Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70719
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov 91/2019 účinný od 01.05.2019


Platnosť od: 12.04.2019
Účinnosť od: 01.05.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Potravinárstvo, Veterinárna starostlivosť, Obchodné záväzkové vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 91/2019 s účinnosťou od 01.05.2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a)
vymedzenie neprimeraných podmienok v obchode s potravinami1) (ďalej len „neprimeraná podmienka“), ...
b)
kontrolu neprimeraných podmienok (ďalej len „kontrola“),
c)
zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
§ 2
Základné ustanovenia

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
účastníkmi obchodného vzťahu odberateľ a dodávateľ,
b)
odberateľom podnikateľ, ktorý je prevádzkovateľom potravinárskeho podniku2) a odoberá potravinu ...
c)
dodávateľom podnikateľ, ktorý je prevádzkovateľom potravinárskeho podniku a dodáva potravinu ...
d)
peňažným plnením platba požadovaná, dohodnutá alebo poskytnutá účastníkovi obchodného vzťahu, ...
e)
nepeňažným plnením iné požadované, dohodnuté alebo poskytnuté plnenie ako plnenie podľa písmena ...
f)
službou činnosť účastníka obchodného vzťahu vrátane distribúcie, ktorá súvisí s dodávkou ...
g)
distribúciou činnosť účastníka obchodného vzťahu, ktorá súvisí s prepravou alebo so skladovaním ...
h)
vybranou potravinou potravina určená na okamžitú spotrebu,
i)
treťou osobou osoba, u ktorej možno objektívne predpokladať, že má informácie, doklady, iné ...
j)
kontrolovaným subjektom účastník obchodného vzťahu, u ktorého sa vykonáva kontrola alebo sa ...
k)
predajnou akciou časovo ohraničený úsek, počas ktorého odberateľ ponúka potraviny konečnému ...
§ 3
Neprimerané podmienky
(1)

Požadovať, dohodnúť alebo uplatniť neprimeranú podmienku medzi účastníkmi obchodného vzťahu ...

(2)

Neprimeranou podmienkou je peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie účastníka obchodného vzťahu ...

a)
zaradenie do registra dodávateľov u odberateľa alebo registra odberateľov u dodávateľa vrátane ...
b)
zaradenie potraviny dodávateľa do evidencie potravín predávaných odberateľom vrátane zmien v ...
c)
obnovu alebo rozširovanie obchodnej siete účastníka obchodného vzťahu,
d)
nižší zisk alebo nižšiu maržu odberateľa oproti plánovanému zisku alebo plánovanej marži ...
e)
službu zameranú výlučne na propagáciu odberateľa,
f)
návštevu účastníka obchodného vzťahu u perspektívneho účastníka obchodného vzťahu na účel ...
g)
umiestnenie potraviny do prevádzkarne odberateľa aj vtedy, ak ide o prevádzkareň nachádzajúcu ...
h)
dizajn súvisiaci s vonkajšou prezentáciou a zabalením potraviny; to neplatí, ak ide o peňažné ...
i)
zisťovanie a spracovanie údajov o účastníkoch obchodného vzťahu,
j)
prieskum trhu alebo službu súvisiacu s počítačovým spracovaním údajov vykonávanú odberateľom. ...
(3)

Ak odsek 4 neustanovuje inak, neprimeranou podmienkou je aj peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie ...

a)
službu odberateľa zameranú na propagáciu dodávateľa alebo jeho potraviny,
b)
využitie distribúcie odberateľa,
c)
splnenie podmienky dohodnutej účastníkmi obchodného vzťahu, týkajúcej sa odberu určitého množstva ...
d)
umiestnenie potraviny na určitom mieste v prevádzkarni odberateľa.
(4)

Neprimeranou podmienkou nie je peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie dodávateľa odberateľovi ...

a)
je dohodnuté vopred,
b)
je uzatvorené v písomnej forme,
c)
dodávateľ nemá možnosť dodávať potraviny odberateľovi, ak ide o činnosť podľa odseku 3 písm. ...
d)
jeho celková hodnota nepresahuje 6 % z obratu3) dodávateľa za potraviny dodané jednotlivému odberateľovi ...
(5)

Neprimeranou podmienkou je aj

a)
uzatvorenie zmluvy, na základe ktorej sa dodáva potravina, ktorá neobsahuje
1.
určenie druhu potraviny,
2.
určenie množstva potraviny alebo spôsob jeho určenia,
3.
kúpnu cenu alebo spôsob jej určenia,
4.
spôsob zníženia alebo spôsob zvýšenia kúpnej ceny, ak sa má uplatniť,
5.
lehotu na úhradu kúpnej ceny alebo
6.
druh a cenu služby, ak bude poskytnutá,
b)
vykonanie prehliadok priestorov dodávateľa odberateľom alebo vykonanie rozborov a skúšok potraviny ...
c)
uprednostnenie výsledkov iných kontrol kvality a bezpečnosti potravín, výživových údajov a ostatných ...
d)
vrátenie potraviny dodávateľovi okrem prípadov ustanovených Obchodným zákonníkom,5)
e)
výmena potraviny na náklady dodávateľa okrem prípadov ustanovených Obchodným zákonníkom,5)
f)
neuhradenie kúpnej ceny v lehote splatnosti, ktorá je najviac 20 dní odo dňa doručenia faktúry ...
g)
kratšia lehota splatnosti peňažného plnenia dodávateľa odberateľovi, ako je dohodnutá lehota ...
h)
dodatočné peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie po prevzatí potraviny,
i)
náhrada sankcie uloženej orgánmi štátnej správy4) odberateľovi; to neplatí, ak príčinou uloženia ...
j)
náhrada peňažného plnenia alebo nepeňažného plnenia poskytnutého odberateľom spotrebiteľovi ...
k)
neplnenie zmluvného záväzku súvisiaceho s objednávaním a prevzatím potraviny zo strany odberateľa ...
l)
zníženie kúpnej ceny okrem zníženia, ktoré sa vzťahuje na potraviny predávané počas predajnej ...
m)
kúpa potraviny odberateľom za nižšiu kúpnu cenu, ako sú ekonomicky oprávnené náklady6) dodávateľa, ...
n)
preddavková platba na budúce zmluvné pokuty,
o)
podmieňovanie dodávania potraviny dodávateľa výrobou potraviny pod obchodnou značkou odberateľa, ...
p)
odmietnutie uviesť na obale potraviny predávanej pod obchodnou značkou odberateľa obchodné meno ...
q)
neoprávnené alebo bezdôvodné započítanie pohľadávok účastníkov obchodného vzťahu,
r)
iný okamih nadobudnutia vlastníckeho práva k potravine alebo iný okamih prechodu nebezpečenstva ...
s)
viaceré zmluvné pokuty voči účastníkovi obchodného vzťahu za porušenie tej istej zmluvnej povinnosti, ...
t)
zmluvná pokuta, ktorej výška je neprimeraná s ohľadom na hodnotu a význam porušenej zmluvnej ...
u)
predaj potraviny odberateľom spotrebiteľovi za nižšiu cenu, ako je kúpna cena dodanej potraviny, ...
1.
predaja potraviny, ktorého dôvodom je zrušenie predajne, ukončenie alebo zmena predmetu podnikania, ...
2.
predaja potraviny po uplynutí troch štvrtín doby spotreby alebo doby minimálnej trvanlivosti,
3.
výpredaja skladových zásob odberateľa; potravina nesmie byť počas výpredaja objednaná ani prevzatá ...
4.
predaja potraviny s deformovaným obalom,
v)
peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie, ktoré nesúvisí s predmetom zmluvy,
w)
zmluvná pokuta alebo iná zmluvná sankcia za nedodanie tovaru dodávateľom, ak má dodávateľ voči ...
x)
zmluvná pokuta alebo iná zmluvná sankcia za nedodanie tovaru dodávateľom, ak medzi účastníkmi ...
y)
požadovanie garantovanej ceny na dobu viac ako 60 dní,
z)
postúpenie pohľadávky podmienené súhlasom dlžníka,
aa)
znevýhodňovanie dodávateľa alebo skupiny dodávateľov podmieňovaním používania určitého typu ...
ab)
iné konanie alebo opomenutie konania účastníka obchodného vzťahu voči druhému účastníkovi ...
ac)
prenášanie nákladov spojených s daňovým zaťažením alebo prenášanie plnení, ktoré sú neprimeranou ...
Kontrola
§ 4
(1)

Kontrolu vykonáva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len ...

(2)

Na výkon kontroly podľa § 4 až 12 sa nevzťahuje správny poriadok okrem doručovania písomností ...

(3)

Podnet účastníka obchodného vzťahu alebo inej osoby na vykonanie kontroly u kontrolovaného subjektu ...

a)
identifikačné údaje toho, proti komu je podnet podaný,
b)
opis skutočnosti, ktorá má byť predmetom kontroly.
(4)

Cieľom kontroly je zistiť, či kontrolovaný subjekt dodržiava tento zákon, ako aj povinnosti, ktoré ...

(5)

Kontrolu vykonávajú najmenej dvaja zamestnanci ministerstva pôdohospodárstva (ďalej len „kontrolór“) ...

(6)

Kontrola je začatá dňom vydania poverenia. Kontrola je skončená dňom doručenia záznamu o vykonanej ...

§ 5
(1)

Kontrolór, ktorý sa dozvie o skutočnostiach zakladajúcich pochybnosti o jeho nezaujatosti, je povinný ...

(2)

Ak má kontrolovaný subjekt pochybnosti o nezaujatosti kontrolóra so zreteľom na jeho vzťah k predmetu ...

(3)

O námietkach zaujatosti kontrolovaného subjektu a o oznámení zaujatosti kontrolóra rozhodne ten, ...

§ 6

Poverenie obsahuje

a)
číslo poverenia a dátum vydania poverenia,
b)
meno, priezvisko, funkciu a podpis osoby, ktorá vydala poverenie, a odtlačok úradnej pečiatky ministerstva ...
c)
predmet kontroly,
d)
identifikačné údaje kontrolovaného subjektu,
e)
kontrolované obdobie,
f)
mená a priezviská kontrolórov,
g)
poučenie o právach a povinnostiach kontrolovaného subjektu.
§ 7

Kontrolór je pri výkone kontroly oprávnený v nevyhnutnom rozsahu

a)
vstupovať do vozidla, objektu, budovy, zariadenia, prevádzky, na pozemok a do iných priestorov kontrolovaného ...
b)
vyžadovať a odoberať od kontrolovaného subjektu alebo tretej osoby originály dokladov a iných ...
c)
zapečatiť priestory a vozidlá okrem obydlia podľa písmena a) na určitý čas,
d)
zapečatiť doklady, iné písomnosti a záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej ...
e)
požadovať od kontrolovaného subjektu, jeho zamestnancov alebo od tretej osoby vysvetlenie o skutočnostiach, ...
f)
požadovať na účely výkonu kontroly preukázanie totožnosti od kontrolovaného subjektu, jeho zamestnancov ...
g)
požadovať od kontrolovaného subjektu, jeho zamestnancov alebo od tretej osoby súčinnosť a vytvorenie ...
§ 8

Kontrolór je pri výkone kontroly povinný

a)
oznámiť kontrolovanému subjektu začatie kontroly a predmet kontroly najneskôr pri vstupe podľa ...
b)
preukázať sa poverením a služobným preukazom,
c)
písomne potvrdiť kontrolovanému subjektu alebo tretej osobe odobratie originálov dokladov, iných ...
d)
preveriť opodstatnenosť námietok kontrolovaného subjektu k návrhu protokolu podľa § 12 ods. 4, ...
e)
doručiť kontrolovanému subjektu návrh protokolu, protokol alebo záznam,
f)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone kontroly, ak ho od ...
g)
oznámiť príslušným orgánom skutočnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že bol spáchaný trestný ...
§ 9

Kontrolovaný subjekt a tretia osoba sú pri výkone kontroly povinné

a)
umožniť kontrolórovi vstup do vozidla, objektu, budovy, zariadenia, prevádzky, na pozemok a do iných ...
b)
poskytnúť kontrolórovi originály dokladov, iných písomností a záznamov dát na pamäťových ...
c)
zabezpečiť neporušenie pečate podľa § 7 písm. c) a d),
d)
podať kontrolórovi vysvetlenie podľa § 7 písm. e) a na základe predvolania sa dostaviť na určené ...
e)
na vyzvanie preukázať kontrolórovi svoju totožnosť,
f)
poskytnúť kontrolórovi súčinnosť a vytvoriť primerané podmienky na výkon kontroly,
g)
poskytnúť kontrolórovi pravdivé podklady alebo informácie.
§ 10
(1)

Kontrolovaný subjekt je pri výkone kontroly oprávnený

a)
vyžadovať od kontrolóra preukázanie sa poverením a služobným preukazom,
b)
vyžadovať od kontrolóra potvrdenie o odobratí dokladov, iných písomností a záznamov dát na ...
c)
podať námietky k návrhu protokolu podľa § 12 ods. 4,
d)
vyžadovať doručenie návrhu protokolu, protokolu alebo záznamu.
(2)

Oprávnenia podľa odseku 1 písm. a) a b) sa vzťahujú aj na tretiu osobu.

§ 11

Pri výkone kontroly sú orgány verejnej správy povinné ministerstvu pôdohospodárstva poskytnúť ...

§ 12
(1)

O vykonanej kontrole sa vyhotovuje protokol alebo záznam.

(2)

Ak sa na základe vykonanej kontroly zistí, že kontrolovaný subjekt požadoval, dohodol alebo uplatnil ...

(3)

Návrh protokolu obsahuje najmä

a)
mená, priezviská a podpisy kontrolórov,
b)
identifikačné údaje kontrolovaného subjektu,
c)
skutočnosti podľa odseku 2,
d)
doklady, ktoré preukazujú skutočnosti podľa odseku 2,
e)
poučenie o možnosti podať námietky proti kontrolným zisteniam s určením lehoty na ich podanie, ...
f)
dátum vydania návrhu protokolu,
g)
dátum doručenia návrhu protokolu kontrolovanému subjektu a jeho podpis, ak je návrh protokolu odovzdaný ...
(4)

Proti kontrolným zisteniam v návrhu protokolu môže kontrolovaný subjekt podať námietky v lehote ...

(5)

Ak kontrolovaný subjekt nepodá v určenej lehote námietky alebo ak po vyhodnotení námietok kontrolovaného ...

(6)

Protokol okrem náležitostí podľa odseku 3 písm. a) až d) obsahuje vyhodnotenie námietok kontrolovaného ...

(7)

Protokol sa postupuje na konanie podľa § 14.

(8)

Záznam sa vyhotovuje, ak

a)
sa na základe vykonanej kontroly nezistí, že kontrolovaný subjekt požadoval, dohodol alebo uplatnil ...
b)
po vyhodnotení námietok kontrolovaného subjektu proti návrhu protokolu nie je dôvod na vypracovanie ...
(9)

Záznam obsahuje identifikačné údaje kontrolovaného subjektu, dátum vydania záznamu, dátum doručenia ...

(10)

Náklady, ktoré kontrolovanému subjektu alebo tretej osobe vznikli v súvislosti s výkonom kontroly, ...

(11)

Ak po začatí kontroly zanikne kontrolovaný subjekt bez právneho nástupcu, kontrola sa zastaví; ...

§ 13
Poriadková pokuta
(1)

Ministerstvo pôdohospodárstva môže za marenie výkonu kontroly, za sťaženie výkonu kontroly alebo ...

a)
3 000 eur, ak ide o fyzickú osobu,
b)
10 000 eur, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
c)
100 000 eur, ak ide o právnickú osobu.
(2)

Pri ukladaní poriadkovej pokuty podľa odseku 1 sa prihliada na závažnosť, čas trvania a následky ...

(3)

Poriadkovú pokutu možno uložiť do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa ministerstvo pôdohospodárstva ...

(4)

Rozklad proti rozhodnutiu o uložení poriadkovej pokuty nemá odkladný účinok. Poriadková pokuta ...

(5)

Poriadková pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 14
Správne delikty
(1)

Správneho deliktu sa dopustí účastník obchodného vzťahu, ktorý v obchodnom vzťahu požaduje, ...

(2)

Ministerstvo pôdohospodárstva uloží účastníkovi obchodného vzťahu, ktorý sa dopustí správneho ...

a)
požaduje neprimeranú podmienku uvedenú v § 3 ods. 2, 3 alebo ods. 5 písm. h), v) alebo písm. ab), ...
b)
dohodne neprimeranú podmienku uvedenú v § 3 ods. 2, 3 alebo ods. 5 písm. h), v) alebo písm. ab), ...
c)
uplatní neprimeranú podmienku uvedenú v § 3 ods. 2, 3 alebo ods. 5 písm. h), v) alebo písm. ab), ...
(3)

Ministerstvo pôdohospodárstva uloží účastníkovi obchodného vzťahu, ktorý sa dopustí správneho ...

a)
§ 3 ods. 5 písm. a), p) alebo písm. r), pokutu do 100 000 eur,
b)
§ 3 ods. 5 písm. b), c), o) alebo písm. y), pokutu do 300 000 eur,
c)
§ 3 ods. 5 písm. d), e), g), i) až n), q), s) až u), w), x), z), aa) alebo písm. ac), pokutu do ...
d)
§ 3 ods. 5 písm. f) pokutu vo výške do 10 % kúpnej ceny, ak k zaplateniu kúpnej ceny dôjde do ...
(4)

Ak nemožno vyčísliť hodnotu peňažného plnenia alebo nepeňažného plnenia podľa odseku 2, ministerstvo ...

(5)

Ministerstvo pôdohospodárstva pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť protiprávneho ...

(6)

Správny delikt je spáchaný opakovane, ak v čase jeho spáchania od nadobudnutia právoplatnosti ...

(7)

Ak to povaha neprimeranej podmienky pripúšťa, ministerstvo pôdohospodárstva spolu s uložením ...

(8)

Ak účastník obchodného vzťahu v lehote podľa odseku 7 neodstráni neprimeranú podmienku, ministerstvo ...

(9)

Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa postúpenia protokolu podľa § 12 ods. 7, najneskôr ...

(10)

Rozklad proti rozhodnutiu o uložení pokuty za správny delikt nemá odkladný účinok. Pokuta za ...

(11)

Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 15
Prístup k informáciám o vykonaných kontrolách

Ministerstvo pôdohospodárstva na svojom webovom sídle priebežne zverejňuje

a)
informáciu o počte začatých kontrol a o počte skončených kontrol,
b)
výrok právoplatného rozhodnutia ministerstva pôdohospodárstva o uložení pokuty vydaného v konaní ...
§ 16
Spoločné ustanovenie

Podľa tohto zákona sa posudzuje aj požadovanie, dohodnutie alebo uplatnenie neprimeranej podmienky ...

§ 17
Splnomocňovacie ustanovenie

Zoznam vybraných potravín ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo ...

§ 18
Prechodné ustanovenia
(1)

Kontrola neprimeraných podmienok začatá podľa predpisu účinného do 30. apríla 2019 sa dokončí ...

(2)

Konanie o uložení poriadkovej pokuty a konanie o správnom delikte začaté podľa predpisu účinného ...

(3)

Zmluvy uzavreté medzi účastníkmi obchodného vzťahu pred 1. májom 2019 sú účastníci obchodného ...

§ 19
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon č. 362/2012 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona Národnej ...

1.

V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:

„q) je pri listinnej alebo elektronickej propagácii a marketingu poľnohospodárskych výrobkov a ...

2.

V § 28 sa odsek 4 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) uskutočňuje propagáciu a marketing poľnohospodárskych výrobkov a potravín v rozpore s § ...

3.

V § 28 ods. 12 sa na konci pripája táto veta: „Odvolanie proti rozhodnutiu o uložení pokuty nemá ...

4.

Za § 31ae sa vkladá § 31af, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 31af Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. mája 2019 Konania o uložení pokuty podľa ...

Čl. III

Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z., zákona ...

1.

V § 51 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Odvolanie proti rozhodnutiu o uložení poriadkovej pokuty podľa § 49, odvolanie proti rozhodnutiu ...

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

2.

Za § 54g sa vkladá § 54h, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 54h Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. mája 2019 Konania o uložení poriadkovej ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2019.

Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

Poznámky

  • 1)  § 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení ...
  • 2)  Čl. 3 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým ...
  • 3)  § 4 ods. 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. ...
  • 4)  § 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
  • 5)  § 422 až 428 Obchodného zákonníka.
  • 6)  § 2 ods. 3 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.
  • 7)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
  • 8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore