Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70242
Dôvodové správy: 2174
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
16.10.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 93/2005 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 16.03.2005
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Správne poplatky, Pozemné komunikácie, Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST12 JUD30 DS11 EU PP4 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 93/2005 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018


§ 3
Registrácia autoškoly

(1)
Správnym orgánom príslušným na registráciu autoškoly je okresný úrad v sídle kraja, v ktorého územnom obvode je autoškola.
(2)
Podmienkou registrácie autoškoly je, že žiadateľ
a)
je plne spôsobilý na právne úkony,
b)
je bezúhonný; ak ide o právnickú osobu, vzťahuje sa to na jej štatutárny orgán,
c)
spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti podľa § 4,
d)
má inštruktorské oprávnenie a vodičský preukaz skupiny potrebnej na vykonávanie kurzu,
e)
má požadovanú technickú základňu podľa § 5.
f)
nie je zodpovedným zástupcom v inej autoškole registrovanej podľa tohto zákona.
(3)
Žiadosť o registráciu autoškoly obsahuje
a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu bydliska, a ak žiadateľ v deň podania žiadosti už je podnikateľ, aj identifikačné číslo podľa predpisov o štátnej štatistike2) (ďalej len „identifikačné číslo“) a daňové registračné číslo,
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a identifikačné číslo, a ak ide o obchodnú spoločnosť alebo družstvo, obchodné meno, adresu sídla, daňové registračné číslo a meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu,
b)
údaje o odbornej spôsobilosti žiadateľa,
c)
identifikačné údaje o ostatných inštruktoroch autoškoly, a to meno a priezvisko, číslo inštruktorského preukazu,
d)
údaje o technickej základni autoškoly v rozsahu
1.
adresa a právny vzťah k priestoru, v ktorom sa prevádzkuje autoškola,
2.
adresa a právny vzťah k autocvičisku, adresa a právny vzťah k náhradnej výcvikovej ploche s vylúčením cestnej premávky (ďalej len „náhradná výcviková plocha“),
3.
typ, výrobné číslo trenažéra a právny vzťah k trenažéru,
4.
kategória a evidenčné číslo výcvikového vozidla,
5.
zoznam učebných pomôcok,
e)
údaj o tom, pre aké skupiny vodičských oprávnení chce vykonávať vodičské kurzy a doškoľovacie kurzy vodičov.
(4)
Prílohou žiadosti je
a)
diplom alebo vysvedčenie preukazujúce požadované vzdelanie (ďalej len „doklad o vzdelaní“) žiadateľa,
b)
doklad o doterajšej praxi žiadateľa,
c)
inštruktorský preukaz a vodičský preukaz žiadateľa, ako aj inštruktorské preukazy a vodičské preukazy ostatných inštruktorov autoškoly,
d)
osvedčenia o evidencii a protokoly o technickej kontrole a o emisnej kontrole všetkých motorových vozidiel a prípojných vozidiel, na ktorých sa budú vykonávať kurzy podľa § 2 ods. 1 (ďalej len „výcvikové vozidlo“),
e)
doklad o vlastníctve, spoluvlastníctve alebo nájme priestoru, v ktorom sa má prevádzkovať autoškola,
f)
osvedčenie o technickej spôsobilosti trenažéra a doklad o vlastníctve, spoluvlastníctve alebo nájme trenažéra, náhradnej výcvikovej plochy alebo autocvičiska,
g)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;5a) ak ide o cudzinca, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom, nie starší ako tri mesiace,
h)
doklad o zaplatení správneho poplatku.3)
(5)
Okresný úrad v sídle kraja je povinný zabezpečiť si údaje obsiahnuté v prílohách podľa odseku 4 písm. c) z informačného systému podľa osobitného predpisu3a) alebo z informačného systému verejnej správy, ak takéto údaje sú dostupné v týchto informačných systémoch. Ak takéto údaje nemožno získať spôsobom podľa prvej vety, žiadateľ predloží prílohy podľa odseku 4 písm. c) na výzvu okresného úradu v sídle kraja v určenej lehote.
(6)
Autoškola zamestnáva inštruktorov v pracovnom pomere alebo zabezpečuje činnosť autoškoly inštruktormi, ktorí prevádzkujú živnosť podľa osobitného predpisu.4) Ak bude žiadateľ zamestnávať inštruktorov autoškoly v pracovnom pomere, prílohou žiadosti sú pracovné zmluvy inštruktorov autoškoly. Ak bude žiadateľ zabezpečovať činnosť autoškoly inštruktormi, ktorí prevádzkujú živnosť podľa osobitného predpisu,4) prílohou žiadosti sú zmluvy uzavreté s inštruktormi.
(7)
Ak sa má prevádzkovať autoškola prostredníctvom zodpovedného zástupcu,5) v žiadosti sa uvedú aj identifikačné údaje zodpovedného zástupcu podľa odseku 3 písm. a) a údaje o jeho odbornej spôsobilosti, bezúhonnosti a rozsahu vodičského oprávnenia a priložia sa doklady a preukazy podľa odseku 4 písm. a), b), d) a g) a jeho pracovná zmluva. Autoškola môže byť prevádzkovaná len prostredníctvom zodpovedného zástupcu, ktorý nie je zároveň zodpovedným zástupcom alebo inštruktorom v inej autoškole.
(8)
Za bezúhonného sa na účely registrácie autoškoly nepovažuje ten,
a)
kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a odsúdenie nebolo zahladené,
b)
kto bol právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin súvisiaci s cestnou premávkou a odsúdenie nebolo zahladené,
c)
komu bol súdom uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo alebo sankcia zákazu činnosti viesť motorové vozidlo v priestupkovom konaní, dokiaľ zákaz trvá,
d)
kto sa dopustil priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky v posledných piatich rokoch pred podaním žiadosti o registráciu autoškoly,
e)
komu bola zrušená registrácia autoškoly z dôvodu podľa § 7 ods. 3 písm. c) a d) v posledných piatich rokoch pred podaním žiadosti o registráciu autoškoly.
(9)
Doklady a zmluvy podľa odseku 4 písm. a) až f) a odseku 6 sa podávajú vo fotokópii. Zhodu s originálom overí zamestnanec okresného úradu v sídle kraja na mieste pri preverení technickej základne. Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 4 písm. g) a odseku 8 písm. a) až c) v konaní podľa tohto zákona účastník konania poskytne správnemu orgánu údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.5a) Údaje podľa tretej vety správny orgán bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(10)
Ak okresný úrad v sídle kraja rozhodne o registrácii autoškoly, vydá žiadateľovi osvedčenie o registrácii a oznámi registráciu autoškoly miestne príslušnému živnostenskému úradu. Osvedčenie o registrácii obsahuje okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia6) aj rozsah registrácie a schválenie technickej základne autoškoly.
(11)
Na základe žiadosti prevádzkovateľa autoškoly o zmenu rozsahu registrácie autoškoly okresný úrad v sídle kraja rozhodne o zmene v registrácii autoškoly a vydá žiadateľovi nové osvedčenie o registrácii. Zmenou rozsahu registrácie je zmena rozsahu skupín, druhov kurzov, zmena adresy prevádzkových priestorov a zmena zodpovedného zástupcu. Okresný úrad v sídle kraja vydá nové osvedčenie o registrácii autoškoly aj v prípade, ak dôjde k zmene údajov uvedených v osvedčení z iných dôvodov.
zobraziť paragraf
§ 8
Inštruktorské oprávnenie

(1)
Inštruktorské oprávnenie je oprávnenie vykonávať v autoškole kurzy podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b).
(2)
Okresný úrad v sídle kraja udelí inštruktorské oprávnenie žiadateľovi, ktorý
a)
má najmenej úplné stredoškolské vzdelanie,
b)
dosiahol vek 25 rokov,
c)
je bezúhonný,
d)
je plne spôsobilý na právne úkony,
e)
je podľa psychologického vyšetrenia spôsobilý vykonávať činnosť inštruktora autoškoly,
f)
má vodičské oprávnenie tej skupiny alebo skupín, na ktorú žiada inštruktorské oprávnenie,
g)
má najmenej trojročnú prax vedenia motorového vozidla tej skupiny alebo skupín, na ktorú žiada inštruktorské oprávnenie,
h)
úspešne vykonal inštruktorskú skúšku.
(3)
Žiadosť o udelenie inštruktorského oprávnenia sa podáva na okresnom úrade v sídle kraja (§ 3 ods. 1) príslušnom podľa bydliska uchádzača. Žiadosť obsahuje
a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia a adresu bydliska,
b)
údaje o doterajšej praxi žiadateľa.
(4)
Prílohou žiadosti je
a)
doklad o vzdelaní žiadateľa,
b)
doklad o doterajšej praxi žiadateľa,
c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;5a) ak ide o cudzinca, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom, nie starší ako tri mesiace,
d)
doklad o psychologickom vyšetrení nie starší ako tri mesiace,
e)
farebná fotografia tváre žiadateľa s rozmermi 20 x 25 mm.
(5)
Doklady podľa odseku 4 sa podávajú v origináli na nahliadnutie alebo v osvedčenej fotokópii. Okresný úrad v sídle kraja môže pripustiť namiesto dokladu podľa odseku 4 písm. b) čestné vyhlásenie.
(6)
Za bezúhonného sa na účely inštruktorského oprávnenia nepovažuje ten,
a)
kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a odsúdenie nebolo zahladené,
b)
kto bol právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin súvisiaci s cestnou premávkou a odsúdenie nebolo zahladené,
c)
komu bol súdom uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo alebo sankcia zákazu činnosti viesť motorové vozidlo v priestupkovom konaní, dokiaľ zákaz trvá,
d)
kto sa dopustil priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky v posledných piatich rokoch pred podaním žiadosti o udelenie inštruktorského oprávnenia alebo žiadosti o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu podľa § 11 ods. 1,
e)
komu bolo odňaté inštruktorské oprávnenie podľa § 10 ods. 2 písm. e) v posledných piatich rokoch pred podaním žiadosti o udelenie inštruktorského oprávnenia alebo žiadosti o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu podľa § 11 ods. 1.
(7)
Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 6 písm. a) až c) a § 10 ods. 2 písm. c) účastník konania poskytne správnemu orgánu údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.5a) Údaje podľa prvej vety správny orgán bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 6 písm. d) si okresný úrad v sídle kraja zabezpečí výpis z evidenčnej karty vodiča.
(8)
Ak sa lekárskou prehliadkou alebo psychologickým vyšetrením zistilo, že držiteľ inštruktorského oprávnenia je spôsobilý viesť len niektoré skupiny motorových vozidiel alebo len niektoré motorové vozidlá, okresný úrad v sídle kraja obmedzí držiteľovi inštruktorské oprávnenie tak, aby zodpovedalo jeho zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti.
(9)
Okresný úrad v sídle kraja zruší inštruktorské oprávnenie alebo zníži rozsah skupín inštruktorského oprávnenia, ak o to požiada inštruktor. Ak inštruktor požiada o zníženie rozsahu skupín inštruktorského oprávnenia, musí tak urobiť pred zaradením do doškoľovacieho kurzu inštruktorov autoškôl.
(10)
Inštruktorské oprávnenie zaniká:
a)
uplynutím platnosti inštruktorského preukazu,
b)
ak inštruktor neabsolvoval doškoľovací kurz inštruktorov autoškôl,
c)
smrťou inštruktora autoškoly alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.
zobraziť paragraf
§ 11
Predĺženie platnosti inštruktorského preukazu

(1)
Okresný úrad v sídle kraja na žiadosť držiteľa inštruktorského preukazu predĺži platnosť inštruktorského preukazu, ak je bezúhonný a po účasti na doškoľovacom kurze inštruktorov autoškôl úspešne vykonal skúšku na predĺženie platnosti inštruktorského preukazu. Na posúdenie bezúhonnosti žiadateľa o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu sa vzťahuje ustanovenie § 8 ods. 6.
(2)
Doškoľovacie kurzy inštruktorov autoškôl zabezpečuje komora. Na organizáciu skúšok na predĺženie platnosti inštruktorského preukazu po doškoľovacom kurze inštruktorov sa vzťahujú ustanovenia § 9 rovnako.
(3)
Žiadosť o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu je potrebné podať najskôr šesť mesiacov a najneskôr tri mesiace pred uplynutím platnosti inštruktorského preukazu, inak okresný úrad v sídle kraja žiadosť zamietne. Žiadosť obsahuje identifikačné údaje o žiadateľovi, a to meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia a adresu bydliska, číslo inštruktorského preukazu a dátum a miesto jeho vydania.
(4)
Prílohou žiadosti je
a)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;5a) ak ide o cudzinca, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom, nie starší ako tri mesiace,
b)
doklad o psychologickom vyšetrení nie starší ako tri mesiace,
c)
farebná fotografia tváre žiadateľa s rozmermi 20 x 25 mm.
(5)
Okresný úrad v sídle kraja vydá žiadateľovi, ktorý splnil podmienky na predĺženie platnosti inštruktorského preukazu, nový inštruktorský preukaz do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti. Inštruktorský preukaz sa nepredĺži, ak nie sú splnené podmienky podľa odsekov 1, 3 a 4.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]5a)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore