Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o komoditnej burze a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 92/2008 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 20.03.2008
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Správne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5 JUD34 DS5 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o komoditnej burze a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 92/2008 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 92/2008 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018

Legislatívny proces k zákonu 177/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o komoditnej burze a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Prvá časť

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje založenie, vznik, postavenie, činnosť, zrušenie a zánik komoditnej burzy, ...

§ 2
Vymedzenie pojmov
(1)

Komodita je hmotný predmet a ovládateľná prírodná sila, najmä výrobok, energia a nerastná surovina, ...

(2)

Komoditný derivát je finančný nástroj podľa osobitného predpisu.1)

(3)

Burzový komoditný obchod je

a)
kúpa a predaj komodít a komoditných derivátov na komoditnej burze na burzovom zhromaždení alebo ...
b)
pomocný obchod uzavieraný na komoditnej burze, ktorý súvisí s komoditami, najmä poistná zmluva, ...
(4)

Termínový obchod je obchod, pri ktorom medzi uzavretím zmluvy a plnením zo zmluvy uplynie lehota ...

(5)

Organizovanie burzového komoditného obchodu alebo termínového obchodu (ďalej len „komoditný ...

(6)

Obchodník s komoditami je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá obstaráva kúpu a predaj ...

(7)

Osoby oprávnené na komoditné obchody sú

a)
akcionári komoditnej burzy,
b)
obchodník s komoditami,
c)
obchodník s cennými papiermi,
d)
právnické osoby zriadené zákonom na účel regulácie trhu komodít alebo vytvárania a ochraňovania ...
(8)

Burzové zhromaždenie je zhromaždenie osôb oprávnených na komoditné obchody a ďalších osôb ...

§ 3
Komoditná burza
(1)

Komoditná burza je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, založená ako akciová ...

(2)

Na komoditnú burzu sa primerane vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka, ak tento zákon neustanovuje ...

(3)

Ak komoditná burza organizuje komoditný obchod s komoditnými derivátmi, musí spĺňať podmienky ...

(4)

Komoditná burza nezodpovedá ani neručí za splnenie povinností vyplývajúcich z komoditných obchodov, ...

(5)

Komoditná burza je oprávnená vykonávať tiež činnosti súvisiace s komoditnými obchodmi, ak nepoškodzujú ...

(6)

Komoditná burza nesmie uzatvárať komoditné obchody.

Založenie komoditnej burzy

§ 4
(1)

Komoditnú burzu môže založiť najmenej päť zakladateľov bez verejnej ponuky akcií. Komoditná ...

(2)

Zakladatelia

a)
nesmú byť skupina s úzkymi väzbami podľa osobitného predpisu,5)
b)
musia byť podnikatelia zapísaní v obchodnom registri6) alebo v obdobnom registri v zahraničí,
c)
musia byť dôveryhodní.
(3)

Za dôveryhodnú osobu podľa odseku 2 písm. c) sa považuje ten, komu ako osobe oprávnenej na komoditný ...

(4)

Obchodné meno komoditnej burzy obsahuje označenie „komoditná burza“. Iné právnické osoby, ...

§ 5
(1)

Základné imanie komoditnej burzy musí byť najmenej 35 miliónov Sk a môžu ho tvoriť len peňažné ...

(2)

Všetky vklady musia byť splatené pred podaním žiadosti o udelenie povolenia.

§ 6
Stanovy
(1)

Komoditná burza vydá stanovy, ktoré obsahujú najmä

a)
obchodné meno a sídlo komoditnej burzy,
b)
vymedzenie predmetu činnosti a druhov komoditných obchodov, spôsob ich uzatvárania, obstarávania, ...
c)
vymedzenie predmetu doplňujúcich činností,
d)
vymedzenie okruhu komodít, s ktorými sa môže na komoditnej burze obchodovať,
e)
určenie práv a povinností akcionárov komoditnej burzy,
f)
vymedzenie obchodníkov s komoditami a obchodníkov s cennými papiermi oprávnenými uzavierať komoditné ...
g)
úpravu pôsobnosti orgánov komoditnej burzy a členstvo v burzovej komore,
h)
spôsob, akým sa vydávajú burzové pravidlá,
i)
pravidlá hospodárenia s majetkom komoditnej burzy,
j)
pravidlá preskúmania rozhodnutí valným zhromaždením, prijatia rozhodnutí o zrušení komoditnej ...
k)
spôsob určenia a zverejňovania kurzov.
(2)

Komoditná burza uverejní do troch dní po svojom vzniku stanovy na svojej internetovej stránke a ...

§ 7
Predchádzajúci súhlas ministerstva
(1)

Predchádzajúci súhlas Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ...

a)
schválenie návrhu stanov,
b)
schválenie návrhu burzových pravidiel,
c)
schválenie plánu obchodnej činnosti komoditnej burzy,
d)
voľbu členov orgánov komoditnej burzy,
e)
schválenie zmien štatútu a poriadku burzového rozhodcovského súdu (ďalej len „rozhodcovský ...
f)
schválenie vedúceho útvaru inšpekcie komoditných obchodov (ďalej len „vedúci útvaru inšpekcie“). ...
(2)

Predchádzajúci súhlas ministerstva je tiež potrebný pri zmenách stanov, burzových pravidiel a ...

(3)

Predchádzajúci súhlas ministerstva podľa odsekov 1 a 2 má platnosť 90 dní.

Povolenie

§ 8
(1)

Na vznik a činnosť komoditnej burzy je potrebné povolenie udelené ministerstvom.

(2)

Ak komoditná burza organizuje komoditné obchody s komoditnými derivátmi, vyžiada si ministerstvo ...

(3)

Písomnú žiadosť o udelenie povolenia (ďalej len „žiadosť“) podávajú ministerstvu zakladatelia ...

(4)

Žiadosť obsahuje

a)
obchodné meno a sídlo komoditnej burzy,
b)
výšku základného imania komoditnej burzy,
c)
ak je zakladateľom fyzická osoba, meno a priezvisko, obchodné meno a identifikačné číslo, ak ...
d)
meno, priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu na území Slovenskej republiky navrhovaných ...
e)
údaje o ich odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti,
f)
údaje o vecných, hospodárskych, technických, personálnych a organizačných predpokladoch na činnosť ...
g)
overené podpisy zakladateľov,
h)
údaje zakladateľov a osôb navrhovaných za členov burzovej komory, členov dozornej rady a generálneho ...
(5)

Prílohou žiadosti je

a)
návrh stanov a návrh burzových pravidiel,
b)
zakladateľská zmluva,
c)
návrh plánu obchodnej činnosti, opis obchodného a realizačného systému a návrh organizačnej ...
d)
odborný životopis, doklad o dosiahnutom vzdelaní a o odbornej praxi osôb navrhovaných za členov ...
e)
vyhlásenie, že ich úzke prepojenie s inou osobou nebráni alebo neobmedzuje účinný výkon dohľadu, ...
f)
doklad o splatení základného imania,
g)
potvrdenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o tom, že vedie bežný účet komoditnej burzy,
h)
písomné vyhlásenie zakladateľov, že na ich majetok nebol vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia,7) ...
i)
vyhlásenie o schopnosti akcionárov komoditnej burzy preklenúť nepriaznivú finančnú situáciu ...
j)
doklad o zaplatení správneho poplatku za udelenie povolenia.
(6)

Údaje podľa odseku 4 písm. h) ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom ...

§ 9
(1)

Ministerstvo rozhodne o žiadosti do 60 pracovných dní odo dňa jej doručenia alebo odo dňa doplnenia ...

(2)

Ak doručená žiadosť neobsahuje všetky náležitosti ustanovené týmto zákonom alebo osobitným ...

(3)

Ministerstvo žiadosť zamietne, ak

a)
navrhnutý druh komoditného obchodu by mohol ohroziť trh základných surovín, s ktorými sa má ...
b)
návrh stanov alebo návrh burzových pravidiel, alebo niektoré ich ustanovenia sú v rozpore s týmto ...
c)
z iného dôvodu, najmä v súvislosti s ochranou už existujúceho komoditného trhu pred nestabilitou, ...
d)
zakladatelia nesplnia alebo nepreukážu splnenie niektorej z podmienok na udelenie povolenia uvedených ...
§ 10
(1)

Ak zakladatelia splnia podmienky na udelenie povolenia podľa tohto zákona, ministerstvo žiadosti ...

(2)

Rozhodnutie o udelení povolenia obsahuje

a)
obchodné meno a sídlo komoditnej burzy, ktorej vznik a činnosť sa povoľuje, a jej predmet činnosti, ...
b)
predchádzajúci súhlas k návrhu stanov, návrhu burzových pravidiel a schválenie návrhu plánu ...
c)
vymedzenie podmienok, ktoré žiadateľ musí splniť pred začatím organizovania komoditných obchodov ...
(3)

Povolenie sa udeľuje na dobu neurčitú a je neprenosné; to neplatí, ak dôjde k zrušeniu komoditnej ...

§ 11
Vznik komoditnej burzy
(1)

Komoditná burza vzniká zápisom do obchodného registra. Komoditná burza je povinná podať príslušnému ...

(2)

Návrh na zápis komoditnej burzy do obchodného registra podávajú všetci zakladatelia a ich podpisy ...

Druhá časť

§ 12
Orgány komoditnej burzy

Orgány komoditnej burzy sú

a)

valné zhromaždenie,

b)

burzová komora,

c)

dozorná rada,

d)

generálny sekretár.

§ 13
Valné zhromaždenie
(1)

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom komoditnej burzy, ktorý sa skladá zo všetkých akcionárov. ...

(2)

Valné zhromaždenie je schopné uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina akcionárov. ...

(3)

Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä

a)
schvaľovať stanovy a ich zmeny na základe predchádzajúceho súhlasu ministerstva,
b)
prijímať štatút a poriadok rozhodcovského súdu a ich zmeny,
c)
voliť a odvolávať členov burzovej komory a členov dozornej rady,
d)
voliť a odvolávať členov rozhodcovského súdu,
e)
rozhodnúť o zrušení burzy a navrhnúť osobu likvidátora,
f)
rozhodovať o iných veciach určených stanovami alebo právnym predpisom,
g)
rozhodovať o zvýšení a znížení základného imania a o použití majetku,
h)
schvaľovať riadnu účtovnú závierku, mimoriadnu účtovnú závierku alebo konsolidovanú účtovnú ...
(4)

Rokovania valného zhromaždenia sa môže s poradným hlasom zúčastniť generálny sekretár.

(5)

Rokovania valného zhromaždenia sa môže zúčastniť burzový komisár alebo jeho zástupca. O výsledkoch ...

(6)

Na uznesenie o zmene štatútu a poriadku rozhodcovského súdu a o zrušení komoditnej burzy je potrebný ...

(7)

Pravidlá zvolávania a rokovania valného zhromaždenia určia stanovy.

Burzová komora

§ 14
(1)

Burzová komora je štatutárnym orgánom komoditnej burzy.

(2)

Burzová komora musí mať najmenej päť členov, ktorí musia mať trvalé bydlisko alebo obdobný ...

(3)

Členom burzovej komory môže byť len fyzická osoba staršia ako 21 rokov, ktorá osobnými vlastnosťami ...

(4)

Počas pôsobenia v burzovej komore nesmie jej člen vykonávať činnosť obchodníka s komoditami ...

(5)

Rokovania burzovej komory sa môže zúčastniť generálny sekretár a burzový komisár. Burzová ...

§ 15
(1)

Burzová komora je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov burzovej ...

(2)

Pri voľbe a odvolaní predsedu burzovej komory alebo generálneho sekretára, pri schvaľovaní návrhu ...

(3)

Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho.

(4)

Pravidlá zvolávania a priebehu zasadania burzovej komory určujú stanovy.

§ 16
(1)

Do pôsobnosti burzovej komory patrí

a)
navrhovať valnému zhromaždeniu zmeny stanov a zmeny plánov obchodnej činnosti,
b)
robiť opatrenia, ktoré majú zabrániť ohrozeniu činnosti komoditnej burzy alebo záujmov jej akcionárov, ...
c)
určovať miesto a čas konania burzových zhromaždení,
d)
určovať, za akých podmienok možno vydávať vstupenky na burzové zhromaždenia,
e)
robiť opatrenia na zachovanie poriadku na burzovom zhromaždení a čestnosti komoditných obchodov, ...
f)
rozhodovať o výške a lehote splatnosti burzových poplatkov,
g)
navrhovať burzové pravidlá a určovať spôsob evidencie komoditných obchodov,
h)
pozastavovať komoditné obchody a činnosť obchodníkov s komoditami za podmienok určených stanovami, ...
i)
určovať systém uverejňovania kurzu komodít,
j)
voliť a odvolávať predsedov a členov burzových výborov a generálneho sekretára,
k)
vydávať podrobné pravidlá pre jednotlivé oblasti svojej pôsobnosti vymedzené v stanovách,
l)
návrh zásad výberu audítora ročnej účtovnej závierky komoditnej burzy,
m)
vykonávať dohľad nad činnosťou osôb oprávnených na komoditné obchody,
n)
ďalšie náležitosti zverené jej stanovami alebo právnymi predpismi.
(2)

Ak stanovy neurčia inak, rokovanie burzovej komory riadi jej predseda.

§ 17
Predseda burzovej komory
(1)

Predsedom burzovej komory môže byť len jej člen.

(2)

Predseda burzovej komory koná za komoditnú burzu vo všetkých veciach, ak zo stanov nevyplýva niečo ...

a)
riadi činnosť burzovej komory a podpisuje jej uznesenia, zvoláva jej zasadnutia, podpisuje jej rozhodnutia ...
b)
koná v mene burzovej komory vo vzťahu k valnému zhromaždeniu a dozornej rade,
c)
je oprávnený urobiť opatrenia, ktoré majú zabrániť ohrozeniu činnosti komoditnej burzy alebo ...
d)
robí i ďalšie rozhodnutia určené stanovami alebo právnym predpisom; stanovy môžu určiť, ktoré ...
e)
dohliada na dodržiavanie burzových pravidiel.
§ 18
Burzové výbory
(1)

Burzová komora môže zriadiť na výkon svojej činnosti burzové výbory ako poradné orgány, ktoré ...

(2)

Predsedu a členov burzových výborov volí a odvoláva burzová komora. Burzové výbory sú zložené ...

(3)

Členovia burzových výborov nie sú oprávnení konať v mene komoditnej burzy.

(4)

Rokovaní burzových výborov sa môže s poradným hlasom zúčastniť generálny sekretár.

§ 19
Dozorná rada
(1)

Dozorná rada je kontrolným orgánom komoditnej burzy, ktorý dohliada na hospodárenie komoditnej ...

(2)

Dozorná rada má najmenej troch členov, z nich jeden je predseda, ktorého volia členovia dozornej ...

(3)

Členovia dozornej rady sú volení na dobu určenú stanovami. Táto doba nesmie byť dlhšia ako päť ...

(4)

Zamestnanci komoditnej burzy nesmú byť členmi dozornej rady.

(5)

Dozorná rada nekontroluje komoditné obchody.

(6)

Na zasadnutí dozornej rady je oprávnený zúčastniť sa burzový komisár.

§ 20
Generálny sekretár
(1)

Burzová komora volí generálneho sekretára. Pravidlá o voľbe generálneho sekretára určia stanovy. ...

(2)

Generálny sekretár sa volí na zasadnutí burzovej komory z kandidátov vybraných vo výberovom konaní. ...

a)
21 rokov veku,
b)
bezúhonnosť, ktorú preukáže výpisom z trestného registra,
c)
odbornú spôsobilosť – ukončené vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru a dôveryhodnosť. ...
(3)

Generálny sekretár je zamestnancom burzy. Počas trvania funkcie generálny sekretár nie je oprávnený ...

(4)

Ustanovenia odseku 3 platia aj pre zamestnancov komoditnej burzy.

(5)

Generálny sekretár najmä

a)
riadi činnosť burzovej administratívy, najmä účtovníctvo a výkazníctvo,
b)
pripravuje podklady na zasadnutie burzovej komory,
c)
uverejňuje závery a oznámenia burzovej komory,
d)
plní ďalšie úlohy podľa stanov, burzových pravidiel alebo ktorými ho poverí burzová komora ...
e)
dbá na zachovanie poriadku na burzových zhromaždeniach a je oprávnený vykázať osoby, ktoré rušia ...
(6)

Zasadnutí valného zhromaždenia, burzovej komory a burzových výborov sa generálny sekretár môže ...

§ 21
Útvar inšpekcie komoditných obchodov
(1)

Komoditná burza je povinná zriadiť útvar inšpekcie komoditných obchodov (ďalej len „útvar ...

(2)

Komoditná burza je povinná zabezpečiť materiálne, technické, organizačné a personálne podmienky ...

(3)

Útvar inšpekcie riadi vedúci útvaru inšpekcie. Vedúci útvaru inšpekcie a osoby poverené vykonávaním ...

(4)

Útvar inšpekcie je povinný bez zbytočného odkladu vyhovieť žiadosti ministerstva a Národnej ...

(5)

Útvar inšpekcie predkladá ministerstvu najneskôr do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka ...

(6)

Ak útvar inšpekcie pri výkone svojej činnosti získa informácie, na základe ktorých možno odôvodnene ...

Tretia časť

Komoditný obchod

§ 22
(1)

Komoditné obchody môžu uzatvárať len osoby oprávnené na komoditné obchody.

(2)

Akcionár komoditnej burzy uzatvára komoditné obchody len na vlastný účet a nie na účet tretej ...

(3)

Týmto zákonom nie je dotknutá možnosť komoditných búrz organizovať komoditné obchody v elektronickej ...

(4)

Na komoditnej burze možno obchodovať iba s komoditami, ktoré sú zapísané v obchodnom registri ...

(5)

Ak sú predmetom komoditného obchodu komoditné deriváty, pri obchodovaní sa postupuje podľa osobitných ...

(6)

Skladiskový záložný list podľa osobitného predpisu9) sa na účely tohto zákona považuje za ...

(7)

Emisné kvóty skleníkových plynov podľa osobitného predpisu10) sa na účely tohto zákona považujú ...

§ 23
(1)

Slovenská republika obchoduje s komoditami na komoditnom trhu organizovanom komoditnými burzami prostredníctvom ...

(2)

Právnické osoby podľa § 2 ods. 7 písm. d) uzatvárajú komoditné obchody len na vlastný účet ...

§ 24
Burzové zhromaždenie
(1)

Osoby oprávnené zúčastňovať sa burzového zhromaždenia sú osoby oprávnené na komoditné obchody ...

(2)

Účastníci burzového zhromaždenia sú povinní dodržiavať stanovy a burzové pravidlá. Ak stanovy ...

(3)

V miestnosti, kde sa konajú burzové zhromaždenia, musia byť na verejne prístupnom a viditeľnom ...

§ 25
Ďalšie osoby oprávnené zúčastniť sa burzového zhromaždenia
(1)

Burzové pravidlá určia, ktoré ďalšie osoby so súhlasom burzovej komory majú právo vstupu na ...

(2)

Burzový komisár má právo vstupu na burzové zhromaždenie každej komoditnej burzy, na činnosť ...

Obchodník s komoditami

§ 26
(1)

Obchodník s komoditami, ktorý je právnickou osobou, musí

a)
zamestnávať zamestnancov so skúsenosťami, znalosťami a odbornou spôsobilosťou potrebnou na obchodovanie ...
b)
spĺňať organizačné požiadavky určené v burzových pravidlách,
c)
mať dostatočné finančné zdroje na zabezpečenie úloh pri obstarávaní komoditných obchodov s ...
(2)

Obchodník s komoditami, ktorý je fyzickou osobou, musí

a)
byť starší ako 21 rokov,
b)
mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
mať skúsenosti, znalosti a odbornú spôsobilosť potrebnú na obchodovanie na komoditnej burze podľa ...
d)
preukázať bezúhonnosť výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
e)
mať dostatočné finančné zdroje na zabezpečenie úloh pri obstarávaní komoditných obchodov s ...
f)
mať trvalé bydlisko alebo obdobný pobyt fyzickej osoby na území členského štátu Európskej ...
(3)

Odborná spôsobilosť fyzických osôb uznaná v inom členskom štáte Európskej únie alebo zmluvnom ...

(4)

Obchodníka s komoditami vymenuje burzová komora. Rozdelenie obchodníkov s komoditami podľa druhu ...

(5)

Obchodník s komoditami musí uzatvoriť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti ...

(6)

Oprávnenie na výkon činnosti obchodníka s komoditami sa vzťahuje len na komoditné obchody organizované ...

(7)

Burzová komora dočasne pozastaví na jeden rok výkon činnosti obchodníka s komoditami, ak tento ...

§ 27
(1)

Obchodník s komoditami je povinný

a)
na základe pokynov predávajúceho a kupujúceho obstarávať komoditné obchody s takým druhom komodít, ...
b)
viesť obchodný denník, do ktorého sa chronologicky zaznamenávajú obchody, ktoré obstaral v deň ...
c)
vydať po uzavretí obchodu zúčastneným stranám závierkový list s uvedením dohodnutých podmienok ...
(2)

Obchodník s komoditami je povinný vykonávať svoju činnosť s náležitou odbornou starostlivosťou ...

(3)

Obchodník s komoditami je povinný zachovávať mlčanlivosť o pokynoch, príkazoch, rokovaniach, ...

(4)

Obchodník s komoditami nesmie obstarávať komoditný obchod, ak má dôvodné podozrenie, že jeho ...

(5)

Do obchodného denníka podľa odseku 1 písm. b) sa zapisuje označenie zmluvných strán, dátum dohodnutia ...

(6)

Do obchodného denníka sa zapisuje tiež odmietnutie obstarania obchodu podľa odseku 4, záznam o ...

§ 28
(1)

Dohľad nad osobami oprávnenými na komoditné obchody vykonáva burzová komora spôsobom a v rozsahu ...

(2)

Burzová komora odníme oprávnenie obchodníkovi s komoditami vždy, ak nespĺňa predpoklady na výkon ...

(3)

Obchodník s komoditami sa môže domáhať na súde do jedného mesiaca odo dňa, keď mu bolo doručené ...

(4)

Ak súd rozhodne, že odňatie oprávnenia obchodníka s komoditami je nezákonné, platí, že k odňatiu ...

(5)

Obchodníkom s komoditami prestáva byť ten,

a)
kto písomne oznámil, že sa vzdáva činnosti obchodníka s komoditami,
b)
komu bolo odňaté oprávnenie burzovou komorou podľa stanov a burzových pravidiel.
(6)

Ak obchodníkovi s komoditami zaniklo poistenie podľa § 26 ods. 5, je povinný bezodkladne informovať ...

(7)

Oznámenie podľa odseku 5 písm. a) musí byť doručené burzovej komore najmenej dva mesiace pred ...

§ 29
Práva a povinnosti osôb oprávnených na komoditné obchody
(1)

Okrem povinností ustanovených týmto zákonom, sú osoby oprávnené na komoditné obchody povinné ...

a)
právne predpisy, ktoré sa týkajú komoditných obchodov,
b)
etický kódex obchodovania, ktorý vydá burzová komora,
c)
burzové pravidlá a burzové zvyklosti.
(2)

Podrobnejšie vymedzenie ďalších povinností a práv týchto osôb môžu určiť stanovy alebo burzové ...

(3)

Právnická osoba, ktorá je oprávnená na komoditné obchody, určí s predchádzajúcim súhlasom ...

(4)

Z komoditných obchodov sú vylúčené

a)
osoby, ktoré prestali spĺňať požiadavky ustanovené zákonom pre osoby oprávnené na komoditné ...
b)
osoby, na ktorých majetok bol vyhlásený konkurz podľa osobitného predpisu7) alebo bol návrh na ...
c)
osoby, ktorým bolo odobraté alebo pozastavené právo na komoditné obchody burzovým komisárom,
d)
osoby, ktorým bola odobratá alebo inak obmedzená možnosť uzatvárať komoditné obchody komoditnou ...
e)
ďalšie osoby, ak tak ustanoví tento zákon alebo osobitný predpis.
(5)

O vylúčení z komoditných obchodov podľa odseku 4 rozhoduje burzová komora a jej rozhodnutie sa ...

(6)

Od doručenia rozhodnutia burzovej komory až do právoplatného rozhodnutia súdu sa nesmie dotknutá ...

Burzové pravidlá

§ 30
(1)

Burzové pravidlá upravujú postup pri organizovaní komoditných obchodov a podmienky obchodovania ...

a)
podrobnosti o podmienkach komoditných obchodov a podrobnosti o podmienkach pozastavenia a skončenia ...
b)
podmienky obchodovania, najmä vymedzenie účastníkov komoditného obchodu, čas a miesto komoditného ...
c)
práva a povinnosti obchodníkov s komoditami, ako aj spôsob výkonu dohľadu nad obchodníkmi s komoditami, ...
d)
pravidlá udelenia, pozastavenia a odobratia povolenia na vstup na komoditnú burzu,
e)
pravidlá účasti komoditnej burzy a jej akcionárov na zabezpečovaní zúčtovania a vyrovnania komoditných ...
f)
pravidlá zabezpečenia záväzkov a pohľadávok akcionárov vyplývajúcich z komoditných obchodov, ...
g)
požiadavky na odbornú spôsobilosť a spôsob získania odbornej spôsobilosti osôb, prostredníctvom ...
h)
spôsob plnenia povinností komoditnej burzy ako povinnej osoby podľa osobitného zákona,11)
i)
vymedzenie činností, ktoré sa považujú za manipuláciu komoditného obchodu,
j)
určenie lehoty, ak sú komoditné obchody termínové.
(2)

Ustanovenia burzových pravidiel, ktoré odporujú tomuto zákonu alebo inému osobitnému predpisu, ...

(3)

Komoditná burza zodpovedá za zúčtovanie komoditných obchodov; musí vytvoriť systém zúčtovania ...

(4)

Burzové pravidlá vydáva burzová komora a uverejní ich na internetových stránkach komoditnej burzy; ...

(5)

Ak tento zákon komoditnej burze ustanovuje povinnosť uverejniť určitú informáciu, považuje sa ...

Ochrana dôverných informácií

§ 31
(1)

Pri komoditných obchodoch musia byť všetkým účastníkom dostupné v rovnakom čase rovnaké informácie ...

(2)

Za dôvernú informáciu sa považuje akákoľvek presná informácia, ktorá sa priamo alebo nepriamo ...

a)
nie je verejne známa a
b)
jej uverejnenie by mohlo významne ovplyvniť kurz komodity, ktorej sa informácia týka.
(3)

Za dôvernú informáciu sa považuje tiež informácia týkajúca sa osôb oprávnených zúčastniť ...

(4)

Za presnú informáciu sa považuje informácia, ktorá naznačuje súbor okolností, ktoré nastali ...

(5)

Osoba, ktorá získa dôvernú informáciu v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, funkcie ...

(6)

Zasvätená osoba

a)
nesmie využiť dôvernú informáciu tak, že na svoj účet alebo na účet tretej osoby priamo alebo ...
b)
nesmie priamo alebo nepriamo odporúčať inej osobe získanie alebo odcudzenie komodity alebo komoditného ...
c)
musí zachovávať mlčanlivosť o dôvernej informácii a musí zamedziť inej osobe prístup k takej ...
(7)

Ak osoba oprávnená zúčastniť sa podľa tohto zákona komoditných obchodov poruší povinnosti ...

(8)

Na účely civilného procesu, trestného konania a daňového konania sú zasvätené osoby zbavené ...

(9)

Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje, ak zasvätená osoba poskytne dôvernú informáciu ...

§ 32
Manipulácia komoditného obchodu
(1)

Manipulácia komoditného obchodu sa zakazuje.

(2)

Manipuláciou komoditného obchodu je

a)
komoditný obchod alebo pokyn na vykonanie komoditného obchodu vrátane ich kombinácie vydávajúci ...
b)
komoditný obchod alebo pokyn na vykonanie komoditného obchodu vykonávaný s použitím akejkoľvek ...
c)
šírenie informácií masovokomunikačnými prostriedkami alebo akýmikoľvek inými prostriedkami, ...
1.
šírenie nepravdivej alebo zavádzajúcej správy osobou, ktorá nemohla vedieť, že táto správa ...
2.
rozširovanie informácie novinárom pri výkone jeho povolania, ak pritom koná v súlade s pravidlami ...
(3)

Za manipuláciu komoditného obchodu podľa odseku 1 sa považuje aj

a)
činnosť vykonávaná samostatne jednou osobou alebo v spolupráci s viacerými osobami, ktorých účelom ...
b)
využitie príležitostného alebo pravidelného prístupu k prostriedkom zverejnenia na vyjadrenie ...
§ 33
(1)

Cena komoditného obchodu sa zaznamená na komoditnej burze spôsobom určeným týmto zákonom a burzovými ...

(2)

Ceny komoditných obchodov obstarávaných obchodníkmi s komoditami sa zaznamenávajú v obchodnom ...

(3)

Ak sa na komoditnej burze používa elektronický informačný systém, zaeviduje sa komoditný obchod ...

(4)

Kurz komodít alebo komoditných derivátov, s ktorými sa na komoditnej burze obchoduje, vypočíta ...

(5)

Kurzový lístok obsahujúci kurzy komodít alebo komoditných derivátov musí byť uverejnený na ...

§ 34
(1)

Proti vyhláseným kurzom komodít alebo komoditných derivátov môže ten, kto na tom osvedčí právny ...

(2)

Na rozhodovanie o protestoch sa nevzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní.13) ...

§ 35
Rozhodcovský súd a rozhodovanie sporov z komoditných obchodov
(1)

Pri komoditnej burze môže pôsobiť rozhodcovský súd ako stály nezávislý orgán na rozhodovanie ...

(2)

Organizačné usporiadanie, zloženie rozhodcovského súdu a pravidlá konania pred ním určuje štatút ...

(3)

Rozhodcovský súd rozhoduje o sporoch z komoditných obchodov a z obchodov uzatvorených mimo komoditnej ...

(4)

Burzová komora rozhodne, či zriadi vlastný rozhodcovský súd, alebo využije rozhodcovský súd ...

(5)

Právo z komoditného obchodu možno uplatniť na rozhodcovskom súde najneskôr do 12 mesiacov odo ...

(6)

Ak štatút alebo poriadok rozhodcovského súdu neurčí inak, v konaní pred rozhodcovským súdom ...

(7)

Právomoc rozhodcovského súdu rozhodovať spory z komoditných obchodov zaniká dňom zrušenia komoditnej ...

Štvrtá časť

§ 36
Dohľad
(1)

Dohľad nad činnosťou komoditnej burzy, nad osobami oprávnenými na komoditné obchody a nad inými ...

(2)

Dohľad podľa odseku 1 vo vzťahu ku komoditným derivátom vykonáva Národná banka Slovenska podľa ...

(3)

Pri výkone dohľadu je burzový komisár povinný postupovať podľa ustanovení osobitného predpisu.16) ...

(4)

Burzový komisár je povinný zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach týkajúcich sa činnosti komoditných ...

(5)

Burzový komisár nesmie priamo alebo nepriamo vykonávať komoditné obchody, zúčastňovať sa na ...

(6)

Burzový komisár je oprávnený pri výkone dohľadu kontrolovať

a)
súlad stanov a burzových pravidiel so zákonom,
b)
splnenie povinností zverejnenia štatútu a poriadku rozhodcovského súdu,
c)
splnenie povinností určených rozhodcovským súdom, ako aj výkony jeho pôsobnosti; burzový komisár ...
d)
zoznam okruhu komodít obsiahnutých v stanovách,
e)
splnenie ďalších povinností ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpisom.15)
(7)

Ak burzový komisár zistí pri výkone dohľadu nedostatky, je oprávnený

a)
písomne požadovať, aby ich burzová komora v primeranej lehote odstránila,
b)
písomne pozastaviť predbežným opatrením vykonávanie rozhodnutí valného zhromaždenia, ak odporujú ...
c)
navrhnúť ministerstvu, aby uložilo pokutu do 20 miliónov Sk,
d)
navrhnúť ministerstvu obmedziť činnosť komoditnej burzy alebo pozastaviť povolenie najdlhšie ...
e)
navrhnúť odobrať komoditnej burze povolenie.
(8)

Burzový komisár pozastaví predbežným opatrením vykonanie rozhodnutia burzovej komory, ak odporuje ...

(9)

Odsek 7 písm. a) a c) sa použijú obdobne tiež vtedy, ak niekto v rozpore s týmto zákonom používa ...

(10)

Ak sú pri činnosti komoditnej burzy závažným spôsobom porušované právne predpisy, stanovy, ...

(11)

Sankcie podľa odseku 7 možno uložiť do troch mesiacov odo dňa, keď sa o porušení povinností ...

(12)

Pôsobnosť a právomoc iných kontrolných orgánov nie sú týmito ustanoveniami dotknuté.

§ 37
Dohľad nad komoditnými obchodmi
(1)

Burzový komisár pri dohľade kontroluje, či

a)
komoditné obchody sa uskutočňujú v súlade s právnymi predpismi a burzovými pravidlami,
b)
činnosť obchodníkov s komoditami a ďalších osôb oprávnených na komoditné obchody sa vykonáva ...
(2)

Ak burzový komisár pri výkone dohľadu podľa odseku 1 zistí nedostatky,

a)
písomne upozorní obchodníkov s komoditami a ďalšie osoby oprávnené na komoditné obchody na tieto ...
b)
zruší alebo pozastaví komoditný obchod,
c)
predbežným opatrením uloží komoditnej burze skončiť nepovolenú činnosť,
d)
navrhne ministerstvu, aby uložilo pokutu do 20 miliónov Sk.

Sankcie

§ 38
(1)

Burzový komisár zakáže osobe oprávnenej na komoditné obchody účasť na komoditných obchodoch ...

a)
porušuje aj po písomnom upozornení povinnosti podľa tohto zákona,
b)
rozširuje nepravdivé správy, ktoré by mohli mať vplyv na vývoj kurzu komodít, alebo s ktorými ...
c)
využíva dôverné informácie v rozpore s týmto zákonom.
(2)

Osobám, ktoré porušujú poriadok na burzovom zhromaždení, burzový komisár uloží pokutu do 10 ...

(3)

Pokutu podľa odseku 2 možno uložiť do troch mesiacov odo dňa, keď osoba porušila poriadok na ...

(4)

Pokuty podľa odseku 2 sú príjmom štátneho rozpočtu.

(5)

Pôsobnosť a právomoc iných kontrolných orgánov nie sú týmito ustanoveniami dotknuté; to platí ...

§ 39
(1)

Ministerstvo odoberie povolenie, ak

a)
komoditná burza získala povolenie na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti o udelenie ...
b)
základné imanie komoditnej burzy klesne pod výšku podľa § 5 ods. 1,
c)
to odôvodňujú závažné zmeny, ktoré by mohli zásadným spôsobom ovplyvniť riadny výkon činnosti ...
d)
na majetok komoditnej burzy bol vyhlásený konkurz alebo bola povolená reštrukturalizácia, alebo ...
e)
komoditná burza nepodala návrh na zápis do obchodného registra podľa § 11 ods. 1,
f)
komoditná burza do 12 mesiacov od právoplatnosti povolenia nezačala vykonávať činnosti uvedené ...
g)
komoditná burza uzatvára komoditné obchody v rozpore s § 3 ods. 6.
(2)

Ministerstvo na návrh burzového komisára uloží pokutu do 20 miliónov Sk

a)
komoditnej burze za nedostatky zistené burzovým komisárom pri výkone dohľadu podľa § 36 ods. ...
b)
obchodníkovi s komoditami alebo osobe oprávnenej na komoditné obchody za konanie v rozpore s § 37 ...
(3)

Pokuty podľa odseku 2 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinností burzový ...

(4)

Ministerstvo pri ukladaní pokút prihliadne na závažnosť, rozsah, dĺžku trvania, následky a povahu ...

(5)

Pokuty podľa odseku 2 sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 40
Zrušenie komoditnej burzy
(1)

Komoditná burza sa zrušuje a vstupuje do likvidácie

a)
dňom uvedeným v uznesení valného zhromaždenia o zrušení komoditnej burzy, inak dňom, keď bolo ...
b)
dňom právoplatnosti rozhodnutia ministerstva o odňatí povolenia na prevádzkovanie komoditnej burzy, ...
(2)

Dňom zrušenia komoditnej burzy je zakázané vykonávať komoditné obchody.

(3)

Na zrušenie komoditnej burzy s právnym nástupcom sa vyžaduje predchádzajúci súhlas ministerstva, ...

(4)

Komoditná burza, ktorej bolo odobraté povolenie alebo došlo k jej zrušeniu, sa riadi ustanoveniami ...

(5)

Odo dňa, keď bola komoditná burza zrušená, môže vykonávať len činnosti smerujúce k jej zániku. ...

§ 41
Likvidácia komoditnej burzy
(1)

Likvidáciu majetku komoditnej burzy vykonáva likvidátor určený valným zhromaždením v rozhodnutí ...

(2)

Likvidačný zostatok sa rozdelí medzi akcionárov komoditnej burzy podľa pomeru ich akcií, ak nie ...

§ 42
Zánik komoditnej burzy
(1)

Komoditná burza zaniká dňom výmazu z obchodného registra.

(2)

Návrh na výmaz komoditnej burzy z obchodného registra podáva po rozdelení finančného likvidačného ...

Piata časť

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 43

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,13) ak tento zákon ...

§ 44
(1)

Komoditné burzy zriadené podľa doterajších predpisov sú komoditnými burzami podľa tohto zákona. ...

(2)

Komoditné burzy zriadené podľa doterajších predpisov sú povinné upraviť svoje postavenie, pôsobnosť ...

(3)

Komoditné burzy zriadené podľa doterajších predpisov upravia základné imanie do 12 mesiacov odo ...

(4)

Osoba, ktorej obchodné meno, názov alebo iné označenie odporuje tomuto zákonu, odstráni protiprávny ...

§ 45
(1)

Osoby, ktoré sú členmi komoditnej burzy podľa doterajších predpisov, sa nadobudnutím účinnosti ...

(2)

Akcionárom, ktorým členstvo podľa odseku 1 zostáva zachované, sa výška podielov určí pre každého ...

(3)

Do troch mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona burzová komora pripraví projekt, ktorý obsahuje ...

(4)

Projekt podľa odseku 3 slúži ako podklad na rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré rozhodne o ...

(5)

Osoba, ktorá sa podľa odseku 1 stala akcionárom, môže svoje podiely previesť na tretiu osobu s ...

§ 46
(1)

Osoby, ktoré boli oprávnené zúčastniť sa komoditného obchodu podľa doterajšieho zákona, sú ...

(2)

Do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona osoby podľa odseku 1 preukážu príslušnému ...

(3)

Ak osoby oprávnené zúčastniť sa komoditného obchodu podľa doterajšieho zákona nesplnia povinnosti ...

§ 47
(1)

Ustanovenia tohto zákona o uverejňovaní alebo zverejňovaní určitých skutočností a listín sú ...

(2)

Ustanovenia Obchodného zákonníka, ktoré sa týkajú rezervného fondu, musia komoditné burzy pôsobiace ...

§ 48
(1)

Splnenie povinností, ktoré vyplývajú z § 44 až 47 tohto zákona, treba oznámiť ministerstvu, ...

(2)

Ak povinnosť podľa odseku 1 nie je splnená alebo je splnená nedostatočne, vyzve ministerstvo povinnú ...

(3)

Ak nie je povinnosť podľa odseku 1 splnená ani v určenej lehote podľa odseku 2, zaniká

a)
komoditnej burze povolenie,
b)
obchodníkovi s komoditami oprávnenie vykonávať činnosť,
c)
osobe oprávnenej zúčastniť sa komoditných obchodov také oprávnenie.
(4)

Ak bolo pred účinnosťou tohto zákona začaté konanie o odobratí povolenia na činnosť komoditnej ...

(5)

Oprávnené osoby komoditnej burzy môžu dať preskúmať súdu rozhodnutie ministerstva proti následkom ...

§ 48a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§ 49

Zrušujú sa:

1.

Zákon č. 229/1992 Zb. o komoditných burzách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...

2.

Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 351/1992 Zb., ktorým sa určuje príslušný ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

V Prílohe Sadzobník správnych poplatkov časti VIII položka 147a znie:

„Položka 147a Udelenie povolenia na vznik a činnosť komoditnej burzy ................................... ...

Čl. III - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2008.

Ivan Gašparovič v. r. Pavol Paška v. r. Robert Fico v. r

Poznámky

 • 1)  § 8 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene ...
 • 2)  § 577 až 590 Obchodného zákonníka.
 • 3)  Zákon č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov.
 • 4)  Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných ...
 • 5)  § 8 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 6)  § 27 až 34 Obchodného zákonníka.
 • 7)  Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene doplnení niektorých zákonov v ...
 • 8)  Zákon č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších ...
 • 9)  Zákon č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení ...
 • 10)  Zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 11)  § 6 až 9 zákona č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ...
 • 12)  § 2 ods. 1 písm. b), c) a l) a § 29a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. ...
 • 13)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 14)  Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 521/2005 Z. z.
 • 15)  § 6 až 34 a § 38 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 16)  Zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
 • 17)  Civilný sporový poriadok.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore