Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov 88/2013 účinný od 19.04.2013

Platnosť od: 19.04.2013
Účinnosť od: 19.04.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Jedy, narkotiká, toxikománia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov 88/2013 účinný od 19.04.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 88/2013 s účinnosťou od 19.04.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických ...

1.

V § 2 ods. 4 sa čiarka za slovom „stravovania“ nahrádza spojkou „a“ a na konci sa vypúšťajú ...

2.

§ 2 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Obce môžu vo svojich územných obvodoch alebo v určitých častiach svojho územného obvodu ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore