Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70726
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
24.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov 98/2019 účinný od 01.05.2019


Platnosť od: 18.04.2019
Účinnosť od: 01.05.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Vojenské právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov 98/2019 účinný od 01.05.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 98/2019 s účinnosťou od 01.05.2019

Legislatívny proces k zákonu 98/2019

Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov

K predpisu 98/2019, dátum vydania: 18.04.2019

1

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Poznatky a skúsenosti z aplikačnej praxe zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov poukázali na absenciu právnej úpravy preukazovania príslušnosti k ozbrojeným silám Slovenskej republiky prostredníctvom vojenskej rovnošaty so štátnym znakom Slovenskej republiky a so špecifickými znakmi tejto rovnošaty alebo osobnou identifikačnou kartou. Platná právna úprava taktiež neupravuje zákaz neoprávneného používania označenia ozbrojených síl Slovenskej republiky, vojenskej rovnošaty, identifikačnej karty a definíciu prislúchajúcich priestupkov a sankcií ako dôsledku za porušenie predmetného zákazu.

Cieľom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov je ustanoviť spôsob preukazovania príslušnosti k ozbrojeným silám Slovenskej republiky, ustanoviť zákaz smerujúci k zamedzeniu neoprávneného používania označenia ozbrojených síl Slovenskej republiky na odeve, v písomnom styku, v názve domény webovej stránky a na motorovom vozidle, resp. zákaz smerujúci k zamedzeniu používania vojenskej rovnošaty, ktorou sa preukazuje príslušnosť k ozbrojeným silám Slovenskej republiky, a osobnej identifikačnej karty, vrátane ustanovenia sankcií za porušenie týchto zákazov v podobe priestupku. V nadväznosti na uvedené sa tiež navrhuje upraviť príslušnosť Vojenskej polície na objasňovanie priestupkov a ich prejednávanie v blokovom konaní.

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a v súlade s právom Európskej únie.

Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý však vzhľadom na charakter príjmov nie je možné v súčasnosti kvantifikovať. Návrh zákona nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti, na služby verejnej správy pre občana a nebude mať ani sociálny vplyv.

Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1

Navrhuje sa ustanoviť spôsob preukazovania príslušnosti k ozbrojeným silám Slovenskej republiky, ktorú v prípade potreby preukazujú profesionálni vojaci, vojaci v zálohe zaradení do aktívnych záloh povolaní na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky, vojaci dobrovoľnej vojenskej prípravy po dobu jej výkonu a vojaci mimoriadnej služby.

Príslušnosť k ozbrojeným silám Slovenskej republiky sa bude preukazovať vojenskou rovnošatou so štátnym znakom Slovenskej republiky a príslušnými špecifickými znakmi tejto

2

rovnošaty, ako aj osobnou identifikačnou kartou, ktorá sa vydáva profesionálnym vojakom, vojakom v aktívnej zálohe a vojakom mimoriadnej služby.

Nakoľko príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky vyčlenení na plnenie úloh Vojenskej polície a Vojenského spravodajstva plnia po dobu vyčlenenia úlohy týchto zložiek, preukazovanie ich príslušnosti sa bude uskutočňovať podľa zákonov upravujúcich činnosť Vojenskej polície a Vojenského spravodajstva.

K bodu 2

Navrhuje sa ustanoviť zákaz neoprávneného používania označenia „ozbrojené sily Slovenskej republiky“, „ozbrojené sily SR“ a „OS SR“. Obdobným spôsobom ako je v právnom poriadku Slovenskej republiky upravený zákaz používať služobnú rovnošatu Policajného zboru a ostatných ozbrojených zborov, navrhuje sa ustanoviť zákaz používať vojenskú rovnošatu, ktorú podľa platnej právnej úpravy môže nosiť len príslušník ozbrojených síl SR a osoba, ktorej bolo povolené nosenie vojenskej rovnošaty, a to poberateľ výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, účastník boja proti fašizmu a rehabilitovaný vojak. Iná osoba vojenskú rovnošatu nosiť nemôže. Navrhuje sa tiež zákaz nosenia odevu, resp. časti odevu, ktorý by mohol byť zameniteľný s vojenskou rovnošatou. Takýmto odevom môže byť napríklad odev, ktorý je vyhotovený v obdobnej farebnej úprave ako vyhotovené výstrojové súčiastky poľnej vojenskej rovnošaty (výstrojové súčiastky poľnej vojenskej rovnošaty sú vyhotovené vo farebnej úprave s digitalizovanou potlačou „LES“ alebo s digitalizovanou potlačou „PÚŠŤ“, ktorých dezén kamufláže pre tkaniny je zapísaný v registri dizajnov vedený Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) a súčasne je označený štátnym znakom Slovenskej republiky a špecifickými znakmi, ktorými sa označuje vojenská rovnošata. Špecifickými znakmi vojenskej rovnošaty odznak na čiapke so štátnym znakom, rukávové (košeľové) znaky, rozlišovacie označenie vojenských útvarov a rozlišovacie znaky používané výlučne v ozbrojených silách SR, hodnostné označenie a rovnošatové gombíky so symbolmi ozbrojených síl SR a sú, rovnako ako druhy vojenskej rovnošaty a výstrojových súčiastok, ustanovené vo výnose Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-11-32/2015-OdL, ktorým sa ustanovujú druhy vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok, špecifických znakov vojenskej rovnošaty, ich nosenie a používanie a spôsob nosenia vyznamenaní na vojenskej rovnošate. Navrhovanou právnou úpravou sa nezakazuje nosenie oblečenia, resp. jeho časti, ktoré by mohlo byť zameniteľné s poľnou vojenskou rovnošatou tzv. BDU oblečenie (Battle Dres Uniform) alebo iné bojové oblečenie bežne dostupné v army shopoch, ak takéto oblečenie nebude označené štátnym znakom Slovenskej republiky a špecifickými znakmi vojenskej rovnošaty používanými ozbrojenými silami SR. Touto úpravou sa reaguje na používanie vojenskej rovnošaty aj so špecifickými znakmi (napríklad štátny znak, hodnostné označenie) inými osobami, ako je ustanovené v platnom právnom poriadku. Ďalej sa navrhuje ustanoviť zákaz neoprávneného používania osobnej identifikačnej karty príslušníka ozbrojených síl SR alebo karty, ktorá by mohla byť zameniteľná s takouto identifikačnou kartou. Tieto zákazy sa neuplatnia na činnosti, ktoré vykonávané s písomným súhlasom Ministerstva obrany Slovenskej republiky, pričom pôjde o činnosti predovšetkým kinematografickej, divadelnej alebo obdobnej povahy.

V nadväznosti na ustanovené zákazy sa upravujú priestupky a sankcie za ich porušenie. Pri stanovení výšky sankcie sa vychádza z obdobného postihu ako pri priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. i) a j) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

3

K čl. II

K bodu 1

V zákone č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov sa navrhuje upraviť pôsobnosť Vojenskej polície na tie osoby, ktoré porušia zákaz používať označenie ozbrojených síl Slovenskej republiky, zákaz používať vojenskú rovnošatu alebo osobnú identifikačnú kartu alebo kartu, ktorá môže byť zameniteľná s osobnou identifikačnou kartou profesionálneho vojaka, vojaka v zálohe zaradeného do aktívnych záloh povolaného na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky alebo vojaka mimoriadnej služby.

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je, aby priestupky definované v zákone č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov objasňovala a v blokovom konaní prejednávala Vojenská polícia. Z tohto dôvodu sa navrhuje upraviť pôsobnosť Vojenskej polície tak, aby sa vzťahovala na všetky osoby, ktoré prichádzajú do úvahy ako páchatelia uvedených priestupkov.

K bodu 2

Vojenská polícia je oprávnená prejednávať v blokovom konaní priestupky podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 96/2012 Z. z. Navrhovanou úpravou sa dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov ako ďalší osobitný predpis, podľa ktorého bude Vojenská polícia oprávnená prejednávať priestupky v blokovom konaní.

K čl. III

Navrhuje sa účinnosť zákona 1. mája 2019.

Bratislava 9. januára 2019

Peter Pellegrini, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Peter Gajdoš, v. r.

minister obrany Slovenskej republiky

4

 

zobraziť dôvodovú správu
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore