Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov 83/2009 účinný od 01.01.2012

Platnosť od: 12.03.2009
Účinnosť od: 01.01.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Daň z pridanej hodnoty

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD25DS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov 83/2009 účinný od 01.01.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 83/2009 s účinnosťou od 01.01.2012 na základe 563/2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 ...

1.

V § 2 ods. 1 písm. a) a b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby,“. ...

2.

Za § 4 sa vkladajú § 4a a 4b, ktoré znejú:

„§ 4a (1) Viac zdaniteľných osôb so sídlom, miestom podnikania alebo prevádzkarňou v tuzemsku, ktoré ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a)
§ 66a Obchodného zákonníka.“.

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5) Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.Zákon ...

4.

V § 11 ods. 2 písm. a) sa za slová „zdaniteľná osoba“ vkladajú slová „konajúca v postavení zdaniteľnej ...

5.

V § 38 ods. 5 sa slová „inému platiteľovi“ nahrádzajú slovami „zdaniteľnej osobe“.

6.

V § 43 ods. 6 písm. a) sa slová „konzulárne úrady“ nahrádzajú slovami „a konzulárne úrady iných štátov ...

7.

V § 47 ods. 7 úvodnej vete sa slová „pohonných látok a potravín“ nahrádzajú slovom „tovaru“.

8.

V § 48 ods. 2 písmeno b) znie:

„b)
zásielky, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur,“.

9.

V § 49 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Platiteľ, ktorý dodáva investičné zlato oslobodené od ...

10.

V § 51 odsek 2 znie:

„(2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaňovacom ...

11.

V § 51 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ak je účtovným obdobím platiteľa hospodársky rok, na účely odseku 2 sa kalendárnym rokom rozumie ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

12.

§ 55 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Osoba, ktorá nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň alebo podala žiadosť o registráciu ...

13.

V § 69 sa za odsek 9 vkladajú nové odseky 10 až 13, ktoré znejú:

„(10) Pri dodaní zlata vo forme suroviny alebo polotovaru o rýdzosti 325 tisícin alebo vyššej je povinný ...

Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 14.

14.

V § 70 ods. 1 tretej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v záznamoch ...

15.

V § 70 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Člen skupiny je povinný viesť osobitne záznamy o dodaní ...

16.

V § 71 ods. 2 písmená h) a i) znejú:

„h) uplatnenú sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane, i) výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má ...

17.

V § 71 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak platiteľ dodá investičné zlato oslobodené od dane ...

18.

§ 71 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Ak tovar alebo službu dodáva skupina, uvedie sa vo faktúre ako údaj podľa odseku 2 písm. a) meno ...

19.

V § 72 sa odsek 2 dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:

„i) pri dodaní investičného zlata oslobodeného od dane podľa § 67 ods. 3 odkaz na § 67 ods. 3, na článok ...

20.

§ 72 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ak tovar z tuzemska do iného členského štátu dodáva skupina, uvedie sa vo faktúre ako údaj podľa ...

21.

§ 73 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak službu, pri ktorej vzniká povinnosť platiť daň zákazníkovi v inom členskom štáte, dodáva skupina, ...

22.

§ 78 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Osoba, ktorá nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň alebo podala žiadosť o registráciu ...

23.

V § 79 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou podľa odseku 2“.

24.

V § 79 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Daňový úrad vráti nadmerný odpočet do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 29b znie:

„29b) Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 4.

25.

V § 79 ods. 4 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „alebo 2“.

26.

Za § 81 sa vkladá § 81a, ktorý znie:

„§ 81a (1) Daňový úrad zruší registráciu skupiny k 31. decembru kalendárneho roka, ak zástupca skupiny ...

27.

V § 83 ods. 3 prvej vete sa slová „alebo zástupca ustanovený daňovým úradom daňové priznanie“ nahrádzajú ...

28.

Za § 85e sa vkladá § 85f, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 85f Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2009 (1) Ustanovenia § 55 ods. 3, § 69 ods. ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2009.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore