Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov 97/2009 účinný od 20.03.2009

Platnosť od: 20.03.2009
Účinnosť od: 20.03.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD51DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov 97/2009 účinný od 20.03.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 97/2009 s účinnosťou od 20.03.2009

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov

K predpisu 97/2009, dátum vydania: 20.03.2009

D ô v o d o v á s p r á v a

Všeobecná časť

Účelom n ávrhu zákona je ochrana osôb, majetku a iných hodnôt a záujmov, chránených Trestným zákonom pred pá chateľmi mimoriadne závažných zločinov, za ktoré možno uložiť najprísnejšiu možnú zákonnú sankciu, t.j. trest odňatia slobody na 25 rokov alebo trest odňatia slobody na doživotie.

Aplikačná prax ukazuje, že pre tú to kategóriu trestných vecí nepostačuje obmedzenie celkovej lehoty väzby v trestnom konaní na obdobie štyroch rokov a túto lehotu je potrebné v odôvodnených prípadoch predĺžiť až o jeden rok. Inak hroz í, že v súčasne i v budúcnosti vedených konaniach dôjde k prepusteniu osôb, ktoré môžu byť odsúdené na vyššie uvedené tresty, v dôsledku čoho hrozí nebezpečenstvo nielen pre spoločnos ť a konkrétne osoby, ale aj z hľadiska narušenia, alebo dokonca degradácie základných princípov spravodlivosti a právneho štátu. Na druhej strane, novozavádzaná zákonná možnosť predĺžiť maxim álnu lehotu väzby v trestnom konaní musí byť viazaná na rozhodnutie súdu tak, aby boli splnené kritériá podľa Èl. 17 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky. Keďže ide nielen o budúce, ale i o v súč asnosti vedené konania pred súdmi Slovenskej republiky, predkladaná úprava neznesie odklad.

Keďže sa návrh zákona predkladá spolu s návrhom na skrátené legislatívne konanie, nebol tento návrh predmetom medzirezortného pripomienkového konania.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodný mi zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskych spoločenstiev a Európskej únie.

Návrh zákona nebude mať finančný, ekonomický, ani environmentá lny vplyv, ani vplyv na zamestnanosť a podnikateľské prostredie.

Doložka zlučiteľnosti právneho predpisu

s právom Euró pskych spoločenstiev a právom Európskej únie

1.Predkladateľ právneho predpisu: Vláda Slovenskej republiky

2.Názov návrhu právneho predpisu: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.

3. Problematika návrhu právneho predpisu:

a) nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev:

b) je upravená v práve Európskej únie:

- primárnom v čl. 6 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii, ktorý ustanovuje, že únia rešpektuje prá va zaručené Dohovorom Rady Európy o ochrane ľudských práv a základných slobôd ako všeobecne právne princípy.

4. Závä zky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:

a)z Aktu o podmienkach pristúpenia pripojenom k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej ú nii nevyplývajú žiadne záväzky ,

b)pre uvedenú oblasť neboli ustanovené žiadne prechodné obdobia vyplývajúce z Aktu o podmienkach pristú penia pripojenom k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii,

c)proti Slovenskej republike sa nevedie konanie o porušení Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev podľa čl. 226 až 228 Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev v platnom znení.

5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie: úplný.

6. Gestor (spolupracujúce rezorty): bezpredmetné.

Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov,

vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie

1.Návrh zákona nezakladá nároky na verejné financie.

2.Návrh zákona nebude mať ekonomický dopad na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sf éry a iných právnických osôb.

3.Návrh zákona nebude mať priamy vplyv na životné prostredie.

4.Návrh zákona nebude mať vplyv na zamestnanosť a nevyžiada si zvýšenie počtu zamestnancov.

5.Návrh zákona nebude mať priamy vplyv na podnikateľské prostredie.

Osobitná časť

K Èl. I

K bodu 1

Rozširuje sa definícia rozhodnutí o väzbe o novozavádzaný inštitút rozhodnutia podľa § 76a, na čo sa viažu ďalšie procesné úč inky, vrátane možnosti podania sťažnosti podľa § 83 ods. 1.

K bodu 2

Ustanovenie sa týka len obzvlášť závažných zločinov, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody na 25 rokov alebo trest odňatia slobody na doživotie a ustanovuje aj ďalš ie podmienky pre možnosť predĺženia celkovej lehoty väzby v trestnom konaní. Takto predĺžiť možno ako prvoväzbu podľa § 71 ods. 1, tak aj opakovanú väzbu podľa § 71 ods. 2. Maximálna lehota väzby v trestnom konaní však nesmie presiahnuť 5 rokov a predĺženie je viazané na rozhodnutie súdu, nakoľko novozavádzaná zákonná možnosť tohto dlhšieho trvania väzby v konaní musí byť pre už prejednávané veci (a teda jednotne pre všetky, teda aj v budúcnosti vedené väzobné konania) sprevádzaná aj rozhodnutím súdu v zmysle Èl. 17 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky. Keďže na rozdiel od predlžovania väzby v prípravnom konaní prichádza do úvahy len pozitívne rozhodnutie súdu o väzbe, t.j. rozhodnutie o predl žení lehoty väzby (inak musí byť obvinený po uplynutí celkovej lehoty väzby prepustený na slobodu), nie je potrebné, aby došlo k právoplatnosti rozhodnutia (a teda eventuálne k rozhodnutiu o sťažnosti proti uzneseniu súdu) do uplynutia predlžovanej lehoty, postačuje vykonateľné, aj keď neprávoplatn é rozhodnutie, vydané do jej uplynutia (rovnako ako pri vzatí do väzby postačuje vykonateľné, aj keď doposiaľ neprávoplatné rozhodnutie súdu o väzbe).

Z hľadiska kritérií Èl. 17 ods. 5 Ústavy SR je tiež nevyhnutné, aby bola doba trvania väzby ohraničená zákonom na konkrétny časov ý úsek.

O predĺžení celkovej lehoty väzby v trestnom konaní rozhodne senát (vždy pôjde o rozhodovanie senátu podľa § 237 ods. 3 písm. c/) na neverejnom zasadnutí za účasti procesný ch strán podľa § 302 ods. 2, keďže zákonom nie je nariadená procesná forma verejného zasadnutia (§ 291). Proti rozhodnutiu o predĺžený lehoty väzby je prípustná sťažnosť bez odkladného účinku (§ 83 ods. 1, 3), o ktorej rozhodne nadriadený súd na neverejnom zasadnutí, na ktorom môže predseda senátu umožniť účasť procesných strán podľa § 302 ods. 2. Ak sa senát s údu prvého stupňa po určení termínu neverejného zasadnutia predsedom senátu na predĺžení lehoty väzby neuznesie, bude to konštatovať v zápisnici a negatívne rozhodnutie nevydá (nejde o návrhové konanie, v ktorom je potrebné rozhodnúť o návrhu alebo žiadosti procesnej strany).

K bodu 3

Konštatuje sa, že aj v prípade väzby z dôvodov podľa § 71 ods. 2 môže byť celková lehota väzby v trestnom konaní predĺžená aj nad hranicu ustanovenú v § 76 ods. 6, ktorou je v tomto prípade ohraničenie lehoty väzby pre obzvlášť závažný zločin v trvaní 48 mesiacov. Ak lehota väzby začala plynúť pred 1. februárom 2009 (súvis s bodom 4) a v dôsledku toho sa má podľa § 567c použiť pre trvanie tejto väzby § 78 v znení úč innom do 31. januára 2009, vyplýva možnosť predĺženia celkovej lehoty väzby aj nad hranicu ustanovenú v § 76 ods. 6 (§ 78 ods. 2 v znení účinnom do 31. januára 2009) z povahy § 76a ako špeciá lneho ustanovenia, ktoré má aplikačnú prednosť a výslovne aj z prechodného ustanovenia § 567d.

K bodu 4

Úprava predĺženia lehoty väzby sa týka aj konaní, v ktorých lehota väzby začala plynúť pred dňom úč innosti tohto zákona, teda aj konaní, v ktorých väzba začala plynúť pred 1. februárom 2009, a v ktorých sa teda podľa § 567c použijú ustanovenia § 76, § 78, § 80 ods. 3 a § 81 ods. 4 v znení účinnom do 31. januára 2009, vrátane šesťmesačnej lehoty väzby v konaní pred súdom podľa § 78 ods. 1 v znení účinnom do 31. januára 2009. Nepoužije sa však v prípadoch podľa § 78 ods. 2 Trestného poriadku v znení účinnom do 1. februára 2009, ak by sa mala predĺžiť celková lehota väzby, ktor á bola vyčerpaná jej predlžovaním v prípravnom konaní podľa § 78 ods. 2 v znení účinnom do 31. januára 2009.

K Èl. II

Stanovuje sa účinnosť tohto zákona.

Bratislava, 4. marec 2009

Robert F i c o, v.r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Štefan H a r a b i n, v.r.

podpredseda vlády

a minister spravodlivosti

Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

Načítavam znenie...
MENU
Hore