Zákon o krátkodobom nájme bytu 98/2014 účinný od 01.07.2016

Platnosť od: 23.04.2014
Účinnosť od: 01.07.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Byty

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS3EUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 98/2014 s účinnosťou od 01.07.2016 na základe 125/2016

Legislatívny proces k zákonu 125/2016

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o krátkodobom nájme bytu

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Úvodné ustanovenia
§ 1
(1)

Tento zákon upravuje právne vzťahy súvisiace s krátkodobým nájmom bytu.

(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na nájomné pomery v bytoch obstaraných podľa osobitných predpisov,1) na nájomné ...

§ 2

Krátkodobým nájmom bytu sa na účely tohto zákona rozumie nájom založený nájomnou zmluvou, ktorá je uzavretá ...

§ 3
Nájomná zmluva
(1)

Krátkodobý nájom bytu vzniká uzavretím nájomnej zmluvy, ktorou prenajímateľ prenecháva nájomcovi za ...

(2)

Nájomná zmluva musí mať písomnú formu a zmluvné strany si navzájom poskytnú najmenej jedno jej vyhotovenie. ...

(3)

Nájomná zmluva musí obsahovať najmä

a)
údaje o zmluvných stranách,
1.
meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby,
2.
obchodné meno, miesto trvalého pobytu, dátum narodenia, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej ...
3.
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby a meno a priezvisko osoby oprávnenej za ...
b)
označenie predmetu nájmu a rozsah užívania predmetu nájmu,
c)
určenie alebo spôsob určenia výšky nájomného a výšky úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a ...
d)
opis stavu bytu, opis príslušenstva a vybavenia bytu, ako aj opis závad bytu, jeho príslušenstva a vybavenia, ...
e)
určenie doby nájmu,
f)
vyhlásenie nájomcu, že si je vedomý skutočnosti, že nájomná zmluva sa uzaviera podľa tohto zákona.
(4)

Predmet nájmu alebo jeho časť je nájomca oprávnený prenechať do podnájmu len s písomným súhlasom prenajímateľa ...

(5)

Ak prenajímateľ nesplní povinnosť registrácie podľa osobitného predpisu,5) spravuje sa nájom týmto zákonom ...

§ 4
Nájomné a úhrada za plnenia poskytované s užívaním bytu a jeho príslušenstva
(1)

Zmluvné strany si dohodnú aj výšku platieb, rozsah, spôsob výpočtu úhrady za plnenia poskytované s užívaním ...

(2)

Úhrada za plnenia poskytované s užívaním bytu alebo preddavok na ne sa platí spolu s nájomným, ak sa ...

§ 5
Peňažná zábezpeka
(1)

Zmluvné strany sa môžu v nájomnej zmluve dohodnúť na peňažnej zábezpeke, ktorá slúži na zabezpečenie ...

(2)

Výška zábezpeky nesmie prekročiť trojnásobok mesačného nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním ...

(3)

Po skončení nájomného pomeru podľa tohto zákona je prenajímateľ povinný vrátiť nájomcovi nevyčerpanú ...

Zánik nájmu bytu
§ 6
Krátkodobý nájom bytu zanikne
a)

uplynutím času, na ktorý bol dohodnutý,

b)

písomnou dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom,

c)

písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán za podmienok uvedených v tomto zákone,

d)

písomným odstúpením od nájomnej zmluvy jednej zo zmluvných strán za podmienok uvedených v nájomnej zmluve ...

e)

zánikom predmetu nájmu.

§ 7
(1)

Prenajímateľ môže vypovedať krátkodobý nájom bytu, ak

a)
nájomca alebo ten, kto s ním v byte žije alebo sa v byte nachádza so súhlasom nájomcu, napriek predchádzajúcemu ...
b)
nájomca riadne a včas nezaplatil nájomné alebo úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu za čas ...
c)
nájomca napriek písomnej výzve prenajímateľa nedoplnil peňažnú zábezpeku do pôvodnej výšky,
d)
nájomca užíva predmet nájmu v rozpore s dohodnutým účelom,
e)
je daný iný dôvod výpovede dohodnutý v nájomnej zmluve, pre ktorý nemožno spravodlivo požadovať trvanie ...
(2)

Nájomca môže vypovedať krátkodobý nájom bytu, ak

a)
sa predmet nájmu stal nespôsobilý na dohodnuté užívanie a táto skutočnosť nebola spôsobená zavinením ...
b)
došlo k ukončeniu jeho pracovného pomeru, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo iného ...
c)
mu vznikol nárok na sociálne bývanie podľa osobitného predpisu7) alebo
d)
je daný iný dôvod výpovede dohodnutý v nájomnej zmluve, pre ktorý nemožno spravodlivo požadovať trvanie ...
(3)

Ak bola daná písomná výpoveď, skončí sa krátkodobý nájom bytu uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná ...

(4)

Ak nájomca napriek písomnému upozorneniu opakovane porušuje povinnosti, ktorých porušenie by inak zakladalo ...

(5)

Nájomca je oprávnený od nájomnej zmluvy odstúpiť, ak predmet nájmu nebol odovzdaný v stave spôsobilom ...

§ 8
Vypratanie bytu
(1)

Nájomca je povinný na vlastné náklady vypratať byt a ten odovzdať prenajímateľovi v stave zodpovedajúcom ...

(2)

Ak nájomca byt nevyprace alebo neodovzdá prenajímateľovi ani v lehote desiatich kalendárnych dní odo ...

§ 9
(1)

Neplatnosť skončenia krátkodobého nájmu bytu má zmluvná strana právo uplatniť na súde v lehote dvoch ...

(2)

V prípade neplatného skončenia nájmu je zmluvná strana, ktorá neplatné skončenie nájmu spôsobila, povinná ...

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 10
(1)

Na nájomnú zmluvu uzavretú podľa tohto zákona sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, ak odsek ...

(2)

Nájom podľa tohto zákona sa nespravuje ustanoveniami § 663, § 666 ods. 1, § 671, § 672 ods. 2 druhej ...

(3)

Na doručovanie písomnej výpovede a písomného odstúpenia od nájomnej zmluvy a iných písomností podľa ...

§ 11
Prechodné ustanovenie

Nájom založený nájomnou zmluvou uzavretou pred 1. májom 2014 sa spravuje právnymi predpismi účinnými ...

§ 12
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2014.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

  • 1)  Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 ...
  • 2)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov ...
  • 3)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
  • 4)  Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.
  • 5)  § 49a ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
  • 6)  Napríklad § 59 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, § 70 ods. 1 zákona ...
  • 7)  Zákon č. 443/2010 Z. z. v znení zákona č. 134/2013 Z. z.
  • 8)  § 106 Civilného sporového poriadku.
Načítavam znenie...
MENU
Hore