Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 84/2007 účinný od 01.01.2010

Platnosť od: 01.03.2007
Účinnosť od: 01.01.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie, Obchodné záväzkové vzťahy, Osobné práva, Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu, Priemyselné právo, Exekučné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD31DS3EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 84/2007 účinný od 01.01.2010
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 84/2007 s účinnosťou od 01.01.2010 na základe 506/2009
MENÍ:
202/2009 Z. z. Zákon o právnej ochrane odrôd rastlín 202/2009 účinný od 01.06.2009 Zákon o právnej ochrane odrôd rastlín
202/2009 Z. z. o právnej ochrane odrôd rastlín 202/2009 účinný od 01.06.2009 Zákon o právnej ochrane odrôd rastlín
506/2009 Z. z. Zákon o ochranných známkach 506/2009 účinný od 14.01.2019 Zákon o ochranných známkach
469/2003 Z. z. Zákon o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 469/2003 účinný od 25.05.2021 Zákon o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
618/2003 Z. z. Zákon o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) 618/2003 účinný od 29.10.2014 do 31.12.2015 Zákon o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)
618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) 618/2003 účinný od 29.10.2014 Zákon o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)
444/2002 Z. z. Zákon o dizajnoch 444/2002 účinný od 14.01.2019 Zákon o dizajnoch
435/2001 Z. z. Zákon o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) 435/2001 účinný od 14.01.2019 Zákon o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon)
146/2000 Z. z. Zákon o ochrane topografií polovodičových výrobkov 146/2000 účinný od 01.03.2007 Zákon o ochrane topografií polovodičových výrobkov
146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov 146/2000 účinný od 01.03.2007 Zákon o ochrane topografií polovodičových výrobkov
183/2000 Z. z. Zákon o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej 183/2000 účinný od 01.01.2014 do 30.06.2015 Zákon o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej
183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z.z. o Matici slovenskej 183/2000 účinný od 01.01.2014 Zákon o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej
55/1997 Z. z. Zákon o ochranných známkach 55/1997 účinný od 01.02.2009 do 31.12.2009 Zákon o ochranných známkach
233/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 233/1995 účinný od 01.12.2021 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
513/1991 Zb. Obchodný zákonník 513/1991 účinný od 28.12.2021 Obchodný zákonník
132/1989 Zb. Zákon o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat 132/1989 účinný od 01.03.2007 do 31.05.2009 Zákon o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat
132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat 132/1989 účinný od 01.03.2007 do 01.06.2009 Zákon o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat
40/1964 Zb. Občiansky zákonník 40/1964 účinný od 01.12.2019 Občiansky zákonník
99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok 99/1963 účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016 Občiansky súdny poriadok
Načítavam znenie...
MENU
Hore