Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71002
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
31.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o osobitnom príspevku baníkom 98/1987 účinný od 01.04.2020


Platnosť od: 16.12.1987
Účinnosť od: 01.04.2020
Autor: Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky
Oblasť: Odmena za prácu, Ťažba, baníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8 JUD6 DS3 EU PP2 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 98/1987 s účinnosťou od 01.04.2020


§ 2

(1)
Oprávneným na priznanie osobitného príspevku, ak tento zákon neustanovuje inak, je fyzická osoba, ktorá
a)
dosiahla najvyššiu prípustnú expozíciu zo zamestnania v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky alebo
b)
pre ohrozenie chorobou z povolania zo zamestnania v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky nesmie vykonávať doterajšiu prácu.
(2)
Oprávneným na priznanie osobitného príspevku je aj fyzická osoba, ktorá odpracovala najmenej 15 rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, z toho najmenej 10 rokov ako rubač, lámač, razič alebo hĺbič.
(3)
Oprávneným na priznanie osobitného príspevku je aj fyzická osoba, ktorá odpracovala najmenej 20 rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky.
(4)
Nárok na priznanie osobitného príspevku vzniká oprávneným osobám uvedeným v odsekoch 2 a 3 dovŕšením veku 55 rokov.
zobraziť paragraf
§ 5
Výška a doba poskytovania osobitného príspevku

(1)
Výška osobitného príspevku je 80 eur mesačne, ak ide o oprávneného podľa § 2 ods. 1; to neplatí, ak ide o oprávneného podľa § 2 ods. 1 písm. a), ktorý dovŕšil vek 55 rokov.
(2)
Výška osobitného príspevku je 350 eur mesačne, ak ide o oprávneného podľa § 2 ods. 1 písm. a) a oprávnený dovŕšil vek aspoň 55 rokov.
(3)
Výška osobitného príspevku je 350 eur mesačne, ak ide o oprávneného podľa § 2 ods. 2 a 3.
(4)
Suma osobitného príspevku podľa odsekov 2 a 3 sa zvyšuje o sumu, ktorá sa určí
a)
ako súčin čísla 350 a podielu počtu dní v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky ako rubač, lámač, razič alebo hĺbič, ktoré presahujú minimálnu dobu, ktorú poberateľ osobitného príspevku musel dosiahnuť na vznik nároku na osobitný príspevok podľa § 2 ods. 2 a 3, alebo dobu podľa § 2 ods. 1 písm. a) a čísla 15 vynásobeného číslom 365,
b)
ako súčin čísla 350 a podielu počtu dní v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, ktoré presahujú minimálnu dobu, ktorú poberateľ osobitného príspevku musel dosiahnuť na vznik nároku na osobitný príspevok podľa § 2 ods. 2 a 3, alebo dobu podľa § 2 ods. 1 písm. a) okrem dní, v ktorých oprávnený bol zamestnaný ako rubač, lámač, razič alebo hĺbič a čísla 20 vynásobeného číslom 365.
(5)
Suma zvýšenia osobitného príspevku podľa odseku 4 sa zlučuje s osobitným príspevkom.
(6)
Výsledná suma osobitného príspevku podľa odseku 5 sa zaokrúhli na celý eurocent nahor.
(7)
Na účel poskytovania osobitného príspevku sa to isté obdobie podľa odseku 4 zohľadňuje len raz.
(8)
Osobitný príspevok sa podľa odseku 4 nezvyšuje, ak počet dní v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky presahujúci minimálnu dobu, ktorú poberateľ osobitného príspevku musel dosiahnuť na vznik nároku na osobitný príspevok podľa § 2 ods. 2 a 3, alebo dobu podľa § 2 ods. 1 písm. a) nepresahuje 90 dní.
(9)
Sumy osobitného príspevku sa každoročne na obdobie od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka určujú vo výške súčinu sumy osobitného príspevku a súčinu indexov medziročného rastu priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky (ďalej len „priemernej mesačnej mzdy“) zistených Štatistickým úradom Slovenskej republiky za každý kalendárny rok, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku od roku 2015. Ak dôjde k poklesu priemernej mesačnej mzdy v kalendárnom roku v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym rokom, rozhodujúcim indexom za kalendárny rok, v ktorom došlo k poklesu priemernej mesačnej mzdy, je index vo výške 1. Výsledné sumy osobitného príspevku určené podľa tohto odseku sa zaokrúhľujú na celý eurocent nahor. Príslušný kalendárny rok je rok, v ktorom sa určenie osobitného príspevku podľa tohto odseku vykonáva. Osobitný príspevok vyplácaný k 1. januáru príslušného kalendárneho roka sa určuje podľa tohto odseku na obdobie od 1. januára príslušného kalendárneho roka do 31. decembra príslušného kalendárneho roka a osobitný príspevok priznaný od 1. januára príslušného kalendárneho roka do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa určuje na obdobie odo dňa jeho priznania do 31. decembra príslušného kalendárneho roka. Suma, ktorá je rozdielom medzi výškou osobitného príspevku v príslušnom kalendárnom roku a výškou osobitného príspevku v predchádzajúcom kalendárnom roku, patriaca za mesiace január až marec v príslušnom kalendárnom roku, sa vypláca jednorazovo najneskôr v mesiaci apríl príslušného kalendárneho roka.
(10)
Ak oprávnený na priznanie osobitného príspevku je súčasne poberateľom doplatku do priemerného zárobku z titulu ohrozenia chorobou z povolania, invalidného dôchodku alebo úrazovej renty, alebo obdobnej dávky, alebo obdobného plnenia z cudziny, ktorých výška je nižšia ako výška osobitného príspevku, na poberanie ktorého má oprávnený nárok, poskytuje sa osobitný príspevok len vo výške rozdielu medzi jeho plnou výškou a invalidným dôchodkom alebo medzi jeho plnou výškou a úrazovou rentou alebo medzi jeho plnou výškou a doplatkom do priemerného zárobku z titulu ohrozenia chorobou z povolania alebo medzi jeho plnou výškou a obdobnou dávkou alebo obdobným plnením z cudziny.
(11)
Ak oprávnený spĺňa podmienky nároku na osobitný príspevok, prípadne na jeho výplatu len po časť mesiaca alebo ak sa výška osobitného príspevku v priebehu mesiaca zmení, sumy uvedené v predchádzajúcich odsekoch sa pomerne upravia; pritom denná suma osobitného príspevku je jedna tridsatina príslušnej mesačnej sumy a výsledná výška dávky sa zaokrúhli na celý eurocent nahor.
(12)
Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na osobitný príspevok v rozdielnych výškach, patrí iba jeden osobitný príspevok, a to vyšší. Pri rovnakej sume osobitného príspevku patrí iba jedna dávka, ktorú si oprávnený zvolil.
zobraziť paragraf
§ 6
Uplatnenie nároku

(1)
Subjekt, u ktorého sa uplatňuje nárok na osobitný príspevok (ďalej len „organizácia“), určí Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom. Finančné prostriedky na výplatu osobitného príspevku poskytuje organizácii Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
(2)
Organizácia je povinná do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti o uplatnenie nároku na osobitný príspevok alebo žiadosti o uplatnenie nároku na zvýšenie osobitného príspevku podľa § 5 ods. 4 doručiť do vlastných rúk žiadateľa písomné oznámenie o tom, či mu bol osobitný príspevok priznaný, alebo nie alebo či mu bol osobitný príspevok zvýšený podľa § 5 ods. 4, alebo nie; pred posúdením žiadosti je povinná zadovážiť si všetky potrebné podklady.
(3)
Oznámenie organizácie o priznaní osobitného príspevku alebo o priznaní zvýšenia osobitného príspevku podľa § 5 ods. 4 musí obsahovať údaj, od kedy sa osobitný príspevok priznáva alebo od kedy sa osobitný príspevok zvyšuje podľa § 5 ods. 4, výšku osobitného príspevku, spôsob určenia výšky osobitného príspevku, dôvody priznania a deň splatnosti; oznámenie o nepriznaní osobitného príspevku alebo o nepriznaní zvýšenia osobitného príspevku musí byť odôvodnené. Oznámenie musí obsahovať poučenie o možnosti obrátiť sa na súd.
(4)
Organizácia je povinná aj bez žiadosti zabezpečiť zvýšenie osobitného príspevku podľa § 5 ods. 4 pre každý novopriznávaný osobitný príspevok, ak sú jej známe skutočnosti preukazujúce oprávnenosť nároku.
(5)
Organizácia je povinná aj bez žiadosti zabezpečiť určenie súm osobitného príspevku podľa § 5 ods. 9 platných pre príslušný kalendárny rok pre každý novopriznávaný, ako aj vyplácaný osobitný príspevok.
(6)
Na zaslanie oznámenia o určení osobitného príspevku podľa § 5 ods. 9 organizáciou oprávnenému sa primerane vzťahujú ustanovenia odsekov 2 a 3.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore