Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72037
Dôvodové správy: 2582
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov 91/2019 účinný od 21.07.2020


Platnosť od: 12.04.2019
Účinnosť od: 21.07.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Potravinárstvo, Veterinárna starostlivosť, Obchodné záväzkové vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD4 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 91/2019 s účinnosťou od 21.07.2020 na základe 198/2020

Legislatívny proces k zákonu 198/2020§ 13
Poriadková pokuta

(1)
Ministerstvo pôdohospodárstva môže za marenie výkonu kontroly, za sťaženie výkonu kontroly alebo za nesplnenie povinnosti podľa § 9 uložiť kontrolovanému subjektu alebo tretej osobe poriadkovú pokutu do
a)
3 000 eur, ak ide o fyzickú osobu,
b)
10 000 eur, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
c)
100 000 eur, ak ide o právnickú osobu.
(2)
Pri ukladaní poriadkovej pokuty podľa odseku 1 sa prihliada na závažnosť, čas trvania a následky porušenia povinnosti. Poriadkovú pokutu možno uložiť aj opakovane. Uložením poriadkovej pokuty nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie bola poriadková pokuta uložená.
(3)
Poriadkovú pokutu možno uložiť do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa ministerstvo pôdohospodárstva o nesplnení povinnosti dozvie, najneskôr do jedného roka odo dňa porušenia povinnosti.
(4)
Poriadková pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.
(5)
Poriadková pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.
zobraziť paragraf
§ 14
Správne delikty

(1)
Správneho deliktu sa dopustí účastník obchodného vzťahu, ktorý v obchodnom vzťahu požaduje, dohodne alebo uplatní neprimeranú podmienku uvedenú v § 3, ktorá znevýhodňuje druhého účastníka obchodného vzťahu.
(2)
Ministerstvo pôdohospodárstva uloží účastníkovi obchodného vzťahu, ktorý sa dopustí správneho deliktu tým, že v obchodnom vzťahu
a)
požaduje neprimeranú podmienku uvedenú v § 3 ods. 2, 3 alebo ods. 5 písm. h), v) alebo písm. ab), pokutu vo výške 0,5-násobku hodnoty požadovaného peňažného plnenia alebo nepeňažného plnenia,
b)
dohodne neprimeranú podmienku uvedenú v § 3 ods. 2, 3 alebo ods. 5 písm. h), v) alebo písm. ab), pokutu vo výške od 0,5-násobku do 1-násobku z hodnoty dohodnutého peňažného plnenia alebo nepeňažného plnenia,
c)
uplatní neprimeranú podmienku uvedenú v § 3 ods. 2, 3 alebo ods. 5 písm. h), v) alebo písm. ab), pokutu vo výške od 1,5-násobku do 3-násobku z hodnoty uplatneného peňažného plnenia alebo nepeňažného plnenia.
(3)
Ministerstvo pôdohospodárstva uloží účastníkovi obchodného vzťahu, ktorý sa dopustí správneho deliktu tým, že v obchodnom vzťahu požaduje, dohodne alebo uplatní neprimeranú podmienku uvedenú v
a)
§ 3 ods. 5 písm. a), p) alebo písm. r), pokutu do 100 000 eur,
b)
§ 3 ods. 5 písm. b), c), o) alebo písm. y), pokutu do 300 000 eur,
c)
§ 3 ods. 5 písm. d), e), g), i) až n), q), s) až u), w), x), z), aa) alebo písm. ac), pokutu do 500 000 eur,
d)
§ 3 ods. 5 písm. f) pokutu vo výške do 10 % kúpnej ceny, ak k zaplateniu kúpnej ceny dôjde do 15 dní odo dňa uplynutia lehoty splatnosti, a vo výške do 20 % kúpnej ceny, ak k zaplateniu kúpnej ceny dôjde neskôr ako 15 dní odo dňa uplynutia lehoty splatnosti.
(4)
Ak nemožno vyčísliť hodnotu peňažného plnenia alebo nepeňažného plnenia podľa odseku 2, ministerstvo pôdohospodárstva uloží účastníkovi obchodného vzťahu pokutu do 500 000 eur.
(5)
Ministerstvo pôdohospodárstva pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť protiprávneho konania, jeho následky, dĺžku trvania protiprávneho konania a na opakované spáchanie správneho deliktu.
(6)
Správny delikt je spáchaný opakovane, ak v čase jeho spáchania od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola účastníkovi obchodného vzťahu uložená pokuta za predchádzajúci správny delikt, neuplynulo viac ako päť rokov.
(7)
Ak to povaha neprimeranej podmienky pripúšťa, ministerstvo pôdohospodárstva spolu s uložením pokuty za správny delikt uloží účastníkovi obchodného vzťahu povinnosť odstrániť neprimeranú podmienku. Ak ministerstvo pôdohospodárstva rozhodne o uložení povinnosti odstrániť neprimeranú podmienku, v rozhodnutí určí lehotu na jej odstránenie. Účastník obchodného vzťahu je povinný preukázať odstránenie neprimeranej podmienky v lehote určenej ministerstvom pôdohospodárstva.
(8)
Ak účastník obchodného vzťahu v lehote podľa odseku 7 neodstráni neprimeranú podmienku, ministerstvo pôdohospodárstva môže uložiť pokutu opakovane.
(9)
Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa postúpenia protokolu podľa § 12 ods. 7, najneskôr do piatich rokov odo dňa porušenia povinnosti.
(10)
Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.
(11)
Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 18a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia


Konanie o uložení poriadkovej pokuty podľa § 13 alebo pokuty za správny delikt podľa § 14, ktoré sa začalo a právoplatne sa neskončilo do dňa účinnosti tohto zákona, sa dokončí podľa tohto zákona.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore