákon o státní podpoře novomanželům.
56 57/1948 Zákon o zálohování výživného dětem.
57 58/1948 Nařízení, kterým se mění předpisy o úředním cejchování plynoměrů.
58 59/1948 Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Všeobecná dohoda o clech a obchodu ze dne 30. října 1947.
59 60/1948 Zákon o potírání nemocí přenosných na lidi.
60 61/1948 Zákon o některých ochranných opatřeních proti tuberkulose.
61 62/1948 Zákon, ktorým sa rozširuje platnosť zákona zo dňa 30. januára 1947, č. 16 Sb., o umiestení a inom zaopatrení zamestnancov na skonfiškovanom pôdohospodárskom majetku a ich rodinných príslušníkov, na Slovensko.
62 63/1948 Zákon o zhodnocení činnosti národních správců živnostenských podniků a o právech jejich vdov a sirotků.
63 64/1948 Zákon o převedení smluvních zaměstnanců (dělníků) ve veřejné službě do regulovaného služebního poměru a o některých změnách tohoto poměru.
64 65/1948 Zákon o odškodnění a jiných opatřeních pro některé veřejné zaměstnance, kteří byli přeloženi do výslužby, nebo jejichž služební poměr byl rozvázán v době nesvobody.
65 66/1948 Zákon, kterým se rozšiřuje platnost zákona ze dne 16. května 1946, č. 132 Sb., o výměře výslužného některých státních a jiných veřejných zaměstnanců, na poživatele odpočivných (zaopatřovacích) platů.
66 67/1948 Zákon o činovném státních a některých jiných veřejných zaměstnanců.
67 68/1948 Zákon o zvláštním přídavku duchovenstvu v činné službě církví a náboženských společností kongruálních a dotačních.
68 69/1948 Zákon o hudební a artistické ústředně.
69 70/1948 Zákon o sjednotení niektorých predpisov vo verejnoprávnom sociálnom poistení.
70 71/1948 Dohoda mezi republikou Československou a Novým Zélandem o vzájemném uvolnění sekvestrovaných peněžních pohledávek.
71 72/1948 Nařízení o zřízení a organisaci státního podniku „Československý státní film".
72 73/1948 Vyhláška o stanicích prohlídky cizozemského masa.
73 74/1948 Ústavní zákon, jímž se na přechodnou dobu do účinnosti nové ústavy upravuje volba a pravomoc Národního shromáždění a činnost Ústavodárného Národního shromáždění.
74 75/1948 Zákon o volbách do Národního shromáždění
75 76/1948 Nařízení o vrácení československého státního občanství osobám národnosti německé a maďarské.
76 77/1948 Vyhláška, jíž se stanoví další lhůta k podání žádostí o vrácení československého státního občanství.
77 78/1948 Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o úpravě svátkového práva.
78 79/1948 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 16. května 1946, č. 128 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících.
79 80/1948 Zákon, kterým se ministr zemědělství zmocňuje k opatřením v zemědělské výrobě.
80 81/1948 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 28. června 1929, č. 114 Sb., o výkonu lékařské prakse.
81 82/1948 Zákon o úpravě působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapování (zeměměřický zákon).
82 83/1948 Zákon o zřízení fondu pro zmírnění škod způsobených mimořádným suchem v roce 1947 v oboru zemědělství a výživy.
83 84/1948 Zákon o závaznosti hospodářských a technických norem.
84 85/1948 Zákon, jímž se na přechodnou dobu vylučuje přeložení do zálohy (propuštění ze svazku československé branné moci) některých kategorií důstojníků z povolání.
85 86/1948 Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní smlouva mezi republikou Československou a Spojenými státy venezuelskými, sjednaná v Caracasu výměnou not ze dne 27. listopadu 1947.
86 87/1948 Zákon o potírání alkoholismu.
87 88/1948 Zákon, jímž se mění trestní zákony a trestní řády.
88 89/1948 Nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 2. září 1947, č. 163 Sb., o přídělu konfiskovaných rodinných domků (přídělové nařízení pro rodinné domky).
89 90/1948 Nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 7. ledna 1948, č. 1 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona o revisi první pozemkové reformy.
90 91/1948 Nařízení o dodatečném soupisu pozemkového majetku pro revisi první pozemkové reformy.
91 92/1948 Nařízení, jímž se mění § 1 vládního nařízení ze dne 10. prosince 1937, č. 238 Sb., o příslušnosti krajských soudů ve věcech vojenské zrady.
92 93/1948 Vyhláška o ražbě a vydání stříbrných padesátikorun na paměť třetího výročí květnové revoluce.
93 94/1948 Vyhláška o změně přehledů sídel doplňovacích úřadů I. a II. stolice s jejich vzájemným vztahem, obsaženým v příloze 1 k branným předpisům.
94 95/1948 Zákon o základní úpravě jednotného školství (školský zákon).
95 96/1948 Zákon o překládání soudců do výslužby podle věku.
96 97/1948 Nařízení, kterým se mění a doplňují předpisy o ochraně zdraví a života dělníků při živnostenském provádění staveb.
97 98/1948 Zákon o soustředění pensijního pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách a o některých dalších opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění.
98 99/1948 Zákon o národním pojištění.
99 100/1948 Nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1948.
100 101/1948 Nařízení o opatřeních proti škodlivým činitelům na ovocných stromech a keřích.
101 102/1948 Vyhláška o přenesení působnosti poplatkového úřadu Praha - obvod.
102 103/1948 Vyhláška ministrů zdravotnictví a spravedlnosti o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Hradci Králové.
103 104/1948 Vyhláška ministrů zdravotnictví a spravedlnosti o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Karlových Varech.
104 105/1948 Vyhláška ministrů zdravotnictví a spravedlnosti o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Opavě.
105 106/1948 Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje znenie zákona zo dňa 30. januára 1947, č. 16 Sb., o umiestení a inom zaopatrení zamestnancov na skonfiškovanom pôdohospodárskom majetku a ich rodinných príslušníkov, vyplývajúce zo zákona zo dňa 25. marca 1948, č. 62 Sb.
106 107/1948 Ústavní zákon, kterým se prodlužuje lhůta k podání žádostí o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti.
107 108/1948 Vyhláška, kterou se další obce vyjímají z účinnosti ustanovení § 1 vládního nařízení ze dne 21. Března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela).
108 109/1948 Vyhláška o ražbě a vydání dvacetníků.
109 110/1948 Vyhláška o stažení některých mincí československé měny.
110 111/1948 Vyhláška o úlevách z visové povinnosti ve styku s Polskem.
111 112/1948 Zákon, jímž se upravují některé otázky trestního řízení správního v oboru vyživovacím, zásobovacím a cenovém.
112 113/1948 Vyhláška, jíž se vydávají nové stanovy Hasičské výzbrojní ústředny.
113 114/1948 Zákon o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků.
114 115/1948 Zákon o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků tohoto oboru.
115 116/1948 Vyhláška o úplnom znění dekretu presidenta republiky dolů a některých průmyslových podniků.
116 117/1948 Vyhláška o úplném znění dekretu presidenta republiky o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského
117 118/1948 Zákon o organisaci velkoobchodní činnosti a o znárodnění velkoobchodních podniků.
118 119/1948 Zákon o státní organisaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství.
119 120/1948 Zákon o znárodnění obchodních podniků s 50 nebo více činnými osobami.
120 121/1948 Zákon o znárodnění ve stavebnictví.
121 122/1948 Zákon o organisaci a znárodnění cestovních kanceláří.
122 123/1948 Zákon o znárodnění polygrafických podniků.
123 124/1948 Zákon o znárodnění některých hostinských a výčepnických podniků a ubytovacích zařízení.
124 125/1948 Zákon o znárodnění přírodních léčivých zdrojů a lázní a o začlenění a správě konfiskovaného lázeňského majetku.
125 126/1948 Zákon o znárodnění některých šlechtitelských podniků.
126 127/1948 Zákon, kterým československý stát nabývá pro Svaz sovětských socialistických republik a Spojené státy americké vlastnického práva k některým nemovitostem a movitostem.
127 128/1948 Zákon o berních úlevách při uspořádání poměrů v peněžnictví a při některých převodech majetku na národní podniky.
128 129/1948 Zákon o ničotnosti niektorých rozsudkov vojenských súdov tzv. Slovenského štátu.
129 130/1948 Zákon o národních umělcích
130 131/1948 Zákon o likvidaci právních poměrů německé evangelické církve v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
131 132/1948 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 1. dubna 1947, č. 55 Sb., o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu.
132 133/1948 Zákon o splacení zápůjček zaručených státem podle některých zákonů o stavebním ruchu a o změně zákona o náhradě podle zákonů o stavebním ruchu.
133 134/1948 Zákon, jímž se prodlužuje platnost předpisů o úpravě některých právních poměrů důstojníků a rotmistrů z povolání a o převzetí některých osob do československé branné moci.
134 135/1948 Nařízení o odměně obhájců v řízení před mimořádnými lidovými soudy.
135 136/1948 Nařízení, kterým se mění a doplňují sazebníky dávek za úřední úkony ve věcech správních.
136 137/1948 Zákon o postátnění Československého rozhlasu.
137 138/1948 Zákon o hospodaření s byty
138 139/1948 Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o směnečném poplatku.
139 140/1948 Nařízení, jímž se upravuje seznam přepychových předmětů.
140 141/1948 Nařízení o úpravě okresů a sídel revírních báňských úřadů v zemích České a Moravskoslezské.
141 142/1948 Nařízení o zřizování odborných živnostenských společenstev pro živnost výroby cementového zboží na Slovensku.
142 143/1948 Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Likvidačního fondu měnového o vyrovnávání některých závazků převodem na vázaný vklad (účet).
143 144/1948 Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Likvidačního fondu měnového o omezení uvolňování vázaných vkladů.
144 145/1948 Vyhláška o úplném znění zákona o revisi první pozemkové reformy.
145 146/1948 Vyhláška, kterou se vyhlašuje znění zákona o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků, upravené pro účely zákona o nové pozemkové reformě.
146 147/1948 VYHLÁŠKA ministra financí o paušálu daně z obratu u drobných zemědělců v zemích České a Moravskoslezské za kalendářní rok 1946.
147 148/1948 Dohoda o kulturních a osvětových stycích mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou.
148 149/1948 Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Královstvím rumunským.
149 150/1948 Ústava Československé republiky.
150 151/1948 Vyhláška o novém znění vojenského trestního řádu.
151 152/1948 Zákon o volbě presidenta republiky.
152 153/1948 Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda o valorisaci některých smluvních celních sazeb mezi Československou republikou a Australským soustátím, sjednaná v Canberra výměnou not ze dne 7. dubna 1948.
153 154/1948 Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda mezi Československou republikou a královstvím Dánským, sjednaná výměnou not v Kodani dne 5. února a 4. března 1948.
154 155/1948 Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dodatková dohoda k obchodní a plavební smlouvě československo-jihoslovanské ze dne 14. listopadu 1928, podepsaná v Praze dne 10. dubna 1948.
155 156/1948 Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda mezi republikou Československou a královstvím Norským, sjednaná výměnou not v Oslo dne 4. března 1948.
156 157/1948 Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a republikou Polskou, sjednaná ve Varšavě výměnou not ze dne 23. a 27. března 1948.
157 158/1948 Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi vládou československou a vládou řeckou, sjednaná v Praze výměnou not ze dne 7. dubna 1948.
158 159/1948 Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda o valorisaci smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a Španělskem, sjednaná v Praze výměnou not ze dne 4. března a 6. dubna 1948.
159 160/1948 Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost pátý dodatkový protokol k obchodní smlouvě, sjednané dne 16. února 1927 mezi Švýcarskem a republikou Československou, který byl podepsán v Bernu dne 23. března 1948.
160 161/1948 Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží.
161 162/1948 Vyhláška, kterou se stanoví číselná výše monopolní daně z lihu.
162 163/1948 Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dohoda o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou, podepsaná v Praze dne 25. dubna 1948.
163 164/1948 Nařízení, kterým se prodlužují některé lhůty podle zákona o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek.
164 165/1948 Nařízení, kterým se stanoví jednotné kalkulační zásady.
165 166/1948 Nařízení, kterým se zrušuje použivatelnost předpisů o úpravě prodeje tabákových výrobků.
166 167/1948 Nařízení, jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu.
167 168/1948 Zákon o doplnení Slovenskej národnej rady podľa výsledku volieb do Národného shromáždenia.
168 169/1948 Nařízení o opatřeních proti mandelince bramborové.
169 170/1948 Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, podepsaná v Praze dne 18. května 1948.
170 171/1948 Vyhláška o opravě tiskové chyby v zákoně ze dne 28. dubna 1948, č. 121 Sb., o znárodnění ve stavebnictví.
171 172/1948 Vyhláška o předválečných dvoustranných smlouvách, sjednaných s Bulharskem, Italií, Maďarskem nebo Rumunskem, které podle mírových smluv ze dne 10. února 1947 byly ponechány v účinnosti nebo obnoveny.
172 173/1948 Zákon o čestném prohlášení ve správním řízení.
173 174/1948 Zákon o zrušení domovského práva.
174 175/1948 Zákon, kterým se mění dekret presidenta republiky o všeobecné pracovní povinnosti.
175 176/1948 Nařízení, kterým se prohlašuje městská veřejná nemocnice v Komárně za ústav státní.
176 177/1948 Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o některých opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem.
177 178/1948 Nařízení o výhodách při poskytování státní podpory na stavební obnovu některých zemědělských usedlostí a rodinných domků.
178 179/1948 Vyhláška o oprave tlačových chýb vo vládnom nariadení zo dňa 12. novembra 1947, č. 210 Sb., o úprave platových a s nimi súvisiacich služobných pomerov štátnych a iných verejných zamestnancov, ako aj poživateľov odpočivných (zaopatrovacích) platov na Slovensku.
179 180/1948 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 31. října 1947, č. 185 Sb., o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku.
180 181/1948 Zákon o organisaci peněžnictví.
181 182/1948 Zákon, kterým se rozšiřuje působnost a mění právní povaha Poštovní spořitelny
182 183/1948 Zákon o Investiční bance
183 184/1948 Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o vázaném devisovém hospodářství.
184 185/1948 Zákon o poštátnení liečebných a ošetrovacích ústavov a o organizácii štátnej ústavnej liečebnej starostlivosti
185 186/1948 Zákon o revisní službě finanční správy.
186 187/1948 Zákon o Ústřední radě družstev.
187 188/1948 Zákon, kterým se mění a doplňují některá další ustanovení dekretu presidenta republiky o závodních a podnikových radách.
188 189/1948 Vyhláška o zřízení a Ústavě Světové zdravotnické organisace a o Protokolu o Mezinárodním úřadu zdravotnictví, přijatých dne 22. července 1946 na mezinárodní zdravotnické konferenci v New Yorku.
189 190/1948 Zákon o lékárnickém studiu.
190 191/1948 Zákon o zriadení pobočky lekárskej fakulty bratislavskej univerzity v Košiciach.
191 192/1948 Zákon o státním divadle v Brně.
192 193/1948 Zákon o státním divadle v Ostravě.
193 194/1948 Zákon jímž se mění předpisy o státní péči osvětové a o veřejných knihovnách obecních.
194 195/1948 Nařízení, kterým se provádějí ustanovení školského zákona o školách mateřských.
195 196/1948 Nařízení, kterým se provádějí ustanovení školského zákona o školách národních a středních.
196 197/1948 Nařízení o výchovných a vzdělávacích oborech a naukách na gymnasiích.
197 198/1948 Zákon o občanských průkazech.
198 199/1948 Zákon o komunálních podnicích.
199 200/1948 Nařízení o úpravě některých služebních a platových poměrů členů Sboru národní bezpečnosti.
200 201/1948 Nařízení o služebních kategoriích důstojníků Sboru národní bezpečnosti.
201 202/1948 Nařízení, kterým se stanoví jednotné rozpočetní zásady.
202 203/1948 Zákon o státní záruce za zápůjčky obcí na investice pro obytné stavby.
203 204/1948 Zákon, kterým se mění zákon o volbách do Národního shromáždění
204 205/1948 Zákon jímž se mění a doplňují předpisy o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků lidové správy a některých jiných osob veřejného práva.
205 206/1948 Zákon o zalesňování, zřizování ochranných lesních pásů a zakládání (obnově) rybníků.
206 207/1948 Zákon o ochraně pachtýřů zemědělských podniků a pachtýřů zemědělských pozemků.
207 208/1948 Zákon o některých opatřeních k obnově Lidic.
208 209/1948 Zákon o přechodné úpravě v oboru obecních dávek a poplatků.
209 210/1948 Zákon o některých opatřeních v oboru záloh na náhradu za některé válečné škody a škody způsobené mimořádnými poměry.
210 211/1948 Vyhláška, kterou se uvádí prozatímní platnost Protokol ze dne 24. března 1948, jímž se pozměňují některá ustanovení Všeobecné dohody o clech a obchodu, vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 59/1948, a Zvláštní protokol ze dne 24. března 1948, jímž se pozměňuje čl. XIV téže dohody.
211 212/1948 Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Zvláštní protokol ze dne 24. března 1948, jímž se mění čl. XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu, vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 59/1948.
212 213/1948 Zákon o úprave niektorých pomerov na ochranu verejných záujmov.
213 214/1948 Zákon o sbírkách zákonů.
214 215/1948 Nařízení o omezení stavební činnosti mimo dvouletý hospodářský plán.
215 216/1948 Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Protokol ze dne 24. března 1948 o opravách k Všeobecné dohodě o clech a obchodu, uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. dubna 1948, č. 59 Sb.
216 217/1948 Vyhláška o nástupných termínoch do prezenčnej služby a do vojenského výcviku.
217 218/1948 Vyhláška o úplnom znení zákona o mimoriadnej jednorázovej dávke z nadmerných prírastkov na majetku.
218 219/1948 Nariadenie o ústavoch národného zdravia.
219 220/1948 Nariadenie, ktorým sa stanovia časti, ktoré z poistného v národnom poistení uhradzuje zamestnávateľ a zamestnanec
220 221/1948 Nariadenie, ktorým sa určujú sídla a obvody pôsobnosti oblastných komisií pre technickohospodárske úpravy pozemkov.
221 222/1948 Vyhláška, ktorou sa vyhlasujú novostanovené termíny pre nastúpenie prezenčnej služby a vojenského výcviku.
222 223/1948 Nariadenie o začatí činnosti Investičnej banky
223 224/1948 Vyhláška, ktorou sa opravuje preklad dohody o reparáciách od Nemecka zo dňa 21. decembra 1945, č. 150 Zb. z roku 1947, o založení medzispojeneckého reparačného úradu a o vrátení menového zlata.
224 225/1948 Nariadenie o zriadení pobočiek pedagogickej fakulty Karlovej univerzity v Plzni a v Českých Budejoviciach.
225 226/1948 Vyhláška o obchodnej smluve medzi republikou Československou a Spojenými štátmi venezuelskými, sjednanej v Caracasu výmenou nót zo dňa 27. novembra 1947.
226 227/1948 Vyhláška, ktorou sa uvádza v dočasnú platnosť Dodatková dohoda k obchodnej dohode medzi republikou Československou a Nizozemskom zo dňa 20. januára 1923, podpísaná v Haagu dňa 24. júna 1948.
227 228/1948 Vyhláška, ktorou sa uvádza v dočasnú platnosť Dodatková dohoda k obchodnej smluve medzi republikou Československou a Hospodárskou Úniou belgicko-luxemburskou zo dňa 28. decembra 1925, podpísaná v Bruseli dňa 3. júla 1948.
228 229/1948 Nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväznosť niektorých noriem.
229 230/1948 Vyhláška o obchodnej dohode o valorizácii smluvných colných sadzieb medzi republikou Československou a Španielskom, sjednanej v Prahe výmenou nót zo dňa 4. marca a 6. apríla 1948.
230 231/1948 Zákon na ochranu ľudovodemokratickej republiky.
231 232/1948 Zákon o Štátnom súde.
232 233/1948 Zákon o názve Ministerstva informácií a Ministerstva školstva a osvety, ako aj príslušných povereníctiev.
233 234/1948 Vyhláška o přenesení působnosti ministerstva zemědělství v některých věcech pozemkové reformy
234 235/1948 Zákon o úpravě některých poměrů členů národních výborů a členů jejich složek.
235 236/1948 Zákon o vojenskej nemocenskej starostlivosti
236 237/1948 Zákon, ktorým sa ustanovujú podmienky, za ktorých možno niektorým osobám udeliť oprávnenie na vykonávanie zubnej techniky
237 238/1948 Nariadenie, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o Štátnom súde.
238 239/1948 Nariadenie o razení a vydaní strieborných stokorún na pamäť tridsaťročného trvania Československej republiky
239 240/1948 Nariadenie, ktorým sa menia stanovy Československého vojenského radu Bieleho leva „Za víťazstvo".
240 241/1948 Zákon o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákon o päťročnom pláne)
241 242/1948 Nariadenie, ktorým sa určuje začiatok účinnosti niektorých ustanovení zákona o národnom poistení.
242 243/1948 Vyhláška o Dohovore a dohodnutiach dojednaných v Paríži dňa 5. júla 1947 na XII. Svetovom poštovom kongrese.
243 244/1948 Zákon o štátnej mzdovej politike.
244 245/1948 Zákon o štátnom občianstve osôb maďarskej národnosti.
245 246/1948 Zákon o náhrade poslancov Národného shromaždenia.
246 247/1948 Zákon o táboroch nútenej práce.
247 248/1948 Zákon o obvodných pôrodných asistentkách a o úprave oprávnenia na výkon pomocnej praxe pôrodníckej.
248 249/1948 Zákon o poštátnení ústavov pôdohospodárskeho a lesníckeho výskumníctva a o ich organizácii a správe.
249 250/1948 Vyhláška o oprave tlačových chýb v zákone zo dňa 18. decembra 1947, č. 216 Sb., o služobnom príjme a mzde štátnych a niektorých iných verejných zamestnancov, povolaných k prezenčnej službe alebo vojenskému výcviku v niektorých nástupných termínoch.
250 251/1948 Vyhláška, ktorou sa zrušuje vyhláška zo dňa 19. apríla 1944, č. 99 Sb., o rozšírení správneho obvodu policajného prezidenta v Prahe na obec Modřany.
251 252/1948 Zákon o daňových úľavách pri premene, slučovaní a delení penzijných a podporných fondov alebo podobných zariadení.
252 253/1948 Nariadenie o Fonde znárodneného hospodárstva.
253 254/1948 Nariadenie o zaistení plnenia dodávok niektorých plánovaných investícií.
254 255/1948 Vyhláška o obchodnej dohode medzi republikou Československou a kráľovstvom Nórskym, dojednanej výmenou nót v Oslo dňa 4. marca 1948.
255 256/1948 Vyhláška o dodatkovej dohode k obchodnej a plavebnej smluve československo-juhoslovanskej zo dňa 14. novembra 1928, podpísanej v Prahe dňa 10. apríla 1948.
256 257/1948 Vyhláška o oprave tlačovej chyby v zákone zo dňa 6. mája 1948, č. 130 Sb., o národných umelcoch
257 258/1948 Vyhláška o Dodatkovom protokole k londýnskej Dohode o nemeckých patentoch zo dňa 27. júla 1946, dojednanom v Londýne dňa 17. júla 1947.
258 259/1948 Vyhláška o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou republikou a Poľskou republikou.
259 260/1948 Vyhláška o Dohovore medzi Československou republikou a Poľskou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky a správy.
260 261/1948 Vyhláška o Dohovore medzi Československou republikou a Poľskou republikou o sociálnom poistení.
261 262/1948 Vyhláška o dohode o valorizácii československých smluvných colných sadzieb medzi Československou republikou a Poľskou republikou, dojednanej vo Varšave výmenou nót zo dňa 23. a 27. marca 1948.
262 263/1948 Nariadenie, ktorým sa prenáša časť pôsobnosti Jednotného sväzu slovenských roľníkov na okresné národné výbory a krajské národné výbory.
263 264/1948 Vyhláška o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Sväzu sovietskych socialistických republík o karanténe a ochrane pôdohospodárskych rastlín pred škodcami a chorobami, podpísanej v Prahe dňa 28. novembra 1947
264 265/1948 Nariadenie o vyznamenaniach za zásluhy o výstavbu štátu a za vynikajúce pracovné výkony
265 266/1948 Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o úprave stálych voličských soznamov
266 267/1948 Vyhláška o vydaní drobných peňazí papierových po 50 Kčs s dátumom 3. júla 1948.
267 268/1948 Vyhláška o oprave tlačovej chyby v čiastke 52. slovenského vydania Sbierky zákonov a nariadení.
268 269/1948 Vyhláška o oprave tlačovej chyby v úradnom slovenskom znení zákona zo dňa 27. októbra 1948, č. 241 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky zákon o päťročnom pláne)
269 270/1948 Zákon o prísahe sudcov.
270 271/1948 Zákon o úľavách v plnení niektorých záväzkov, ktoré zneli na ríšske marky.
271 272/1948 Zákon, ktorým sa menia a doplňujú predpisy o rozhodčích súdoch pre úpravu niektorých záväzkov národných podnikov.
272 273/1948 Zákon o úprave uspokojení a o určení splatnosti niektorých záväzkov, dotknutých znárodňovacími a inými predpismi.
273 274/1948 Zákon, ktorým sa mení dekrét prezidenta republiky o opatreniach v konaní vyživovacieho hospodárstva a rozširuje platnosť niektorých jeho ustanovení na územie Slovenska.
274 275/1948 Zákon, ktorým sa prenáša pôsobnosť finančnej stráže v colnom pohraničnom pásme na Zbor národnej bezpečnosti.
275 276/1948 Zákon o jednorázových mimoriadnych prídavkoch k dôchodkom z národného poistenia pre rok 1948.
276 277/1948 Zákon o vianočnom príspevku dôchodcom, ktorí majú nárok na zaopatrenie podľa zákona o starostlivosti o vojenských a vojnových poškodencoch a obete vojny a fašistickej perzekúcie.
277 278/1948 Zákon o Ústredí pre hospodárenie s pôdohospodárskymi výrobkami.
278 279/1948 Zákon o Veľkodistribučnom podniku v odbore potravinárskom.
279 280/1948 Zákon o krajskom zriadení.
280 281/1948 Zákon o výkone finančnej správy národnými výbormi.
281 282/1948 Vyhláška o zrušení okresnej expozitúry v Železnom Brode.
282 283/1948 Zákon o všeobecnej dani.
283 284/1948 Nariadenie, ktorým sa určuje začiatok účinnosti zákona o všeobecnej dani.
284 285/1948 Nariadenie ministra financií, ktorým sa vydáva sadzobník všeobecnej dane.
285 286/1948 Zákon o národnej bezpečnosti.
286 287/1948 Nariadenie, ktorým sa znovu mení a doplňuje železničný prepravný poriadok.
287 288/1948 Vyhláška ministra dopravy o vyhlásení vedľajších (miestnych) železníc Sliezskych zemských železníc za drobné železnice.
288 289/1948 Vyhláška ministra dopravy o vyhlásení vedľajšej (miestnej) železnice Ostrava - Karvinná za železnicu drobnú.
289 290/1948 Nariadenie ministra financií o zdanení zásob tovaru všeobecnou daňou.
290 291/1948 Zákon o dočasnom vedení štátneho hospodárstva v počiatočnom období roku 1949.
291 292/1948 Zákon o úprave colného sadzobníka v čase prechodnom.
292 293/1948 Zákon o colných sľavách pre dovoz strojov a prístrojov.
293 294/1948 Zákon o osobitnej dani z úrokov z úsporných vkladov.
294 295/1948 Zákon o niektorých opatreniach v puncovníctve.
295 296/1948 Vládne nariadenie o opatreniach v stavebníctve v päťročnom pláne.
296 297/1948 Vládne nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru.
297 298/1948 Nariadenie ministra techniky o preskúšaní projektov vodovodných a kanalizačných stavieb pre sídlisko.
298 299/1948 Nariadenie, ktorým sa opätovne predlžujú niektoré lehoty podľa zákona o mimoriadnych opatreniach v odbore ochranných známok.
299 300/1948 Vládne nariadenie o referátoch krajských národných výborov pre všeobecné vnútorné veci.
300 301/1948 Vládne nariadenie o bezpečnostných referátoch krajských národných výborov.
301 302/1948 Vládne nariadenie o finančných referátoch krajských národných výborov a o prenesení pôsobnosti niektorých finančných úradov na daňové správy.
302 303/1948 Vládne nariadenie o plánovacích referátoch krajských národných výborov.
303 304/1948 Vládne nariadenie o odmenách členov národných výborov.
304 305/1948 Vládne nariadenie o niektorých presunoch pôsobnosti vo verejnej správe.
305 306/1948 Nariadenie o prechode a zániku pôsobnosti obchodných a živnostenských (priemyslových) komôr.
306 307/1948 Zákon o niektorých opatreniach v odbore priamych daní.
307 308/1948 Vyhláška Ministerstva financií o začatí činnosti odboru ľudového peňažníctva Ústrednej rady družstiev.
308 309/1948 Vyhláška Ministerstva financií o začatí revíznej činnosti v peňažných ústavoch.
309 310/1948 Vyhláška, ktorou sa uverejňuje opatrenie Národnej banky Československej o súpise pohľadávok a iných nárokov voči bývalému ríšskonemeckému majetku a bývalým ríšskonemeckým vlastníkom tohto majetku.
310 311/1948 Zákon o národných dopravných podnikoch.
311 312/1948 Zákon o organizácii štátnych lesov a statkov.
312 313/1948 Zákon o viazaných stavebninách a ich prídele.
313 314/1948 Vládne nariadenie o dočasných obmedzeniach v živnostenskom a inom zárobkovom podnikaní.
314 315/1948 Vládne nariadenie, ktorým sa zriaďujú štátne lesné a poľnohospodárske podniky vo forme národných podnikov.
315 316/1948 Vládne nariadenie, ktorým sa upravujú právne pomery Ústredia pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami.
316 317/1948 Nariadenie, ktorým sa určuje deň začatia a rozsah činnosti Veľkodistribučného podniku, zapís. spoločenstva s r.o. v Prahe
317 318/1948 Nariadenie ministra vnútorného obchodu ktorým sa určuje deň, ktorým vplynú niektoré útvary do Veľkodistribučného podniku, zapísaného spoločenstva s ručením obmedzeným, a zanikajú.
318 319/1948 Zákon o zľudovení súdnictva.
319 320/1948 Zákon o územnej organizácii krajských a okresných súdov.
320 321/1948 Zákon o Sbore uniformovanej väzenskej stráže.
321 322/1948 Zákon o advokácii (advokátsky poriadok).
322 323/1948 Zákon, ktorým sa zavádza odborná justičná skúška a doplňujú sa predpisy o prípravnej službe sudcovskej.
323 324/1948 Nariadenie ministra spravodlivosti, ktorým sa vydávajú podrobné predpisy o odbornej justičnej skúške.
324 325/1948 Zákon o predĺžení niektorých zmenkoprávnych lehôt.
325 326/1948 Nariadenie ministra financií o výkone poukazovacieho práva a organizácii pokladničnej a účtovnej služby pre krajské a okresné národné výbory.
326 327/1948 Vládna vyhláška, ktorou sa uvádza do dočasnej platnosti Dohoda o dočasnej úprave hospodárskych stykov medzi Československou republikou a Ľudovou republikou rumunskou, podpísaná v Bukurešti dňa 21. júla 1948.
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore