Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Zbierka zákonov 1945

1 1/1945 Ústavní dekret presidenta republiky o nové organisaci vlády a ministerstev v době přechodné.
2 2/1945 Vyhláška předsedy vlády ze dne 4. dubna 1945 o zrušení Státní rady.
3 3/1945 Dekret presidenta republiky ze dne 23. dubna 1945, kterým se mění a doplňují některá ustanovení vojenského trestního zákona a branného zákona.
4 4/1945 Vládní nařízení ze dne 5. května 1945 o volbě a pravomoci národních výborů.
5 5/1945 Dekret presidenta republiky o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organisací a ústavů.
6 6/1945 Vládní nařízení o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami.
7 7/1945 Vládní nařízení o platidlech v zemích České a Moravskoslezské.
8 8/1945 Dekret presidenta republiky o věnování nemovitostí Svazu sovětských socialistických republik jako projev díků
9 9/1945 Vládní nařízení o přechodných opatřeních na českých vysokých školách.
10 10/1945 Vládní nařízení, kterým se zmocňuje ministr výživy k úpravě výroby, oběhu a spotřeby potravin a poživatin.
11 11/1945 Vyhláška o provisorním vydání kolkových známek platných zatím v zemi České a Moravskoslezské a o výměně kolkových známek bývalého Protektorátu Čechy a Morava.
12 12/1945 Dekret presidenta republiky o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa.
13 13/1945 Vládní nařízení o zatímní výstavbě úřadů ochrany práce.
14 14/1945 Nařízení, jímž se prohlašuje nepouživatelnost některých předpisů o řízení práce a o nouzové službě a zrušují se pracovní poměry, vzniklé přikázáním (nasazením).
15 15/1945 Nařízení o hlášení pracovního poměru a jeho zrušení.
16 16/1945 Dekret presidenta republiky o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech.
17 17/1945 Dekret presidenta republiky o Národním soudu.
18 18/1945 Nařízení, jímž se provádí dekret prezidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech.
19 19/1945 Dekret presidenta republiky o Sbírce zákonů a nařízení republiky Československé.
20 20/1945 Ústavní dekret presidenta republiky o prozatímním výkonu moci zákonodárné
21 21/1945 Ústavní dekret presidenta republiky o výkonu moci zákonodárné v přechodném období.
22 22/1945 Ústavní dekret presidenta republiky o vyhlášení právních předpisů, vydaných mimo území republiky Československé
23 23/1945 Nařízení o placené dovolené pro zaměstnance v roce 1945.
24 24/1945 Vyhláška ministra financí o obnovení platnosti drobných mincí československé měny po 5 K z čistého niklu, po 1 K, 50 a 20 haléřích ze spěže (bronzu) niklové a po 10 haléřích ze směsi mědi se zinkem.
25 25/1945 Dekret presidenta republiky o sjednocení celního práva na území republiky Československé.
26 26/1945 Dekret presidenta republiky o zrušení zákona ze dne 4. července 1934, č. 165 Sb., o překládání soudců do výslužby podle věku.
27 27/1945 Dekret presidenta republiky o jednotném řízení vnitřního osídlení.
28 28/1945 Dekret presidenta republiky o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci.
29 29/1945 Nařízení o zvýšení státního příspěvku vyživovacího.
30 30/1945 Vyhláška o platnosti ústavního dekretu prezidenta republiky ze dne 3. srpna 1944, č. 11 Úř. věst. čsl., o obnovení právního pořádku.
31 31/1945 Nařízení, jímž se stanoví konec doby nesvobody pro obor předpisů o obnovení právního pořádku.
32 32/1945 Nařízení o mimořádných opatřeních k zabezpečení nutných zemědělských prací v roce 1945.
33 33/1945 Ústavní dekret presidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské.
34 34/1945 Nařízení o změně sazby ze vkladů na vkladní knížky Poštovní spořitelny.
35 35/1945 Dekret prezidenta republiky o přechodném omezení výplat vkladů u peněžních ústavů (peněžních podniků) v pohraničním území.
36 36/1945 Dekret presidenta republiky o plnění závazků znějících na říšské marky.
37 37/1945 Nařízení o zřízení Poštovní spořitelny, pobočky v Brně.
38 38/1945 Dekret presidenta republiky o přísném trestání drancování.
39 39/1945 Dekret presidenta republiky o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským.
40 40/1945 Nařízení, jímž se provádí dekret presidenta republiky ze dne 19. Června 1945, č. 17 Sb., o Národním soudu.
41 41/1945 Vyhláška o obnovení platnosti stokorunových státovek (tvaru III.) s datem 10. ledna 1931, drobných peněz papírových po 50 K (tvaru III.) s datem 1. října 1929 a drobných peněz papírových po 20 K (tvaru II.) s datem 1. října 1926.
42 42/1945 Nařízení o poskytnutí dovolené zaměstnaným posluchačům vysokých škol.
43 43/1945 Vyhláška o platnosti ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 4. prosince 1944, č. 18 Úř. věst. čsl., o národních výborech a prozatímním Národním shromáždění.
44 44/1945 Nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 5. května 1945, č. 4 Sb., o volbě a pravomoci národních výborů.
45 45/1945 Vyhláška o úplném znění vládního nařízení o volbě a pravomoci národních výborů
46 46/1945 Nařízení o prozatímní organisaci správy hlavního města Prahy.
47 47/1945 Ústavní dekret presidenta republiky o Prozatímním Národním shromáždení.
48 48/1945 Nařízení o volbě Prozatímního Národního shromáždění.
49 49/1945 Nařízení o prvních volbách do okresních a zemských národních výborů.
50 50/1945 Dekret presidenta republiky o opatřeních v oblasti filmu.
51 51/1945 Vyhláška o lhůtě k podávání žádostí o vrácení československého státního občanství pro manželky a děti československých státních občanů.
52 52/1945 Dekret presidenta republiky o zatímním vedení státního hospodářství.
53 53/1945 Dekret presidenta republiky o odčinění křivd československým veřejným zaměstnancům
54 54/1945 Dekret presidenta republiky o přihlašování a zjišťování válečných škod a škod způsobených mimořádnými poměry.
55 55/1945 Nařízení, kterým se zmocňuje ministr zemědělství k opatřením v zemědělské výrobě.
56 56/1945 Dekret presidenta republiky o úpravě platu presidenta Československé republiky.
57 57/1945 Dekret presidenta republiky o platu a o činovním a representačním přídavku členů vlády.
58 58/1945 Dekret presidenta republiky o platovém přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům.
59 59/1945 Dekret presidenta republiky, jímž se zrušují jmenování veřejných zaměstnanců z doby nesvobody.
60 60/1945 Ústavní dekret presidenta republiky o přípravě provedení smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině ze dne 29. června 1945.
61 61/1945 Nařízení o přípravě opce podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině ze dne 29. června 1945.
62 62/1945 Dekret presidenta republiky o úlevách v trestním řízení soudním.
63 63/1945 Dekret presidenta republiky o Hospodářské radě.
64 64/1945 Vyhláška ministra ochrany práce a sociální péče o úrazovém pojištění zemědělských a lesních podniků.
65 65/1945 Vyhláška o nástupních termínech do presenční služby a do vojenského výcviku.
66 66/1945 Dekret presidenta republiky o Úředním listě republiky Československé.
67 67/1945 Dekret presidenta republiky, jímž se obnovuje činnost disciplinárních a kvalifikačních komisí pro veřejné zaměstnance a zrušují se předpisy o omezení opravných prostředků.
68 68/1945 Dekret presidenta republiky o reaktivaci veřejných zaměstnanců.
69 69/1945 Dekret presidenta republiky o přeložení vysoké školy báňské z Příbramě do Moravské Ostravy.
70 70/1945 Nařízení, kterým se vydává statut Národního pozemkového fondu při ministerstvu zemědělství.
71 71/1945 Dekret presidenta republiky o pracovní povinnosti osob, které pozbyly československého státního občanství
72 72/1945 Vyhláška o statutu osidlovacího úřadu v Praze.
73 73/1945 Dekret presidenta republiky, kterým se mění a doplňuje platový zákon ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., pokud jde o profesory vysokých škol a vysokoškolské asistenty.
74 74/1945 Dekret presidenta republiky o reaktivaci a o opětném ustanovení provdaných žen ve veřejné službě.
75 75/1945 Nařízení o úpravě nekterých služebních a platových poměrů státních učitelů učňovských škol.
76 76/1945 Dekret presidenta republiky o požadování dopravních prostředků po dobu mimořádných hospodářských poměrů.
77 77/1945 Dekret presidenta republiky o některých opatřeních k urychlení nakládky a vykládky zboží v železniční dopravě.
78 78/1945 Dekret presidenta republiky o přechodném finančním zabezpečení hospodářských podniků.
79 79/1945 Dekret presidenta republiky o zatímní úpravě soudnictví v zemích České a Moravskoslezské.
80 80/1945 Dekret presidenta republiky o opětném zavedení středoevropského času.
81 81/1945 Dekret presidenta republiky o některých opatřeních v oboru spolkovém.
82 82/1945 Dekret presidenta republiky o zálohách na úhradu za některé válečné škody majetkové.
83 83/1945 Dekret presidenta republiky o úpravě branné povinnosti osob povolaných, jakož i dobrovolně nastoupivších do činné služby.
84 84/1945 Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě délky presenční služby.
85 85/1945 Dekret presidenta republiky, kterým se ruší školné na státních středních školách.
86 86/1945 Dekret presidenta republiky o znovuvybudování finanční stráže v zemích České a Moravskoslezské a o úpravě některých služebních a platových poměrů příslušníků finanční stráže.
87 87/1945 Nařízení o územním rozšíření použivatelnosti vládního nařízení ze dne 10. května 1939, č. 121 Sb., o zřízení nejvyššího úřadu cenového, ve znění vládního nařízení ze dne 8. května 1940, č. 189 Sb., a o dalším dočasném úřadování nejvyššího úřadu cenového.
88 88/1945 Dekret presidenta republiky o všeobecné pracovní povinnosti.
89 89/1945 Dekret presidenta republiky o vyznamenáních za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony.
90 90/1945 Dekret presidenta republiky o úpravě některých organisačních a služebních otázek v oboru soudnictví.
91 91/1945 Dekret presidenta republiky o obnovení československé měny
92 92/1945 Vyhláška o nových platidlech československé měny.
93 93/1945 Dekret presidenta republiky o prozatímních opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění.
94 94/1945 Dekret presidenta republiky o úpravě některých otázek organisace a služebních a platových poměrů sboru uniformované vězeňské stráže.
95 95/1945 Dekret presidenta republiky o přihlášení vkladů a jiných peněžních pohledávek u peněžních ústavů, jakož i životních pojištění a cenných papírů.
96 96/1945 Dekret presidenta republiky o zřízení pobočky lékařské fakulty university Karlovy v Hradci Králové.
97 97/1945 Dekret presidenta republiky, kterým se mění a doplňují ustanovení o zvláštní dani výdělkové.
98 98/1945 Dekret presidenta republiky o přechodných opatřeních v oboru daně z obratu.
99 99/1945 Dekret presidenta republiky o úpravě přímých daní za kalendářní roky 1942 až 1944 a o úpravě poplatků a daní obchodových.
100 100/1945 Dekret presidenta republiky o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků.
101 101/1945 Dekret presidenta republiky o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského.
102 102/1945 Dekret presidenta republiky o znárodnění akciových bank.
103 103/1945 Dekret presidenta republiky o znárodnění soukromých pojišťoven.
104 104/1945 Dekret presidenta republiky o závodních a podnikových radách.
105 105/1945 Dekret presidenta republiky o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců.
106 106/1945 Dekret presidenta republiky o platech členů Prozatímního Národního shromáždění.
107 107/1945 Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě poplatkového ekvivalentu v zemích České a Moravskoslezské.
108 108/1945 Dekret presidenta republiky o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy.
109 109/1945 Dekret presidenta republiky o řízení výroby.
110 110/1945 Dekret presidenta republiky o organisaci lidové a umělecké výroby.
111 111/1945 Nařízení, kterým se dolňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 16 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů řemeselných zaměstnanců v technické službě stavební a udržovací a v automobilním provozu Československé pošty.
112 112/1945 Dekret presidenta republiky o správě soudních věznic a trestních ústavů.
113 113/1945 Dekret presidenta republiky o úpravě, řízení a kontrole zahraničního obchodu.
114 114/1945 Dekret presidenta republiky o zřízení nových ředitelství pošt a o úpravě obvodů ředitelství pošt v zemích České a Moravskoslezské.
115 115/1945 Dekret presidenta republiky o hospodaření uhlím a palivovým dřívím.
116 116/1945 Dekret presidenta republiky o změně zákona ze dne 25. června 1926, č. 122 Sb. a vládního nařízení ze dne 17. července 1928, č. 124 Sb., o úpravě platů duchovenstva církví a náboženských společností státem uznaných případně recipovaných, a o platovém přídavku k nejnižšímu ročnímu příjmu duchovenstva.
117 117/1945 Dekret presidenta republiky, kterým se upravují ustanovení o prohlášení za mrtvého.
118 118/1945 Dekret o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství.
119 119/1945 Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě vojenského trestního řádu.
120 120/1945 Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě vojenského polního trestního řízení.
121 121/1945 Dekret presidenta republiky o územní organisaci správy, vykonávané národními výbory.
122 122/1945 Dekret presidenta republiky o zrušení německé univerzity v Praze.
123 123/1945 Dekret presidenta republiky o zrušení německých vysokých škol technických v Praze a v Brně.
124 124/1945 Dekret presidenta republiky o některých opatřeních ve věcech knihovních
125 125/1945 Dekret presidenta republiky o zřízení Svazu brannosti.
126 126/1945 Dekret presidenta republiky o zvláštních nucených pracovních oddílech.
127 127/1945 Dekret presidenta republiky o zřízení vysoké školy „Akademie musických umění v Praze".
128 128/1945 Dekret presidenta republiky o zatímní územní organisaci některých finančních úřadů a změnách s tím spojených v zemích České a Moravskoslezské.
129 129/1945 Dekret presidenta republiky o státním orchestru Česká filharmonie.
130 130/1945 Dekret presidenta republiky o státní péči osvětové.
131 131/1945 Dekret prezidenta republiky o vybudování Akademického domu - Památníku 17. listopadu.
132 132/1945 Dekret presidenta republiky o vzdělání učitelstva.
133 133/1945 Dekret presidenta republiky, kterým se zřizuje Výzkumný ústav pedagogický Jana Amose Komenského.
134 134/1945 Vládní nařízení o zrušení úrokování nových vkladů na vkladní knížky Poštovní spořitelny.
135 135/1945 Dekret presidenta republiky o zřízení pobočky lékařské fakulty university Karlovy v Plzni.
136 136/1945 Vyhláška o platnosti dekretu presidenta republiky ze dne 15. května 1944, č. 5 Úř. věst. čsl., o postavení žen v československých vojenských jednotkách.
137 137/1945 Ústavní dekret presidenta republliky o zajištění osob, které byly považovány za štátně nespolehlivé, v době revoluční.
138 138/1945 Dekret presidenta republiky o trestání některých provinění proti národní cti
139 139/1945 Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě právních poměrů Národní banky Československé.
140 140/1945 Dekret presidenta republiky o zřízení Vysoké školy politické a sociální v Praze.
141 141/1945 Vyhláška ministra financí, kterou se zmírňuje omezení, stanovené pro výplatu vkladů, uložených u peněžních ústavů na vkladní (spořitelní) knížky (vkladní listy) se zákonnou výpovědní lhůtou.
142 142/1945 Nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 12. dubna 1933, č. 62 Sb., o zrušení úrokování vkladů v šekové službě a o vybírání vplatného z vkladů v hotovosti šekovými vplatními lístky Poštovní spořitelny při povinném používání šekové služby.
143 143/1945 Dekret presidenta republiky o omezení žalobního práva v trestním řízení.
144 144/1945 Nařízení o složení, organisaci a způsobu činnosti generálního sekretariátu Hospodářské rady.
145 145/1945 Nařízení o složení, organisaci a působnosti Státního úřadu plánovacího.
146 146/1945 Vyhláška o vydání prozatímních kolkových známek ve změněných barvách a o vydání těchto kolkových známek v dalších korunových hodnotách.
147 147/1945 Zákon o mimořádných opatřeních k účelům evidence majetku.
148 148/1945 Vyhláška o sociálním pojištění osob přidělených k práci.
149 149/1945 Vyhláška o publikaci dohod o UNRRA a o platnosti dekretu presidenta republiky ze dne 5. března 1945, č. 11 Úř. věst. čsl., kterým se určuje postavení Správy Spojených národů pro okamžitou pomoc a první obnovu (United Nations Relief and Rehabilitation Administration).
150 150/1945 Vyhláška o platnosti dekretu presidenta republiky ze dne 28. února 1942, č. 6 Úř. věst. čsl., o obnově trestního řízení a zmateční stížnosti k zachování zákona v řízení před polními soudy u československé armády v zahraničí.
151 151/1945 Vyhláška ministerstva financí o sazbách poplatků za kopie (opisy, výpisy, otisky nebo snímky) s operátu pozemkového katastru.
152 152/1945 Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží.
153 153/1945 Vyhláška o přihlášení některých majetkových hodnot.
154 154/1945 Zákon o rodinných přídavcích některých osob pojištěných pro případ nemoci.
155 155/1945 Zákon o zvýšení státních starobních podpor.
156 156/1945 Zákon o přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění.
157 157/1945 Zákon o jednorázových přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění.
158 158/1945 Zákon o úpravě a rozšíření tříd ve veřejnoprávním sociálním pojištění.
159 159/1945 Zákon o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů.
160 160/1945 Zákon o zatímním vedení státního hospodářství Československé republiky v roce 1946.
161 161/1945 Zákon, jímž se mění některá ustanovení o dani důchodové.
162 162/1945 Vyhláška o ukončení stavu branné pohotovosti státu.
163 163/1945 Vyhláška o neplatnosti obchodní dohody mezi Československou republikou a Spojenými státy americkými (č. 69/1938 Sb.)
164 164/1945 Vyhláška o obvodech a sídlech okresních úřadů ochrany práce a jejich poboček.
165 165/1945 Zákon o poplatkových a dávkových úlevách při změně jména.
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore