Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71946
Dôvodové správy: 2555
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
01.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov 83/2021 účinný od 25.05.2021


Platnosť od: 20.02.2021
Účinnosť od: 25.05.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Potravinárstvo, Ochrana spotrebiteľa, Štátna hospodárska politika

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov 83/2021 účinný od 25.05.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 83/2021 s účinnosťou od 25.05.2021

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a ...

1.

§ 1 až 3 vrátane nadpisov § 1 a 2 znejú:

„§ 1 Predmet úpravy (1) Tento zákon upravuje podmienky získania práva na ochranu označenia pôvodu výrobku ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality ...

2.

V § 6 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Zapísané označenie pôvodu výrobku je oprávnený používať každý, kto na trh uvádza výrobok, ktorý ...

3.

V § 14 ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová „vymedzenie výrobku alebo“.

4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5) Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...

5.

V § 15 ods. 1 úvodnej vete sa slovo „Vymedzenie“ nahrádza slovom „Špecifikácia“.

6.

§ 15a a 15b sa vypúšťajú.

7.

V § 17 ods. 1 písm. b) sa slová „až 15b“ nahrádzajú slovami „a 15“.

8.

V § 17 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.

9.

V poznámke pod čiarou k odkazu 5a sa vypúšťa citácia „§ 40 zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve ...

10.

V § 18 druhej vete sa za slová „pôvodu do registra“ vkladajú slová „v listinnej podobe“.

11.

§ 19 vrátane nadpisu znie:

„§ 19 Zápis zmien špecifikácie výrobku Prihlasovateľ alebo držiteľ osvedčenia o zápise môže podať žiadosť ...

12.

§ 21 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

„Zrušenie zápisu označenia pôvodu výrobku § 21 Úrad zruší zápis označenia pôvodu výrobku, ak na základe ...

13.

V § 22 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a c)“.

14.

V § 24 ods. 3 sa vypúšťa čiarka a slová „lehoty na vyjadrenie sa žiadateľa k námietkam podľa § 33 ods. ...

15.

V § 25 ods. 4 písm. d) sa slová „§ 34 ods. 2 a § 36c ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 36 ods. 1 a 2 a § ...

16.

V § 27 ods. 1 sa slová „jedného mesiaca“ nahrádzajú slovami „30 dní“.

17.

V § 28 odsek 2 znie:

„(2) Úrad umožní na základe žiadosti tretej osobe, ktorá preukáže odôvodnenosť svojej požiadavky, nazrieť ...

18.

V § 29 ods. 1 písm. i) sa vypúšťajú slová „vymedzenie výrobku alebo“.

19.

Nadpis piatej časti znie:

„MEDZINÁRODNÁ OCHRANA A OCHRANA PODĽA PRÁVA EURÓPSKEJ ÚNIE“. “. ...

20.

V § 30 ods. 1 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak osobitný predpis6a) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) Čl. 2 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1753 z 23. októbra 2019 o činnosti ...

21.

§ 31 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Označeniam pôvodu výrobku pre výrobky podľa osobitného predpisu1) zapísaným do medzinárodného registra ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 6b a 6c znejú:

„6b) Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1754 zo 7. októbra 2019 o pristúpení Európskej únie k Ženevskému aktu ...

22.

Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 31a Medzinárodný zápis označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku chráneného a ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 7 a 7a znejú:

„7) Čl. 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/1753.

7a) Čl. 13 nariadenia (EÚ) 2019/1753.“.

23.

§ 32 a 33 vrátane nadpisu nad § 32 znejú:

„Ochrana označenia pôvodu výrobku a zemepisného označenia výrobku podľa práva Európskej únie § 32 (1) Žiadosť ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 7b až 7f znejú:

„7b) Nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 v platnom znení. Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení. Nariadenie ...

24.

§ 33a a 33b sa vypúšťajú.

25.

Nadpis nad § 34 sa vypúšťa.

26.

§ 34 až 36d vrátane nadpisov § 34, 35, 36, 36c a 36d znejú:

„§ 34 Postúpenie žiadosti o zápis Európskej komisii (1) Ak je žiadosť o zápis odôvodnená, obsahuje náležitosti ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 8 až 8i znejú:

„8) Čl. 9 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 v platnom znení. Čl. 13 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 251/2014 v ...

27.

§ 36e až 36g sa vypúšťajú.

28.

V § 37 odsek 3 znie:

„(3) Povinné zastúpenie podľa odseku 2 sa nevzťahuje na účastníkov konania, ktorí sú občanmi zmluvného ...

29.

§ 37 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Za úkony podľa tohto zákona sa platia poplatky podľa osobitného predpisu.12)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

„12) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších ...

30.

§ 38a vrátane nadpisu znie:

„§ 38a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 25. mája 2021 (1) Konania, ktoré sa začali a právoplatne ...

31.

Za § 38a sa vkladá § 38b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 38b Transpozičné ustanovenie Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené ...

32.

Príloha vrátane nadpisu znie:

„ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES ...

33.

Slová „označenie pôvodu“ sa vo všetkých tvaroch v celom texte zákona nahrádzajú slovami „označenie pôvodu ...

34.

Slová „zemepisné označenie“ sa vo všetkých tvaroch v celom texte zákona nahrádzajú slovami „zemepisné ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona Národnej rady ...

V § 9a ods. 2 sa slová „technická dokumentácia“ nahrádzajú slovom „špecifikácia“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 25. mája 2021.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Igor Matovič v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore