Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70987
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
26.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o osobitnom príspevku baníkom 98/1987 účinný od 01.04.2020


Platnosť od: 16.12.1987
Účinnosť od: 01.04.2020
Autor: Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky
Oblasť: Odmena za prácu, Ťažba, baníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8 JUD6 DS3 EU PP2 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 98/1987 s účinnosťou od 01.04.2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o osobitnom príspevku baníkom

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:

§ 1

Tento zákon upravuje poskytovanie osobitného príspevku baníkom (ďalej len „osobitný príspevok“) ako ...

Podmienky nároku
§ 2
(1)

Oprávneným na priznanie osobitného príspevku, ak tento zákon neustanovuje inak, je fyzická osoba, ktorá ...

a)
dosiahla najvyššiu prípustnú expozíciu zo zamestnania v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných ...
b)
pre ohrozenie chorobou z povolania zo zamestnania v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných ...
(2)

Oprávneným na priznanie osobitného príspevku je aj fyzická osoba, ktorá odpracovala najmenej 15 rokov ...

(3)

Oprávneným na priznanie osobitného príspevku je aj fyzická osoba, ktorá odpracovala najmenej 20 rokov ...

(4)

Nárok na priznanie osobitného príspevku vzniká oprávneným osobám uvedeným v odsekoch 2 a 3 dovŕšením ...

§ 3
(1)

Osobitný príspevok nepatrí, ak tento zákon neustanovuje inak, ak oprávnený na jeho priznanie

a)
vykonáva prácu v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území ...
b)
dovŕšil dôchodkový vek,
c)
je poberateľom doplatku do priemerného zárobku z titulu ohrozenia chorobou z povolania vo vyššej sume ...
d)
je poberateľom invalidného dôchodku vo vyššej sume alebo v rovnakej sume, ako je osobitný príspevok, ...
e)
je poberateľom úrazovej renty vo vyššej sume alebo v rovnakej sume, ako je osobitný príspevok, na ktorý ...
f)
je poberateľom opakujúcej sa dávky výsluhového zabezpečenia podľa osobitného predpisu8) alebo opakujúcej ...
g)
je poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku,
h)
je poberateľom obdobnej dávky alebo obdobného plnenia z cudziny, ako sú uvedené v písmenách c) až e), ...
i)
je poberateľom obdobnej dávky alebo obdobného plnenia z cudziny, ako sú uvedené v písmenách f) a g).
(2)

Odsek 1 sa použije rovnako aj vtedy, ak sa dávky a plnenia podľa odseku 1 priznajú spätne za obdobie, ...

§ 4

Najvyššiu prípustnú expozíciu pre práce na jednotlivých pracoviskách pod zemou v hlbinných baniach určí ...

§ 5
Výška a doba poskytovania osobitného príspevku
(1)

Výška osobitného príspevku je 80 eur mesačne, ak ide o oprávneného podľa § 2 ods. 1; to neplatí, ak ...

(2)

Výška osobitného príspevku je 350 eur mesačne, ak ide o oprávneného podľa § 2 ods. 1 písm. a) a oprávnený ...

(3)

Výška osobitného príspevku je 350 eur mesačne, ak ide o oprávneného podľa § 2 ods. 2 a 3.

(4)

Suma osobitného príspevku podľa odsekov 2 a 3 sa zvyšuje o sumu, ktorá sa určí

a)
ako súčin čísla 350 a podielu počtu dní v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných ...
b)
ako súčin čísla 350 a podielu počtu dní v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných ...
(5)

Suma zvýšenia osobitného príspevku podľa odseku 4 sa zlučuje s osobitným príspevkom.

(6)

Výsledná suma osobitného príspevku podľa odseku 5 sa zaokrúhli na celý eurocent nahor.

(7)

Na účel poskytovania osobitného príspevku sa to isté obdobie podľa odseku 4 zohľadňuje len raz.

(8)

Osobitný príspevok sa podľa odseku 4 nezvyšuje, ak počet dní v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom ...

(9)

Sumy osobitného príspevku sa každoročne na obdobie od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho ...

(10)

Ak oprávnený na priznanie osobitného príspevku je súčasne poberateľom doplatku do priemerného zárobku ...

(11)

Ak oprávnený spĺňa podmienky nároku na osobitný príspevok, prípadne na jeho výplatu len po časť mesiaca ...

(12)

Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na osobitný príspevok v rozdielnych výškach, patrí iba jeden ...

§ 6
Uplatnenie nároku
(1)

Subjekt, u ktorého sa uplatňuje nárok na osobitný príspevok (ďalej len „organizácia“), určí Ministerstvo ...

(2)

Organizácia je povinná do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti o uplatnenie nároku na osobitný príspevok ...

(3)

Oznámenie organizácie o priznaní osobitného príspevku alebo o priznaní zvýšenia osobitného príspevku ...

(4)

Organizácia je povinná aj bez žiadosti zabezpečiť zvýšenie osobitného príspevku podľa § 5 ods. 4 pre ...

(5)

Organizácia je povinná aj bez žiadosti zabezpečiť určenie súm osobitného príspevku podľa § 5 ods. 9 ...

(6)

Na zaslanie oznámenia o určení osobitného príspevku podľa § 5 ods. 9 organizáciou oprávnenému sa primerane ...

§ 7
Zmeny v poskytovaní osobitného príspevku

Ak zanikne nárok na osobitný príspevok, prípadne na jeho výplatu alebo osobitný príspevok patrí v inej ...

§ 8
Výplata
(1)

Osobitný príspevok vypláca organizácia mesačne pozadu.

(2)

Osobitný príspevok nepodlieha dani.

Prechod práv a povinností
§ 9

Ak organizácia zanikne, prechádzajú povinnosti ustanovené týmto zákonom na jej právneho nástupcu; ak ...

§ 10
(1)

Nárok na osobitný príspevok sa nemôže postúpiť.

(2)

Ak oprávnený zomrie, nadobúdajú nárok na sumy osobitného príspevku patriace do dňa jeho smrti postupne ...

Premlčanie
§ 11
(1)

Právo na osobitný príspevok sa nepremlčuje.

(2)

Nárok na jednotlivú splátku osobitného príspevku sa premlčuje uplynutím troch rokov odo dňa jej splatnosti. ...

(3)

Ak bol nárok na osobitný príspevok alebo nárok na zvýšenie osobitného príspevku uplatnený po uplynutí ...

(4)

Premlčacia doba neplynie odo dňa podania žiadosti v príslušnej organizácii do dňa, keď bude doručené ...

§ 12

Nárok organizácie na vrátenie jednotlivých splátok osobitného príspevku poskytnutých neprávom alebo ...

§ 13
(1)

Poberateľ osobitného príspevku je povinný ohlásiť organizácii, ktorá mu osobitný príspevok vypláca do ...

(2)

Útvar sociálneho zabezpečenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti ...

(3)

Organizácia je povinná viesť záznamy o skutočnostiach rozhodujúcich pre nárok na osobitný príspevok, ...

§ 14
Právomoc na rozhodovanie sporov

Spory o nárokoch z tohto zákona rozhodujú súdy. Návrh môže oprávnený na súde uplatniť, len ak mu organizácia ...

Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 16

Osobitný príspevok podľa tohto zákona patrí, ak podmienky jeho priznania boli splnené po 31. decembri ...

§ 17
(1)

Osobitné príspevky poskytované pracujúcim výbormi podľa predpisov platných pred 1. januárom 1988,7) ...

(2)

Žiadosť o úpravu výšky osobitných príspevkov priznaných podľa predpisov platných pred 1. januárom 19887) ...

(3)

Nároky na osobitné príspevky, ktoré vznikli podľa predpisov platných pred 1. januárom 1988,7) ale neboli ...

§ 17b
Prechodné ustanovenie k právnej úprave účinnej od 1. júna 2009
(1)

Nárok na osobitný príspevok, ktorý vznikol podľa právnej úpravy účinnej do 31. mája 2009, nezaniká ani ...

(2)

Osoby, ktoré vyplácali osobitný príspevok podľa právnej úpravy účinnej do 31. mája 2009, sú povinné ...

(3)

Poberateľ osobitného príspevku podľa platnej právnej úpravy účinnej do 31. mája 2009 nie je povinný ...

§ 17ba
Prechodné ustanovenie k právnej úprave účinnej od 1. januára 2016
(1)

Nárok na osobitný príspevok, ktorý bol priznaný podľa právnej úpravy účinnej do 31. mája 2009, nezaniká ...

(2)

Organizácia je povinná zabezpečiť prepočet výšky osobitného príspevku podľa právnej úpravy účinnej od ...

§ 17c
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa v čl. II bod 1. zákona č. 160/1989 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/1987 Zb. o osobitnom ...

§ 19

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1988.

Čl. IV

Pokiaľ sú nároky podľa

a)

zákona č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení zákona č. 160/1989 Zb.,

podmienené zaradením zamestnania do I. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia, hodnotí ...

Husák v. r. Indra v. r. Štrougal v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 98/1987 Zb. v znení zákona č. 408/2015 Z. z.

  VZORCE NA VÝPOČET SUMY ZVÝŠENIA OSOBITNÉHO PRÍSPEVKU

  1.

  ...

  opz1 = suma zvýšenia osobitného príspevku

  d1 = počet dní v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území ...

  2.

  ...

  opz2 = suma zvýšenia osobitného príspevku

  d2 = počet dní v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území ...

Poznámky

 • 6)  § 8, 14, § 15 ods. 2 až 5 a § 16 zákona o sociálnom zabezpečení. Nariadenie vlády ČSSR č. 117/1988 Zb. ...
 • 7)  Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č.129/1979 Zb. o pracovnom uplatnení a hmotnom ...
 • 8)  Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore