Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Zbierka zákonov 1947

1 1/1947 Vládní vyhláška kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní smlouva mezi republikou Československou a republikou Spojených států brazilských, podepsaná v Rio de Janeiro dne 16. října 1946.
2 2/1947 Vyhláška, kterou se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 20. prosince 1946, č. 249 Sb., o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy a některých jiných osob veřejného práva.
3 3/1947 Vládní nařízení, kterým se upravují některé otázky organisace a služební a platové poměry sboru uniformované vězeňské stráže.
4 4/1947 Zákon o úpravě platových a služebních poměrů učitelek ručních prací (domácích nauk).
5 5/1947 Vládní nařízení o československém lékopisu.
6 6/1947 Zákon jímž se doplňuje a mění učitelský zákon.
7 7/1947 Nařízení, jímž se nahrazují sazebníky dávek za úřední úkony ve věcech správních.
8 8/1947 Nařízení o soupisu československého majetku na Zakarpatské Ukrajině.
9 9/1947 Vyhláška ministra spravedlnosti o plném znění dekretu presidenta republiky o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech a dekretu presidenta republiky o Národním soudu
10 10/1947 Vyhláška ministerstva národní obrany o nástupních termínech příslušníků náhradní zálohy ročníku narození 1919 do vojenského výcviku v roce 1947.
11 11/1947 Vládní vyhláška o vyvlastnění k účelům vojenských výcvikových táborů.
12 12/1947 Vládní nařízení o nestavebních investicích a o zajištění dodávek ke splnění základních úkolů v rámci dvouletého hospodářského plánu.
13 13/1947 Zákon o úlevách v oboru daně z obohacení a poplatků pro pozůstalosti po účastnících národního boje za osvobození a po obětech nepřátelské persekuce a války, jakož i pro některá věnování.
14 14/1947 Vládní nařízení o státních zkouškách a o přísných zkouškách doktorských na fakultách věd právních a státních.
15 15/1947 Zákon o stíhaní černého obchodu a podobných pletich.
16 16/1947 Zákon o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků.
17 17/1947 Zákon o uznání nároků získaných u cizozemských nositelů sociálního pojištění.
18 18/1947 Zákon o sjednocení některých lhůt a podmínek ve veřejnoprávním důchodovém pojištění.
19 19/1947 Zákon o služebních a platových poměrech vojenských gážistek z povolání a délesloužících poddůstojnic.
20 20/1947 Zákon o povinných výtiscích.
21 21/1947 Vládní nařízení o nejvyšší výměře učební povinnosti ředitelů, profesorů a učitelů na středních a odborných školách a o výši odměn za hodiny ji převyšující.
22 22/1947 Vládní nařízení o nejvyšší výměře učební povinnosti učitelů obecných, měšťanských a pomocných škol, o výši odměn za hodiny ji převyšující a o zvláštních odměnách za vyučování ve třídách s odděleními.
23 23/1947 Zákon o vrácení některých záloh poukázaných z ciziny na plnění dodávkových nebo některých jiných smluv a vyplacených pod tlakem okupace.
24 24/1947 Vládní nařízení o náhradách příslušejících porotcům.
25 25/1947 Vládní nařízení o započtení vojenské služby do právní služby kandidátů advokacie.
26 26/1947 Nařízení, jímž se prodlužuje lhůta uvedená v § 2, odst. 2 a nově stanoví lhůta k přihláškám podle § 4, odst. 2 zákona ze dne 20. prosince 1946, č. 250 Sb., o jednorázovém osidlovacím příspěvku na úhradu mimořádných stěhovacích a zařizovacích výloh.
27 27/1947 Zákon o trestní ochraně provádění dvouletého hospodářského plánu.
28 28/1947 Vládní nařízení o rozvržení úkolů, vyplývajících z dvouletého hospodářského plánu, na zemědělské podniky a na chovatele skotu, prasat a slepic v hospodářském roce 1946/1947.
29 29/1947 Zákon o likvidaci tak zvaného vládního vojska, jakož i o umísťování a jiném zaopatření jeho zaměstnanců.
30 30/1947 VYHLÁŠKA o chartě Spojených národů a statutu Mezinárodního soudního dvora, sjednaných dne 26. června 1945 na konferenci Spojených národů o mezinárodní organisaci, konané v San Francisku.
31 31/1947 Zákon o některých zásadách při rozdělování nepřátelského majetku, konfiskovaného podle dekretu presidenta republiky ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy.
32 32/1947 Vládní nařízení o úpravě všeobecného celního sazebníku
33 33/1947 Vyhláška ministra financí ze dne o ražbě a vydání padesátníků.
34 34/1947 Vládní nařízení kterým se činí opatření ke snížení cen některého zboží lidové potřeby a k ustálení cen jiných důležitých statků.
35 35/1947 Vládní nařízení jímž se mění statut Vysoké školy politické a sociální v Praze.
36 36/1947 Vládní nařízení kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb., o úřednických kategoriích a úředních titulech, a vládní nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech.
37 37/1947 Vládní nařízení o ustanovovacích zkouškách úřednických v některých oborech státní správy.
38 38/1947 Vyhláška ministerstva vnitra kterou se opravuje tisková chyba ve vládním nařízení ze dne 4. února 1947, č. 21 Sb., o nejvyšší výměře učební povinnosti ředitelů, profesorů a učitelů na středních a odborných školách a o výši odměn za hodiny ji převyšující.
39 39/1947 Vyhláška ministra financí kterou se stanoví číselná výše monopolní daně z lihu.
40 40/1947 Vládní nařízení jímž se upravují sazby obecních dávek a poplatků a činí některá další opatření v tomto oboru
41 41/1947 Zákon o státní podpoře na obytné stavby.
42 42/1947 Zákon o některých opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem.
43 43/1947 Vládní nařízení jímž se vydávají podrobné předpisy o odevzdávání povinných výtisků k účelům úředním nebo studijním.
44 44/1947 Zákon o hornickém pensijním pojištění.
45 45/1947 Zákon o úpravě pracovní doby v hornictví.
46 46/1947 Zákon o odškodnění nemocí z povolání.
47 47/1947 Zákon o exekuci na pracovní příjem a příjmy postavené mu na roveň (zákon o exekuci na platy).
48 48/1947 Zákon o organisaci péče o mládež.
49 49/1947 Zákon o poradenské zdravotní péči.
50 50/1947
51 51/1947 Zákon, kterým se zabezpečuje snížení cen některého zboží lidové potřeby a ustálení cen jiných důležitých statků.
52 52/1947 Zákon jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 4. července 1923, č. 154 Sb., o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním, ve znění zákona ze dne 8. dubna 1927, č. 55 Sb., a zákona ze dne 4. dubna 1935, č. 64 Sb.
53 53/1947 Vládní nařízení o letním čase v roce 1947.
54 54/1947 Vládní vyhláška kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní a platební dohoda mezi republikou Československou a republikou Tureckou, podepsaná v Ankaře dne 5. prosince 1946.
55 55/1947 Zákon o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu.
56 56/1947 Vyhláška ministra zahraničních věcí a ministra pošt o telegrafním řádu, telefonním řádu a všeobecném řádu radiokomunikací s dodatkovým řádem radiokomunikací (kahýrská revise 1938).
57 57/1947 Vyhláška ministra národní obrany o novém znění vojenského kárného zákona
58 58/1947 Zákon jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 13. prosince 1945, č. 154 Sb., o rodinných přídavcích některých osob pojištěných pro případ nemoci.
59 59/1947 Zákon o odškodnění při nakažlivé obrně vepřů.
60 60/1947 Zákon, jímž se mění zákon ze dne 6. března 1946, č. 72 Sb., o úpravě některých právních poměrů důstojníků a rotmistrů z povolání a o převzetí některých osob do československé branné moci.
61 61/1947 Vládní nařízení jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu.
62 62/1947 Vládní nařízení o náhradě za součástky služebních oděvů civilních státních zaměstnanců a za součástky služebních stejnokrojů zaměstnanců československých státních drah, nepřidělené v letech 1943 až 1945.
63 63/1947 Nařízení, jímž se doplňují stanovy československého vojenského řádu "Za svobodu".
64 64/1947 Nařízení, kterým se zrušuje použivatelnost nařízení ministra zemědělství a lesnictví ze dne 3. března 1943, č. 91 Sb., o opatřeních proti červci San José (Aspidiotus perniciosus) při dovozu a průvozu, ve znění nařízení ministra zemědělství a lesnictví ze dne 23. července 1943, č. 213 Sb.
65 65/1947 Vládní nařízení o zvýšení náhrad hotových vydání a presenčních platů přísedících některých soudů sociálního pojištění.
66 66/1947 Vládní nařízení jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb., o úřednických kategoriích a úředních titulech, ve znění předpisů je pozměňujících a doplňujících.
67 67/1947 Vyhláška ministra průmyslu jíž se mění vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ze dne 4. listopadu 1939, č. 268 Sb., kterou se vydává všeobecné nařízení o určení hospodářských skupin odborného členění Ústředního svazu průmyslu pro Čechy a Moravu a oboru jejich působnosti, ve znění vyhlášek ze dne 8. ledna 1940, č. 31 Sb., ze dne 7. února 1941, č. 75 Sb. a ze dne 2. srpna 1941, č. 301 Sb.
68 68/1947 Vládní nařízení kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1947.
69 69/1947 Zákon kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 13. prosince 1945, č. 159 Sb., o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů.
70 70/1947 Vyhláška ministra financí o vydání nových jednotných kolkových známek pozměněné emise 1938.
71 71/1947 Nařízení, jímž se krajanům vracejícím se do vlasti přiznávají některé úlevy při hodnocení školského a praktického vzdělání, zkoušek a vysvědčení a při nastupování živností.
72 72/1947 Ústavní zákon, kterým se mění předpisy o obnovení právního pořádku.
73 73/1947 Vyhláška ministra financí o stažení některých drobných mincí československé měny.
74 74/1947 Vyhláška ministra vnitra o opravě tiskové chyby v příloze k zákonu ze dne 19. prosince 1945, č. 12 Sb. z roku 1946, jímž se schvalují, doplňují a mění předpisy o obnovení právního pořádku.
75 75/1947 Londýnská dohoda o německých patentech.
76 76/1947 Vyhláška ministra vnitra o úlevách z visové povinnosti ve styku s Francií.
77 77/1947 Vládní nařízení jímž se určují součásti služebních příjmů veřejných zaměstnanců, které se při exekuci na plat považují za pracovní příjem.
78 78/1947 Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání dvoukorun.
79 79/1947 Vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodě mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemných dodávkách zboží.
80 80/1947 Vyhláška ministra zahraničních věcí o obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Liberií.
81 81/1947 Vyhláška ministra techniky kterou se vyjímají další obce z účinnosti ustanovení § 1 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela).
82 82/1947 Zákon o přechodné úpravě placené dovolené na zotavenou.
83 83/1947 Zákon o sloučení některých peněžních ústavů v Praze a v Brně.
84 84/1947 Vládní nařízení o některých opatřeních v chovu koní.
85 85/1947 Vyhláška o dohodě mezi vládou československou a vládou Jeho Veličenstva ve Spojeném království o peněžních pohledávkách a majetku v Československu a ve Spojeném království, které byly podrobeny zvláštním opatřením proto, že Československo bylo obsazeno nepřítelem, sjednané dne 1. listopadu 1945 v Londýně.
86 86/1947 Vyhláška o dohodě mezi vládou československou a vládou indickou o peněžních pohledávkách a majetku v Československu a Britské Indii, které byly podrobeny zvláštním opatřením proto, že Československo bylo obsazeno nepřítelem, sjednané dne 27. února 1947 v Bombayi.
87 87/1947 Zákon o některých opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil.
88 88/1947 Zákon o právu stavby.
89 89/1947 Zákon, kterým se zrušuje vládní nařízení ze dne 17. května 1945, č. 6 Sb., o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami.
90 90/1947 Zákon o provedení knihovního pořádku stran konfiskovaného nepřátelského majetku a o úpravě některých právních poměrů vztahujících se na přidělený majetek.
91 91/1947 Zákon o daru Československé republiky dětem k svátku matek 1947.
92 92/1947 Zákon kterým se stanoví náhrady a srážky při přechodném ubytování podle zákonů o ubytování vojska.
93 93/1947 Zákon ktorým sa mení a doplňuje zákon o priamych daniach.
94 94/1947 Zákon o mimořádných ošetřovatelských diplomových zkouškách a o doplňovacím výcviku ošetřovatelského personálu.
95 95/1947 Nařízení, kterým se stanoví konečný den lhůt podle zákona ze dne 8. května 1946, č. 124 Sb., o mimořádných opatřeních v oboru ochranných vzorků
96 96/1947 Nařízení, kterým se stanoví lhůty podle zákona ze dne 8. května 1946, č. 125 Sb., o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek
97 97/1947 Vládní nařízení jímž se prodlužuje lhůta stanovená v § 1, odst. 5 vládního nařízení ze dne 20. března 1936, č. 60 Sb., o podmínkách, za jakých se nabývá zvláštní odborné způsobilosti pro zubní lékařství, a o platnosti ustanovení vydaných pro ostatní obory odborné praxe lékařské i pro obor zubního lékařství, ve znění vládního nařízení ze dne 30. srpna 1946, č. 171 Sb.
98 98/1947 Vyhláška o Aktu o změně ústavy Mezinárodní organisace práce.
99 99/1947 Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží.
100 100/1947 Vládní nařízení o doplnění přílohy B (tárového sazebníku) k vládnímu nařízení ze dne 13. prosince 1927, č. 168 Sb., jímž se provádí celní zákon.
101 101/1947 Zákon o postavení redaktorů a o Svazech novinářů
102 102/1947 Zákon o nabývání a pozbývání československého státního občanství sňatkem.
103 103/1947 Zákon kterým se živnost foukače technického skla prohlašuje za řemeslnou.
104 104/1947 Zákon kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 18. prosince 1936, č. 320 Sb., o změně správní působnosti vojenských útvarů.
105 105/1947 Zákon kterým se mění a doplňují některá ustanovení o soudní organisaci a o příslušnosti a řízení v občanských věcech právních.
106 106/1947 Nařízení o přídělu drobných konfiskovaných živnostenských podniků (přídělové nařízení pro živnostenské podniky).
107 107/1947 Zákon o opatřeních proti neoprávněnému přechodu státních hranic.
108 108/1947 Zákon jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 20. prosince 1946, č. 256 Sb., o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání.
109 109/1947 Zákon o dani ze mzdy.
110 110/1947 Zákon kterým se živnost vulkanisérská prohlašuje za řemeslnou.
111 111/1947 Zákon, kterým se zrušují poplatky z obchodních a živnostenských knih a z knih notářských.
112 112/1947 Zákon, kterým se zrušuje Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů a kterým se upravují některé právní poměry Všeobecného fondu peněžních ústavů v republice Československé.
113 113/1947 Vyhláška ministra průmyslu o vysvědčeních živnostenských pracoven pro šití šatů při některých odborných školách pro ženská povolání.
114 114/1947 Vyhláška ministra průmyslu o vysvědčeních živnostenských pracoven pro šití šatů při některých odborných školách pro ženská povolání.
115 115/1947 Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 12. dubna 1946, č. 86 Sb., o stavební obnově.
116 116/1947 Zákon o úpravě některých právních poměrů důstojníků, rotmistrů a poddůstojníků aspirantů v záloze.
117 117/1947 Zákon o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění pro rok 1946.
118 118/1947 Zákon o plnění závazků znějících na říšské marky na Slovensku a v poměru mezi zeměmi Českou a Moravskoslezskou a Slovenskem.
119 119/1947 Vyhláška ministra spravedlnosti o úplném znění zákonných ustanovení o právu chudých
120 120/1947 Nařízení o poskytování dovolené a placení požitků po dobu dovolené ve stavebních a vedlejších stavebních živnostech v roce 1947 podle t. zv. známkového systému.
121 121/1947 Vládní nařízení o znalečném v trestním řízení soudním.
122 122/1947 Vládní nařízení o uvolnění pálené krytiny (tašek).
123 123/1947 Vyhláška o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad, povolených v roce 1946.
124 124/1947 Zákon jímž se zřizuje Vysoká škola sociální v Brně.
125 125/1947 Vyhláška ministra techniky o úplném znění zákona o stavení obnově
126 126/1947 Zákon o procesních opatřeních v soudních řízeních pro nároky ze smluv uzavřených v době nesvobody v souvislosti s válečnými dodávkami.
127 127/1947 Zákon kterým se mění předpisy o ukládání peněz soudních chráněnců.
128 128/1947 Zákon jimmž se upravují živnosti radiotechnická, radiomechanická a obchod s radiolelektrickými zařízeními.
129 129/1947 Zákon jímž se zřizuje Československý ústav práce.
130 130/1947 Zákon jímž se mění ustanovení branného zákona o povolování sňatků osob podléhajících branné povinnosti a s tím souvisící ustanovení zákona o vyživovacím příspěvku.
131 131/1947 Vládní nařízení kterým se nově upravují některá opatření k provedení dvouletého hospodářského plánu.
132 132/1947 Vládní nařízení jímž se vyjímají dodávky některých výrobků, určených pro vývoz, z povinnosti odváděti cenové vyrovnávací částky.
133 133/1947 Vyhláška ministra spravedlnosti o některých opatřeních v oboru územní organisace okresních soudů v zemi Moravskoslezské.
134 134/1947 Vládní nařízení jímž se vyjímají některé výrobky a výkony z povinnosti odváděti cenové vyrovnávací částky a jiné výrobky se této povinnosti podrobují.
135 135/1947 Vládní nařízení jímž se provádí zákon ze dne 1. dubna 1947, č. 51 Sb., kterým se zabezpečuje snížení cen některého zboží lidové potřeby a ustálení cen jiných důležitých statků.
136 136/1947 Vyhláška ministra zahraničních věcí o mezinárodní působnosti obchodní dohody mezi republikou Československou a královstvím Afghanistanským, sjednané výměnou not v Berlíně dne 21. října 1937.
137 137/1947 Vyhláška ministra výživy, kterou se vyhlašuje zrušení vládního nařízení ze dne 17. května 1945, č. 6 Sb., o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami.
138 138/1947 Zákon o péči o přistěhovalce, jakož i o některých jejich přednostních právech.
139 139/1947 Zákon o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy.
140 140/1947 Zákon o jednacím řádu ústavodárného Národního shromáždění.
141 141/1947 Zákon o Likvidačním fondu měnovém.
142 142/1947 Zákon o revisi první pozemkové reformy.
143 143/1947 ZÁKON o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve Schwarzenbergů na zemi Českou.
144 144/1947 Zákon o sjednocení některých předpisů o platových a služebních poměrech státních a jiných veřejných zaměstnanců.
145 145/1947 Zákon o organisaci zemědělců republiky Československé.
146 146/1947 Zákon o úpravě některých poměrů v průmyslu cukrovarském.
147 147/1947 Úmluva o mezinárodním civilním letectví.
148 148/1947 Zákon o opatřeních k provedení československo-maďarské dohody o výměně obyvatelstva.
149 149/1947 Zákon o národní bezpečnosti.
150 150/1947 Dohoda o reparacích od Německa, o zřízení Mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata.
151 151/1947 Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání stříbrných padesátikorun na paměť slovenského národního povstání.
152 152/1947 Vyhláška ministra financí mezi republikou Československou a republikou Tureckou z 5. prosince 1946.
153 153/1947 Vyhláška ministra vnitra o opravě tiskové chyby v příloze k vyhlášce ministra spravedlnosti ze dne 17. června 1947, č. 119 Sb., o úplném znění zákonných ustanovení o právu chudých.
154 154/1947 Smlouva o přátelství a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a republikou Polskou.
155 155/1947 Dohoda o kulturní spolupráci mezi republikou Československou a Federativní lidovou republikou Jugoslavií.
156 156/1947 Vládní nařízení kterým se částečně provádí ustanovení § 2 zákona o některých opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil.
157 157/1947 Vládní nařízení o podpůrných opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil.
158 158/1947 Vládní nařízení kterým se provádí zákon ze dne 13. července 1922, č. 235 Sb., o nové úpravě statistiky zahraničního obchodu.
159 159/1947 Vyhláška ministra financí kterou se stanoví číselná výše monopolní daně z lihu.
160 160/1947 Vládní nařízení o některých opatřeních, jimiž se zajišťuje splnění úkolů dvouletého hospodářského plánu v zemědělství.
161 161/1947 Vládní nařízení, jímž se zrušuje použivatelnost vládního nařízení ze dne 23. listopadu 1940, č. 403 Sb., kterým se mění vládní nařízení ze dne 20. dubna 1934, č. 75 Sb., o výrobě mléka a výrobků z mléka a obchodu s těmito potravinami.
162 162/1947 Vládní nařízení kterým se mění vládní nařízení ze dne 20. dubna 1934, č. 75 Sb., o výrobě mléka a výrobků z mléka a obchodu s těmito potravinami.
163 163/1947 Nařízení o přídělu konfiskovaných rodinných domků (přídělové nařízení pro rodinné domky)
164 164/1947 Dohoda o stíhání a potrestání hlavních válečných zločinců Evropské Osy.
165 165/1947 Zákon kterým se prodlužuje platnost poplatkových a dávkových úlev při změně jména.
166 166/1947 Zákon jímž se mění zákon ze dne 17. února 1922, č. 85 Sb., o státní záruce zemědělským družstvům, vyjma družstva úvěrní a konsumní.
167 167/1947 Dohoda o zachování nebo obnově práv živnostenského vlastnictví dotčených druhou světovou válkou.
168 168/1947 Zákon o zřízení vysoké školy Janáčkovy akademie musických umění v Brně.
169 169/1947 Vládní nařízení jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu.
170 170/1947 Vládní nařízení o organisaci a řízení zahraničního obchodu k zabezpečení plnění úkolů stanovených dvouletým hospodářským plánem.
171 171/1947 Ústavný zákon o mierovej smluve medzi Mocnosťami spojenými a sdruženými a Maďarskom.
172 172/1947 Zákon o opatřeních k provedení mírových smluv s Bulharskem, Finskem, Italií, Maďarskem a Rumunskem.
173 173/1947 Vládní nařízení o změně vládního nařízení ze dne 22. prosince 1925, č. 260 Sb., kterým se provádí zákon ze dne 15. října 1925, č. 225 Sb., o poplatcích za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky.
174 174/1947 Vyhláška ministra financí o přenesení působnosti některých důchodkových kontrolních úřadů v zemích České a Moravskoslezské.
175 175/1947 Vládní nařízení o náhradách za osobní úkony a věcná plnění.
176 176/1947 Vládní nařízení jímž se mění § 10 vládního nařízení ze dne 16. října 1924, č. 220 Sb., o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské.
177 177/1947 Vyhláška ministerstva národní obrany o nástupních termínech příslušníků náhradní zálohy ročníku narození 1922 a starších do vojenského výcviku a o nástupních termínech lékařů, zvěrolékařů a magistrů farmacie do presenční služby a do vojenského výcviku v roce 1948.
178 178/1947 Zákon o částečné změně sazby daně z obohacení.
179 179/1947 Zákon o použivatelnosti předpisů z doby nesvobody pro obor přímých daní.
180 180/1947 Zákon o novém sňatku žen, jejichž manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné.
181 181/1947 Zákon o poplatkových úlevách při úpravě právních poměrů přestěhovalců, přistěhovalců a některých jiných osob.
182 182/1947 Zákon o stíhání trestných činů proti státu.
183 183/1947 Nařízení, jímž se určují zemědělské výrobní oblasti.
184 185/1947 Zákon o mimořádné jednorázové dávce a mimořádne dávce z nadměrných přírůstků na majetku.
185 186/1947 Zákon jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 15. října 1925, č. 225 Sb., o poplatcích za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky.
186 187/1947 Vládní nařízení o územním rozdělení hlavního města Prahy.
187 188/1947 Vládní nařízení o zřízení obvodní rady pro Prahu XX-Strašnice.
188 189/1947 Vládní nařízení o rozvržení úkolů vyplývajících z dvouletého hospodářského plánu, na zemědělské podniky a na chovatele skotu, prasat a slepic v hospodářském roce 1947/1948.
189 190/1947 Nařízení, jímž se provádí zákon o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním.
190 191/1947 Vyhláška, kterou se vyhlašuje znění zákona o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků pro účely zákona o revisi první pozemkové reformy.
191 192/1947 Mierová smluva s Maďarskom.
192 193/1947 Vládní nařízení o opatřeních proti svilušce chmelové (Epitetranychus altheae).
193 194/1947 Nařízení o soupisu pozemkového majetku pro revisi první pozemkové reformy a o jejím vyznačení ve veřejných knihách.
194 195/1947 Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se opravuje tisková chyba v příloze k vyhlášce ministra techniky ze dne 4. července 1947, č. 125 Sb., o úplném znění zákona o stavební obnově.
195 196/1947 Úmluva, jíž se zřizuje Organisace Spojených národů pro výchovu, vědu a osvětu.
196 197/1947 Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží.
197 198/1947 Vyhláška ministra sociální péče kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra sociální péče ze dne 26. září 1946, č. 184 Sb., o vydávání pracovních průkazů a přihlášek k nemocenskému pojištění.
198 199/1947 Vyhláška ministra financí o stažení některých drobných mincí československé měny.
199 200/1947 Zákon o dani z předmětů zbytné potřeby (přepychová daň).
200 201/1947 Vládní nařízení jímž se stanoví cejchovní poplatky, přirážky k nim a způsob jejich vybírání, jakož i poplatky za zkoušení ručních střelných zbraní.
201 202/1947 Vládní nařízení jímž se provádí zákon o organisaci péče o mládež.
202 203/1947 Vyhláška předsedy vlády o zrušení spolků uvedených v § 5, odst. 1 zákona ze dne 19. Března 1947, č. 48 Sb., o organisaci péče o mládež.
203 204/1947 Vládní nařízení, kterým se obnovuje pracovní soudnictví v zemích České a Moravskoslezské a mění jeho organisace
204 205/1947 Vládní nařízení jímž se mění předpisy o náhradě hotových vydání a ušlého výdělku přísedících pracovních soudů.
205 206/1947 Nařízení o majetkových opatřeních a o soupisu majetku a nároků podle mírové smlouvy s Maďarskem.
206 207/1947 Mírová smlouva s Bulharskem.
207 208/1947 Mírová smlouva s Finskem
208 209/1947 Mírová smlouva s Rumunskem.
209 210/1947 Nariadenie o úprave platových a s nimi súvisiacich služobných pomerov štátnych a iných verejných zamestnancov, ako aj požívateľov odpočivných (zaopatrovacích) platov na Slovensku.
210 211/1947 Vládní nařízení jímž se mění a doplňují některé předpisy o služebních a platových poměrech příslušníků finanční stráže.
211 212/1947 Vládní nařízení jímž se provádí zákon ze dne 31. října 1947, č. 200 Sb., o dani z předmětů zbytné potřeby (přepychová daň).
212 213/1947 Vládní nařízení jímž se platnost vládního nařízení ze dne 15. února 1946, č. 46 Sb., rozšiřuje na území Slovenska.
213 214/1947 Vládní nařízení o zřízení kategorie úředníků měřické služby ve služební třídě Ib.
214 215/1947 Finanční zákon republiky Československé kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1948.
215 216/1947 Zákon o služebním příjmu a mzdě státních a některých jiných veřejných zaměstnanců, povolaných k presenční službě nebo vojenskému výcviku v některých nástupních termínech.
216 217/1947 Zákon o jednorázovém mimořádném vánočním přídavku poživatelům státních starobních podpor pro rok 1947.
217 218/1947 Zákon o vánočním příspěvku důchodcům, kteří mají nárok na zaopatření podle zákona o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce.
218 219/1947 Zákon jímž se stanoví nová lhůta k podání žádostí podle § 6 zákona ze dne 13. února 1946, č. 33 Sb., o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu.
219 220/1947 Zákon o přechodné úpravě placené dovolené na zotavenou v roce 1948.
220 221/1947 Zákon o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání
221 222/1947 Zákon kterým se stanoví doba nové organisace řádných soudů.
222 223/1947 Vyhláška ministra zemědělství kterou se zrušuje použivatelnost vyhlášky ministra zemědělství a lesnictví ze dne 2. listopadu 1944, č. 253 Sb., o zcizování tažných volů.
223 224/1947 Vyhláška ministra zahraničních věcí kterou se vyhlašuje upravený sazebník poplatků za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky.
224 225/1947 Zákon o myslivosti.
225 226/1947 Zákon jímž se mění, doplňují a sjednocují některá ustanovení vojenských trestních řádů.
226 227/1947 Zákon o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění pro rok 1947.
227 228/1947 Vládní nařízení o přísaze členů Sboru národní bezpečnosti.
228 229/1947 Vládní nařízení jímž se vymezují úkoly národní bezpečnosti.
229 230/1947 Vyhláška ministra vnitra o úlevách z visové povinnosti ve styku s Bulharskem.
230 231/1947 Vládní nařízení jímž se nově upravují některé úkoly dvouletého hospodářského plánu.
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore