Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71092
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
07.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 86/2008 účinný od 01.01.2014


Platnosť od: 14.03.2008
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Pozemné komunikácie, Priestupkové konanie, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Železničná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD45 DS3 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 86/2008 účinný od 01.01.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 86/2008 s účinnosťou od 01.01.2014 na základe 474/2013

Legislatívny proces k zákonu 474/2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov a ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. ...

1.

V § 1 sa za slovo „dopravou“ vkladá čiarka a slová „kontrolu dodržiavania práv a povinností ustanovených ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1a a 1b znejú:

„1a) Zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií ...

2.

V § 2 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Železničná polícia pri kontrole dodržiavania práv a povinností na vymedzených úsekoch ciest1b) ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

3.

Slová „Železničná spoločnosť, a.s.“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „železničné ...

4.

V § 3 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a medzinárodnou sieťou policajných zložiek plniacich ...

5.

V § 4 ods. 1 sa za slovo „objektov“ vkladá čiarka a slová „služba mýtnej polície“.

6.

V § 12 ods. 2 písm. d) sa za slová „Železničná polícia“ vkladajú slová „a v prípade plnenia úloh na ...

7.

V § 16a sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o osobu ...

8.

V § 17 ods. 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g)
služobný preukaz príslušníka Národného bezpečnostného úradu,“.

Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená h) a i).

9.

V § 17 ods. 2 písmeno i) znie:

„i)
osobnú identifikačnú kartu vojaka mimoriadnej služby.“.

10.

§ 17 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ak osoba pri plnení služobných úloh alebo v súvislosti s ním preukáže svoju príslušnosť podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a) Napríklad § 9 ods. 2 a 3 zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii, § 8 zákona Národnej rady Slovenskej ...

11.

V § 18 odsek 1 znie:

„(1) Policajt je oprávnený zaistiť osobu, ktorá a) svojím konaním bezprostredne ohrozuje bezpečnosť ...

12.

V § 18 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Útvar Železničnej polície, ktorý prevzal od policajta zaistenú osobu, bezodkladne vydá o zaistení ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 4 až 6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6b znie:

„6b)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.

13.

V § 18 ods. 6 sa vypúšťajú slová „zaistení alebo“.

14.

V § 20 ods. 12 a § 57c ods. 4 sa odkaz 11 nad slovom „konaní“ označuje ako odkaz 6b a vypúšťa sa poznámka ...

15.

§ 21 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Policajt je oprávnený povoliť vstup so zbraňou do stráženého objektu len príslušníkom Slovenskej ...

16.

V § 22 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) ak je podozrenie, že použitím alebo používaním dopravného prostriedku alebo vlaku, na dopravnom ...

17.

§ 22 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Pri plnení úloh vyplývajúcich z tohto zákona a úloh súvisiacich s výkonom kontroly úhrady mýta ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a) § 4 ods. 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na ...

18.

§ 23 vrátane nadpisu znie:

„§ 23 Oprávnenie na použitie prenosného zvislého dopravného značenia a prenosných dopravných zariadení Policajt ...

19.

Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 24a Oprávnenie prikázať vodičovi motorového vozidla jazdu na určené miesto Policajt služby mýtnej ...

20.

V § 25 úvodnej vete sa za slová „iných osôb,“ vkladajú slová „alebo ak je to nevyhnutné na zabezpečenie ...

21.

Doterajší text § 25 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na osobu, ktorá plní úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

„12) Napríklad zákon č. 124/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky ...

22.

V poznámke pod čiarou k odkazu 15 sa na konci pripájajú tieto slová: „v znení neskorších predpisov“.

23.

V § 31 ods. 1 písm. a) sa slovo „odpis“ nahrádza slovom „výpis“.

24.

V § 41 ods. 2 písmeno f) znie:

„f)
osobná identifikačná karta profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky,“.

25.

V § 41 ods. 2 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:

„j)
služobný preukaz príslušníka Národného bezpečnostného úradu,“.

Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno k).

26.

§ 42 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Osobou konajúcou v prospech Železničnej polície nesmie byť príslušník Národného bezpečnostného ...

27.

V § 44 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g)
technické prostriedky na zabránenie odjazdu vozidla,“.

Doterajšie písmená g) až j) sa označujú ako písmená h) až k).

28.

V § 48 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „dráh“ vkladajú slová „a na vymedzených úsekoch ciest1b)“.

29.

Za § 48 sa vkladá § 48a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 48a Použitie technických prostriedkov na zabránenie odjazdu vozidla Policajt je oprávnený v obvode ...

30.

V § 51 ods. 2 sa slová „§ 44 ods. 1 písm. j)“ nahrádzajú slovami „§ 44 ods. 1 písm. k)“.

31.

Za § 56 sa vkladá § 56a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 56a Použitie ochrannej kukly policajtom Ak je to nutné v záujme osobnej bezpečnosti policajta, policajt ...

32.

V § 57 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Informácie a osobné údaje týkajúce sa Slovenskej informačnej ...

33.

Doterajší text § 65 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Železničná polícia pri plnení úloh podľa osobitného predpisu1a) používa motorové vozidlá, ktoré ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady ...

1.

V § 58 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a v blokovom konaní“.

2.

V § 86 písm. f) sa slovo „a“ za slovami „podľa § 49“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:

„14) § 8 zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej ...

V § 55 sa vypúšťa písmeno e). Poznámka pod čiarou k odkazu 23a sa vypúšťa.

Čl. VI

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 72/1969 Zb., zákona ...

1.

V § 6 odsek 5 znie:

„(5) Výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy ...

2.

V § 22c odsek 3 znie:

„(3) Za priestupok podľa odseku 1 písm. g) možno uložiť vodičovi pokutu do výšky desaťnásobku úhrady ...

3.

V § 24 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

„(1) Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením výšku úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ...

Doterajší text § 24 sa označuje ako odsek 2.

Čl. VII

Zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic ...

V prílohe sa na konci pripájajú tieto slová:

„R1 – Banská Bystrica – severný obchvat“.

Čl. VIII

Zákon č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. ...

V § 12 ods. 1 prvej vete sa za slovo „opráv“ vkladá čiarka a slovo „údržbu“.

Čl. IX - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2008.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore