Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71013
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.06.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 96/2019 účinný od 01.05.2019


Platnosť od: 18.04.2019
Účinnosť od: 01.05.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 96/2019 účinný od 01.05.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 96/2019 s účinnosťou od 01.05.2019

Legislatívny proces k zákonu 96/2019

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

K predpisu 96/2019, dátum vydania: 18.04.2019

1

Dôvodová správa

Všeobecná časť

V súlade so zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 1. januára 2015 poskytuje vlastníkom rodinných domov podpora vo forme príspevku na zateplenie rodinného domu, a to za účelom zlepšenia energetickej hospodárnosti rodinného domu uskutočnením stavebných úprav, ktorými sa vykoná zásah do obalových konštrukcií budovy zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa, vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a výmenou pôvodných otvorových konštrukcií.

Vláda Slovenskej republiky sa v programovom vyhlásení vlády SR na roky 2016 2020 zaviazala pokračovať v programe zatepľovania stavieb s tým, že bude administratívne zjednodušený. Taktiež sa zaviazala zaviesť podporu pre budovy s takmer nulovou potrebou energie pre urýchlenie znižovania energetickej náročnosti budov a zvyšovanie počtu nových budov s takmer nulovou potrebou energie.

V súlade s plnením opatrení a postupov Národného plánu zameraného na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou potrebou energie všetky nové budovy musia od 31. decembra 2020 dosiahnuť úroveň výstavby s takmer nulovou potrebou energie. Takmer nulovú potrebu energie budovy je možné dosiahnuť efektívnou a kvalitnou tepelnou ochranou budovy a vo vysokej miere energiou získanou z obnoviteľných zdrojov energie nachádzajúcich sa v budove alebo v jej blízkosti.

Pre motiváciu vlastníkov rodinných domov k výstavbe rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie a pre postupné zintenzívnenie výstavby takýchto rodinných domov sa navrhuje doplniť nový účel poskytovania príspevku pre rodinné domy, a to príspevok na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie. Súčasťou návrhu je aj zníženie počtu požadovaných príloh k žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu ako aj úpravy a doplnenia, ktorých potreba vyplynula z aplikačnej praxe.

Predložený návrh zákona nevyžaduje nové nároky na pracovné sily.

Predloženým návrhom nevzniknú nové požiadavky na rozpočet verejnej správy, nakoľko financovanie bude zabezpečené v rámci existujúceho Programu rozvoja bývania Návrh zákona má pozitívny vplyv na životné prostredie a pozitívne aj negatívne sociálne vplyvy. Taktiež nemá vplyv na podnikateľské prostredie a na informatizáciu a na služby verejnej správy pre občana.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu, s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.

2

Doložka vybraných vplyvov

1.Základné údaje

Názov materiálu

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Materiál nelegislatívnej povahy

Materiál legislatívnej povahy

Charakter predkladaného materiálu

Transpozícia práva EÚ

V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:

Termín začiatku a ukončenia PPK

10/2018

Predpokladaný termín predloženia na MPK*

10/2018

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*

11/2018

2.Definovanie problému

Pre realizáciu a zintenzívnenie obnovy rodinných domov sa navrhuje administratívne zjednodušiť poskytovanie príspevku na zateplenie rodinných domov, a to znížením počtu požadovaných príloh k žiadosti o poskytnutie príspevku. V súlade s plnením opatrení a postupov Národného plánu zameraného na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou potrebou energie všetky nové budovy musia od 31. decembra 2020 dosiahnuť úroveň výstavby s takmer nulovou potrebou energie. Pre motiváciu vlastníkov rodinných domov k výstavbe rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie a pre postupné zintenzívnenie výstavby takýchto rodinných domov sa navrhuje doplniť nový účel poskytovania príspevku pre rodinné domy, a to príspevok na nový rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie. Návrh obsahuje taktiež úpravy a doplnenia vyplývajúce z aplikačnej praxe.

3.Ciele a výsledný stav

Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).

Zníženie počtu požadovaných príloh k žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu má motivovať vlastníkov rodinných domov k ich obnove, a teda zvýšeniu počtu podporených rodinných domov. Uskutočnením stavebných úprav rodinného domu sa zlepšia tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií budovy, zníži sa potreba energie, znížia sa výdavky domácností na energie a taktiež sa predĺži životnosť budovy. V súvislosti so zavedením príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie možno očakávať zvýšenie počtu takýchto rodinných domov, čo bude mať taktiež pozitívny vplyv na výdavky domácností na energie ako aj na životné a podnikateľské prostredie.

4.Dotknuté subjekty

Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:

Vlastníci rodinných domov, podnikateľské subjekty v oblasti stavebníctva

5.Alternatívne riešenia

Aké alternatívne riešenia boli posudzované?

Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované.

Žiadne

6.Vykonávacie predpisy

Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?

Áno

Nie

Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:

Zrušenie vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č.342/2015 Z. z. o podrobnostiach o výške príspevku na zateplenie rodinného domu a o náležitostiach žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu v znení vyhlášky č. 145/2017 Z. z.

Súčasne však bude spracovaný návrh novej vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, o podrobnostiach o výške príspevku a o náležitostiach žiadosti o poskytnutie príspevku.

7.Transpozícia práva EÚ

Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu s odôvodnením.

Žiadna

8.Preskúmanie účelnosti**

Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.

Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.

3

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.

** nepovinné

9.Vplyvy navrhovaného materiálu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy

Áno

Nie

Čiastočne

Vplyvy na podnikateľské prostredie

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

z toho vplyvy na MSP

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Sociálne vplyvy

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na životné prostredie

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na informatizáciu

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho

vplyvy služieb verejnej správy na občana

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

10.Poznámky

Schválením predloženého návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a úpravy jeho vykonávacieho predpisu nevzniknú nové požiadavky na rozpočet verejnej správy. Financovanie bude realizované v rámci programu 017 Program rozvoja bývania, podprogram 01701 Výstavba a obnova bytového fondu a v rámci schválených limitov výdavkov rozpočtu verejnej správy predkladateľa na príslušný rozpočtový rok.

Predložený návrh len sekundárny pozitívny vplyv na podnikateľské subjekty v oblasti stavebníctva, nakoľko sa môžu zapojiť do procesu prípravy a realizácie zatepľovania rodinných domov ako aj výstavby rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie.

11.Kontakt na spracovateľa

MDV SR – Ing. Žemberová,02/594 94 573, zuzana.zemberova@mindop.sk

12.Zdroje

Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky, príp. analýz vplyvov vychádzali.

MDV SR

13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK

Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného pripomienkového konania

STANOVISKO KOMISIE (PREDBEŽNÉ PRIPOMIENKOVÉ KONANIE)

I. Úvod:

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky dňa 1. októbra 2018 predložilo Stálej pracovnej komisii na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Komisia“) na predbežné pripomienkové konanie materiál: „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“. Materiál predpokladá pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie, vrátane pozitívnych vplyvov na malé a stredné podniky; pozitívno-negatívne sociálne vplyvy a pozitívne vplyvy na životné prostredie.

II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania::

K doložke vybraných vplyvov

Komisia odporúča predkladateľovi dopracovať doložku vybraných vplyvov o časť „5.Alternatívne riešenia“, t. j. aké iné možnosti boli pri návrhu regulácie zvažované, doplnenie nultého variantu, a pod. podľa náležitostí Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov a tiež o časť „12. Zdroje“, teda o zdroje, ktoré predkladateľ využil v analýze vplyvov na podnikateľské prostredie.

Odôvodnenie: Zabezpečenie súladu s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov a

4

náležitosťami doložky vybraných vplyvov.

K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie

V doložke vybraných vplyvov je uvedené, že materiál pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie. V tejto súvislosti Komisia žiada predkladateľa buď o ich kvantitatívne vyjadrenie v analýze vplyvov na podnikateľské prostredie a zadefinovanie podnikateľských subjektov, ktorých sa regulácia dotkne včítane ich počtu, alebo tieto nepriame pozitívne vplyvy uviesť do časti 10. Poznámky doložky vybraných vplyvov. V súvislosti s alternatívou uvedenia vplyvov do časti 10.Poznámky je potrebné vypustiť analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie a v doložke vybraných vplyvov zaškrtnúť políčko „žiadne“ vplyvy.

Odôvodnenie: Predložená analýza vplyvov na podnikateľské prostredie vo všetkých svojich bodoch, okrem bodu 3.1, uvádza, že k vplyvom nedochádza. V bode 3.1 je uvedené „Do procesu prípravy a realizácie zatepľovania rodinných domov ako aj výstavby rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie sa môžu zapojiť predovšetkým MSP, a to v oblasti projektovej prípravy ako aj samotnej realizácie.“. Absentuje však konkretizácia týchto podnikateľských subjektov a ich počet. Z uvedenej formulácie a aj zo samotného obsahu materiálu, ktorý je zameraný z hľadiska vplyvov najmä na občanov a uľahčenie podmienok dotácie pre rodinné domy možno dedukovať, že ide o vplyv nepriamy spojený s príspevkom a uľahčením formalít jeho získania a dokladovania na rodinný dom a teda s očakávaním zvýšenej aktivity stavebného sektora, ako realizátora. Stavebné firmy sú podľa názoru Komisie len sekundárne dotknuté, pretože príjemcom výhod je občan.

K analýze sociálnych vplyvov

V bode 4.1 v časti týkajúcej sa kvantifikácie Komisia odporúča doplniť aj výšku príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie.

V bode 4.2 Komisia odporúča zhodnotiť predložené návrhy, ktoré administratívne zjednodušujú procesy v rámci programu zatepľovania stavieb a týkajú sa domácností.

III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje nesúhlasné stanovisko

s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok v bode II.

MDV SR uplatnené pripomienky Komisie v stanovisku zapracovalo do návrhu materiálu. Zavedenie príspevku na nový rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie je rozšírením existujúcej podpory, a preto neboli spracovávané alternatívne riešenia.

5

Analýza sociálnych vplyvov

Vplyvy na hospodárenie domácností, prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám, sociálnu inklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť

4.1 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.

Vedie návrh k zvýšeniu alebo zníženiu príjmov alebo výdavkov domácností?

Ktoré skupiny domácností/obyvateľstva sú takto ovplyvnené a akým spôsobom?

Sú medzi potenciálne ovplyvnenými skupinami skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?

Popíšte pozitívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zvýšenie príjmov alebo zníženie výdavkov:

V súvislosti s poskytovaním príspevku na zateplenie rodinných domov a so zavedením príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie návrh motivuje vlastníkov rodinných domov k obnove a výstavbe rodinných domov k realizácii opatrení súvisiacich so zlepšením tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií rodinného domu pri zatepľovaní a realizáciou výstavby rodinných domov s vysokou energetickou hospodárnosťou sa zníži spotreba energie domácností, s čím súvisí zníženie výdavkov domácností na energie.

Špecifikujte pozitívne ovplyvnené skupiny:

Domácnosti v rodinných domoch.

Popíšte negatívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zníženie príjmov alebo zvýšenie výdavkov:

Pre zabezpečenie úspor energie musí domácnosť vynaložiť finančné zdroje na zateplenie rodinného domu ako aj na výstavbu rodinného domu s takmer nulovou potrebou energie už v procese príprav (projektová dokumentácia stavby vrátane projektového energetického hodnotenia) ako aj v procese realizácie projektu (stavebné práce a materiál).

Špecifikujte negatívne ovplyvnené skupiny:

Domácnosti v rodinných domoch.

Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv:

Kvantifikujte rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom.

V prípade vyššieho počtu ovplyvnených skupín doplňte do tabuľky ďalšie riadky.

V prípade, ak neuvádzate kvantifikáciu, uveďte dôvod.

Ovplyvnená skupina č. 1:

Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/ pokles výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:

Zlepšením energetickej hospodárnosti rodinného domu v závislosti na kvalite a rozsahu realizácie zateplenia a výstavbou rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie môžu výdavky domácností na energie poklesnúť až o 50 %. Súčasne poskytnutím príspevku vo výške 8 000 eur sa domácnosti znížia stavebné náklady na výstavbu rodinného domu s takmer nulovou potrebou.

Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:

Zateplenie rodinného domu si vyžaduje výdavky, ktoré vo vzťahu k veľkosti rodinného domu, kvalite a rozsahu zateplenia môžu predstavovať výdavky domácnosti vo výške cca 15 20 tis. eur. Na výstavbu rodinného domu s takmer nulovou potrebou energie so zastavanou plochou max. 200 m2 možno predpokladať výdavky domácnosti na stavbu vo výške cca 160 tis. eur.

Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):

Vzhľadom na objem predpokladaných výdavkov zo štátneho rozpočtu zavedenie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie môže ovplyvniť cca 200 domácností v rodinných domoch ročne.

6

Ovplyvnená skupina č. 2:

Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/pokles výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:

Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:

Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):

Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:

V prípade významných vplyvov na príjmy alebo výdavky vyššie špecifikovaných domácností v riziku chudoby, identifikujte a kvantifikujte vplyv na chudobu obyvateľstva (napr. mieru rizika chudoby, podiel rastu/poklesu výdavkov na celkových výdavkoch/príjme):

4.2 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva a vplyv na sociálnu inklúziu.

Má návrh vplyv na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám?

Špecifikujete ovplyvnené skupiny obyvateľstva a charakter zmeny v prístupnosti s ohľadom na dostupnosť finančnú, geografickú, kvalitu, organizovanie a pod. Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.

Rozumie sa najmä na prístup k:

sociálnej ochrane, sociálno-právnej ochrane, sociálnym službám (vrátane služieb starostlivosti o deti, starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím),

kvalitnej práci, ochrane zdravia, dôstojnosti a bezpečnosti pri práci pre zamestnancov a existujúcim zamestnaneckým právam,

pomoci pri úhrade výdavkov súvisiacich so zdravotným postihnutím,

zamestnaniu, na trh práce (napr. uľahčenie zosúladenia rodinných a pracovných povinností, služby zamestnanosti), k školeniam, odbornému vzdelávaniu a príprave na trh práce,

zdravotnej starostlivosti vrátane cenovo dostupných pomôcok pre občanov so zdravotným postihnutím,

k formálnemu i neformálnemu vzdelávaniu a celoživotnému vzdelávaniu,

bývaniu a súvisiacim základným komunálnym službám,

doprave,

ďalším službám najmä službám všeobecného záujmu a tovarom,

spravodlivosti, právnej ochrane, právnym službám,

informáciám

k iným právam (napr. politickým).

Pri zatepľovaní rodinných domov pre domácnosti zabezpečenie zhotoviteľov stavebných spoločností, resp. živnostníkov, ktorí majú vydanú licenciu na zabudovanie tepelnoizolačného systému a na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavieb, nedostatočné regionálne pokrytie.

Vypustením požiadavky na predloženie správy (licencie) z inšpekcie vydanej akreditovaným inšpekčným orgánom sa domácnostiam zjednoduší proces výberu a zabezpečenia zhotoviteľa stavebnej spoločnosti, resp. živnostníkov pre realizáciu zateplenia rodinného domu, tak ako je tomu pri novej výstavbe rodinných domov.

návrh významný vplyv na niektorú zo zraniteľných skupín obyvateľstva alebo skupín v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?

Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv na ne. Je tento vplyv väčší ako vplyv na iné skupiny či subjekty? Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.

Zraniteľné skupiny alebo skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia sú napr.:

domácnosti s nízkym príjmom (napr. žijúce iba zo sociálnych príjmov, alebo z príjmov pod hranicou rizika chudoby, alebo s príjmom pod životným minimom, alebo patriace medzi 25% domácností s najnižším príjmom),

nezamestnaní, najmä dlhodobo

7

nezamestnaní, mladí nezamestnaní a nezamestnaní nad 50 rokov,

deti (0 – 17),

mladí ľudia (18 – 25 rokov),

starší ľudia, napr. ľudia vo veku nad 65 rokov alebo dôchodcovia,

ľudia so zdravotným postihnutím,

marginalizované rómske komunity

domácnosti s 3 a viac deťmi,

jednorodičovské domácnosti s deťmi (neúplné rodiny, ktoré tvoria najmä osamelé matky s deťmi),

príslušníci tretích krajín, azylanti, žiadatelia o azyl,

iné zraniteľné skupiny, ako napr. bezdomovci, ľudia opúšťajúci detské domovy alebo iné inštitucionálne zariadenia

4.3 Identifikujte a popíšte vplyv na rovnosť príležitostí.

Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na rodovú rovnosť.

Dodržuje návrh povinnosť rovnakého zaobchádzania so skupinami alebo jednotlivcami na základe pohlavia, rasy, etnicity, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia veku a sexuálnej orientácie? Mohol by viesť k nepriamej diskriminácii niektorých skupín obyvateľstva? Podporuje návrh rovnosť príležitostí?

Návrh nemá vplyv na rovnosť príležitostí.

Môže mať návrh odlišný vplyv na ženy a mužov? Podporuje návrh rovnosť medzi ženami a mužmi alebo naopak bude viesť k zväčšovaniu rodových nerovností? Popíšte vplyvy.

Pri identifikovaní rodových vplyvov treba vziať do úvahy existujúce rozdiely medzi mužmi a ženami, ktoré relevantné k danej politike. Podpora rodovej rovnosti spočíva v odstraňovaní obmedzení a bariér pre plnohodnotnú účasť na ekonomickom, politickom a sociálnom živote spoločnosti, ktoré súvisia s rodovými rolami či pohlavím. Hlavné oblasti podpory rodovej rovnosti:

podpora vyrovnávania ekonomickej nezávislosti,

zosúladenie pracovného, súkromného a rodinného života,

podpora rovnej participácie na rozhodovaní,

boj proti rodovo podmienenému násiliu a obchodovaniu s ľuďmi,

eliminácia rodových stereotypov.

4.4 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na zamestnanosť a na trh práce.

V prípade kladnej odpovede pripojte odôvodnenie v súlade s Metodickým postupom pre analýzu sociálnych vplyvov.

8

Uľahčuje návrh vznik nových pracovných miest? Ak áno, ako? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.

Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach ekonomiky, v ktorých regiónoch, pre aké skupiny zamestnancov, o aké typy zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod.

Návrhom sa predpokladá zvýšenie pracovných príležitostí pre malých a stredných podnikateľov, remeselníkov najmä v oblasti stavebníctva, a to aj v regiónoch s vysokou mierou nezamestnanosti.

Vedie návrh k zániku pracovných miest? Ak áno, ako a akých? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.

Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach ekonomiky, v ktorých regiónoch, o aké typy zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod. Identifikujte možné dôsledky, skupiny zamestnancov, ktoré budú viac ovplyvnené a rozsah vplyvu.

Ovplyvňuje návrh dopyt po práci? Ak áno, ako?

Dopyt po práci závisí na jednej strane na produkcii tovarov a služieb v ekonomike a na druhej strane na cene práce.

Má návrh dosah na fungovanie trhu práce? Ak áno, aký?

Týka sa makroekonomických dosahov ako je napr. participácia na trhu práce, dlhodobá nezamestnanosť, regionálne rozdiely v mierach zamestnanosti. Ponuka práce môže byť ovplyvnená rôznymi premennými napr. úrovňou miezd, inštitucionálnym nastavením (napr. zosúladenie pracovného a súkromného života alebo uľahčovanie rôznych foriem mobility).

Má návrh špecifické negatívne dôsledky pre isté skupiny profesií, skupín zamestnancov či živnostníkov? Ak áno, aké a pre ktoré skupiny?

Návrh môže ohrozovať napr. pracovníkov istých profesií favorizovaním špecifických aktivít či technológií.

Ovplyvňuje návrh špecifické vekové skupiny zamestnancov? Ak áno, aké? Akým spôsobom?

Identifikujte, či návrh môže ovplyvniť rozhodnutia zamestnancov alebo zamestnávateľov a môže byť zdrojom neskoršieho vstupu na trh práce alebo predčasného odchodu z trhu práce jednotlivcov.“

9

Analýza vplyvov na životné prostredie

5.1 Ktoré zložky životného prostredia (najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda, organizmy) budú predkladaným materiálom ovplyvnené a aký bude ich vplyv ?

Typ, veľkosť a rozsah vplyvu

Predloženým návrhom možno realizáciou zateplenia rodinných domov očakávať zníženie výdavkov domácností na energie, a teda zníženie spotreby energie domácnosťami, ktorá bude mať dlhodobo pozitívny vplyv na ovzdušie znížením emisií.

V súvislosti s výstavbou rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie realizáciou kvalitnejšieho návrhu obalových konštrukcií rodinného domu a využitím obnoviteľných zdrojov energie možno predpokladať využitie solárnych a vnútorných ziskov. Taktiež predpokladané zníženie primárnej energie na vykurovanie, chladenie, vetranie, prípravu teplej úžitkovej vody a osvetlenie približne o 50 % priamy vplyv na zníženie emisií CO2, ako aj znečisťujúcich látok. Využívaním energie z obnoviteľných zdrojov energie nachádzajúcich sa v rodinnom dome alebo v jeho blízkosti by sa malo dosiahnuť najmenej 50 %-né zníženie primárnej energie.

5.2 Bude mať predkladaný materiál vplyv na chránené územia a ak áno, aký?

Typ, veľkosť a rozsah vplyvu

Návrh nemá vplyv na chránené územia.

5.3 Bude mať predkladaný materiál vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice? (ktoré zložky a ako budú najviac ovplyvnené)?

Typ, veľkosť a rozsah vplyvu

Návrh nemá vplyv na životné prostredie presahujúce štátne hranice.

5.4 Aké opatrenia budú prijaté na zmiernenie negatívneho vplyvu na životné prostredie?

Žiadne.

10

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

návrhu zákona s právom Európskej únie

1.Navrhovateľ zákona:

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

2. Názov návrhu zákona:

Zákon z .....2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

3. Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:

a)v primárnom práve,

čl. 194 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30.3. 2010)

b)v sekundárnom práve,

-Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/844 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov a smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti (Ú. v. EÚ L 156, 19.6.2018),

-Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej hospodárnosti budov (Ú. v. EÚ L 153, 18. 6. 2010),

-Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 244/2012 zo 16. januára 2012, ktorým sa dopĺňa Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov vytvorením rámca porovnávacej metodiky na výpočet nákladovo optimálnych úrovní minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov a prvkov budov. (Ú. v. EÚ L 81, 21.3.2012)

c)v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.

Problematika návrhu zákona nie je v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie obsiahnutá.

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

a)uviesť lehotu na prebratie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitnú lehotu účinnosti jeho ustanovení,

-Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/844 z 30. mája 2018

do 10. marca 2020

Novela zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorou sa transponuje táto smernica je zaradená do plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2019 v mesiaci máj

-Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 2010

do 9. júla 2012

b)uviesť informáciu o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy

11

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie,

bezpredmetné

c)uviesť informáciu o právnych predpisoch, v ktorých uvádzané právne akty Európskej únie prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania, príp. potreby prijatia ďalších úprav.

-zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – rozsah prebratia čiastočný,

-zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov rozsah prebratia čiastočný,

-zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – rozsah prebratia úplný,

-zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – rozsah prebratia čiastočný,

-zákon č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – rozsah prebratia čiastočný.

5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:

-úplne

12

Dôvodová správa

Osobitná časť

Čl. I

K bodu 1:

Z Národného plánu zameraného na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou potrebou energie vyplýva, že po 31. decembri 2020 všetky nové budovy majú dosiahnuť úroveň výstavby s takmer nulovou potrebou energie. Pre zintenzívnenie výstavby rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie sa navrhuje zaviesť nový účel poskytovania príspevku pre rodinné domy, a to príspevok na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie, ktorý má motivovať vlastníkov rodinných domov k výstavbe takýchto rodinných domov.

K bodu 2 až 4:

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 5:

V nadväznosti na rozsah legislatívno-technických úprav sa v § 9c odsek 3 uvádza v plnom znení.

K bodu 6:

Pri navrhovaní zateplenia rodinného domu môže nastať prípad, keď je tepelnoizolačný systém realizovaný aj na stavebných konštrukciách, ktoré sa zhotovujú ako nové, a to ako prístavba (vstupu, zádveria, schodiska a pod.) alebo nadstavba rodinného domu (v súvislosti s realizáciou novej strešnej konštrukcie a pod.), pričom sa do týchto konštrukcií osádzajú aj nové otvorové konštrukcie. Tepelnoizolačný systém na týchto novozhotovovaných konštrukciách je z funkčného hľadiska realizovaný v rámci jednej etapy a technicky nadväzuje na zateplenie pôvodnej časti rodinného domu. Navrhuje sa preto do oprávnených nákladov započítať aj náklady súvisiace s realizáciou tepelnoizolačného systému na týchto novozhotovovaných stavebných konštrukciách a výplňami otvorov v týchto konštrukciách.

Pre určenie výšky príspevku nastavené dva parametre, a to podiel z oprávnených nákladov a veľkosť teplovýmenných plôch stavebných konštrukcií pôvodného rodinného domu, ktoré sú predmetom zateplenia. Aj keď sa zvýšia oprávnené náklady, druhý z parametrov (t.j. veľkosť teplovýmennej plochy stavebnej konštrukcie) pre výpočet výšky príspevku vychádza len z pôvodných stavebných konštrukcií rodinného domu pred realizáciou zateplenia, čím sa koriguje výška príspevku.

K bodu 7:

V súvislosti s bodom 1 sa navrhuje doplniť nový účel poskytovania príspevku na rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie.

Podpora smeruje na nové rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie, realizácia ktorých si vyžaduje vyššiu finančnú záťaž pre vlastníkov. Podpora sa navrhuje poskytnúť v jednotnej výške na už zrealizovaný a skolaudovaný rodinný dom, ktorého vlastník preukáže dosiahnutie požadovaných parametrov nastavených pre rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie.

K bodu 8:

Doplnenie uvedeného ustanovenia spresňuje, že v prípade podania žiadosti o príspevok žiadateľ predkladá úradne overený písomný súhlas všetkých spoluvlastníkov s podaním žiadosti o príspevok.

13

K bodu 9 a 10:

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 11:

V súvislosti s bodom 6 sa navrhovanou úpravou ustanovenia pri poskytovaní príspevku na zateplenie rodinného domu spresňujú požiadavky na tepelnoizolačné vlastnosti novozhotovovaných stavebných konštrukcií rodinného domu preukázaním hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií podľa slovenskej technickej normy.

K bodu 12:

Projektová dokumentácia zateplenia rodinného domu byť z hľadiska energetickej hospodárnosti spracovaná v súlade s tepelnotechnickými požiadavkami na stavebné konštrukcie, ktoré tvoria obálku budovy s dodržaním platných technickým noriem. Splnenie hygienického kritéria je jednou z týchto požiadaviek, ktorú projektant povinnosť splniť pri projektovaní každej obnovy rodinného domu. Nakoľko pri neobnovovaných a nevymieňaných konštrukciách je jednou z podmienok pre poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu splnenie aspoň maximálnej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií podľa slovenskej technickej normy (t. j. minimálne požadovaná hodnota pre stavebné konštrukcie, ktoré sa neobnovujú; všetky ostatné stavebné konštrukcie majú automaticky lepšie tepelnotechnické vlastnosti), tak splnenie tejto podmienky zabezpečuje zároveň splnenie hygienického kritéria na týchto stavebných konštrukciách. Tým, že sa požaduje splnenie týchto maximálnych hodnôt súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií je preukázanie splnenia hygienického kritéria a samostatné uvedenie tejto podmienky duplicitné.

Požadovaním spracovania projektovej dokumentácie vrátane projektového energetického hodnotenia a dokladu, že zateplenie rodinného domu bolo uskutočnené systémom na vonkajšiu tepelnú ochranu stien, na ktorý vydal vyhlásenie o parametroch výrobca systému, sa v prípade rodinných domov zabezpečí dodržanie požadovaných technických parametrov na stavby. Preto sa navrhujú vypustiť požiadavky na predloženie správy (licencie) z inšpekcie vydanej akreditovaným inšpekčným orgánom na tepelnoizolačný systém pre zhotoviteľa a na predloženie licencie zhotoviteľa na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby. Súčasne preukázanie splnenia týchto podmienok sa nevyžaduje ani pri novej výstavbe rodinných domov.

Navrhovaná úprava reflektuje súčasný stav pri zabezpečení realizácie zateplenia rodinného domu zhotoviteľmi stavebnými spoločnosťami. Z dostupných informácií zverejnených akreditovanými inšpekčnými orgánmi podľa miesta pôsobnosti stavebných spoločností, ktoré majú vydanú licenciu, nie je zabezpečené dostatočné celoplošné pokrytie takýchto zhotoviteľov v jednotlivých regiónoch na Slovensku, najmä v prípade vydaných licencií na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavieb.

K bodu 13:

Ustanovenie spresňuje podmienku poskytnutia príspevku, že v prípade, ak sa obvodový plášť rodinného domu zatepľuje uceleným tepelnoizolačným systémom, tak na tento systém musel vydať výrobca systému vyhlásenie o parametroch.

K bodu 14:

Ustanovenie spresňuje, že do oprávnených nákladov môžu byť zahrnuté súvisiace práce a materiál (napr. osadenie kotla, bleskozvodov), ak ich realizácia bola začatá po 31. decembri 2014. V prípade poskytnutia príspevku na zateplenie rodinného domu, príspevku na rodinný dom alebo podpory na zateplenie rodinného domu zo Štátneho fondu rozvoja bývania sa vylučuje opätovné poskytnutie

14

podpory. Z dôvodu zavedenia nového príspevku dotknuté ustanovenie špecifikuje typ príspevku, ktorý možno poskytnúť, ak žiadosť obsahuje predpísané náležitosti.

K bodu 15:

Navrhované ustanovenie upravuje, že v súvislosti s overovaním podmienok poskytnutia príspevku na zateplenie rodinného domu si ministerstvo niektoré podmienky overuje z verejne dostupných registrov alebo z centrálnej evidencie energetických certifikátov vedenej ministerstvom (napr. splnenie tepelnotechnických požiadaviek stavebných konštrukcií, limit celkovej podlahovej plochy rodinného domu).

K bodu 16:

Z dôvodu zvýšenia počtu rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie sa navrhuje zaviesť nový účel poskytovania príspevku, a to príspevok na nový rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie. Cieľom je motivovať vlastníkov rodinných domov k výstavbe takýchto domov aj napriek vysokým obstarávacím nákladom hradených buď z vlastných zdrojov alebo formou úveru. Príspevok možno poskytnúť, ak rodinný dom nepresahuje maximálnu určenú plochu a vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie po 31. decembri 2014 a jeho obalové stavebné konštrukcie spĺňajú požiadavky na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou potrebou energie.

K bodu 17 a 18:

Legislatívno-technická úprava vzhľadom na zavedené legislatívne skratky „žiadosť“ a „žiadosť o príspevok“.

K bodu 19 až 21:

Legislatívno-technická úprava z dôvodu zavedenia nového typu príspevku. V nadväznosti na rozsah týchto zmien sa v § 9f odsek 6 a odsek 9 uvádzajú v plnom znení.

K bodu 22:

Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES s účinnosťou od 25. mája 2018 rodné číslo viac nespadá do osobitnej kategórie osobných údajov, na ktoré sa vzťahuje výnimka zo zákazu spracovania. Vzhľadom na uvedené a potrebu rýchlejšieho kontaktu so žiadateľom sa namiesto rodného čísla alebo iného identifikačného údaju bude uvádzať v žiadosti o príspevok na zateplenie rodinného domu e-mailová adresa a telefonický kontakt.

K bodu 23 a 24:

Legislatívno-technická úprava vzhľadom na zavedené legislatívne skratky „žiadosť“ a „žiadosť o príspevok“..

K bodu 25:

Legislatívno-technická úprava z dôvodu zavedenia nového typu príspevku.

K bodu 26:

Legislatívno-technická úprava.

15

Čl. II

Ustanovenie upravuje účinnosť zákona.

Bratislava 9. januára 2019

Peter Pellegrini v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Árpád Érsek v. r.

minister dopravy a výstavby

Slovenskej republiky

 

zobraziť dôvodovú správu
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore