Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69678
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 80/2013 účinný od 01.05.2013


Platnosť od: 11.04.2013
Účinnosť od: 01.05.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Štátna správa, Priestupkové konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 80/2013 účinný od 01.05.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 80/2013 s účinnosťou od 01.05.2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 1 ods. 2 sa za slovom „stráže“ vypúšťa čiarka a slová „Železničnej polície“.

2.

V § 2 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo Železničná polícia“ a slová „Colné riaditeľstvo ...

3.

§ 4 znie:

„§ 4 (1) Dávky nemocenského zabezpečenia poskytované policajtovi a profesionálnemu vojakovi ...

4.

§ 6 znie:

„§ 6 (1) Policajt, ktorý sa stane dočasne neschopným v dôsledku služobného úrazu alebo choroby ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3a, 3ea, 3ec a 3ed znejú:

„3a) § 84 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, ...

5.

V § 7 sa vypúšťa odsek 3.

6.

§ 8 znie:

„§ 8 Výška nemocenského je u policajta a profesionálneho vojaka 70 % čistého denného služobného ...

7.

V § 9 ods. 1 a 2 sa vypúšťajú slová „nižší služobný plat“ a slovo „príjem“ sa nahrádza ...

8.

V § 9 odsek 5 znie:

„(5) Vyrovnávacia dávka sa poskytuje v období, v ktorom mala policajtka alebo profesionálna vojačka ...

9.

§ 10 vrátane nadpisu znie:

„§ 10 Materské (1) Policajtka a profesionálna vojačka má nárok na materské, ak a) v dôsledku ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3h a 4 znejú:

„3h) § 152 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 143 zákona č. 200/1998 ...

10.

V § 12 ods. 2 sa slovo „príjmu“ nahrádza slovom „platu“.

11.

V § 12 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Čistý denný služobný plat policajta sa zisťuje ako podiel súčtu mesačných služobných ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 7 a 9a znejú:

„7) § 109 ods. 1 a 2 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. 9a) § 150 zákona ...

12.

V § 12 ods. 5 a 6 sa slovo „príjem“ nahrádza slovom „plat“ a slovo „príjmu“ sa nahrádza ...

13.

V § 12 sa vypúšťa odsek 10.

Doterajšie odseky 11 až 13 sa označujú ako odseky 10 až 12.

14.

V § 12 ods. 11 sa za slovo „prevedení“ vkladá čiarka a slovo „preradení“.

15.

§ 14 znie:

„§ 14 Rozhodujúce obdobie na zistenie čistého denného služobného platu policajta a profesionálneho ...

16.

V § 20 ods. 1 písm. a) prvom bode sa za slovo „dôvodov“ vkladajú slová „v dôsledku služobného ...

17.

V § 20 odsek 3 znie:

„(3) Náhrada za stratu na výsluhovom dôchodku patrí policajtovi a profesionálnemu vojakovi v ...

18.

V § 21 odsek 1 znie:

„(1) Náhrada za stratu na služobnom plate policajta alebo profesionálneho vojaka pri uznaní invalidity ...

19.

V § 21 ods. 2 sa slová „policajtovi, profesionálnemu vojakovi alebo vojakovi prípravnej služby“ ...

20.

V § 21 ods. 3 sa slová „sa mu poskytuje“ nahrádzajú slovami „mu patrí“, za slovo „dôchodkom“ ...

21.

V § 21 odseky 4 a 5 znejú:

„(4) Náhrada za stratu na služobnom plate policajta alebo profesionálneho vojaka, ktorý bol následkom ...

22.

V § 21 ods. 6 písm. g) sa slová „§ 7 ods. 3 a § 12 ods. 9“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. ...

23.

§ 22 znie:

„§ 22 Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sa poskytuje jednorazovo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 30 znie:

„30) Zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia ...

24.

Nadpis nad § 25 znie:

„Zodpovednosť pri úmrtí policajta alebo profesionálneho vojaka následkom služobného úrazu ...

25.

V § 25 odsek 7 znie:

„(7) Jednorazové odškodnenie pozostalých patrí manželovi a dieťaťu, ktoré má nárok na sirotský ...

26.

V § 25 ods. 8 sa za slovami „zomretého policajta“ vypúšťa čiarka a slová „zomretého profesionálneho ...

27.

§ 28 znie:

„§ 28 (1) Ak sa zmenia pomery poškodeného, ktoré boli rozhodujúce na určenie výšky náhrady ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 30a až 30d znejú:

„30a) § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov. 30b) § 6 ...

28.

V § 29 ods. 1 písm. a) sa za slovo „vrátane“ vkladá slovo „obvyklej“.

29.

V § 29 ods. 1 písm. c) sa za slovami „justičnej stráže“ vypúšťa čiarka a slová „Železničnej ...

30.

V § 29 ods. 3 sa slová „policajt, profesionálny vojak alebo vojak prípravnej služby“ nahrádzajú ...

31.

V § 31 odsek 2 znie:

„(2) Výsluhový príspevok podľa odseku 1 patrí odo dňa nasledujúceho po dni skončenia služobného ...

32.

V § 31 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Policajtovi a profesionálnemu vojakovi, ktorí boli opätovne prijatí do služobného pomeru ...

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 5 až 7.

33.

§ 32 znie:

„§ 32 Policajtovi a profesionálnemu vojakovi patrí za každý skončený rok trvania služobného ...

34.

V § 33 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa deviaty bod.

Doterajší desiaty bod sa označuje ako deviaty bod.

35.

V § 33 odsek 2 znie:

„(2) Odchodné podľa odseku 1 patrí policajtovi a profesionálnemu vojakovi vo výške polovice ...

36.

§ 33 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Odchodné podľa odseku 1 patrí aj policajtovi a profesionálnemu vojakovi, ktorí boli opätovne ...

37.

V § 34 ods. 1 až 3 sa slová „podľa § 33 ods. 2“ nahrádzajú slovami „podľa § 33 ods. 2 ...

38.

§ 36 sa vypúšťa.

39.

V § 37 ods. 1 sa slová „v čase úmrtia nárok podľa § 33 a 36“ nahrádzajú slovami „nárok ...

40.

V § 38 ods. 1 a 2 sa slová „15 rokov“ nahrádzajú slovami „25 rokov“.

41.

§ 39 znie:

„§ 39 Výsluhový dôchodok policajta alebo profesionálneho vojaka je za 25 rokov trvania služobného ...

42.

V § 46 písm. a) a § 53 písm. a) znie:

„a) splnil ku dňu úmrtia podmienku doby trvania služobného pomeru na vznik nároku na výsluhový ...

43.

V § 50 ods. 2 písm. d) sa za slová „aspoň 3“ vkladá slovo „nezaopatrené“.

44.

V 50 ods. 2 písm. e) sa za slová „vychovala 2“ vkladá slovo „nezaopatrené“.

45.

V § 50 odsek 3 znie:

„(3) Nezaopatrené dieťa podľa odseku 2 písm. a), d) a e) je dieťa, ktoré má po zomretom policajtovi ...

46.

V § 58 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Pri opätovnom skončení služobného pomeru sa do doby trvania služobného pomeru podľa odseku ...

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

47.

V § 58 ods. 3 úvodnej vete sa slová „podľa odseku 1“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov ...

48.

V § 58 ods. 3 písm. a) sa slová „pozbavenia výkonu funkcie“ nahrádzajú slovami „pozbavenia ...

49.

V § 58 ods. 3 písmeno b) znie:

„b) u hasiča doby služobného voľna bez nároku na služobný plat, ak trvali nepretržite aspon ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:

„33a) § 53a a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. ...

50.

V § 58 ods. 3 písm. c) sa slová „§ 7 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 7“.

51.

V § 58 ods. 5 sa slová „30 rokov“ nahrádzajú slovami „40 rokov“.

52.

V§ 59 ods. 1 sa vypúšťajú písmená a) a c).

Doterajšie písmená b) a d) sa označujú ako písmená a) a b).

53.

§ 60 znie:

„§ 60 (1) Základ na výpočet výsluhového príspevku, odchodného, úmrtného, výsluhového dôchodku ...

54.

§ 63 znie:

„§ 63 (1) Nárok na priznaný výsluhový príspevok a jeho výplatu zaniká dňom, ktorý predchádza ...

55.

Za § 64 sa vkladá § 64a, ktorý znie:

„§ 64a Pri súbehu nároku na materské a na výsluhový príspevok majú policajt, policajtka, profesionálny ...

56.

V § 67 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Ak policajt alebo profesionálny vojak po skončení služobného pomeru nesplní podmienky nároku ...

57.

V § 67 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ak boli údaje podľa odsekov 1 a 2 oznámené Sociálnej poisťovni a ak bolo poistné na poistenie ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

58.

§ 68 znie:

„§ 68 (1) Výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, ...

59.

V § 70 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „bezodplatne“ vkladá čiarka a slová „ak v odseku 3 ...

60.

V § 70 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktorý dovŕšil vek 55 rokov alebo ...

61.

V § 70 odsek 2 znie:

„(2) Kúpeľnou starostlivosťou podľa odseku 1 sa rozumie zdravotná starostlivosť poskytovaná ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 33h a 33i znejú:

„33h) § 2 ods. 10 a 11 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných ...

62.

V § 70 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 6, ktoré znejú:

„(3) Policajt alebo profesionálny vojak, ktorého služobný pomer trvá, a poberateľ výsluhového ...

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 7 až 9.

63.

V § 70 ods. 9 sa slová „zo sociálneho poistenia“ nahrádzajú slovami „na základe verejného ...

64.

V § 71 ods. 2 sa slová „§ 7 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 7“.

65.

V § 75 ods. 1 a 2 sa slová „policajt, profesionálny vojak, vojak prípravnej služby alebo vojak ...

66.

V § 76 úvodnej vete sa slová „policajtovi, profesionálnemu vojakovi, vojakovi prípravnej služby ...

67.

V § 80 ods. 1 sa za slová „služobný príjem“ vkladajú slová „a služobný plat“.

68.

V § 80 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Dodržiavanie liečebného režimu dočasne neschopným policajtom je oprávnený kontrolovať ...

69.

V § 81 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „a vojakovi ...

70.

V § 82 ods. 6 sa za slovami „profesionálneho vojaka“ vypúšťa čiarka a slová „vojaka prípravnej ...

71.

V § 83 ods. 1 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „sociálneho zabezpečenia“.

72.

V § 83 ods. 2 úvodnej vete sa za slovo „policajtovi“ vkladajú slová „a profesionálnemu vojakovi“. ...

73.

V § 83 ods. 3 sa vypúšťajú slová „potvrdenie o potrebe ošetrovania člena rodiny,“.

74.

V § 83 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

75.

V § 84 ods. 4 písm. b) sa za slovo „zabezpečenia“ vkladá čiarka a slová „nadriadený určený ...

76.

V § 84 odsek 7 znie:

„(7) Rozhodnutie, ktoré sa nedoručuje do vlastných rúk, môže obsahovať namiesto odtlačku úradnej ...

77.

V § 84 odsek 9 znie:

„(9) Podanie odvolania proti rozhodnutiu o priznaní dávky, zvýšení dávky, znížení dávky, ...

78.

V § 85 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 7 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 7“.

79.

V § 85 ods. 1 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

„i) posúdenie zdravotného stavu dieťaťa v súvislosti so splnením podmienky nezaopatrenosti uvedenej ...

Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno j).

80.

Doterajší text § 86 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Kontrola podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na policajta a profesionálneho vojaka uvedeného v ...

81.

V § 86a sa za slovo „vojaka“ vkladajú slová „a profesionálneho vojaka uvedeného v § 7 ods. ...

82.

V § 87 ods. 1 písm. c) a § 88 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 7 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ ...

83.

V § 90 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až i) sa označujú ako písmená c) až h).

84.

§ 93 znie:

„§ 93 (1) Dávky a služby sociálneho zabezpečenia poskytované podľa tohto zákona sa uhrádzajú ...

85.

V § 94 ods. 1 písm. a) sa za slovo „príjem“ vkladajú slová „alebo služobný plat“.

86.

V § 94 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až i) sa označujú ako písmená b) až h).

87.

V § 94 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa jedenástym bodom, ktorý znie:

„11. poistné na starobné poistenie a invalidné poistenie policajtov a profesionálnych vojakov, ...

88.

V § 94 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a príspevky z rozpočtu ministerstva ...

89.

V § 95 písmeno c) znie:

„c) zabezpečenie povinnosti zaslať platiteľovi dávky sociálneho zabezpečenia dávky podľa § ...

90.

V § 97 ods. 4 písm. a) treťom bode sa slová „5 %“ nahrádzajú slovami „7 %“.

91.

V § 97 ods. 4 písm. b) treťom bode sa slová „17 %“ nahrádzajú slovami „20 %“.

92.

V § 97 ods. 5 sa za slovami „profesionálny vojak“ a „profesionálneho vojaka“ vypúšťajú ...

93.

V 98 ods. 1 písm. a) sa nad slovom „príjem“ vypúšťa odkaz 39b.

94.

V § 99 odsek 3 znie:

„(3) Rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu štátu sa určuje podľa všeobecných ...

95.

V § 100 ods. 1 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „a služobného platu“.

96.

V § 100 ods. 3 sa slovo „30“ nahrádza slovom „60“.

97.

V § 104 sa za slovami „profesionálneho vojaka“ vypúšťa čiarka a slová „alebo vojaka prípravnej ...

98.

V § 105 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8) Výplata dávky nemocenského zabezpečenia, úrazového zabezpečenia a výsluhového zabezpečenia ...

Doterajšie odseky 8 až 14 sa označujú ako odseky 9 až 15.

99.

V § 113 ods. 2 písm. b) sa slovo „troch“ nahrádza slovom „ôsmich“ a za slovami „profesionálny ...

100.

V § 113 ods. 2 sa písmeno g) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. rozhodnutie o skončení služobného pomeru bolo zrušené a jeho služobný pomer trvá,“. ...

101.

V § 113 ods. 3 sa za slovo „odoslal“ vkladajú slová „elektronickou poštou alebo“.

102.

V § 113 ods. 4 sa za slovo „podaný“ vkladajú slová „elektronickou poštou alebo“.

103.

V § 113 ods. 5 sa za slovami „profesionálnemu vojakovi“ čiarka nahrádza slovom „alebo“ a ...

104.

V § 113 ods. 6 sa za slovami „profesionálny vojak“ čiarka nahrádza slovom „alebo“ a za slovami ...

105.

V § 114 sa odsek 1 dopĺňa písmenami l) a m), ktoré znejú:

„l) odviesť na osobitný účet útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenského ...

106.

V § 114 odsek 5 znie:

„(5) Služobný úrad, služobný orgán, útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský ...

107.

V § 114 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Služobný úrad, služobný orgán, útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský ...

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 8.

108.

V § 115 ods. 1 sa slová „Služobný úrad a služobný orgán vedie“ nahrádzajú slovami „Služobný ...

109.

V § 115 ods. 2 písm. h) sa slovo „príjmu“ nahrádza slovom „platu“.

110.

V § 115 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a služobnom plate“.

111.

V § 119 ods. 3 sa vypúšťajú slová „výkonu povinnej vojenskej služby alebo prípravnej služby, ...

112.

V § 119 odsek 7 znie:

„(7) Za sústavnú prípravu na povolanie sa nepovažuje obdobie uvedené v odsekoch 3 a 5, ak dieťa ...

113.

V § 120 ods. 3 sa slová „15 roku“ nahrádzajú slovami „18. roku“.

114.

V § 120 ods. 4 sa slovo „15“ nahrádza slovom „18“.

115.

V § 120 ods. 5 sa za slovami „profesionálneho vojaka“ vypúšťa čiarka a slová „alebo vojaka ...

116.

V § 23, § 25 ods. 1 a 9, § 43 ods. 1 a 2, § 44, 45, 48, 49, § 50 ods. 4 písm. b), § 55 ods. 1, ...

117.

V § 29 ods. 2, § 97 ods. 2, § 106 ods. 3, § 111 ods. 2, § 114 ods. 1 písm. i), § 115 ods. 2 písm. ...

118.

V § 69 ods. 1 a 4, § 92 ods. 2, § 105 ods. 10, § 107 ods. 2, § 110 ods. 1 § 111 ods. 1, § 114 ...

119.

Slová „zdravotné poistenie“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú ...

120.

Za § 143v sa vkladajú § 143w až 143af, ktoré vrátane nadpisu nad § 143w znejú:

„Prechodné ustanovenia účinné od 1. mája 2013 § 143w Policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej ...

1.

V § 9 ods. 3 sa čiarka za slovami „generálny prokurátor Slovenskej republiky“ nahrádza slovom ...

2.

§ 10 znie:

„§ 10 (1) Osobitný zákon môže ustanoviť osoby, ktorých konanie, ktoré má znaky priestupku, ...

Čl. III

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej ...

1.

V § 48 ods. 3 písmeno v) znie:

„v) dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom počas dočasnej neschopnosti na ...

2.

V § 48 sa odsek 3 dopĺňa písmenom w), ktoré znie:

„w) zdržiavať sa na adrese v Slovenskej republike uvedenej na tlačive, ktorým sa potvrdzuje dočasná ...

3.

§ 52 sa dopĺňa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Podľa tohto zákona sa prejedná aj konanie policajta, ktoré má znaky priestupku (ďalej len ...

4.

§ 53 sa dopĺňa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ak sa policajtovi ukladá disciplinárne opatrenie podľa odseku 1 písm. b) za konanie, ktoré ...

5.

V § 54 sa za slovo „previnenia“ vkladajú slová „alebo znaky priestupku“.

6.

V § 55 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Za priestupok možno policajtovi uložiť disciplinárne opatrenie uvedené v § 53 ods. 1 písm. ...

7.

V § 56 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia za disciplinárne previnenie alebo za priestupok, o ...

8.

V § 56 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo priestupkom“.

9.

§ 58 znie:

„§ 58 (1) Priestupok možno prejednať a uložiť zaň disciplinárne opatrenie najneskôr do dvoch ...

10.

V § 59 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Disciplinárne opatrenie nemožno uložiť alebo vykonať, ak sa na priestupok vzťahuje amnestia.“. ...

11.

V § 59 ods. 4 sa za slovo „previnenie“ vkladajú slová „alebo za priestupok“.

12.

§ 123 vrátane nadpisu znie:

„§ 123 Vreckové Služobný úrad môže poskytnúť policajtovi pri zahraničnej služobnej ceste ...

13.

Za § 287g sa vkladá § 287h, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 287h Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2013 Priestupky policajtov spáchané ...

Čl. IV

Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona ...

1.

V § 63 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až j) sa označujú ako písmená d) až i).

2.

V § 69 ods. 3 písm. t) sa za slovo „adrese“ vkladajú slová „v Slovenskej republike“ a na ...

Čl. V

Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej ...

V § 119 ods. 1 sa za písmeno u) vkladajú nové písmená v) a x), ktoré znejú:

„v) zdržiavať sa na adrese v Slovenskej republike uvedenej na tlačive, ktorým sa potvrdzuje dočasná ...

Doterajšie písmená v) a x) sa označujú ako písmená y) a z).

Čl. VI - Účinnosť

Tento zákona nadobúda účinnosť 1. mája 2013.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore