Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam 97/2002 účinný od 01.03.2002

Platnosť od: 01.03.2002
Účinnosť od: 01.03.2002
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Hospodárska správa lesov, Cirkev

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD17DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam 97/2002 účinný od 01.03.2002
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 97/2002 s účinnosťou od 01.03.2002
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 282/1993 Z. z. o zmiernení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových ...

1.

V § 1 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Predmetom vrátenia sú aj pozemky, ktoré sú súčasťou lesného pôdneho fondu v národnom ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

2.

Doterajší text § 2 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Oprávnenou osobou po Nemeckej evanjelickej a. v. cirkvi v Slovenskej republike a jej cirkevných ...

3.

V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) prevzatia podľa opatrenia Povereníctva financií a Povereníctva školstva a kultúry z 20. ...

4.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) S lesnými pozemkami sa vydajú aj investičné lesné cesty vybudované z prostriedkov štátu, ...

5.

V § 5 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Na vydanie veci uvedenej v § 1 ods. 3 a v § 4 ods. 2 písm. i) a v odseku 4 vyzve oprávnená osoba ...

6.

V § 7 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „sú súčasťou lesného pôdneho fondu v národnom ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore