Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 84/2009 účinný od 01.04.2009

Platnosť od: 12.03.2009
Účinnosť od: 01.04.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Exekučné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD117DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 84/2009 účinný od 01.04.2009
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 84/2009 s účinnosťou od 01.04.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...

1.

V § 34 odsek 3 znie:

„(3) Orgány podľa odseku 1 a právnické osoby, ktoré z úradnej moci alebo vzhľadom na predmet ...

2.

V § 63 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
príkazom na zadržanie vodičského preukazu.“.

3.

V štvrtej časti sa prvá hlava dopĺňa siedmym dielom, ktorý vrátane nadpisu znie:

„SIEDMY DIEL EXEKÚCIA PRÍKAZOM NA ZADRŽANIE VODIČSKÉHO PREUKAZU § 179a (1) Exekútor môže ...

4.

V § 192 ods. 1 sa suma „3 310 eur“ nahrádza sumou „30 000 eur“.

Čl. II

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa ...

1.

V § 52 ods. 2 sa vypúšťa slovo „nie“.

2.

§ 71 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Orgán Policajného zboru, ktorý vodičský preukaz vydal, zadrží vodičský preukaz na základe ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2009.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore