Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70217
Dôvodové správy: 2174
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
15.10.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 8/2013 účinný od 01.02.2013


Platnosť od: 11.01.2013
Účinnosť od: 01.02.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Správne poplatky, Obchod a podnikanie, Zbrane a strelivo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD1 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 8/2013 účinný od 01.02.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 8/2013 s účinnosťou od 01.02.2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení ...

1.

V § 2 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
profesionálna cezhraničná preprava eurovej hotovosti cestnou dopravou,1a)“.

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1214/2011 zo 16. novembra 2011 o profesionálnej ...

2.

V § 2 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ustanovenia § 9 ods. 2, § 11, 12, 22, 23, 28, 30, 31, 33, § 34 ods. 1, § 48 ods. 1, 5 a 6 ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

3.

V § 3 písm. g) sa na konci slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.

4.

V § 3 písm. h) sa bodka nahrádza slovom „alebo“.

5.

§ 3 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste.“.

6.

V § 4 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená c) až f).

7.

V § 5 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c) a d), ktoré znejú:

„c) príprava na výkon profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou, d) poskytovanie ...

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená e) a f).

8.

V § 8 písm. a) sa vypúšťajú slová „a výkon štátnej služby v ozbrojenom zbore alebo v ozbrojenom ...

9.

V § 8 písm. e) sa slová „§ 3 písm. a) až f)“ nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 1 písm. b) ...

10.

V § 8 písm. f) sa vypúšťa slovo „základných“.

11.

V § 8 písm. k) sa slová „§ 94 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 94 ods. 4“.

12.

§ 8 sa dopĺňa písmenami v) a w), ktoré znejú:

„v) príslušným orgánom ministerstvo vo veciach bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. ...

„3a) Napríklad zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 ...

13.

V § 9 ods. 2 sa vypúšťajú slová „Policajného zboru (ďalej len „krajské riaditeľstvo“)“. ...

14.

V § 10 ods. 2 sa slová „krajskému riaditeľstvu“ nahrádzajú slovami „príslušnému orgánu“. ...

15.

V § 11 ods. 2 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a splnomocnenec ...

16.

V § 11 ods. 3 sa slová „to neplatí, ak je ním manžel (manželka) prevádzkovateľa“ nahrádzajú ...

17.

Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 11a Podmienky udelenia licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a)
Čl. 7, 14 až 20 nariadenia (EÚ) č. 1214/2011.“.

18.

V § 12 ods. 1 uvádzacej vete sa slová „písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“.

19.

V § 12 ods. 2 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a splnomocnenec ...

20.

Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 12a Podmienky udelenia licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. ...

21.

V § 14 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) bol právoplatne odsúdený za niektorý z trestných činov uvedených v § 13 ods. 1 písm. ...

22.

V § 14 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená e) a f).

23.

V § 14 ods. 1 písm. e) sa slová „ak od skončenia skúšobnej doby neuplynuli tri roky“ nahrádzajú ...

24.

V § 14 ods. 2 sa slová „c) až f)“ nahrádzajú slovami „c) až e)“.

25.

V § 14 odsek 3 znie:

„(3) Ministerstvo alebo krajské riaditeľstvo si na posúdenie spoľahlivosti vyžiada vyjadrenie ...

26.

V § 14 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

27.

V § 14 ods. 4 sa za slovo „prokuristu,“ vkladajú slová „splnomocnenca prevádzkovateľa,“. ...

28.

V § 17 odsek 1 znie:

„(1) Požiadavku ustanoveného vzdelania na prevádzkovanie strážnej služby a bezpečnostnej služby ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:

„14) §16 ods. 4 písm. c) a d) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) ...

29.

V § 18 ods. 3 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „vnútra Slovenskej republiky“.

30.

V § 19 ods. 1 písm. a) sa na konci slovo „a“ nahrádza čiarkou.

31.

V § 19 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) CIT – pre osoby poverené profesionálnou cezhraničnou prepravou eurovej hotovosti cestnou ...

32.

V § 19 odseky 3 až 5 znejú:

„(3) Skúšku typu S ani odbornú prípravu podľa tohto zákona okrem § 20a ods. 3 a § 90 ods. ...

33.

V § 19 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Osobu po absolvovaní odbornej prípravy alebo osobu uvedenú v odseku 5 (ďalej len „uchádzač“) ...

Doterajšie odseky 6 až 12 sa označujú ako odseky 7 až 13.

34.

V § 19 ods. 7 sa vypúšťa písmeno e).

35.

V § 19 sa odsek 8 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
osvedčenú kópiu dokladu o vzdelaní podľa odseku 5.“.

36.

V § 19 ods. 9 sa slová „6 a 7“ nahrádzajú slovami „7 a 8“.

37.

V § 19 ods. 10 sa vypúšťa posledná veta a na konci odseku sa pripájajú tieto vety: „Opravnú ...

38.

V § 19 odsek 11 znie:

„(11)
Uchádzač skúšku vykoná v štátnom jazyku.“.

39.

V § 20 ods. 1 prvá veta znie:

„Uchádzačovi, ktorý úspešne vykonal skúšku, alebo na základe písomnej žiadosti osobe, ktorá ...

40.

V § 20 ods. 3 sa vypúšťa tretia veta a v poslednej vete sa za slová „(ďalej len „orgán kontroly“)“ ...

41.

V § 20 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 4.

42.

V § 20 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a obsah odbornej prípravy v skrátenej forme“.

43.

Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 20a Zánik platnosti preukazu (1) Platnosť preukazu zaniká a) uplynutím doby, na ktorú bol ...

44.

V § 22 ods. 2 písm. f) sa slovo „odpis“ nahrádza slovom „výpis“.

45.

V § 22 ods. 3 sa slová „podniku a o vedúcom podniku zahraničnej osoby“ nahrádzajú slovami ...

46.

Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý znie:

„§ 22a (1) Fyzická osoba v žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby ...

47.

V § 23 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „s osvedčením pravosti podpisov; osvedčenie sa ...

48.

V § 23 ods. 3 sa slová „podniku a vedúceho podniku zahraničnej osoby“ nahrádzajú slovami „podniku, ...

49.

Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý znie:

„§ 23a (1) Právnická osoba v žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby ...

50.

§ 24 znie:

„§ 24 Ak je to nevyhnutné na riadne posúdenie podmienok ustanovených v § 14, môže si príslušný ...

51.

V § 26 ods. 1 sa slová „krajskému riaditeľstvu“ nahrádzajú slovami „príslušnému orgánu“. ...

52.

V § 27 odsek 1 znie:

„(1) Krajské riaditeľstvo si k žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby ...

53.

V § 27 ods. 2 sa slová „Krajské riaditeľstvo“ nahrádzajú slovami „Príslušný orgán“. ...

54.

V § 27 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Za licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, ktorá bola odcudzená, stratená alebo ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

55.

V § 27 ods. 4 sa slová „jedného roka“ nahrádzajú slovami „dvoch rokov“.

56.

§ 29 vrátane nadpisu znie:

„§ 29 Oznamovacia povinnosť (1) Prevádzkovateľ je povinný oznámiť príslušnému orgánu zmeny ...

57.

V § 31 ods. 1 písm. a) a e) sa za slová „vedúcim organizačnej zložky podniku,“ vkladajú slová ...

58.

Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 31a Pozastavenie prevádzkovania bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b) (1) Ministerstvo ...

59.

V § 32 ods. 1 písm. d) sa za slovo „rozhodnutím“ vkladajú slová „ministerstva podľa § 33a ...

60.

V § 33 ods. 1 písm. c) sa slová „jedného roka“ nahrádzajú slovami „dvoch rokov“ a slová ...

61.

V § 33 ods. 1 písm. d) sa slová „príslušného orgánu“ nahrádzajú slovami „orgánu príslušného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

„22a) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch ...

62.

V § 33 sa odsek 1 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

„e) prevádzkovateľ neoznámi skutočnosti uvedené v § 31 ods. 1 písm. a) až c), e), f) alebo ...

63.

V § 33 ods. 6, 7 a 9 sa slová „odseku 1, 2 alebo 4“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. a), ...

64.

V § 33 ods. 7 až 9 sa za slovo „prokuristom“ vkladá čiarka a slová „splnomocnencom prevádzkovateľa“. ...

65.

Za § 33 sa vkladá § 33a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 33a Odňatie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b) (1) Ministerstvo ...

66.

V § 34 ods. 3 a 4 a § 35 sa slová „krajské riaditeľstvo“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú ...

67.

V § 38 odsek 3 znie:

„(3) Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby, jej zmeny, dodatky a zrušenie musia mať písomnú ...

68.

V § 38 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby musí obsahovať a) druh poskytovanej bezpečnostnej ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

69.

V § 40 ods. 3 sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „§ 2 ods. 1 písm. b) a“.

70.

Za § 46 sa vkladá § 46a, ktorý znie:

„§ 46a (1) Na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti uchádzača o zamestnanie je prevádzkovateľ ...

71.

§ 48 znie:

„§ 48 (1) Fyzickú ochranu alebo pátranie môže vykonávať len osoba, ktorá a) dosiahla vek 18 ...

„28) § 41 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych ...

72.

V § 50 ods. 4 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo preukázanie príslušnosti ...

73.

V § 50 odsek 5 znie:

„(5) Ustanovenie odseku 4 písm. a), b), c) a h) sa nepoužije proti príslušníkom ozbrojených ...

„29b) Napríklad § 100, 101, 103 a 107 Trestného poriadku, § 25 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. ...

74.

V § 54 ods. 1 písmeno b) znie:

„b)
druh bezpečnostnej služby,“.

75.

V § 54 ods. 3 prvej vete sa na konci pripája bodkočiarka a tieto slová: „to neplatí, ak ide o ...

76.

V § 55 ods. 1 posledná veta znie:

„Rovnošata používaná pri poskytovaní bezpečnostnej služby alebo iný odev používaný pri ...

77.

V druhej časti zákona názov tretej hlavy znie:

„TRETIA HLAVA OSOBITNÉ USTANOVENIA O PREVÁDZKOVANÍ STRÁŽNEJ SLUŽBY A PROFESIONÁLNEJ CEZHRANIČNEJ ...

78.

V § 56 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a činností podľa odseku 5“.

79.

V § 56 ods. 5 sa slová „dostatočným počtom odborne spôsobilých osôb poverených výkonom fyzickej ...

80.

Za § 57 sa vkladá § 57a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 57a Prevádzkovanie profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou (1) Na ...

„32a)
Čl. 12 nariadenia (EÚ) č. 1214/2011.“.

81.

V § 58 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).

82.

V § 59 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ktorým sa úmyselne zasahuje do činnosti ...

83.

V § 60 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).

84.

V § 64 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) u osôb zapísaných v obchodnom registri výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace.“. ...

85.

V § 67 sa slová „§ 38 ods. 1, 3 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 38 ods. 1, 3 a 5“.

86.

V § 71 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Fyzická osoba uvedie údaje uvedené v odseku 1 písm. a) a pripojí doklady uvedené v odseku ...

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

87.

V § 71 ods. 6 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a § 70 ods. 3“.

88.

V § 72 ods. 1 sa vypúšťa slovo „osobne“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo na ...

„34a) § 66b ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v ...

89.

V § 73 ods. 2 a 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a § 70 ods. 3“.

90.

V § 75 ods. 1 písm. a) a e) sa za slovo „prokuristom,“ vkladajú slová „zodpovedným vedúcim,“. ...

91.

V § 77 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d) prevádzkovateľ neoznámi skutočnosti uvedené v § 75 ods. 1 písm. a) až c), e), f) alebo ...

92.

§ 79 znie:

„§ 79 Na prevádzkovanie technickej služby sa primerane vzťahujú § 27 ods. 3, § 35, 37, 38, ...

93.

V § 83 odsek 1 znie:

„(1) Akreditovaná osoba je povinná doručiť ministerstvu najneskôr päť dní pred začatím odbornej ...

94.

V § 84 ods. 1 a 2 sa slová „zákonom alebo na jeho základe“ nahrádzajú slovami „zákonom, ...

95.

V § 84 ods. 3 sa slovo „oprávnený“ nahrádza slovom „oprávnená“ a za slovo „vykonávať“ ...

96.

V § 85 ods. 1 sa slová „Osoba poverená výkonom štátneho dozoru alebo kontroly (ďalej len „kontrolór“)“ ...

97.

V § 85 ods. 1 písm. c) piaty bod znie:

„5.
jeho platnosť zanikla,“.

98.

V § 86 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) používať technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových ...

„35a) Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení ...

99.

V § 88 ods. 3 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak sa niektorý zo zástupcov ...

100.

V § 89 ods. 2 a § 90 ods. 2 sa slová „5 až 8“ nahrádzajú slovami „6 až 9“.

101.

V § 90 ods. 1 sa slová „e) až g)“ nahrádzajú slovami „e) a f)“.

102.

V § 91 ods. 1 písm. e) sa za slovo „zákonom“ vkladá čiarka a slová: „osobitným predpisom ...

103.

V § 91 ods. 2 sa slová „pokutu od 1 659 eur do 33 193 eur, za správny delikt podľa odseku 1 písm. ...

104.

V § 91 ods. 2 sa slová „písm. d)“ na konci vety nahrádzajú slovami „písm. c) až e)“.

105.

V § 91 ods. 11 sa za slová „§ 31“ vkladajú slová „a 31a“ a za slová „§ 33“ vkladajú ...

106.

V § 92 ods. 1 písm. f) sa za slovo „zákonom“ vkladá čiarka a slová „alebo na jeho základe“ ...

107.

V § 92 odsek 2 znie:

„(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) možno uložiť pokutu od 663 eur do 6 638 eur, za priestupok ...

108.

V § 93 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
prevádzkovateľov bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b),“.

Doterajšie písmená b) až p) sa označujú ako písmená c) až q).

109.

V § 93 ods. 5 sa slová „písm. a) až e), g), j) až l)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až ...

110.

V § 94 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ak sa žiadosť o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby zamieta z dôvodu ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

„39a)
§ 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z.“.

111.

V § 94 ods. 3 sa slová „príslušným orgánom“ nahrádzajú slovami „orgánom príslušným ...

112.

Za § 98 sa vkladá § 98a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 98a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2013 (1) Akreditovaná osoba, ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

1.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti II. VNÚTORNÁ SPRÁVA v položke 31 sa dopĺňa písmeno ...

2.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti VIII. FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ položka ...

„Položka 149 a) Podanie žiadosti o udelenie licencie na prevádzku   1 strážnej služby ..... ...

Čl. III

Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Za § 43 sa vkladá § 43a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 43a Povolenie na prevoz zbrane cez územie Slovenskej republiky zamestnancom bezpečnostnej služby ...

„30a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1214/2011 zo 16. novembra 2011 o profesionálnej ...

Čl. IV

Zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ...

Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:

„§ 3a (1) Ministerstvo vyčleňuje z prostriedkov určených na dotácie časť určenú na zabezpečenie ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2013.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore