Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70698
Dôvodové správy: 2311
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.01.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Články k predpisu 99/1963

Trovy sporového konania – štyri najväčšie zmeny

Prejsť na článok

Vychádzajúc z  názoru, že Civilný sporový poriadok je vlastne vyladený Občiansky súdny poriadok,  sme tesne pred jeho účinnosťou pripravili sériu článkov, ktoré sa zameriavajú výlučne na zosumarizovanie najpodstatnejších zmien oproti súčasnej právnej úprave (samozrejme čisto z nášho subjektívneho hľadiska).Zdroj: Ulpianus

Niekoľko postrehov k blanketovému odvolaniu podľa OSP

Prejsť na článok

V odvolacom konaní sa uplatňuje zásada koncentrácie konania len pokiaľ ide o rozšírenie o nové dôvody odvolania (uplynutím lehoty na odvolanie možnosť odvolateľa dopĺňať dôvody odvolania zaniká) – odvolací súd je rozsahom a dôvodmi odvolania viazaný, čím sa obmedzuje preskúmacia právomoc odvolacieho súdu maximálne na rozsah a dôvody vymedzené v odvolaní (s výnimkou podľa § 212 ods. 2 a 3 OSP). Odvolací súd je viazaný dôvodmi uvedenými v odvolaní a rozšírenými odvolacími dôvodmi, ktoré boli uvedené v odvolacej lehote.
V prípade tzv. blanketového odvolania sa uplatňuje osobitný postup, kedy je súd povinný vyzvať účastníka konania (odvolateľa) na odstránenie vád odvolania, t.j. doplnenie chýbajúcich odvolacích dôvodov. V tomto prípade môžu byť na rozdiel od rozšírenia dôvodov dôvody odvolania doplnené bez ohľadu na uplynutie odvolacej lehoty a to kedykoľvek až do konečného rozhodnutia odvolacieho súdu.

 


Zdroj: Ulpianus

Porušenie práva na prístup k súdu pri posudzovaní žaloby všeobecným súdom

Prejsť na článok

Občiansky súdny poriadok v ustanovení § 42 ods. 3 v spojení s ustanovením § 79 ods. 1 jednoznačným spôsobom upravuje aké sú zákonné náležitosti návrhu na začatie konania (v laickej verejnosti známejšieho pod označením žaloba), resp. inak povedané, aké náležitosti robia žalobu žalobou. V súdnej praxi sa však stáva, že aj napriek tomu, že žaloba obsahuje všetky zákonom predpísané náležitosti, súd (nesprávne) vyzve navrhovateľa (žalobcu) na doplnenie, príp. iné odstránenie nedostatkov žaloby a následne v prípade neodstránenia týchto domnelých „nedostatkov“ procesnoprávne neprípustným spôsobom žalobu odmietne.Zdroj: Ulpianus

Viete, čo je prezidiálne plnomocenstvo?

Prejsť na článok

Pripravujeme sa na neodvratne blížiace sa nahradenie ľudskej práce počítačmi a tak dnes necháme za nás aspoň čiastočne pracovať najväčší internetový prehliadač - ak si do prehliadávača zadáte heslo „prezidiálne plnomocenstvo“, prehliadač vám nájde viacero rozsudkov Najvyššieho súdu SR.

Celkom komplexne je vysvetlenie tohto inštitútu zosumarizované v uznesení 3 Cdo 76/2012 Najvyššieho súdu SR: „Právna povaha noriem Občianskeho súdneho poriadku aj právna úprava zastúpenia účastníka občianskeho súdneho konania zástupcom, ktorého si zvolí, zostala v základných rysoch nezmenená od účinnosti tohto základného procesného kódexu civilného konania (od 1. apríla 1964). Rozhodovacia prax súdov od počiatku účinnosti tohto kódexu pripúšťala nielen jednoduché a procesné plnomocenstvo, ale tiež všeobecné plnomocenstvo (všeobecnú plnú moc) a aj uloženie všeobecnej plnej moci v spisoch súdnej správy. Už napríklad v R 21/1981 („K niektorým otázkam praxe súdov a štátnych notárstiev vo veciach súdneho výkonu rozhodnutia) sa uvádza, že ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku nevylučujú možnosť založiť tzv. všeobecnú plnú moc do spisov súdnej správy [pre takú plnú moc sa zaužívalo tiež označenie „prezidiálna plná moc“ (zrejme vzhľadom na jej uloženie v „prezídiu súdu“)] a v konkrétnej veci sa na ňu odvolať. Aj odborná právnická literatúra je od počiatku jednotná v tom, že existenciu právneho vzťahu zastúpenia môže účastník konania preukazovať nielen konkrétne formulovaným plnomocenstvom (obsahujúcim okrem označenia zástupcu a zastúpeného tiež údaje konkretizujúce a individualizujúce určitý úkon alebo prejednávanú vec), ale aj tzv. všeobecným plnomocenstvom, ktoré môže byť založené v spise súdnej správy. V tomto prípade „postačí v súdnych spisoch odkaz na túto plnú moc, pretože súd má vždy možnosť do spisov správy prejednávajúceho súdu nahliadnuť“ (viď napríklad JUDr. Vlastimil Handl, CSc., JUDr. Josef Rubeš a kol, Občanský soudní řád, Komentář, I. diel, Praha 1985, str. 182). Na možnosť udelenia takéhoto plnomocenstva a jeho založenia do spisov súdnej správy poukazuje aj súčasná odborná literatúra (viď napríklad Jaroslav Krajčo a kol. Občiansky súdny poriadok, Komentár, I. diel, EUROUNION, 2010, str. 146, resp. tiež Števček, Ficová a kol. Občiansky súdny poriadok, Komentár, C. H. Beck, 2009, str. 62). Aj v publikácii autorov Bureš, Drápal, Krčmář, Mazanec, Občanský soudní řád, Komentář – I. díl, C. H. Beck, Praha, 2003, sa na str. 107 uvádza, že „v občianskom súdnom konaní sa uplatňuje tiež tzv. všeobecná plná moc, ktorou zmocniteľ zmocnil zmocnenca, aby ho zastupoval vo všetkých veciach; táto plná moc dopadá tak na hmotnoprávne úkony, ako aj na úkony procesné. Z hľadiska § 28a (pozn.: Občianskeho súdneho poriadku platného v Českej republike) má pre konanie rovnaký význam ako procesná plná moc. Možnosť udelenia tzv. všeobecnej plnej moci a jej založenia (ako „prezidiálnej plnej moci“) do spisov správy príslušného súdu nevylučoval teda Občiansky súdny poriadok v predchádzajúcich zneniach; túto možnosť nevylučuje ani v súčasnom znení. Právny názor, že v súlade so zákonom možno udeliť len jednoduché plnomocenstvo alebo procesné plnomocenstvo, nemal a nemá žiadne opodstatnenie.“

V praxi to funguje približne takto: ........zobraziť celý článokZdroj: Ulpianus

Civilný sporový poriadok: Predbežné opatrenia po novom

Prejsť na článok

V odbornej verejnosti už dávnejšie rezonuje nesúlad súčasnej úpravy s ústavnoprávnymi princípmi súdneho konania. V návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia sa musí uviesť opísanie rozhodujúcich skutočností odôvodňujúcich potrebu neodkladnej úpravy pomerov, opísanie skutočností hodnoverne osvedčujúcich dôvodnosť a trvanie nároku, ktorému sa má poskytnúť ochrana a musí byť z neho zrejmé, akého neodkladného opatrenia sa navrhovateľ domáha.Zdroj: Ulpianus

V exekučnom konaní môže byť povinný zastúpený iba advokátom alebo…

Prejsť na článok

nými osobami sa povinný nemôže nechať zastupovať v exekučnom konaní. Obdobne to platí aj pre konanie týkajúce sa zmeniek, šekov či iných cenných papierov či sporov vyplývajúcich z práva duševného vlastníctva. A nielen týchto. Zoznam konaní upravuje Občiansky súdny poriadok.


Zdroj: pravnarevue.sk

Doručovanie písomností právnickej osobe

Prejsť na článok

Pri doručovaní právnickej osobe sa prihliada na jej adresu uvedenú v Obchodnom registri. Ak na túto nemožno doručiť, písomnosť sa považuje za doručenú, a to po troch dňoch od vrátenia sa nedoručenej zásielky súdu, ktorý ju zaslal.


Zdroj: pravnarevue.sk

Ústavný súd: Žalobca nemôže prísť o trovy pre pochybenie správneho orgánu

Prejsť na článok

Dôvody hodné osobitného zreteľa na priznanie náhrady trov konania úspešnému žalobcovi iba sčasti alebo úplne.


Zdroj: otvorenepravo.sk

Princíp dvojinštančnosti: Bariéra alebo východisko prístupu k spravodlivosti v občianskom súdnom konaní?

Prejsť na článok

Zhodnotenie negatív a pozitív princípu dvojinštančného konania ako predĺženie konania, zvýšenie trov konania a straty možnosti podať dovolanie.


Zdroj: otvorenepravo.sk

Pracovné súdnictvo – dáme vzniku špecializovaných súdov zelenú?

Prejsť na článok

Výhody a nevýhody vytvorenia špecializovaných pracovných súdov, ich využitie v minulosti a súčasný stav pracovných súdov a ani senátov.


Zdroj: projustice.sk

Potrebujeme vôbec vyhotovovať listinu, keď nie je relevantným dôkazom?

Prejsť na článok

Pravdivosť verejných a súkromných listín a ich posudzovanie, možnosť ich spochybnenia a unesenie dôkazného bremena pri spochybnení verejných a súkromných listín.


Zdroj: otvorenepravo.sk

„Pripravované“ inštitúty dedičského práva a ich možný vplyv na konanie o dedičstve

Prejsť na článok

Charakteristika a vysvetlenie pripravovaných inštitútov v dedičskom práve, ich využitie a práva a povinnosti s nimi spojené.


Zdroj: projustice.sk
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore