Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71261
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
25.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 93/2020 účinný od 25.04.2020


Platnosť od: 25.04.2020
Účinnosť od: 25.04.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Pracovno-právne vzťahy, Vysoké a vyššie školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 93/2020 účinný od 25.04.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 93/2020 s účinnosťou od 25.04.2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 108 ods. 8 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo verejnej časti štátnej skúšky alebo ...

2.

V § 108 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 a 10, ktoré znejú:

„(9) Verejná časť štátnej skúšky, verejná časť rigoróznej skúšky a verejná časť obhajoby rigoróznej ...

Doterajšie odseky 9 až 11 sa označujú ako odseky 11 až 13.

3.

Za § 108d sa vkladá § 108e, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 108e Osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (1) Funkčné ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 50d znie:

„50d) § 150 ods. 8 písm. c) a d) zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 56/2020 Z. z.“.

4.

Za § 113ai sa vkladá § 113aj, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 113aj Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného ...

Čl. II

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 16 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Pri povolení iného termínu podania žiadosti minister môže ...

2.

V § 18 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Pri povolení iného termínu podania žiadosti minister môže ...

3.

Za § 38a sa vkladá § 38b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 38b Osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (1) V ...

4.

Za § 39hc sa vkladá § 39hd, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 39hd Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného ...

Čl. III

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení ...

1.

V § 3 ods. 2 písm. c) a § 4ad ods. 1 sa slová „zošitov a odporúčaných učebníc“ nahrádzajú slovami „zošitov, ...

2.

Za § 9h sa vkladá § 9i, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 9i Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu ...

Čl. IV

Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 ...

Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 27a Osobitné ustanovenia k programom agentúry a verejným výzvam v čase mimoriadnej situácie, núdzového ...

Čl. V

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 13 ods. 9 sa za slovo „učebnice“ vkladajú slová „a pracovné zošity“ a za slovo „učebníc“ slová „a ...

2.

V § 13 ods. 10 a 11 a § 13a ods. 1, 2 a 7 sa slová „zošitov a odporúčaných učebníc“ nahrádzajú slovami ...

3.

Za § 13a sa vkladá § 13b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 13b Osobitné ustanovenia k sprístupňovaniu učebníc, učebných textov a pracovných zošitov v čase mimoriadnej ...

4.

V § 38 ods. 1 sa číslo „18“ nahrádza číslom „17“.

5.

V § 54 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania podľa ...

6.

V § 55 odsek 3 znie:

„(3) Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch vo všetkých ročníkoch základnej školy možno ...

7.

V § 55 sa vypúšťajú odseky 12 a 14.

Doterajšie odseky 13 a 15 až 23 sa označujú ako odseky 12 až 21.

8.

V § 55 odsek 14 znie:

„(14) Žiak hodnotený slovne prospel, ak v povinných vyučovacích predmetoch splnil kritériá hodnotenia ...

9.

V § 55 ods. 16 sa slová „bol hodnotený ako „dosiahol neuspokojivé výsledky““ nahrádzajú slovami „nesplnil ...

10.

V § 55 ods. 18 sa slová „dosiahol neuspokojivé výsledky“ nahrádzajú slovami „nesplnil kritériá hodnotenia ...

11.

V § 56 odsek 1 znie:

„(1) Ak nemožno žiaka vyskúšať a hodnotiť v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý polrok ...

12.

V § 56 ods. 2 sa slovo „klasifikovať“ nahrádza slovom „hodnotiť“ a slovo „klasifikovaný“ sa nahrádza ...

13.

V § 56 ods. 3 sa slová „dosiahol neuspokojivé výsledky“ nahrádzajú slovami „nesplnil kritériá hodnotenia ...

14.

V § 56 ods. 5 písm. a) sa slovo „klasifikovaný“ nahrádza slovom „hodnotený“.

15.

V § 56 ods. 6 sa slovo „klasifikuje“ nahrádza slovom „hodnotí“ a na konci sa pripájajú tieto slová: ...

16.

V § 57 ods. 1 úvodnej vete sa slovo „klasifikuje“ nahrádza slovom „hodnotí“.

17.

V § 57 ods. 2 štvrtej vete sa slovo „klasifikáciu“ nahrádza slovom „hodnotenie“.

18.

V § 57 ods. 3 prvej vete sa slová „správnosti klasifikácie“ nahrádzajú slovami „správnosti hodnotenia“. ...

19.

Za § 161j sa vkladá § 161k, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 161k Prechodné ustanovenie počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Igor Matovič v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore