Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o minimálnej mzde 90/1996 účinný od 01.10.2007 do 31.01.2008

Platnosť od: 31.03.1996
Účinnosť od: 01.10.2007
Účinnosť do: 31.01.2008
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Odmena za prácu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o minimálnej mzde 90/1996 účinný od 01.10.2007 do 31.01.2008
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 90/1996 s účinnosťou od 01.10.2007 na základe 450/2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o minimálnej mzde

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Rozsah platnosti

Tento zákon upravuje poskytovanie minimálnej mzdy zamestnancom v pracovnom pomere alebo v obdobnom ...

Výška minimálnej mzdy
§ 2
(1)

Výška minimálnej mzdy je

a)

za každú hodinu odpracovanú zamestnancom 46,60 Sk,

b)

za mesiac 8 100 Sk pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

c)

75 % súm uvedených v písmenách a) a b), ak ide o zamestnanca, ktorý je požívateľom čiastočného ...

d)

50 % súm uvedených v písmenách a) a b), ak ide o zamestnanca, ktorý je požívateľom invalidného ...

(2)

Minimálna mzda za každú odpracovanú hodinu je určená pre zamestnancov, ktorých ustanovený týždenný ...

(3)

Zamestnancovi odmeňovanému mesačnou mzdou, ktorý má dohodnutý kratší týždenný pracovný čas2) ...

§ 3
(1)

Ak mzda3) zamestnanca nedosiahne v kalendárnom mesiaci výšku minimálnej mzdy, zamestnávateľ poskytne ...

(2)

Zamestnancovi, ktorého mzda je splatná za dlhšie ako mesačné obdobie, sa doplatok poskytuje ako ...

Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 4

U domáckych zamestnancov sa na účely tohto zákona považuje za odpracovanú hodinu odvedená hodina ...

§ 5

Pri výpočte doplatku podľa § 3 ods. 1 sa do dosiahnutej mzdy nezahŕňa mzda za prácu nadčas,6) ...

§ 6

Pre zamestnancov, ktorým zamestnávateľ poskytuje mzdu podľa osobitného predpisu,7) možno v kolektívnej ...

§ 6a
(1)

Výšku minimálnej mzdy podľa odsekov 2 a 4 ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky vždy ...

(2)

Výška minimálnej mzdy za mesiac sa upraví tak, aby sa rovnala súčinu priemernej mesačnej nominálnej ...

(3)

Koeficient dohodnú zástupcovia štátu, zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov ...

(4)

Výška minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom sa úmerne upraví podľa výšky ...

(5)

Ak sa sociálni partneri nedohodnú na koeficiente v lehote ustanovenej v odseku 3, o výške minimálnej ...

§ 6b

Zamestnávateľ na výpočet doplatku uplatní § 5 prvýkrát za apríl 2002.

§ 7

Zrušujú sa:

3.

Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 53/1992 Zb. o minimálnej mzde v ...

§ 8

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 1996.

Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky

 • 1)  § 85 ods. 2 až 5 Zákonníka práce.
 • 1a)  § 83 ods. 2 Zákonníka práce.
 • 2)  § 49 Zákonníka práce.
 • 3)  § 118 Zákonníka práce. § 78 ods. 1 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení ...
 • 4)  § 131 ods. 2 písm. a) Zákonníka práce.
 • 5)  § 133 Zákonníka práce.
 • 6)  Napríklad § 121 Zákonníka práce, § 93 zákona č. 312/2001 Z. z., § 34 zákona č. 313/2001 Z. ...
 • 6a)  Napríklad § 122 Zákonníka práce, § 88 zákona č. 312/2001 Z. z., § 33 zákona č. 313/2001 Z. ...
 • 6b)  Napríklad § 123 Zákonníka práce, § 86 zákona č. 312/2001 Z. z., § 31 zákona č. 313/2001 Z. ...
 • 6c)  Napríklad § 124 Zákonníka práce, § 89 zákona č. 312/2001 Z. z., § 24 zákona č. 313/2001 Z. ...
 • 6d)  § 120 ods. 2 Zákonníka práce.
 • 7)  Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2001 ...
 • 8)  Zákon č. 106/1999 Z. z. o hospodárskom a sociálnom partnerstve (zákon o tripartite).
 • 9)  § 2 písm. a) zákona č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych ...
 • 10)  Zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore