Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 85/2022 účinný od 01.04.2022

Platnosť od: 25.03.2022
Účinnosť od: 01.04.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Pracovno-právne vzťahy, Správne poplatky, Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 85/2022 účinný od 01.04.2022
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 85/2022 s účinnosťou od 01.04.2022

Legislatívny proces k zákonu 85/2022

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 435/2013 Z. z., zákona ...

1.

V § 2 písmeno k) znie:

„k) zraniteľným odberateľom 1. odberateľ elektriny v domácnosti, 2. odberateľ plynu v domácnosti, 3. odberateľ ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 6a až 6c znejú:

„6a) § 62 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. ...

2.

V § 2 sa vypúšťa písmeno l).

Doterajšie písmená m) až r) sa označujú ako písmená l) až q).

3.

§ 8 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Podľa odseku 9 sa postupuje aj pri obmedzení rozsahu alebo nevykonávaní cenovej regulácie dodávok ...

4.

V § 9 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) do 31. decembra 2024 a následne každé tri roky analýzu potreby zachovania rozsahu cenovej regulácie ...

5.

V § 11 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmená g) až l) sa označujú ako písmená f) až k).

6.

V § 11 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená e) a f).

7.

§ 11 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Ak sa nepostupuje podľa odseku 6, cenovej regulácii v elektroenergetike a plynárenstve ďalej podlieha a) dodávka ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21c znie:

„21c) § 17b ods. 6 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 85/2022 Z. z.“.

8.

V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

„p) uložení povinnosti dodávateľovi elektriny alebo dodávateľovi plynu ponúknuť elektrinu alebo plyn ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:

„26a) § 18 ods. 15 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 85/2022 Z. z.“.

9.

V § 14 ods. 2 sa slová „§ 11 ods. 1 písm. g), h) a k)“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 1 písm. f), g) ...

10.

V § 14 ods. 5 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená a) až d).

11.

V § 14 ods. 5 písmená a) až c) znejú:

„a) 31. augusta posledného kalendárneho roka regulačného obdobia pre regulované činnosti podľa § 11 ...

12.

V § 14 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Návrh ceny pre regulované činnosti podľa § 11 ods. 5 na ...

13.

V § 14 odsek 10 znie:

„(10) Úrad v cenovom konaní rozhodne do 30 dní od začatia konania pre činnosti podľa § 11 ods. 1 písm. ...

14.

V § 14 ods. 12 a 14 sa slová „§ 11 ods. 1 písm. a) až e) a g) až l), § 11 ods. 2 písm. a) až d) a f), ...

15.

V § 14 ods. 15 sa na konci pripája táto veta: „Cenové rozhodnutie pre regulovaný subjekt, ktorý vykonáva ...

16.

V § 38 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) prevádzkovateľom sústavy a žiadateľom o pripojenie do sústavy, ak sa namieta porušenie povinnosti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 57a znie:

„57a) § 28 ods. 2 písm. l), § 31 ods. 2 písm. h) a § 31 ods. 13 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona ...

17.

V § 38 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Súhlas účastníkov sporového konania s rozhodnutím sporu ...

18.

V § 38 ods. 5 písm. e) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa podľa odseku ...

19.

V § 38 ods. 9 druhej vete sa slovo „súd“ nahrádza slovom „rada“.

20.

Za § 45g sa vkladá § 45h, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 45h Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2022 (1) Pri vykonávaní cenovej regulácie ...

Čl. II

Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby ...

1.

V § 2 ods. 3 písm. n) sa slová „je do 500 kW vrátane, najviac však vo výške maximálnej rezervovanej ...

2.

V § 4b odsek 3 znie:

„(3) Podmienkou pre uplatnenie práv podľa odseku 2 je a) uzatvorenie zmluvy o pripojení do distribučnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11c znie:

„11c) § 31 ods. 13 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 85/2022 Z. z.“.

3.

V § 4b ods. 5 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v rovnakej ...

4.

V § 4b ods. 6 sa za slovo „zasiela“ vkladá slovo „ministerstvu,“.

5.

V § 4b odseky 12 a 13 znejú:

„(12) Výrobca elektriny v lokálnom zdroji môže v rozsahu maximálnej rezervovanej kapacity lokálneho ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 11d a 11e znejú:

„11d) § 2 písm. b) tridsiaty šiesty bod zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z. 11e) ...

6.

V § 4b ods. 19 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „najviac však v rozsahu ...

7.

§ 5 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:

„(8) Na účel zachovania bezpečnosti a spoľahlivosti sústavy vypracuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a) § 19 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 162/2018 Z. z.“.

8.

V § 14 ods. 1 písm. e) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „takto určené ...

9.

Za § 18k sa vkladá § 18l, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 18l Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2022 (1) Prevádzkovateľ prenosovej sústavy ...

Čl. III

Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 391/2012 ...

1.

Slová „zraniteľný odberateľ“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „závislý ...

2.

V § 3 písm. a) desiaty bod znie:

„10. zraniteľným odberateľom 10.1. odberateľ elektriny v domácnosti, 10.2. odberateľ plynu v domácnosti, 10.3. odberateľ ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 6a až 6c znejú:

„6a) § 62 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. ...

3.

Za § 17a sa vkladá § 17b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 17b Dodávka elektriny a dodávka plynu zraniteľným odberateľom za cenu regulovanú úradom (1) Zraniteľný ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 38c znie:

„38c) § 11 ods. 6 zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 85/2022 Z. z.“.

4.

V § 18 odsek 7 znie:

„(7) Dňom začatia dodávky elektriny alebo dodávky plynu dodávateľom poslednej inštancie sa ukončujú ...

5.

§ 18 sa dopĺňa odsekmi 14 a 15, ktoré znejú:

„(14) Dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu, ktorý stratil spôsobilosť dodávať elektrinu alebo plyn ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 40a znie:

„40a) § 43 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).“.

6.

§ 19 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Každé odmietnutie uzatvorenia zmluvy o pripojení do sústavy podľa § 28 ods. 2 písm. l), § 31 ods. ...

7.

§ 31 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13) Ak je miestna distribučná sústava pripojená do regionálnej distribučnej sústavy priamo alebo prostredníctvom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 61b znie:

„61b) § 2 ods. 3 písm. n) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

8.

§ 34 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Dodávateľ elektriny je povinný zabezpečiť množstvo elektriny pre dodávku elektriny koncovým odberateľom ...

9.

§ 69 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Dodávateľ plynu je povinný zabezpečiť množstvo plynu pre dodávku plynu koncovým odberateľom plynu, ...

10.

V § 90 písm. a) sa slová „§ 19 ods. 6 až 8“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 6 až 9“, slová „§ 31 ods. ...

11.

V § 91 ods. 2 písm. c) sa slová § 18 ods. 3, § 19 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 3, 14 a 15, ...

12.

V § 91 ods. 2 písm. d) sa slová „§ 31 ods. 5 až 12“ nahrádzajú slovami „§ 31 ods. 5 až 13“.

13.

V § 91 ods. 2 písm. e) sa slová „§ 17, § 17a, § 33 ods. 9, § 94, § 96 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ ...

14.

Za § 96f sa vkladá § 96g, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 96g Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2022 (1) Zmluvy o združenej dodávke elektriny ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2022.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore