Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 92/2010 účinný od 28.07.2010

Platnosť od: 24.03.2010
Účinnosť od: 28.07.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky, Zbrane a strelivo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD34DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 92/2010 účinný od 28.07.2010
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 92/2010 s účinnosťou od 28.07.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

§ 2 vrátane nadpisu znie:

„§ 2 Vymedzenie niektorých pojmov (1) Na účely tohto zákona sa rozumie a) zbraňou prenosné ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 sa vypúšťa.

2.

§ 3 až 7 vrátane nadpisov znejú:

„§ 3 Rozdelenie zbraní a streliva (1) Zbrane a strelivo sa na účely tohto zákona rozdeľujú ...

3.

V § 8 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) skupiny B zbrojnej licencie na účely opravy, úpravy, ničenia, znehodnotenia alebo výrobu ...

4.

Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý znie:

„§ 14a Nesmie sa uzatvárať zmluva na diaľku,15a) ktorej predmetom je nákup a predaj zbrane alebo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:

„15a) § 9 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom ...

5.

V § 27 ods. 2 písmená a) a b) znejú:

„a) zamestnania13) držať zbraň kategórie A uvedenú v § 4 ods. 2 písm. b), na ktorú bola držiteľovi ...

6.

V § 27 ods. 3 písmená a) a b) znejú:

„a) na základe nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva zbraň na poľovné účely kategórie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:

„24a) Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

7.

V § 27 ods. 4 písmeno a) znie:

„a) na základe nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva zbraň určenú na športové účely ...

8.

V § 34 ods. 3 na konci sa pripája táto veta: „Držiteľ zbrojnej licencie smie uzatvárať zmluvu ...

9.

V § 35 ods. 1 písm. k) sa slová „desať rokov od ukončenia činnosti“ nahrádzajú slovami „20 ...

10.

§ 37 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Zbrane, ktoré boli vo výzbroji ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených ...

11.

V § 40 ods. 4 sa slová „§ 6 ods. 1 písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 1 písm. ...

12.

V § 46 ods. 2 sa slová „§ 5 ods. 1 písm. d) až f) a v § 6 ods. 1 písm. a) alebo b)“ nahrádzajú ...

13.

V § 49 ods. 1 sa na začiatok vkladá nová veta, ktorá znie: „Strelnicou sa na účely tohto zákona ...

14.

V § 55 ods. 11 sa slová „§ 7 písm. b), c) a f)“ nahrádzajú slovami „§ 7 písm. b), c), ...

15.

V § 65 ods. 2 a 3 sa slovo „desiatich“ nahrádza číslovkou „20“.

16.

Za § 71 sa vkladá § 71a, ktorý znie:

„§ 71a Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 7.“. ...

17.

Za § 72b sa vkladá § 72c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 72c Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 28. júla 2010 Súčasť zbrane, na držanie ...

18.

Za prílohu č. 5 sa vkladajú prílohy č. 6 a 7, ktoré znejú:

„Príloha č. 6 k zákonu č. 190/2003 Z. z. Druhy zbrane, hlavné časti zbrane, súčasti zbrane, ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

V sadzobníku správnych poplatkov v časti XVIII. KONZULÁRNE POPLATKY položka 260 znie:

„Položka 260 Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu na každú zbraň, jej hlavnú časť ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 28. júla 2010.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Poznámky

  • 41)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických ...
  • 42)  § 4 zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore