Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov 85/2008 účinný od 01.04.2008

Platnosť od: 14.03.2008
Účinnosť od: 01.04.2008
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Pracovno-právne vzťahy, Ľudské práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD51DS1EU1PPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov 85/2008 účinný od 01.04.2008
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 85/2008 s účinnosťou od 01.04.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...

1.

§ 2 odsek 1 znie:

„(1) Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania spočíva v zákaze diskriminácie z dôvodu ...

2.

V § 2 sa vypúšťajú odseky 4 až 11.

3.

Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:

„§ 2a (1) Diskriminácia je priama diskriminácia, nepriama diskriminácia, obťažovanie, sexuálne ...

4.

§ 3 znie:

„§ 3 (1) Každý je povinný dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v oblasti pracovnoprávnych ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Napríklad zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon ...

5.

V nadpise § 5 sa na konci slová „vo vzdelaní“ nahrádzajú slovami „vo vzdelávaní“.

6.

V § 5 odsek 1 znie:

„(1) V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa v sociálnom zabezpečení, zdravotnej starostlivosti, ...

7.

V § 5 ods. 2 písm. c) sa slovo „vzdelania“ nahrádza slovom „vzdelávania“.

8.

V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky ...

9.

V § 5 sa vypúšťa odsek 3.

10.

V § 6 odsek 1 znie:

„(1) V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa v pracovnoprávnych vzťahoch, obdobných ...

11.

V § 6 ods. 2 úvodná veta znie:

„(2) Zásada rovnakého zaobchádzania podľa odseku 1 sa uplatňuje len v spojení s právami osôb ...

12.

V § 6 sa vypúšťa odsek 3.

13.

V § 8 odsek 1 znie:

„(1) Diskriminácia nie je také rozdielne zaobchádzanie, ktoré je odôvodnené povahou činností ...

14.

V § 8 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

15.

V § 8 ods. 7 sa za písmeno b) nad slovom „matiek“ umiestňuje odkaz 11a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje ...

16.

V § 8 sa odsek 7 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) spočívajúce v poskytovaní tovarov a služieb výlučne alebo prednostne príslušníkom jedného ...

17.

§ 8 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:

„(8) Diskrimináciou nie je použitie rozdielov pri stanovení výšky poistného a výpočtu poistného ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 11b a 11c znejú:

„11b) Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

18.

Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý znie:

„§ 8a (1) Diskriminácia nie je prijatie dočasných vyrovnávacích opatrení orgánmi štátnej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 11d a 11e znejú:

„11d) Napríklad zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej ...

19.

V nadpise nad § 9 sa slová „porušenia zásady rovnakého zaobchádzania“ nahrádzajú slovami ...

20.

§ 9 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Každý má právo na ochranu svojich práv aj mimosúdnou cestou prostredníctvom mediácie.13)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

„13)
Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.“.

21.

V § 10 ods. 1 sa slová „porušenia zásady rovnakého zaobchádzania“ nahrádzajú slovami „súvisiacich ...

22.

V § 11 ods. 1 a 3 sa slová „porušenia zásady rovnakého zaobchádzania“ nahrádzajú slovami ...

23.V § 11 ods. 2 sa slová „predloží súdu dôkazy“ nahrádzajú slovami „oznámi súdu skutočnosti“. ...

24.

V prílohe prvom bode sa slová „(Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 180, 19/07/2000)“ ...

25.

V prílohe druhom bode sa slová „(Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 303, 02/12/2000)“ ...

26.

V prílohe tretí bod znie:

„3. Smernica Rady 86/378/EHS z 24. júla 1986 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania s ...

27.

Príloha sa dopĺňa štvrtým a piatym bodom, ktoré znejú:

„4. Smernica Rady 76/207/EHS z 9. februára 1976 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska ...

1.

V § 1 ods. 2 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) a h), ktoré znejú:

„g) vykonáva nezávislé zisťovania týkajúce sa diskriminácie, h) vypracúva a uverejňuje správy ...

Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená i) a j).

2.

V § 1 ods. 3 sa slová „porušenia zásady rovnakého zaobchádzania“ nahrádzajú slovami „súvisiacich ...

3.

V § 1 ods. 4 sa za slová „ľudských práv“ vkladajú slová „vrátane zásady rovnakého zaobchádzania“. ...

4.

Za § 3d sa vkladá § 3e, ktorý znie:

„§ 3e Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené ...

5.

Príloha znie:

„Príloha k zákonu č. 308/1993 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2008.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore