Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 86/2008 účinný od 01.01.2014

Platnosť od: 14.03.2008
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Pozemné komunikácie, Priestupkové konanie, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Železničná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD45DS3EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 86/2008 účinný od 01.01.2014
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 86/2008 s účinnosťou od 01.01.2014 na základe 474/2013

Legislatívny proces k zákonu 474/2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov a ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. ...

1.

V § 1 sa za slovo „dopravou“ vkladá čiarka a slová „kontrolu dodržiavania práv a povinností ustanovených ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1a a 1b znejú:

„1a) Zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií ...

2.

V § 2 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Železničná polícia pri kontrole dodržiavania práv a povinností na vymedzených úsekoch ciest1b) ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

3.

Slová „Železničná spoločnosť, a.s.“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „železničné ...

4.

V § 3 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a medzinárodnou sieťou policajných zložiek plniacich ...

5.

V § 4 ods. 1 sa za slovo „objektov“ vkladá čiarka a slová „služba mýtnej polície“.

6.

V § 12 ods. 2 písm. d) sa za slová „Železničná polícia“ vkladajú slová „a v prípade plnenia úloh na ...

7.

V § 16a sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o osobu ...

8.

V § 17 ods. 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g)
služobný preukaz príslušníka Národného bezpečnostného úradu,“.

Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená h) a i).

9.

V § 17 ods. 2 písmeno i) znie:

„i)
osobnú identifikačnú kartu vojaka mimoriadnej služby.“.

10.

§ 17 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ak osoba pri plnení služobných úloh alebo v súvislosti s ním preukáže svoju príslušnosť podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a) Napríklad § 9 ods. 2 a 3 zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii, § 8 zákona Národnej rady Slovenskej ...

11.

V § 18 odsek 1 znie:

„(1) Policajt je oprávnený zaistiť osobu, ktorá a) svojím konaním bezprostredne ohrozuje bezpečnosť ...

12.

V § 18 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Útvar Železničnej polície, ktorý prevzal od policajta zaistenú osobu, bezodkladne vydá o zaistení ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 4 až 6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6b znie:

„6b)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.

13.

V § 18 ods. 6 sa vypúšťajú slová „zaistení alebo“.

14.

V § 20 ods. 12 a § 57c ods. 4 sa odkaz 11 nad slovom „konaní“ označuje ako odkaz 6b a vypúšťa sa poznámka ...

15.

§ 21 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Policajt je oprávnený povoliť vstup so zbraňou do stráženého objektu len príslušníkom Slovenskej ...

16.

V § 22 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) ak je podozrenie, že použitím alebo používaním dopravného prostriedku alebo vlaku, na dopravnom ...

17.

§ 22 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Pri plnení úloh vyplývajúcich z tohto zákona a úloh súvisiacich s výkonom kontroly úhrady mýta ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a) § 4 ods. 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na ...

18.

§ 23 vrátane nadpisu znie:

„§ 23 Oprávnenie na použitie prenosného zvislého dopravného značenia a prenosných dopravných zariadení Policajt ...

19.

Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 24a Oprávnenie prikázať vodičovi motorového vozidla jazdu na určené miesto Policajt služby mýtnej ...

20.

V § 25 úvodnej vete sa za slová „iných osôb,“ vkladajú slová „alebo ak je to nevyhnutné na zabezpečenie ...

21.

Doterajší text § 25 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na osobu, ktorá plní úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

„12) Napríklad zákon č. 124/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky ...

22.

V poznámke pod čiarou k odkazu 15 sa na konci pripájajú tieto slová: „v znení neskorších predpisov“.

23.

V § 31 ods. 1 písm. a) sa slovo „odpis“ nahrádza slovom „výpis“.

24.

V § 41 ods. 2 písmeno f) znie:

„f)
osobná identifikačná karta profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky,“.

25.

V § 41 ods. 2 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:

„j)
služobný preukaz príslušníka Národného bezpečnostného úradu,“.

Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno k).

26.

§ 42 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Osobou konajúcou v prospech Železničnej polície nesmie byť príslušník Národného bezpečnostného ...

27.

V § 44 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g)
technické prostriedky na zabránenie odjazdu vozidla,“.

Doterajšie písmená g) až j) sa označujú ako písmená h) až k).

28.

V § 48 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „dráh“ vkladajú slová „a na vymedzených úsekoch ciest1b)“.

29.

Za § 48 sa vkladá § 48a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 48a Použitie technických prostriedkov na zabránenie odjazdu vozidla Policajt je oprávnený v obvode ...

30.

V § 51 ods. 2 sa slová „§ 44 ods. 1 písm. j)“ nahrádzajú slovami „§ 44 ods. 1 písm. k)“.

31.

Za § 56 sa vkladá § 56a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 56a Použitie ochrannej kukly policajtom Ak je to nutné v záujme osobnej bezpečnosti policajta, policajt ...

32.

V § 57 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Informácie a osobné údaje týkajúce sa Slovenskej informačnej ...

33.

Doterajší text § 65 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Železničná polícia pri plnení úloh podľa osobitného predpisu1a) používa motorové vozidlá, ktoré ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady ...

1.

V § 58 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a v blokovom konaní“.

2.

V § 86 písm. f) sa slovo „a“ za slovami „podľa § 49“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:

„14) § 8 zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej ...

V § 55 sa vypúšťa písmeno e). Poznámka pod čiarou k odkazu 23a sa vypúšťa.

Čl. VI

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 72/1969 Zb., zákona ...

1.

V § 6 odsek 5 znie:

„(5) Výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy ...

2.

V § 22c odsek 3 znie:

„(3) Za priestupok podľa odseku 1 písm. g) možno uložiť vodičovi pokutu do výšky desaťnásobku úhrady ...

3.

V § 24 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

„(1) Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením výšku úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ...

Doterajší text § 24 sa označuje ako odsek 2.

Čl. VII

Zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic ...

V prílohe sa na konci pripájajú tieto slová:

„R1 – Banská Bystrica – severný obchvat“.

Čl. VIII

Zákon č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. ...

V § 12 ods. 1 prvej vete sa za slovo „opráv“ vkladá čiarka a slovo „údržbu“.

Čl. IX - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2008.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore