Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72045
Dôvodové správy: 2582
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 93/2017 účinný od 01.01.2018


Platnosť od: 25.04.2017
Účinnosť od: 01.01.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Rozpočtové právo, Verejné obstarávanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 93/2017 účinný od 01.01.2018
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 93/2017 s účinnosťou od 01.01.2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných ...

1.

Slová „správa finančnej kontroly“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 34 ...

2.

V § 3 ods. 1 písm. k) sa slová „poskytovateľa vydaného podľa § 41“ nahrádzajú slovami „správneho ...

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 12 sa citácia „Zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej ...

4.

V § 3 ods. 2 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „prijímateľom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:

„15) Čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 zo 17. decembra 2013 o osobitných ...

5.

V § 3 ods. 2 písm. c) sa čiarka za slovami „Česká republika“ nahrádza slovom „a“, vypúšťajú ...

6.

V § 3 ods. 2 písm. d) sa slová „príspevok alebo jeho časť“ nahrádzajú slovami „finančné ...

7.

V § 6 ods. 2 písm. h) sa slová „pre výkon kompetencií riadiaceho orgánu a prijíma potrebné ...

8.

V § 7 odsek 5 znie:

„(5) Riadiaci orgán zriadi monitorovací výbor.41) Členmi monitorovacieho výboru sú zástupcovia ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 41 a 41a znejú:

„41) Čl. 47 až 49 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v platnom znení. 41a) Čl. 5 nariadenia (EÚ) ...

9.

§ 8 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Ak je v písomnej zmluve podľa odseku 2 dohodnuté, že sprostredkovateľský orgán je oprávnený ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 44a znie:

„44a) § 89 ods. 1 Civilného sporového poriadku.“.

10.

V § 9 ods. 3 sa nad slovom „pozastaviť“ vypúšťa odkaz 50 a vypúšťajú sa slová „pri realizácii ...

11.

V § 16 ods. 4 sa za slová „§ 41“ vkladajú slová „a 41a“.

12.

Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§16a Zjednodušené vykazovanie výdavkov (1) Ak poskytovateľ poskytuje príspevok alebo jeho časť ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 62d až 62g znejú:

„62d) Napríklad čl. 67 ods. 1 písm. b), c) a d) a 68 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v platnom znení, ...

13.

Poznámka pod čiarou k odkazu 63 znie:

„63) Napríklad zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene ...

14.

V § 18 ods. 5 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:

„Ak sa žiadateľ nevyjadrí v lehote podľa prvej vety alebo existujú iné dôvody uvedené v § ...

15.

V § 25 ods. 8 písm. c) sa za slová „§ 41“ vkladá čiarka a slová „§ 41a“.

16.

V § 31 ods. 3 sa bodkočiarka nahrádza bodkou a časť vety za bodkočiarkou sa vypúšťa.

17.

V § 31 ods. 5 sa slovo „Príspevok“ nahrádza slovami „Ak odsek 7 neustanovuje inak, príspevok“. ...

18.

V § 31 ods. 6 sa slová „vzťahuje § 41“ nahrádzajú slovami „vzťahujú § 41 a 41a“.

19.

V nadpise § 32 sa čiarka za slovami „Česká republika“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú ...

20.

V § 32 ods. 2 sa za slová „§ 23 ods. 2“ vkladajú slová „a 4“.

21.

V § 32 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.

22.

V § 32 ods. 4 sa čiarka za slovami „Česká republika“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú ...

23.

V § 32 sa vypúšťa odsek 5.

24.

V § 33 odsek 2 znie:

„(2) Ak má prijímateľ povinnosť vrátiť príspevok alebo jeho časť, vysporiadanie finančných ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 73 znie:

„73) Čl. 122 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v platnom znení.Čl. 4 delegovaného nariadenia ...

25.

V § 34 ods. 3 prvej vete sa slová „riadiaceho orgánu podľa § 41“ nahrádzajú slovami „správneho ...

26.

V § 34 odsek 4 znie:

„(4) Ak rozhodnutie Úradu vládneho auditu, rozhodnutie správneho orgánu podľa § 41 ods. 5 alebo ...

27.

V § 34 ods. 5 sa slová „riadiaceho orgánu podľa § 41“ nahrádzajú slovami „správneho orgánu ...

28.

V § 35 ods. 2 a § 35 ods. 3 úvodnej vete sa slovo „poskytovateľ“ vo všetkých tvaroch nahrádza ...

29.

Poznámky pod čiarou k odkazom 82 a 83 znejú:

„82) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom ...

30.

V § 37 odsek 3 znie:

„(3) Ak riadiaci orgán zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu, z podnetu certifikačného orgánu, ...

31.

V § 37 ods. 4 až 6 sa za slová „iného podnetu“ vkladajú slová „a nedá podnet riadiacemu ...

32.

V § 37 ods. 10 sa za slovo „ak“ vkladajú slová „prijímateľ, partner, poskytovateľ,“.

33.

V § 37 ods. 11 písm. g) sa vypúšťajú slová „podľa zdrojov financovania“.

34.

V § 37 ods. 11 písmeno h) znie:

„h)
označenie dlžníka.“.

35.

V § 37 ods. 13 písm. a) sa za slová „§ 41 ods. 1“ vkladajú slová „a ods. 4, § 41a ods. ...

36.

Poznámka pod čiarou k odkazu 87 znie:

„87) Čl. 122 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v platnom znení. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) ...

37.

V § 39 odsek 3 znie:

„(3) Prijímateľ a partner sú povinní uchovávať v origináli kompletnú dokumentáciu týkajúcu ...

38.

V § 39 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

39.

V § 40 ods. 2 sa vypúšťajú slová „finančných vzťahov po vykonaní“ a slová „finančná ...

40.

§ 41 vrátane nadpisu znie:

„§ 41 Postup pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávaniapri nadlimitných zákazkách ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 100 až 102a znejú:

„100) Zákon č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov. 101) § 169 ods. 3 a § 179a zákona ...

41.

Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 41a Postup pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávaniapri zákazkách s nízkou ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 102b znie:

„102b) § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.“.

42.

V § 42 ods. 2 a 3 úvodnej vete sa za slová „pohľadávku z rozhodnutia“ vkladajú slová „alebo ...

43.

V § 42 ods. 2 písm. d) sa za slovo „poskytovateľ“ vkladajú slová „podľa odseku 4“.

44.

V § 42 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).

45.

V § 42 ods. 7 prvá veta znie: „Ak má prijímateľ povinnosť vrátiť príspevok alebo jeho časť ...

46.

V § 42 ods. 7 tretia veta znie: „Ak prijímateľ nevráti príspevok alebo jeho časť podľa prvej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 106 znie:

„106) Napríklad § 31 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 123 ...

47.

V § 43 ods. 10 prvá veta znie: „Ak má prijímateľ povinnosť vrátiť príspevok alebo jeho časť ...

48.

V § 44 odsek 2 znie:

„(2) Správcom pohľadávky z príspevku je poskytovateľ do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ...

49.

V § 44 ods. 3 prvá veta znie: „O pohľadávke z príspevku alebo pohľadávke z rozhodnutia týkajúcej ...

50.

V § 45 ods. 1 tretej vete sa slová „vo výzve na vrátenie príspevku alebo jeho časti“ nahrádzajú ...

51.

V § 45 ods. 2 písm. c) sa za slovo „splatným“ vkladá bodkočiarka a slová „poskytovateľ ...

52.

V § 45 odsek 4 znie:

„(4) Poskytovateľ môže dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia uzavrieť najneskôr ...

53.

V § 45 odsek 6 znie:

„(6) Ak prijímateľ dodržiava podmienky uvedené v dohode o splátkach alebo v dohode o odklade ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 111a znie:

„111a) § 369 Obchodného zákonníka.“.

54.

V § 45 ods. 8 sa slová „osobitného predpisu“ nahrádzajú slovami „osobitných predpisov“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 113 sa vypúšťa.

55.

V § 47 odsek 2 znie:

„(2) Osobnými údajmi spracúvanými podľa tohto zákona sú: meno, priezvisko, rodné priezvisko, ...

56.

Za § 47 sa vkladá § 47a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 47a Žiadosť o výpis z registra trestov (1) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 115a znie:

„115a) § 12 ods. 1 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

57.

§ 48 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Centrálny koordinačný orgán zverejňuje údaje evidované podľa § 49 ods. 2 a 3 automaticky ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 117a a 117b znejú:

„117a) § 4 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. 117b) Napríklad § 17 až 20 Obchodného zákonníka, ...

58.

V § 49 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Agentúra zverejňuje údaje evidované v informačnom ...

59.

Za § 51 sa vkladá § 52, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 52 Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2017 (1) Ak poskytovateľ zistí ...

Čl. II

Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení ...

1.

§ 2 sa dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l) je pohľadávkou z príspevku pohľadávka štátu v správe riadiaceho orgánu na vrátenie príspevku ...

2.

§ 8 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Ak je v splnomocnení podľa odseku 2 dohodnuté, že sprostredkovateľský orgán je oprávnený ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 32b znie:

„32b) § 89 ods. 1 Civilného sporového poriadku.“.

3.

V § 22 ods. 3 sa bodkočiarka nahrádza bodkou a časť vety za bodkočiarkou sa vypúšťa.

4.

V § 24 ods. 1 sa slová „Prijímateľ je povinný vrátiť príspevok alebo jeho časť podľa osobitného ...

5.

V § 26 ods. 9 sa za slovo „ak“ vkladajú slová „prijímateľ, partner, riadiaci orgán,“.

6.

§ 27a vrátane nadpisu znie:

„§ 27a Postup riadiaceho orgánu pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania (1) Ak ...

7.

V § 28 ods. 2 písm. d) sa za slová „riadiaci orgán“ vkladajú slová „podľa odseku 4“ a ...

8.

V § 28 ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová „príslušnou správou finančnej kontroly alebo ...

9.

V § 28 ods. 8 prvá veta znie: „Ak má prijímateľ povinnosť vrátiť príspevok alebo jeho časť ...

10.

V § 28 ods. 8 štvrtá veta znie: „Ak prijímateľ nevráti príspevok alebo jeho časť na základe ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 68 znie:

„68) Napríklad § 31 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 123 Civilného ...

11.

V § 28a ods. 1 tretej vete sa slová „vo výzve na vrátenie príspevku alebo jeho časti“ nahrádzajú ...

12.

V § 28a ods. 2 písm. c) sa za slovo „splatným“ vkladá bodkočiarka a tieto slová: „riadiaci ...

13.

V § 28a odsek 4 znie:

„(4) Poskytovateľ môže dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia uzavrieť najneskôr ...

14.

V § 28a odsek 6 znie:

„(6) Ak prijímateľ dodržiava podmienky uvedené v dohode o splátkach alebo v dohode o odklade ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 68aa znie:

„68aa) § 369 Obchodného zákonníka.“.

15.

V § 28b odsek 2 znie:

„(2) Správcom pohľadávky z príspevku je riadiaci orgán do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ...

16.

V § 28b ods. 3 prvá veta znie: „O pohľadávke z príspevku alebo pohľadávke z rozhodnutia týkajúcej ...

17.

Za § 46af sa vkladá § 46ag, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 46ag Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2017 Konanie začaté podľa § ...

Čl. III

Zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 1 ods. 3 písm. c) sa vypúšťa čiarka a slová „ak § 21 ods. 5 neustanovuje inak“ sa nahrádzajú ...

2.

V § 1 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Na pohľadávku štátu, ktorá vznikla podľa osobitných predpisov3) z realizácie spoločných ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3 až 3d znejú:

„3) Napríklad zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní ...

3.

V § 20 ods. 1 slová „správa finančnej kontroly22)“, v § 20 ods. 3 slová „Správa finančnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 sa vypúšťa.

4.

V § 21 sa vypúšťa odsek 5.

5.

Za § 24 sa vkladá § 25, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 25 Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2017 Správca pohľadávky štátu, ...

Čl. IV

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 5 ods. 3 písm. a) sa slová „5 000 eur“ nahrádzajú slovami „15 000 eur“.

2.

V § 5 ods. 3 písm. b) a písm. d) sa slová „20 000 eur“ nahrádzajú slovami „50 000 eur“. ...

3.

V § 5 ods. 3 písm. f) sa slová „70 000 eur“ nahrádzajú slovami „150 000 eur“.

4.

V § 24 ods. 1 sa za slová „výsledku verejného obstarávania“ vkladá čiarka a slová „ak ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 46a znie:

„46a) § 39 ods. 3 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych ...

5.

V § 111 ods. 5 a § 117 ods. 4 sa za slovo „zmluvy“ vkladá čiarka a slová „ak osobitný predpis46a) ...

6.

V § 146 odsek 8 znie:

„(8) Člen rady je vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci, ak so zreteľom na jeho pomer ...

7.

V § 177 odsek 11 znie:

„(11) Rada preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu, pričom ak ide o rozhodnutie vydané ...

8.

V § 179 odsek 5 znie:

„(5) Rada nemôže mimo odvolacieho konania rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť po uplynutí troch ...

9.

V § 179 ods. 6 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:

„Proti rozhodnutiu rady o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania nemožno podať opravný ...

10.

Za § 179 sa vkladá § 179a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 179a Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konaniana základe podnetu oprávneného orgánu (1) Rada ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 74a až 74c znejú:

„74a) § 7 zákona č. 292/2014 Z. z. 74b) § 10 ods. 1 zákona č. 292/2014 Z. z. 74c) § 9 ods. ...

11.

V § 185 ods. 2 sa slová „§ 177 až 179“ nahrádzajú slovami „§ 177 až 179a“.

12.

Za § 187a sa vkladá § 187b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 187b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2017 (1) V konaní začatom pred ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2017 okrem čl. I bodov 8, 57 a 58, ktoré nadobúdajú ...

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r. Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore