Dôvodové správy k predpisu 83/2009

  1. Vládny návrh zákona o správe daní
    K predpisu 563/2009 , dátum vydania: 23.12.2009
  2. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
    K predpisu 83/2009 , dátum vydania: 12.03.2009
MENU
Hore