Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov 83/2009 účinný od 01.01.2012


Platnosť od: 12.03.2009
Účinnosť od: 01.01.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Daň z pridanej hodnoty

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD32 DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov 83/2009 účinný od 01.01.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 83/2009 s účinnosťou od 01.01.2012 na základe 563/2009

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 ...

1.

V § 2 ods. 1 písm. a) a b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby,“. ...

2.

Za § 4 sa vkladajú § 4a a 4b, ktoré znejú:

„§ 4a (1) Viac zdaniteľných osôb so sídlom, miestom podnikania alebo prevádzkarňou v tuzemsku, ktoré ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a)
§ 66a Obchodného zákonníka.“.

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5) Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.Zákon ...

4.

V § 11 ods. 2 písm. a) sa za slová „zdaniteľná osoba“ vkladajú slová „konajúca v postavení zdaniteľnej ...

5.

V § 38 ods. 5 sa slová „inému platiteľovi“ nahrádzajú slovami „zdaniteľnej osobe“.

6.

V § 43 ods. 6 písm. a) sa slová „konzulárne úrady“ nahrádzajú slovami „a konzulárne úrady iných štátov ...

7.

V § 47 ods. 7 úvodnej vete sa slová „pohonných látok a potravín“ nahrádzajú slovom „tovaru“.

8.

V § 48 ods. 2 písmeno b) znie:

„b)
zásielky, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur,“.

9.

V § 49 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Platiteľ, ktorý dodáva investičné zlato oslobodené od ...

10.

V § 51 odsek 2 znie:

„(2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaňovacom ...

11.

V § 51 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ak je účtovným obdobím platiteľa hospodársky rok, na účely odseku 2 sa kalendárnym rokom rozumie ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

12.

§ 55 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Osoba, ktorá nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň alebo podala žiadosť o registráciu ...

13.

V § 69 sa za odsek 9 vkladajú nové odseky 10 až 13, ktoré znejú:

„(10) Pri dodaní zlata vo forme suroviny alebo polotovaru o rýdzosti 325 tisícin alebo vyššej je povinný ...

Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 14.

14.

V § 70 ods. 1 tretej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v záznamoch ...

15.

V § 70 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Člen skupiny je povinný viesť osobitne záznamy o dodaní ...

16.

V § 71 ods. 2 písmená h) a i) znejú:

„h) uplatnenú sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane, i) výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má ...

17.

V § 71 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak platiteľ dodá investičné zlato oslobodené od dane ...

18.

§ 71 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Ak tovar alebo službu dodáva skupina, uvedie sa vo faktúre ako údaj podľa odseku 2 písm. a) meno ...

19.

V § 72 sa odsek 2 dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:

„i) pri dodaní investičného zlata oslobodeného od dane podľa § 67 ods. 3 odkaz na § 67 ods. 3, na článok ...

20.

§ 72 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ak tovar z tuzemska do iného členského štátu dodáva skupina, uvedie sa vo faktúre ako údaj podľa ...

21.

§ 73 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak službu, pri ktorej vzniká povinnosť platiť daň zákazníkovi v inom členskom štáte, dodáva skupina, ...

22.

§ 78 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Osoba, ktorá nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň alebo podala žiadosť o registráciu ...

23.

V § 79 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou podľa odseku 2“.

24.

V § 79 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Daňový úrad vráti nadmerný odpočet do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 29b znie:

„29b) Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 4.

25.

V § 79 ods. 4 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „alebo 2“.

26.

Za § 81 sa vkladá § 81a, ktorý znie:

„§ 81a (1) Daňový úrad zruší registráciu skupiny k 31. decembru kalendárneho roka, ak zástupca skupiny ...

27.

V § 83 ods. 3 prvej vete sa slová „alebo zástupca ustanovený daňovým úradom daňové priznanie“ nahrádzajú ...

28.

Za § 85e sa vkladá § 85f, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 85f Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2009 (1) Ustanovenia § 55 ods. 3, § 69 ods. ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2009.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore