Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72034
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 216/2002 Z. z. o povolaní lekárnika, o Slovenskej lekárnickej komore a o doplnení zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov 9/2004 účinný od 01.01.2005


Platnosť od: 13.01.2004
Účinnosť od: 01.01.2005
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolné orgány, Veterinárna starostlivosť, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD62 DS3 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 216/2002 Z. z. o povolaní lekárnika, o Slovenskej lekárnickej komore a o doplnení zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov 9/2004 účinný od 01.01.2005
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 9/2004 s účinnosťou od 01.01.2005 na základe 578/2004

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o ...

1.

Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. ...

2.

V § 2 odsek 7 znie:

„(7) Veterinárny liek je liek určený pre zviera vrátane imunologických veterinárnych liekov, ...

3.

V § 2 ods. 13 sa za slová „Ak zdravotnícka pomôcka“ vkladajú slová „spĺňa technické požiadavky ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) § 4 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody ...

4.

V § 7 ods. 3 písmeno i) znie:

„i) doklad o založení právnickej osoby alebo výpis z obchodného registra nie starší ako tri ...

5.

V § 7 sa odsek 4 vypúšťa.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

6.

V § 11 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak orgán, ktorý povolenie vydal, nevyhovie návrhu ...

7.

§ 13 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak sú predmetom farmaceutického skúšania produkty, liečivá, pomocné látky a lieky, ktoré ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6aa znie:

„6aa) § 13 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných ...

8.

V § 14 ods. 2 na konci druhej vety sa nad slovo „prax“ umiestňuje odkaz 6c.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6c znie:

„6c) Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 65/2002 Z. z. o podrobnostiach ...

9.

§ 14 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ak sú predmetom toxikologicko-farmakologického skúšania produkty, liečivá, pomocné látky ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

„7a)
§ 17 zákona č. 151/2002 Z. z.“.

10.

Nadpis pod § 15 znie: „Všeobecné ustanovenia o klinickom skúšaní“.

11.

V § 15 odsek 1 znie:

„(1) Klinické skúšanie je každý výskum na človeku alebo na zvierati, ktorým sa určujú alebo ...

12.

V § 15 odseky 3 až 5 znejú:

„(3) Správna klinická prax je súbor medzinárodne uznávaných kvalitatívnych požiadaviek z etickej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 8, 9, 9a a 9b znejú:

„8) § 40 až 43 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti ...

13.

V § 15 odsek 10 znie:

„(10) Fyzická osoba alebo právnická osoba zodpovedná za začatie, vedenie a financovanie klinického ...

14.

§ 15 sa dopĺňa odsekmi 11 až 14, ktoré znejú:

„(11) Za vykonávanie klinického skúšania na pracovisku zodpovedá osoba uvedená v protokole (odsek ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9ba znie:

„9ba)
§ 78 zákona č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov.“.

15.

Za § 15 sa vkladajú § 15a až 15c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 15a Ochrana účastníkov (1) Klinické skúšanie možno vykonať len vtedy, ak a) očakávané ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 9bb, 9bc a 9bd znejú:

„9bb) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. 9bc) § 22 zákona č. 71/1967 Zb. o ...

16.

§ 16 vrátane nadpisu znie:

„§ 16 Stanovisko k etike klinického skúšania (1) Žiadosť o stanovisko k etike klinického skúšania ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9be znie:

„9be) § 40 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení zákona ...

17.

Za § 16 sa vkladajú § 16a až 16h, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 16a Povoľovanie klinického skúšania (1) Žiadosť o povolenie klinického skúšania a žiadosť ...

§ 16h
(1)

Zadávateľ alebo držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku musí zabezpečiť prijatie takých opatrení ...

a)

skúšajúci uchovával zoznam identifikačných kódov účastníkov najmenej 15 rokov po skončení ...

b)

sa zdravotná dokumentácia účastníkov9beg) a ostatné základné údaje uchovávali v príslušnom ...

c)

zadávateľ alebo držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku uchovával ostatnú dokumentáciu vzťahujúcu ...

1.

protokol,

2.

štandardné pracovné postupy,

3.

stanovisko k etike klinického skúšania,

4.

rozhodnutie o povolení klinického skúšania,

5.

príručku pre skúšajúceho,

6.

individuálne záznamy o účastníkovi,

7.

správy o vykonanom audite,

8.

záverečnú správu,

d)

zadávateľ alebo držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku uchovával záverečnú správu ešte päť ...

(2)

Všetky zmeny vlastníctva údajov a dokumentácie sa musia zdokumentovať.

(3)

Na požiadanie sa musia všetky údaje a dokumentácia predložiť etickej komisii a štátnemu ústavu.“. ...

„9bee) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 274/1998 Z. z. o požiadavkách ...

18.

§ 17 vrátane nadpisu znie:

„§ 17 Povinnosti zadávateľa Zadávateľ je povinný a) vybrať skúšajúceho s prihliadnutím ...

19.

§ 18 vrátane nadpisu znie:

„§ 18 Povinnosti skúšajúceho Skúšajúci je povinný a) pred začatím klinického skúšania ...

20.

Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 18a Neintervenčné klinické skúšanie (1) Neintervenčné klinické skúšanie je sledovanie ...

21.

Nadpis štvrtej časti znie: „Uvádzanie liekov na trh a uvádzanie zdravotníckych pomôcok na trh ...

22.

V § 19 v odseku 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o veterinárne lieky, musia spĺňať ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9beh znie:

„9beh) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších ...

23.

V § 20 nadpis znie: „Povolenie na uvedenie lieku na trh“.

24.

V § 20 odsek 1 znie:

„(1) Hromadne vyrábané lieky možno uviesť na trh len na základe povolenia na uvedenie lieku na ...

25.

V § 20 ods. 2 sa za slovo „Registrácii“ vkladá slovo „lieku“.

26.

V § 20 ods. 2 písm. e) sa za slová „pre ozbrojené sily“ vkladajú slová „a Policajný zbor“. ...

27.

V § 20 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
medikované krmivá.“.

28.

V § 21 odsek 1 znie:

„(1) Žiadosť o registráciu lieku predkladá fyzická osoba alebo právnická osoba zodpovedná ...

29.

V § 21 ods. 2 sa v druhej vete slová „v objeme alebo liekovou formou.“ nahrádzajú slovami „v ...

30.

V § 21 ods. 4 písmeno a) znie:

„a) doklady preukazujúce meno a priezvisko, obchodné meno, miesto trvalého pobytu a údaj o štátnom ...

31.

V § 21 ods. 4 písmeno n) znie:

„n) doklad o povolení na výrobu liekov vydaný v štáte, v ktorom sa nachádza miesto výroby lieku,“. ...

32.

V § 21 ods. 4 písmeno p) znie:

„p) vzorky lieku a v ňom obsiahnutých liečiv a pomocných látok v množstve potrebnom na tri kompletné ...

33.

V § 21 odsek 5 znie:

„(5) Ak je liek registrovaný v členskom štáte alebo v agentúre, môže štátny ústav požadovať ...

34.

V § 21 ods. 6 písm. b) sa slová „v Európskej agentúre na hodnotenie liekov“ nahrádzajú slovami ...

35.

V § 21 ods. 13 sa za slová „biologicky rovnocenný“ vkladajú slová „s originálnym liekom ...

36.

V § 21 sa za odsek 14 vkladá nový odsek 15, ktorý znie:

„(15) Žiadosť o registráciu lieku obsahujúceho geneticky modifikované organizmy musí obsahovať ...

Doterajší odsek 15 sa označuje ako odsek 16.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a)
§ 21 zákona č. 151/2002 Z. z.“.

37.

V § 22 odsek 4 znie:

„(4) Rozhodnutie o registrácii lieku je platné päť rokov. Štátny ústav môže registráciu ...

38.

V § 22 ods. 6 sa slová „členského štátu Európskej únie alebo Európskej agentúry na hodnotenie ...

39.

Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 22a Vzájomné uznanie registrácie lieku medzi členskými štátmi (1) Držiteľ rozhodnutia ...

40.

§ 23 sa dopĺňa písmenami n) až s), ktoré znejú:

„n) uvádzať na trh registrovaný liek len počas platnosti jeho rozhodnutia o registrácii; v prípade ...

41.

V § 24 ods. 1 písmeno e) znie:

„e)
spôsob podania a cestu podania lieku,“.

42.

V § 26 písm. b) sa bodkočiarka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorých ...

43.

V § 26 sa písmeno e) dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:

„10.
osobitné varovania;“.

44.

V § 26 písm. f) v siedmom bode sa na konci vypúšťa bodkočiarka a pripájajú sa tieto slová: ...

45.

V § 29a ods. 1 písmená c) a d) znejú:

„c) určilo odborného zástupcu zodpovedného za prípravu transfúznych liekov, ktorým môže byť ...

46.

Nadpis pod § 30 znie: „Povinnosti držiteľa povolenia na výrobu liekov“.

47.

V § 30 sa odsek 1 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

„p) pri výrobe liekov a kontrole ich kvality dodržiavať požiadavky správnej výrobnej praxe.“. ...

48.

V § 30 sa odsek 2 vypúšťa.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

49.

V § 33 ods. 1 písm. b) sa slová „schválené v Slovenskej republike“ nahrádzajú slovami „ktoré ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:

„14) Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej ...

50.

V § 33 ods. 1 písm. i) sa za slová „hlásenie o“ vkladajú slová „cene liekov od veľkodistribútora,“. ...

51.

V § 34 ods. 5 posledná veta znie: „Môže poskytovať lekárenskú starostlivosť v skrátenom ustanovenom ...

52.

V § 35 ods. 7 sa v prvej vete za slová „odbornú spôsobilosť“ vkladajú slová „dokladom o ...

53.

V § 36 ods. 2 písm. f) sa slová „Ústavom štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv ...

54.

V § 36 ods. 2 písm. r) sa slová „schválené zdravotnícke pomôcky,“ nahrádzajú slovami „zdravotnícke ...

55.

V § 40 ods. 1 písm. l) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „alebo kód ...

56.

V § 40 ods. 7 sa vypúšťajú slová „a liek predpísaný podľa § 39 ods. 5“.

57.

V § 40 ods. 9 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Lieky s obsahom omamných ...

58.

V § 40 ods. 12 sa na konci pripája táto veta: „Osoba oprávnená vydávať lieky alebo zdravotnícke ...

59.

§ 42 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Nežiaduci účinok, ktorý sa v súvislosti s veterinárnym liekom vyskytol u človeka, je ...

60.

§ 46 znie:

„§ 46 (1) Ak ide o úradné určenie cien humánnych liekov,18) ministerstvo zdravotníctva rozhodne ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 18 a 18a znejú:

„18) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších ...

61.

Doterajší text § 49 sa označuje ako odsek 1, ktorého druhá veta znie: „Požiadavky na prípravu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19aa znie:

„19aa) Zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení ...

62.

§ 49 sa dopĺňa odsekmi 2 až 7, ktoré znejú:

„(2) Pri vzájomnom uznávaní registrácie veterinárnych liekov úlohy štátneho ústavu a výboru ...

63.

V § 51 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a odôvodnenie ...

64.

V § 51 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 8, ktoré znejú:

„(4) Veterinárny liek určený na podávanie zvieratám, z ktorých sa vyrábajú potraviny, sa môže ...

Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 9 až 14.

65.

V § 51 v odseku 9 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odsekoch 3 a 5“.

66.

V § 53 odsek 3 znie:

„(3) Požiadavky na schvaľovanie veterinárnych zdravotníckych pomôcok ustanoví nariadenie vlády ...

67.

V § 54 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „aj keď je nulová,“.

68.

§ 54 sa dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d) osobitné upozornenia pre každý cieľový živočíšny druh a kategóriu zvierat, e) osobitné ...

69.

V § 55 písm. b) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „aj keď je ...

70.

V § 55 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c) a d), ktoré znejú:

„c) osobitné upozornenia pre každý cieľový živočíšny druh a kategóriu zvierat, d) osobitné ...

71.

V § 57 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Veterinárny lekár musí viesť záznamy o dátume ...

72.

V § 58 ods. 1 sa vypúšťajú písmená c) a d).

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno c).

73.

V § 58 sa vypúšťajú odseky 2 až 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 2.

74.

§ 59 vrátane nadpisu znie:

„§ 59 Štátna správa na úseku veterinárnej farmácie (1) Úlohy štátnej správy v oblasti veterinárnej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 19b a 19c znejú:

„19b) § 7 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov. 19c) § ...

75.

§ 62 vrátane nadpisu znie:

„§ 62 Pôsobnosť krajskej veterinárnej a potravinovej správy Krajská veterinárna a potravinová ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19d znie:

„19d)
§ 6 zákona č. 488/2002 Z. z.“.

76.

§ 63 vrátane nadpisu znie:

„§ 63 Pôsobnosť regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Regionálna veterinárna a potravinová ...

77.

V § 67 ods. 2 prvá veta znie: „Za porušenie povinností uložených v § 22 ods. 4 ukladá pokuty ...

78.

V § 67 ods. 3 sa slová „krajský úrad“ nahrádzajú slovami „štátny ústav na úseku humánnej ...

79.

V § 67 ods. 4 sa slová „okresný úrad“ nahrádzajú slovami „štátny ústav na úseku humánnej ...

80.

V § 70 odsek 4 znie:

„(4) Rozhodnutia o registrácii lieku vydané pred 1. júnom 1998, ktorých platnosť bola predĺžená ...

81.

§ 70 sa dopĺňa odsekmi 5 a 7, ktoré znejú:

„(5) Rozhodnutia o registrácii lieku vydané pred 1. júnom1998, ktorých platnosť bola predĺžená ...

82.

Slová „do obehu“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „na trh“ ...

83.

Slová „výrobca liekov“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „držiteľ ...

84.

V prílohe č. 2 v treťom bode sa na konci druhej vety pripájajú tieto slová: „alebo osoba, na ...

85.

Za prílohu č. 3 sa vkladá príloha č. 4, ktorá znie:

„Príloha č. 4 k zákonu č. 140/1998 Z. z. Zoznam preberaných smerníc Týmto zákonom sa preberajú ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2004 okrem § 16c ods. 3, § 20 ods. 1 písm. c), § ...

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore