Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71935
Dôvodové správy: 2555
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
25.02.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Články k predpisu 99/1963

Konanie o vyhlásenie za mŕtveho podľa CMP

Abstrakt
Konanie o vyhlásenie za mŕtveho je mimosporovým konaním upraveným v ustanovení § 220 - 230 Civilného mimosporového poriadku (ďalej len „CMP“) ako jedno z konaní v statusových veciach fyzických osôb. Z dôvodu, že predmetné konanie predstavuje závažný zásah do osobného statusu fyzickej osoby (na základe súdneho rozhodnutia sa považuje fyzická osoba za mŕtvu), s ktorým sú spojené významné hmotnoprávne ako aj procesnoprávne účinky, si v nasledujúcom článku popíšeme jednotlivé aspekty tohto konania.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
konanie o vyhlásenie za mŕtveho
Priradené k predpisu:
99/1963paragrafy: 198, 195, 196, 197, 199, 200
161/2015paragrafy: 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230


Vydané:11.09.2020
Autor:Tomáš Čentík
Udalosť:Ulpianus


Zobraziť všetky články autora Tomáš Čentík

Odvolanie podľa Civilného sporového poriadku – 5 najväčších zmien

Abstrakt
Jediným riadnym opravným prostriedkom v sporovom konaní bude odvolanie. Približujeme 5 zmien oproti právnej úprave v Občianskom súdnom poriadku.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
prípustnosť odvolania
Priradené k predpisu:
99/1963paragrafy: 202
160/2015paragrafy: 355, 356, 357


Vydané:11.09.2020
Autor:Alexander Bröstl, ml.
Udalosť:Ulpianus


Zobraziť všetky články autora Alexander Bröstl, ml.

Predbežné opatrenia v nových procesných kódexoch – 5 najväčších zmien

Abstrakt
Už len 10 dní a rozlúčime sa s Občianskym súdnym poriadkom. Predbežné opatrenia sú v nových kódexoch redefinované od A po Z, pozrite si zmeny, ktoré sme vybrali.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
povinnosť žalobcu uviesť vždy už v žalobe rozhodujúce skutočnosti
Priradené k predpisu:
99/1963paragrafy: 79
160/2015paragrafy: 132


Vydané:11.09.2020
Autor:Alexander Bröstl, ml.
Udalosť:Ulpianus


Zobraziť všetky články autora Alexander Bröstl, ml.

Trovy sporového konania – štyri najväčšie zmeny

Abstrakt
Vychádzajúc z názoru, že Civilný sporový poriadok je vlastne vyladený Občiansky súdny poriadok, sme tesne pred jeho účinnosťou pripravili sériu článkov, ktoré sa zameriavajú výlučne na zosumarizovanie najpodstatnejších zmien oproti súčasnej právnej úprave (samozrejme čisto z nášho subjektívneho hľadiska).

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
oslobodenie od súdnych poplatkov
Priradené k predpisu:
99/1963paragrafy: 30, 138
160/2015paragrafy: 254


Vydané:11.09.2020
Autor:Alexander Bröstl, ml.
Udalosť:Ulpianus


Zobraziť všetky články autora Alexander Bröstl, ml.

Negatívna dôkazná teória – pojem a judikatúra

Abstrakt
Jedným z najvýznamnejších štádií civilného sporového konania je dokazovanie. Prostredníctvom dokazovania súd zisťuje, či skutkový stav prezentovaný skutkovými tvrdeniami strán sporu zodpovedá alebo nezodpovedá skutočnosti (v podstate ide o fázu verifikácie skutkových tvrdení). Predmetom dokazovania je teda skutok (fakty, objektívna realita) tvrdený stranami sporu, ktorý má význam pre rozhodnutie o merite sporu. S bremenom tvrdenia je preto neodmysliteľne späté dôkazné bremeno. V súvislosti s dokazovaním vyvstáva otázka kto a čo je povinný v súkromnoprávnom spore preukazovať – s touto otázkou nevyhnutne súvisí aj tzv. negatívna dôkazná teória.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
fikcia doručenia
Priradené k predpisu:
99/1963paragrafy: 46, 47
71/1967paragrafy: 24
160/2015paragrafy: 111


Vydané:11.09.2020
Autor:Tomáš Čentík
Udalosť:Ulpianus


Zobraziť všetky články autora Tomáš Čentík

Stopka pozbaveniu spôsobilosti na právne úkony

Abstrakt
Nová mimosporová procesná úprava (CMP) s pozbavením spôsobilosti na právne úkony už nepočíta – od 1. júla 2016 tak možno spôsobilosť na právne úkony iba obmedziť. Dôvodová správa k CMP uvádza, že predkladateľ zákona vylúčil v súčasnosti protiprávne pozbavovanie spôsobilosti na právne úkony, ktoré je v rozpore s ľudskoprávnymi štandardami. V tejto súvislosti sa vynára otázka, či vypustenie možnosti úplného pozbavenia spôsobilosti je len záležitosťou prehnaného aktivizmu ochrancov ľudských práv alebo skutočným pozitívom pre osoby trpiace duševnými poruchami, pre ktoré nie sú schopné robiť právne úkony.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
ustanovenie opatrovníka
Priradené k predpisu:
99/1963paragrafy: 187, 29
161/2015paragrafy: 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246


Vydané:11.09.2020
Autor:Tomáš Čentík
Udalosť:Ulpianus


Zobraziť všetky články autora Tomáš Čentík

Rozsudok podľa CSP - 4 najväčšie zmeny

Abstrakt
Medzitýmny rozsudok doteraz vstupoval do hry, ak sa rozhodovalo o základe alebo dôvode žalobcom uplatneného nároku. Súdy pomerne konštantne uzavierali, že medzitýmnym rozsudkom nemožno rozhodnúť o platnosti či neplatnosti vzťahu, z ktorého žaloba vychádza. Argumentovalo sa predovšetkým tým, že rozhodnutie o neplatnosti nepredstavuje rozhodnutie o základe nároku.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
60%
náležitosti odôvodnenia rozsudku
Priradené k predpisu:
99/1963paragrafy: 157
160/2015paragrafy: 220


Vydané:11.09.2020
Autor:Alexander Bröstl, ml.
Udalosť:Ulpianus


Zobraziť všetky články autora Alexander Bröstl, ml.

Iné opatrenia súdu podľa Civilného sporového poriadku

Abstrakt
Civilný sporový poriadok medzi iné opatrenia súdu zaraďuje zabezpečenie dôkazu a zabezpečenie dôkazného prostriedku.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
zabezpečenie dôkazu
Priradené k predpisu:
99/1963paragrafy: 78, 78a
160/2015paragrafy: 345


Vydané:11.09.2020
Autor:Mgr., Laura Rózenfeldová
Udalosť:Ulpianus


Zobraziť všetky články autora Mgr., Laura Rózenfeldová

NA NOTÁRSKU NÔTU: Notár a rekodifikácia civilného procesu

Abstrakt
Prvého júla 2016 vstúpia do účinnosti tri nové procesné kódexy, ktoré nahradia vyše 50 rokov platný a množstvom noviel poznačený Občiansky súdny poriadok (OSP). Vo viacerých smeroch to bude v slovenskej právnickej obci znamenať revolúciu, na ktorú si väčšina sudcov, advokátov, exekútorov, notárov a ďalších subjektov civilného procesu bude pravdepodobne zvykať postupne (aj po účinnosti nových kódexov) a je tiež takmer isté, že niektorí právnici si na nové kódexy nezvyknú vôbec (pomôžem si parafrázovaním jedného z lektorov seminára k rekodifikácii „vymeniť hlavu sa asi všetkým nepodarí“).

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
konanie o dedičstve
Priradené k predpisu:
99/1963paragrafy: 175n, 175o, 175p, 175q, 175r, 175s, 175t, 175u, 175v, 175w, 175x, 175y, 175z, 175a, 175b, 175c, 175d, 175e, 175f, 175g, 175h, 175i, 175j, 175k, 175l, 175m
161/2015paragrafy: 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213


Vydané:11.09.2020
Autor:Juraj Göbl
Udalosť:Ulpianus


Zobraziť všetky články autora Juraj Göbl

Vylúčenie sudcov podľa novej procesnej úpravy – tri najväčšie zmeny

Abstrakt
Vylúčenie sudcov upravujú §§ 49 – 59 Civilného sporového poriadku, pričom ide o pravidlá, ktorá sa uplatnia aj v mimosporových veciach. Úprava v Správnom súdnom poriadku (§§ 87 – 96) je prakticky identická s tou v CSP. Celkovo možno povedať, že koncepcia tohto inštitútu sa od dnešného modelu prakticky vôbec neodlišuje – rozdiely sú v detailoch, ktoré si na prvý raz ani nemusíte všimnúť. Za najpodstatnejšie považujeme nižšie uvedené tri zmeny, ktorých spoločným menovateľom je naplnenie zásady procesnej ekonómie.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčové výrazy
Relevancia k §
80%
námietka zaujatosti
Priradené k predpisu:
99/1963paragrafy: 16
160/2015paragrafy: 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59


Relevancia k §
80%
návrh na vylúčenie sudcu z prejednávania
Priradené k predpisu:
99/1963paragrafy: 16
160/2015paragrafy: 49, 50, 51


Vydané:11.09.2020
Autor:Alexander Bröstl, ml.
Udalosť:Ulpianus


Zobraziť všetky články autora Alexander Bröstl, ml.

Dovolanie v sporovom konaní – päť najväčších zmien

Abstrakt
Mimoriadnymi opravnými prostriedkami v sporovom konaní budú od 1. júla 2016 žaloba na obnovu konania, dovolanie a dovolanie generálneho prokurátora.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
prípustnosť dovolania
Priradené k predpisu:
99/1963paragrafy: 236, 237, 238, 239
160/2015paragrafy: 419


Vydané:11.09.2020
Autor:Alexander Bröstl, ml.
Udalosť:Ulpianus


Zobraziť všetky články autora Alexander Bröstl, ml.

Odročenie pojednávania podľa CSP: 4 najväčšie zmeny

Abstrakt
Civilný sporový poriadok zavádza všeobecné pravidlo pre odročenie pojednávania - podľa § 183 odsek 1 CSP môže byť pojednávanie odročené len z dôležitých z dôvodov, pričom na návrh strany môže byť odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
odročenie pojednávania
Priradené k predpisu:
99/1963paragrafy: 119
160/2015paragrafy: 183, 184


Vydané:11.09.2020
Autor:Alexander Bröstl, ml.
Udalosť:Ulpianus


Zobraziť všetky články autora Alexander Bröstl, ml.

Advokát v sporovom konaní – 4 najväčšie zmeny

Abstrakt
Článok 13 odsek 2 Civilného sporového poriadku upravuje jeden z princípov sporového konania: „Zákon ustanoví, kedy je zastúpenie povinné a v ktorých prípadoch je strana sporu povinná byť zastúpená advokátom.“

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
poučovacia povinnosť súdu
Priradené k predpisu:
99/1963paragrafy: 5
160/2015paragrafy: 160


Vydané:11.09.2020
Autor:Alexander Bröstl, ml.
Udalosť:Ulpianus


Zobraziť všetky články autora Alexander Bröstl, ml.

Podanie blanketného odvolania a rozhodovanie o ňom

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá právom podať odvolanie a možnosti podať ho bez náležitostí. Rozoberá, aké následky má podanie odvolania bez všetkých povinných náležitostí, resp. bez náležitostí, bez ktorých nemôže súd ďalej pokračovať v konaní. Zameriava sa najmä na problematiku uve- denia a doplnenia odvolacích dôvodov, pri ktorých úprave došlo k najväčšej zmene. Článok sa venuje nielen podaniu blanketného odvolania s dôrazom na absenciu odvolacích dôvodov, ale aj na prípady, ak sú odvolacie dôvody uvedené iba všeobecne, prípadne, ak sú odvolacie dôvody ďalej v odvolacom konaní konkretizované a rozvíjané.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
podanie odvolania
Priradené k predpisu:
99/1963paragrafy: 201, 202, 203, 204, 205, 205a, 206, 10
160/2015paragrafy: 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367


Vydané:28.07.2020
Autor:Mgr., Viliam Poništ, PhD.
Udalosť:Bulletin advokácie SAK


Zobraziť všetky články autora Mgr., Viliam Poništ, PhD.

K pokriveným prejavom formovania právneho štátu

Abstrakt
Článok sa zaoberá analýzou právnej úpravy menovania fyzických osôb do funkcií, ktoré sú v právomoci exekutívy podľa Ústavy SR a iných právnych úprav prijatých NR SR

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
právo na súdnu ochranu
Priradené k predpisu:
460/1992paragrafy: 46
99/1963paragrafy: 41, 115, 123


Vydané:09.04.2020
Autor:JUDr., Marián Ševčík, CSc.
Udalosť:Právne listy


Zobraziť všetky články autora JUDr., Marián Ševčík, CSc.

SÚDNY PRIESKUM ROZHODNUTÍ ORGÁNOV VEREJNEJ SPRÁVY V OBLASTI STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Abstrakt
Príspevok je zameraný na vybranú rozhodovaciu činnosť správnych súdov vo veciach preskúmavania zákonnosti rozhodnutí orgánov verejnej správy v oblasti starostlivosti o životné prostredie.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
preskúmavanie zákonnosti rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy
Priradené k predpisu:
99/1963paragrafy: 244, 245, 246, 246a, 246b, 246c, 246d
162/2015paragrafy: 6, 7, 8, 9


Vydané:22.08.2019
Autor:JUDr., Daniela Medžová
Zdroj:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Udalosť:Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora JUDr., Daniela Medžová

ZAINTERESOVANÁ VEREJNOSŤ PRI OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A SPRÁVNE SÚDNICTVO

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá postavením zainteresovanej verejnosti pri ochrane životného prostredia podľa príslušných právnych predpisov. Ďalej analyzuje možnosti zainteresovanej verejnosti podať príslušnú žalobu proti rozhodnutiam orgánov verejnej správy v rámci správneho súdnictva.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
správne súdnictvo
Priradené k predpisu:
99/1963paragrafy: 244, 245, 246, 246a, 246b, 246c, 246d, 247, 248, 249, 250, 250a, 250b, 250c, 250d, 250e, 250f, 250g, 250h, 250i, 250ia, 250j, 250ja, 250k, 250l, 250m, 250n, 250o, 250p, 250q, 250r, 250s, 250sa, 250t, 250u, 250v, 250w, 250x, 250y, 250ya, 250z, 250za, 250zb, 250zc, 250zd, 250ze, 250zf, 250zfa, 250zg
162/2015paragrafy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


Vydané:22.08.2019
Autor:Mgr., Lucia Čerňanová, PhD.
Zdroj:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť:Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora Mgr., Lucia Čerňanová, PhD.

PRÁVOPLATNOSŤ ROZHODNUTIA DE LEGE LATA V PRAXI SLOVENSKÝCH SÚDOV

Abstrakt
Príspevok sa venuje právoplatnosti rozhodnutia ako vlastnosti rozhodnutia a jej uplatňovaniu a vyznačovaniu v právnej praxi.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
rozsudok súdu v sporovom konaní
Priradené k predpisu:
99/1963paragrafy: 152 - 166
160/2015paragrafy: 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233


Vydané:21.08.2019
Autor:prof. JUDr., Katarína Tóthová, DrSc.
Zdroj:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť:Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora prof. JUDr., Katarína Tóthová, DrSc.

VPLYV SKRÁTENÝCH KONANÍ NA VYMOŽITEĽNOSŤ PRÁVA V PODNIKATEĽSKOM PROSTREDÍ

Abstrakt
V súvislosti s vymáhaním pohľadávok veriteľov od svojich dlžníkov bol medzi tradičné nástroje skrátených konaní v podobe platobného rozkazu a európskeho platobného rozkazu do slovenského právneho poriadku zavedený alternatívny elektronický model vymáhania peňažných pohľadávok vo forme upomínacieho konania. Príspevok sa bude venovať podrobnejšej analýze potenciálu novej úpravy skrátených konaní na vymožiteľnosť práva v podnikateľskom prostredí v Slovenskej republike.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
platobný rozkaz
Priradené k predpisu:
99/1963paragrafy: 172, 173, 174, 174a, 174b, 175
160/2015paragrafy: 265, 266, 267, 268


Vydané:15.08.2019
Autor:Mgr., Katarína Szendreiová
Zdroj:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť:Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora Mgr., Katarína Szendreiová

ROZSAH PROCESNEJ SPÔSOBILOSTI MALOLETÝCH

Abstrakt
V civilnom sporovom konaní ako aj v civilnom mimosporovom konaní môže byť sporovou stranou/účastníkom konania aj maloletá osoba, teda osoba mladšia ako 18. rokov. Otázka, ktorá v uvedenom prípade vyvstáva je, v akom rozsahu je maloletá osoba procesne spôsobilá samostatne konať pred súdom a ktoré procesné úkony by mal za maloletého realizovať zákonný zástupca, prípadne súdom ustanovený procesný opatrovník. Cieľom príspevku je poukázať na rozličné nazeranie českej a slovenskej právnej úpravy a súdnej praxe na danú problematiku.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
procesná spôsobilosť
Priradené k predpisu:
99/1963paragrafy: 20
160/2015paragrafy: 61, 67


Vydané:13.08.2019
Autor:Mgr., Zuzana Klincová
Zdroj:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť:Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora Mgr., Zuzana Klincová
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore