Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
15.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 9/2019 účinný od 01.04.2019


Platnosť od: 11.01.2019
Účinnosť od: 01.04.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Správne poplatky, Pozemné komunikácie, Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 9/2019 účinný od 01.04.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 9/2019 s účinnosťou od 01.04.2019

Legislatívny proces k zákonu 9/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 ...

1.

V § 1 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a v taxislužbe“.

2.

V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
prevádzkovanie dispečingu.“.

3.

Nadpis § 2 znie:

„Prevádzkovanie cestnej dopravy a prevádzkovanie taxislužby“.

4.

V § 2 ods. 1 sa za slovo „dopravy“ vkladajú slová „a prevádzkovanie taxislužby“.

5.

V § 2 ods. 3 sa za slovo „doprava“ vkladajú slová „a taxislužba“.

6.

V § 3 ods. 1 sa za slovo „dopravy“ vkladajú slová „a prevádzkovateľ taxislužby“.

7.

V § 4 ods. 2 úvodnej vete sa za slovo „doprave“ vkladajú slová „a v taxislužbe“.

8.

V § 4 ods. 5 sa slovo „Dopravca“ nahrádza slovami „Ak § 26 ods. 8 neustanovuje inak, dopravca“. ...

9.

§ 5 sa dopĺňa odsekmi 6 až 11, ktoré znejú:

„(6) Ak držiteľom povolenia prevádzkovateľa cestnej dopravy je fyzická osoba, platnosť povolenia ...

10.

V § 6 ods. 1 sa slová „musia spĺňať členovia jej štatutárneho orgánu a vedúci dopravy19)“ ...

11.

V § 6 ods. 4 sa slová „člena štatutárneho orgánu“ nahrádzajú slovami „štatutárneho orgánu, ...

12.

V § 6 odsek 5 znie:

„(5) Finančná spoľahlivosť podniku prevádzkovateľa cestnej dopravy sa preukazuje podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:

„22) Čl. 7 nariadenia (ES) č. 1071/2009 v platnom znení.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23 sa vypúšťa.

13.

V § 6 ods. 10 sa vypúšťajú slová za bodkočiarkou a bodkočiarka sa nahrádza bodkou.

14.

V § 6 odsek 11 znie:

„(11) Prevádzkovateľ cestnej dopravy musí vymenovať aspoň jedného vedúceho dopravy, ktorý ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 29 znie:

„29) Čl. 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1071/2009 v platnom znení.“.

15.

V § 6 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:

„(12) Vedúci dopravy môže riadiť dopravné činnosti najviac v štyroch rozličných podnikoch ...

Doterajšie odseky 12 až 18 sa označujú ako odseky 13 až 19.

16.

V § 6 sa vypúšťajú odseky 14 až 17.

Doterajšie odseky 18 a 19 sa označujú ako odseky 14 a 15.

17.

V § 6 ods. 14 druhej vete sa vypúšťajú slová „a žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti ...

18.

V § 6 odsek 15 znie:

„(15) Vzor prihlášky na vykonanie skúšky a vzor žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti ...

19.

Nadpis § 7 znie:

„Všeobecné povinnosti dopravcu v cestnej doprave“.

20.

V § 7 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to sa ...

21.

V § 7 písm. d) sa vypúšťajú slová „alebo kópia koncesie podľa § 27 alebo osvedčenie vozidla ...

22.

V § 7 písmená h) a i) znejú:

„h) oznámiť dopravnému správnemu orgánu osobu, ktorú vymenoval za vedúceho dopravy, alebo zmenu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 30b znie:

„30b) § 622 až 624 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.“.

23.

§ 7 sa dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu na prepravovanom tovare v medzinárodnej doprave, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 30c znie:

„30c) Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (vyhláška ministra ...

24.

V § 9 ods. 3 sa vypúšťajú slová „bez ohľadu na to, či účelom je nástup alebo výstup cestujúcich, ...

25.

V § 10 ods. 2 druhej vete sa vypúšťajú slová „aglomerácie nepresahujúcu hranice kraja“.

26.

V § 10 sa odsek 10 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) bola na autobusovú linku vyhlásená obchodná verejná súťaž a dopravca, ktorý má udelenú ...

27.

V § 10 ods. 11 sa slová „trvalým pobytom“ nahrádzajú slovami „miestom podnikania“.

28.

V § 11 písm. a) sa za slovo „licenciou“ vkladá čiarka a slová „cestovným poriadkom“.

29.

V § 13 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d)
požadovať od osádky autobusu ohlásenie zastávky,“.

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

30.

V § 13 odsek 4 znie:

„(4) Cestujúci so zdravotným postihnutím, cestujúci so zníženou pohyblivosťou a pes so špeciálnym ...

31.

V § 15 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Dopravca je povinný zverejniť na svojom webovom ...

32.

V § 18 ods. 1 sa vypúšťajú slová „vo vnútroštátnej doprave“ a slová „na území kraja ...

33.

V § 20 ods. 2 sa slová „požiadavky verejnosti,“ nahrádzajú slovami „požiadavky verejnosti ...

34.

V § 20 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Pri vypracovaní plánu dopravnej obslužnosti je ...

35.

V § 21 ods. 2 druhej vete sa slová „komerčné miestne rekreačné a turistické prepravy“ nahrádzajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:

„36a) Čl. 1 nariadenia (ES) č. 1370/2007 v platnom znení.“.

36.

§ 21 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Dopravca, ktorý uzatvoril zmluvu o službách, je povinný poskytnúť objednávateľovi prevádzkové ...

37.

V § 24 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.

38.

§ 26 až 30 vrátane nadpisov znejú:

„§ 26 Taxislužba (1) Taxislužba je prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami s obsaditeľnosťou ...

39.

V § 32 ods. 1 úvodnej vete sa slová „trvalý pobyt“ nahrádzajú slovami „miesto podnikania“. ...

40.

V § 33 ods. 1 sa slová „trvalým pobytom“ nahrádzajú slovami „miestom podnikania“.

41.

V § 37 ods. 14 sa slová „vo forme elektronického formulára“ nahrádzajú slovami „v elektronickej ...

42.

V § 39 ods. 7 sa slová „Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ...

43.

V § 41 ods. 1 písm. g) a h) sa slová „trvalým pobytom“ nahrádzajú slovami „miestom podnikania“. ...

44.

V § 41 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až n) sa označujú ako písmená c) až m).

45.

V § 41 ods. 2 písm. e) sa vypúšťajú slová „vykonávaní skúšok vodiča taxislužby, o zozname ...

46.

V § 41 sa odsek 2 dopĺňa písmenami n) a o), ktoré znejú:

„n) podrobnosti o obsahových náležitostiach plánu dopravnej obslužnosti podľa § 20 ods. 3 a ...

47.

V § 41 ods. 4 písm. a) sa slová „čísla osvedčení o odbornej spôsobilosti, evidenčné čísla ...

48.

V § 41 ods. 4 písm. b) sa slová „podľa § 28 ods. 3, údaje o spôsobilosti vodiča na vedenie ...

49.

§ 42 vrátane nadpisu znie:

„§ 42 Okresný úrad v sídle kraja Okresný úrad v sídle kraja a) udeľuje a odníma povolenia ...

50.

V § 43 písm. d) sa slová „územnom obvode“ nahrádzajú slovami „záujmovom území“.

51.

§ 43 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) vedie evidenciu prevádzkových údajov o službách vo verejnom záujme a poskytuje ich ministerstvu.“. ...

52.

V § 44 písmeno b) znie:

„b) ukladá v prvom stupni pokuty za iné správne delikty a prejednáva v prvom stupni priestupky ...

53.

V § 44 písm. f) sa vypúšťajú slová „a označenie dopravnými značkami“.

54.

§ 44 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) vedie evidenciu prevádzkových údajov o službách vo verejnom záujme a poskytuje ich ministerstvu.“. ...

55.

V § 45 ods. 1 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) a c), ktoré znejú:

„b) prevádzkovateľov taxislužby, či prevádzkujú taxislužbu v súlade s týmto zákonom, osobitnými ...

Doterajšie písmená b) až h) sa označujú ako písmená d) až j).

56.

V § 45 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Odborný dozor pri prevádzkovateľoch dispečingu ...

57.

V § 45 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a vykonáva odborný dozor prevádzkovateľov ...

58.

V § 45 ods. 6 sa slová „a prevádzkovateľov taxislužby“ nahrádzajú slovami „prevádzkovateľov ...

59.

V § 45 odsek 8 znie:

„(8) Colné orgány kontrolujú na cestách, v colnom priestore a vo vozidlách doklady dopravcov ...

60.

V § 46 ods. 1 písm. e) sa za slovo „taxislužbe“ vkladá čiarka a slová „prepravy vykonané ...

61.

V § 46 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

„f) overovať totožnosť fyzických osôb vykonávajúcich činnosť v rozsahu tohto zákona, g) vyžadovať ...

62.

V § 47 ods. 1 prvej vete sa za slová „prevádzkovateľ cestnej dopravy“ vkladá čiarka a slová ...

63.

V § 47 ods. 2 sa slová „podľa § 27 ods. 13“ nahrádzajú slovami „podľa § 27 ods. 18 alebo ...

64.

V § 48 odsek 1 znie:

„(1) Dopravný správny orgán uloží pokutu od 100 eur do 15 000 eur tomu, kto a) prevádzkuje cestnú ...

65.

V § 48 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) neposkytol objednávateľovi prevádzkové údaje o službách vo verejnom záujme alebo tieto ...

66.

V § 48 ods. 3 sa za písmeno e) vkladajú nové písmená f) až h), ktoré znejú:

„f) nemá prepravný poriadok alebo prepravný poriadok neobsahuje všetky náležitosti podľa § ...

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmena i) a j).

67.

V § 48 odsek 6 znie:

„(6) Dopravný správny orgán uloží pokutu za konania podľa odseku 1 písm. b) až v), y) až ...

68.

V § 48 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:

„(7) Za správne delikty podľa odseku 1 písm. a), w), x), ae), af) a al), ak ide o opakované konanie, ...

Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 9 až 12.

69.

§ 49 vrátane nadpisu znie:

„§ 49 Priestupky (1) Priestupku sa dopustí ten, kto a) ako vodič sa pri kontrole na ceste nevie ...

70.

V § 50 ods. 4 písm. d) sa slová „osvedčení o odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxislužby“ ...

71.

V § 50 ods. 4 písm. f) sa slová „trvalým pobytom“ nahrádzajú slovami „miestom podnikania“. ...

72.

V § 50 ods. 4 písm. h) sa za slovo „zboru“ vkladá čiarka a slová „colníka a príslušníka ...

73.

V § 50 ods. 5 sa vypúšťajú písmená b) a c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno b).

74.

V § 50 ods. 7 sa slová „§ 6 ods. 3 a 4, § 27 ods. 3 písm. c), ods. 12 a 13, § 28 ods. 2 písm. ...

75.

§ 50 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Pre potreby preukázania bezúhonnosti v konaní podľa tohto zákona účastník konania, ktorému ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 65b znie:

„65b) § 109 zákona č. 8/2009 Z. z.“.

76.

V § 51 odsek 2 znie:

„(2) V ostatných konaniach je miestne príslušným dopravný správny orgán, v ktorého územnom ...

77.

V § 52 ods. 1 písm. a) treťom bode sa slovo „sídla“ nahrádza slovami „miesta podnikania“. ...

78.

V § 52 ods. 1 písm. d) a e) sa slovo „členov“ nahrádza slovami „osoby, ktorá je štatutárnym ...

79.

V § 54 odsek 1 znie:

„(1) Návrh na začatie konania o udelenie koncesie na taxislužbu obsahuje a) údaje o navrhovateľovi: 1. meno ...

80.

Za § 54 sa vkladá § 54a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 54a Návrh na udelenie povolenia na prevádzkovanie dispečingu (1) Návrh na začatie konania ...

81.

Za § 55 sa do piatej časti zákona pod nadpis „ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“ vkladá § 55a, ktorý ...

„§ 55a Spoločné ustanovenie Týmto zákonom zostáva nedotknuté vykonávanie sprostredkovateľskej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 65d znie:

„65d) Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších ...

82.

Za § 56d sa vkladá § 56e, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 56e Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2019 (1) Koncesie vydané pred ...

83.

Príloha sa dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:

„8. Smernica Komisie (EÚ) 2018/217 z 31. januára 2018, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

1.

V prílohe Sadzobník správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položke 68 sa za písmeno o) vkladá ...

„p) vydanie nového osvedčenia o evidencii časť II alebonového technického osvedčenia vozidla ...

Doterajšie písmená p) až t) sa označujú ako písmená q) až u).

2.

V prílohe Sadzobník správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položke 68 v časti Oslobodenie doterajší ...

„2. Od poplatku podľa písmena o) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva osvedčenie ...

3.

V prílohe Sadzobník správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položke 68 v časti Poznámky v bode ...

„a v prípade písmena s) aj vydanie tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom“.

4.

V prílohe Sadzobník správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položke 79 sa v písmene l) slovo „Vydanie“ ...

5.

V prílohe Sadzobník správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položke 79 písmeno n) znie:

„n) Podanie žiadosti o udelenie povolenia na prevádzkovanie dispečingu22bb).....50 eur“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22bb znie:

„22bb) § 42 písm. e) zákona č. 56/2012 Z. z. v znení zákona č. 9/2019 Z. z.“.

6.

V prílohe Sadzobník správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položke 79 písm. p) sa za slová „osobnej ...

7.

V prílohe Sadzobník správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položke 79 písm. r) sa vypúšťajú ...

8.

V prílohe Sadzobník správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položke 79 písm. s) sa vypúšťajú ...

9.

V prílohe Sadzobník správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položke 79 časti Splnomocnenie v štvrtom ...

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zákona č. 250/1994 Z. ...

V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) zastavovať vozidlá na účel vykonania kontroly dodržiavania podmienok prevádzkovania taxislužby ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9b znie:

„9b) Napríklad § 27, § 29 a § 30 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona ...

Čl. IV

Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení ...

V § 8 ods. 11 sa za slovo „vydáva“ vkladajú slová „alebo posiela“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16c znie:

„16c) § 30 ods. 5 písm. f) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 9/2019 ...

Čl. V

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 ...

V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom zt), ktoré znie:

„zt)
prevádzkovanie dispečingu podľa osobitného predpisu.23qc)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23qc znie:

„23qc) § 26 ods. 4 a § 28 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 9/2019 ...

Čl. VI

Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. ...

1.

V § 6 odsek 1 znie:

„(1) Mobilné činnosti v cestnej doprave môžu vykonávať a) mobilní zamestnanci v cestnej doprave ...

2.

V § 6 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Na osoby vykonávajúce mobilné činnosti v cestnej doprave podľa odseku 1 sa vzťahujú § ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

3.

V § 6 ods. 4 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.

4.

V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia „Napríklad § 2 zákona Národnej rady Slovenskej ...

5.

V § 33 písm. h) prvom bode sa slová „§ 6 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 4“.

6.

V § 34 ods. 1 písm. h) sa slová „§ 6 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 4“.

7.

V § 37 ods. 2 písm. d) sa vypúšťa čiarka a slová „ktorého zamestnáva, alebo vodič, ktorý ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 26 sa vypúšťa.

8.

V § 37 ods. 3 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

„h) neuzatvoril s vodičom, ktorý vykonáva pre neho dopravné činnosti v cestnej doprave, pracovný ...

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).

9.

V § 38 sa odsek 1 sa dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

„p) vykonáva dopravné činnosti v cestnej doprave pre dopravný podnik, s ktorým neuzatvoril pracovný ...

10.

V § 38 ods. 3 písm. a) sa slová „f), h) a o)“ nahrádzajú slovami „f), h), o) a p)“.

11.

V § 38 ods. 4 písm. a) sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „330 eur“.

12.

V § 38 ods. 4 písm. b) sa slová „15 000 Sk“ nahrádzajú slovami „500 eur“.

Čl. VII

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 27/1984 Zb., ...

V § 6a ods. 1 sa za slová „na dočasné parkovanie motorových vozidiel (ďalej len „parkovacie ...

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2019.

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore