Zmluva medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami 250/2002 účinný od 18.05.2002

Platnosť od: 18.05.2002
Účinnosť od: 18.05.2002
Autor: Nezadaný
Oblasť: Cirkev

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zmluva 250/2002 s účinnosťou od 18.05.2002
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

250

ZMLUVA

medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami

Slovenská republika

a

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku,

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku,

Pravoslávna cirkev na Slovensku,

Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť,

Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike,

Cirkev bratská v Slovenskej republike,

Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie,

Apoštolská cirkev na Slovensku,

Ústredný zväz Židovských náboženských obcí v Slovenskej republike,

Starokatolícka cirkev na Slovensku,

Cirkev československá husitská na Slovensku,

ako cirkvi a náboženské spoločnosti registrované podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej ...

odvolávajúc sa na Ústavu Slovenskej republiky, medzinárodne uznávané princípy náboženskej slobody, ...

uznávajúc aktuálnu úlohu registrovaných cirkví a náboženských spoločností v morálnej, duchovnej, ...

hlásiac sa k princípom humanity, demokracie, tolerancie a k spoločnému duchovnému dedičstvu,

deklarujúc vôľu prispievať k celkovému duchovnému a materiálnemu dobru človeka a k spoločnému ...

dohodli sa takto:

Článok 1

(1)

Slovenská republika považuje registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, ktoré sa rozhodli ...

(2)

Slovenská republika uznáva právnu subjektivitu registrovaných cirkví a náboženských spoločností, ...

Článok 2

(1)

Slovenská republika uznáva právo registrovaných cirkví a náboženských spoločností a ich členov ...

(2)

Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti podľa zodpovednosti ich viery využijú všetky vhodné ...

Článok 3

(1)

Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo ustanovovať a meniť svoje vnútorné ...

(2)

Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti dajú Slovenskej republike dôverným spôsobom na ...

(3)

Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo zriaďovať právnické osoby. Slovenská ...

Článok 4

(1)

Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo nadväzovať a udržiavať kontakty so ...

(2)

Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo prijímať na plnenie svojho poslania ...

(3)

Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo poskytovať personálnu, materiálnu ...

(4)

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky určí diplomatického pracovníka Stálej misie ...

Článok 5

(1)

Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo vykonávať svoje náboženské poslanie, ...

(2)

Slovenská republika zaručuje nedotknuteľnosť posvätných miest, ako aj chrámov, ktoré sú podľa ...

(3)

Výnimka z pravidla nedotknuteľnosti posvätných miest sa pripúšťa, ak je to nevyhnutné v súvislosti ...

Článok 6

(1)

Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú výlučné právo obsadzovať cirkevné funkcie ...

(2)

Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú výlučné právo podľa vlastných vnútorných ...

Článok 7

(1)

Slovenská republika uznáva právo každého uplatňovať výhrady vo svedomí podľa vieroučných ...

(2)

Rozsah a podmienky uplatnenia tohto práva ustanovia osobitné dohody uzatvorené medzi Slovenskou republikou ...

Článok 8

(1)

Spovedné tajomstvo je nedotknuteľné. Nedotknuteľnosť spovedného tajomstva zahŕňa právo odmietnuť ...

(2)

Slovenská republika zaručuje aj nedotknuteľnosť tajomstva informácie, ktorá bola ústne alebo ...

Článok 9

(1)

Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti uznávajú právo Slovenskej republiky po dohode s ...

(2)

Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo svätiť ďalšie vlastné sviatky. Tým ...

Článok 10

(1)

Manželstvo uzavreté podľa vnútorných predpisov registrovaných cirkví a náboženských spoločností, ...

(2)

Rozvod manželstva sa riadi civilnoprávnymi predpismi.

(3)

Cirkevné rozviazanie manželstiev musí byť v súlade s vnútornými predpismi registrovaných cirkví ...

Článok 11

Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti a Slovenská republika budú spolupracovať pri ochrane ...

Článok 12

(1)

Starostlivosť o deti a ich výchova sú právom a povinnosťou rodičov. Ak toto právo nemôžu zo ...

(2)

Rodičia, iné osoby a zariadenia uvedené v odseku 1 majú právo vychovávať deti v súlade s vieroučnými ...

Článok 13

(1)

Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo zriaďovať, spravovať a využívať ...

(2)

Školy a školské zariadenia uvedené v odseku 1 majú rovnaké postavenie ako štátne školy a školské ...

(3)

Rodičia, iné osoby a zariadenia uvedené v článku 12 v súlade s právnym poriadkom a so záujmami ...

(4)

Slovenská republika uznáva platnosť dokladov o absolvovaní štúdia v školách a školských zariadeniach ...

(5)

Slovenská republika vytvára nevyhnutné podmienky na náboženskú výchovu detí v školách a školských ...

(6)

Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo v súlade s podmienkami ustanovenými ...

(7)

Slovenská republika uznáva právo členov registrovaných cirkví a náboženských spoločností ...

(8)

Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti budú uplatňovať vo výchovno-vzdelávacom procese ...

(9)

Ďalšie pravidlá týkajúce sa škôl a školských zariadení uvedených v odseku 1, vyučovania ...

Článok 14

(1)

Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo vykonávať pastoračnú službu v ozbrojených ...

(2)

Kňazi, diakoni, absolventi bohosloveckých fakúlt a im na roveň postavených seminárov a vzdelávacích ...

(3)

Príslušníci ozbrojených síl a príslušníci policajných zborov majú právo zúčastňovať sa ...

(4)

Podrobnosti o výkone pastoračnej služby v ozbrojených silách a policajných zboroch a podrobnosti ...

Článok 15

Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo vykonávať pastoračnú starostlivosť ...

Článok 16

(1)

Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo v súlade s podmienkami ustanovenými ...

(2)

Slovenská republika a registrované cirkvi a náboženské spoločnosti budú spolupracovať na uskutočňovaní ...

Článok 17

(1)

Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo vykonávať vzdelávaciu, výchovnú, ...

(2)

Na zariadenia uvedené v odseku 1 sa vzťahujú rovnaké práva a povinnosti ako na štátne zariadenia ...

(3)

Rozsah finančného zabezpečenia zariadení podľa odseku 1 z prostriedkov štátneho rozpočtu a verejných ...

Článok 18

(1)

Slovenská republika a registrované cirkvi a náboženské spoločnosti uznávajú, že spoločenské ...

(2)

Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo na slobodu prejavu vrátane práva rozširovať ...

(3)

Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo vlastniť prostriedky na vydavateľskú ...

(4)

Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo vstupovať v primeranom rozsahu do vysielania ...

Článok 19

Slovenská republika uznáva právo registrovaných cirkví a náboženských spoločností nadobúdať ...

Článok 20

(1)

Slovenská republika a registrované cirkvi a náboženské spoločnosti uzavrú osobitnú dohodu o ...

(2)

Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo organizovať zbierky na zabezpečenie ...

(3)

Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo získavať materiálne a finančné prostriedky ...

Článok 21

(1)

Slovenská republika a registrované cirkvi a náboženské spoločnosti sa budú podieľať na udržiavaní ...

(2)

Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo stavať a upravovať kostoly, cirkevné ...

Článok 22

Sporné otázky týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tejto zmluvy bude Slovenská republika a registrované ...

Článok 23

(1)

Vláda Slovenskej republiky po vyjadrení súhlasu predloží návrh zmluvy Národnej rade Slovenskej ...

(2)

Schválený text zmluvy podpísaný zmluvnými stranami sa uverejní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. ...

Článok 24

Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať na základe vzájomnej dohody Slovenskej republiky a registrovaných ...

Článok 25

(1)

Slovenská republika a registrované cirkvi a náboženské spoločnosti uznávajú samostatnosť a ...

(2)

Slovenská republika a registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo uzatvárať osobitné ...

(3)

Registrovaná cirkev a náboženská spoločnosť, ktorých štatutárni zástupcovia podpísali túto ...

(4)

Registrovaná cirkev a náboženská spoločnosť môžu poveriť Ekumenickú radu cirkví v Slovenskej ...

(5)

Zmluva je otvorená na pristúpenie aj pre ďalšie cirkvi a náboženské spoločnosti registrované ...

(6)

Registrovaná cirkev a náboženská spoločnosť, ktorých štatutárni zástupcovia podpísali túto ...

Zmluva bola vyhotovená v 16 exemplároch.

ZA SLOVENSKÚ REPUBLIKU:

Rudolf Schuster v. r.

prezident

Slovenskej republiky

Jozef Migaš v. r.

predseda Národnej rady

Slovenskej republiky

Mikuláš Dzurinda v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

ZA REGISTROVANÉ CIRKVI A NÁBOŽENSKÉ SPOLOČNOSTI:

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, štatutárni zástupcovia

Július Filo v. r.

generálny biskup

Ján Holčík v. r.

generálny dozorca

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, štatutárni zástupcovia

Géza Erdélyi v. r.

biskup

Árpád Asszonyi v. r.

generálny kurátor

Pravoslávna cirkev na Slovensku, štatutárny zástupca

Nikolaj v. r.

arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska

Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť, štatutárny zástupca

Pavel Procházka v. r.

predseda Slovenskej oblasti

Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike, štatutárny zástupca

Jozef Kulačík v. r.

tajomník

Cirkev bratská v Slovenskej republike, štatutárni zástupcovia

Miroslav Oravec v. r.

predseda

Ondrej Kerekréty v. r.

tajomník

Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie, štatutárny zástupca

Emanuel Duda v. r.

predseda

Apoštolská cirkev na Slovensku, štatutárny zástupca

Ján Lacho v. r.

biskup

Ústredný zväz Židovských náboženských obcí v Slovenskej republike, štatutárny zástupca

František Alexander v. r.

výkonný predseda

Starokatolícka cirkev na Slovensku, štatutárny zástupca

Augustín Gustáv Bačinský v. r.

biskup elektus

Cirkev československá husitská na Slovensku, štatutárni zástupcovia

Jan Hradil v. r.

biskup, predseda Diecéznej rady

Miroslav Vitáček v. r.

podpredseda Diecéznej rady

S uzavretím zmluvy vyjadrila súhlas vláda Slovenskej republiky uznesením č. 216 zo 6. marca 2002 ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore