Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 92/2017 účinný od 01.09.2021

Platnosť od: 24.04.2017
Účinnosť od: 01.09.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Lekári, zdravotnícki zamestnanci, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia, Lekárske komory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8JUDDS3EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 92/2017 účinný od 01.09.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 92/2017 s účinnosťou od 01.09.2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských ...

1.

§ 39a sa dopĺňa odsekmi 4 až 12, ktoré znejú:

„(4) Ak zdravotnícky pracovník získal finančné prostriedky podľa § 39a ods.1 písm. e) zo štátneho rozpočtu ...

2.

V § 40 odsek 6 znie:

„(6) Ak študijný program zahŕňa aj získanie príslušných praktických zručností u poskytovateľa, podmienkou ...

3.

V § 82 sa odsek 5 dopĺňa písmenom c) ktoré znie:

„c)
do 500 eur zdravotníckemu pracovníkovi, ak poruší povinnosť podľa § 39a ods. 11.“.

4.

§ 92a vrátane nadpisu znie:

§ 92a Centrálny register zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní (1) Centrálny register zdravotníckych ...

5.

Za § 102z sa vkladá § 102aa, ktorý znie:

„§ 102aa Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2017 Špecializačné štúdium začaté pred 1. ...

6.

Za § 102aa sa vkladá § 102ab, ktorý znie:

„§ 102ab Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2017 (1) Slovenská zdravotnícka univerzita ...

7.

V označení prílohy č. 1 sa vypúšťajú slová „v znení zákona č. 464/2007 Z. z.“.

8.

Príloha č. 1 sa dopĺňa 13. bodom, ktorý znie:

„13. Delegované rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/790 z 13. januára 2016, ktorým sa mení príloha V k smernici ...

9.

V označení prílohy č. 3 sa vypúšťajú slová „v znení zákona č. 464/2007 Z. z.“.

10.

V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľky č. 1 a 2 znejú:

„Prevziať prílohu - tabuľka1“.

11.

V prílohe č. 3 časti A písm. b) desiaty bod znie:

„10. taký doklad udelený príslušným orgánom členského štátu, v ktorom príslušný členský štát už zastavil ...

12.

V prílohe č. 3 časti A písm. c) tabuľka č. 3 znie:

„Prevziať prílohu - tabuľka2“.

13.

V prílohe č. 3 časti B písm. a) tabuľka č. 1 znie:

„Prevziať prílohu - tabuľka3“.

14.

V prílohe č. 3 časti B písm. b) tabuľka č. 2 znie:

„Prevziať prílohu - tabuľka4“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2017 okrem § 92a v čl. I štvrtom bode, ktorý nadobúda účinnosť ...

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r. Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore