Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 83/2010 účinný od 01.05.2010

Platnosť od: 18.03.2010
Účinnosť od: 01.05.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Daň z pridanej hodnoty

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD33DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 83/2010 účinný od 01.05.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 83/2010 s účinnosťou od 01.05.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. ...

1.

V § 27 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Na tovar vyrobený a uvedený na trh podľa osobitných ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6ad znie:

„6ad) § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 283/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia ...

2.

Za prílohu č. 7 sa vkladá príloha č. 7a, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 7a k zákonu č. 222/2004 Z. z.

Zoznam tovarov so sadzbou 6 % zo základu dane

Číselné kódySpoločného colnéhosadzobníka1) Opis tovaru 0201, 0202 mäso z hovädzích zvierat ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2010.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore