Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 8/2013 účinný od 01.02.2013

Platnosť od: 11.01.2013
Účinnosť od: 01.02.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Správne poplatky, Obchod a podnikanie, Zbrane a strelivo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 8/2013 účinný od 01.02.2013
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 8/2013 s účinnosťou od 01.02.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení ...

1.

V § 2 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
profesionálna cezhraničná preprava eurovej hotovosti cestnou dopravou,1a)“.

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1214/2011 zo 16. novembra 2011 o profesionálnej ...

2.

V § 2 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ustanovenia § 9 ods. 2, § 11, 12, 22, 23, 28, 30, 31, 33, § 34 ods. 1, § 48 ods. 1, 5 a 6 ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

3.

V § 3 písm. g) sa na konci slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.

4.

V § 3 písm. h) sa bodka nahrádza slovom „alebo“.

5.

§ 3 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste.“.

6.

V § 4 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená c) až f).

7.

V § 5 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c) a d), ktoré znejú:

„c) príprava na výkon profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou, d) poskytovanie ...

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená e) a f).

8.

V § 8 písm. a) sa vypúšťajú slová „a výkon štátnej služby v ozbrojenom zbore alebo v ozbrojenom ...

9.

V § 8 písm. e) sa slová „§ 3 písm. a) až f)“ nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 1 písm. b) ...

10.

V § 8 písm. f) sa vypúšťa slovo „základných“.

11.

V § 8 písm. k) sa slová „§ 94 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 94 ods. 4“.

12.

§ 8 sa dopĺňa písmenami v) a w), ktoré znejú:

„v) príslušným orgánom ministerstvo vo veciach bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. ...

„3a) Napríklad zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 ...

13.

V § 9 ods. 2 sa vypúšťajú slová „Policajného zboru (ďalej len „krajské riaditeľstvo“)“. ...

14.

V § 10 ods. 2 sa slová „krajskému riaditeľstvu“ nahrádzajú slovami „príslušnému orgánu“. ...

15.

V § 11 ods. 2 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a splnomocnenec ...

16.

V § 11 ods. 3 sa slová „to neplatí, ak je ním manžel (manželka) prevádzkovateľa“ nahrádzajú ...

17.

Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 11a Podmienky udelenia licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a)
Čl. 7, 14 až 20 nariadenia (EÚ) č. 1214/2011.“.

18.

V § 12 ods. 1 uvádzacej vete sa slová „písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“.

19.

V § 12 ods. 2 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a splnomocnenec ...

20.

Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 12a Podmienky udelenia licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. ...

21.

V § 14 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) bol právoplatne odsúdený za niektorý z trestných činov uvedených v § 13 ods. 1 písm. ...

22.

V § 14 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená e) a f).

23.

V § 14 ods. 1 písm. e) sa slová „ak od skončenia skúšobnej doby neuplynuli tri roky“ nahrádzajú ...

24.

V § 14 ods. 2 sa slová „c) až f)“ nahrádzajú slovami „c) až e)“.

25.

V § 14 odsek 3 znie:

„(3) Ministerstvo alebo krajské riaditeľstvo si na posúdenie spoľahlivosti vyžiada vyjadrenie ...

26.

V § 14 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

27.

V § 14 ods. 4 sa za slovo „prokuristu,“ vkladajú slová „splnomocnenca prevádzkovateľa,“. ...

28.

V § 17 odsek 1 znie:

„(1) Požiadavku ustanoveného vzdelania na prevádzkovanie strážnej služby a bezpečnostnej služby ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:

„14) §16 ods. 4 písm. c) a d) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) ...

29.

V § 18 ods. 3 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „vnútra Slovenskej republiky“.

30.

V § 19 ods. 1 písm. a) sa na konci slovo „a“ nahrádza čiarkou.

31.

V § 19 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) CIT – pre osoby poverené profesionálnou cezhraničnou prepravou eurovej hotovosti cestnou ...

32.

V § 19 odseky 3 až 5 znejú:

„(3) Skúšku typu S ani odbornú prípravu podľa tohto zákona okrem § 20a ods. 3 a § 90 ods. ...

33.

V § 19 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Osobu po absolvovaní odbornej prípravy alebo osobu uvedenú v odseku 5 (ďalej len „uchádzač“) ...

Doterajšie odseky 6 až 12 sa označujú ako odseky 7 až 13.

34.

V § 19 ods. 7 sa vypúšťa písmeno e).

35.

V § 19 sa odsek 8 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
osvedčenú kópiu dokladu o vzdelaní podľa odseku 5.“.

36.

V § 19 ods. 9 sa slová „6 a 7“ nahrádzajú slovami „7 a 8“.

37.

V § 19 ods. 10 sa vypúšťa posledná veta a na konci odseku sa pripájajú tieto vety: „Opravnú ...

38.

V § 19 odsek 11 znie:

„(11)
Uchádzač skúšku vykoná v štátnom jazyku.“.

39.

V § 20 ods. 1 prvá veta znie:

„Uchádzačovi, ktorý úspešne vykonal skúšku, alebo na základe písomnej žiadosti osobe, ktorá ...

40.

V § 20 ods. 3 sa vypúšťa tretia veta a v poslednej vete sa za slová „(ďalej len „orgán kontroly“)“ ...

41.

V § 20 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 4.

42.

V § 20 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a obsah odbornej prípravy v skrátenej forme“.

43.

Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 20a Zánik platnosti preukazu (1) Platnosť preukazu zaniká a) uplynutím doby, na ktorú bol ...

44.

V § 22 ods. 2 písm. f) sa slovo „odpis“ nahrádza slovom „výpis“.

45.

V § 22 ods. 3 sa slová „podniku a o vedúcom podniku zahraničnej osoby“ nahrádzajú slovami ...

46.

Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý znie:

„§ 22a (1) Fyzická osoba v žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby ...

47.

V § 23 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „s osvedčením pravosti podpisov; osvedčenie sa ...

48.

V § 23 ods. 3 sa slová „podniku a vedúceho podniku zahraničnej osoby“ nahrádzajú slovami „podniku, ...

49.

Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý znie:

„§ 23a (1) Právnická osoba v žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby ...

50.

§ 24 znie:

„§ 24 Ak je to nevyhnutné na riadne posúdenie podmienok ustanovených v § 14, môže si príslušný ...

51.

V § 26 ods. 1 sa slová „krajskému riaditeľstvu“ nahrádzajú slovami „príslušnému orgánu“. ...

52.

V § 27 odsek 1 znie:

„(1) Krajské riaditeľstvo si k žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby ...

53.

V § 27 ods. 2 sa slová „Krajské riaditeľstvo“ nahrádzajú slovami „Príslušný orgán“. ...

54.

V § 27 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Za licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, ktorá bola odcudzená, stratená alebo ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

55.

V § 27 ods. 4 sa slová „jedného roka“ nahrádzajú slovami „dvoch rokov“.

56.

§ 29 vrátane nadpisu znie:

„§ 29 Oznamovacia povinnosť (1) Prevádzkovateľ je povinný oznámiť príslušnému orgánu zmeny ...

57.

V § 31 ods. 1 písm. a) a e) sa za slová „vedúcim organizačnej zložky podniku,“ vkladajú slová ...

58.

Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 31a Pozastavenie prevádzkovania bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b) (1) Ministerstvo ...

59.

V § 32 ods. 1 písm. d) sa za slovo „rozhodnutím“ vkladajú slová „ministerstva podľa § 33a ...

60.

V § 33 ods. 1 písm. c) sa slová „jedného roka“ nahrádzajú slovami „dvoch rokov“ a slová ...

61.

V § 33 ods. 1 písm. d) sa slová „príslušného orgánu“ nahrádzajú slovami „orgánu príslušného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

„22a) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch ...

62.

V § 33 sa odsek 1 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

„e) prevádzkovateľ neoznámi skutočnosti uvedené v § 31 ods. 1 písm. a) až c), e), f) alebo ...

63.

V § 33 ods. 6, 7 a 9 sa slová „odseku 1, 2 alebo 4“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. a), ...

64.

V § 33 ods. 7 až 9 sa za slovo „prokuristom“ vkladá čiarka a slová „splnomocnencom prevádzkovateľa“. ...

65.

Za § 33 sa vkladá § 33a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 33a Odňatie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b) (1) Ministerstvo ...

66.

V § 34 ods. 3 a 4 a § 35 sa slová „krajské riaditeľstvo“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú ...

67.

V § 38 odsek 3 znie:

„(3) Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby, jej zmeny, dodatky a zrušenie musia mať písomnú ...

68.

V § 38 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby musí obsahovať a) druh poskytovanej bezpečnostnej ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

69.

V § 40 ods. 3 sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „§ 2 ods. 1 písm. b) a“.

70.

Za § 46 sa vkladá § 46a, ktorý znie:

„§ 46a (1) Na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti uchádzača o zamestnanie je prevádzkovateľ ...

71.

§ 48 znie:

„§ 48 (1) Fyzickú ochranu alebo pátranie môže vykonávať len osoba, ktorá a) dosiahla vek 18 ...

„28) § 41 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych ...

72.

V § 50 ods. 4 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo preukázanie príslušnosti ...

73.

V § 50 odsek 5 znie:

„(5) Ustanovenie odseku 4 písm. a), b), c) a h) sa nepoužije proti príslušníkom ozbrojených ...

„29b) Napríklad § 100, 101, 103 a 107 Trestného poriadku, § 25 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. ...

74.

V § 54 ods. 1 písmeno b) znie:

„b)
druh bezpečnostnej služby,“.

75.

V § 54 ods. 3 prvej vete sa na konci pripája bodkočiarka a tieto slová: „to neplatí, ak ide o ...

76.

V § 55 ods. 1 posledná veta znie:

„Rovnošata používaná pri poskytovaní bezpečnostnej služby alebo iný odev používaný pri ...

77.

V druhej časti zákona názov tretej hlavy znie:

„TRETIA HLAVA OSOBITNÉ USTANOVENIA O PREVÁDZKOVANÍ STRÁŽNEJ SLUŽBY A PROFESIONÁLNEJ CEZHRANIČNEJ ...

78.

V § 56 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a činností podľa odseku 5“.

79.

V § 56 ods. 5 sa slová „dostatočným počtom odborne spôsobilých osôb poverených výkonom fyzickej ...

80.

Za § 57 sa vkladá § 57a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 57a Prevádzkovanie profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou (1) Na ...

„32a)
Čl. 12 nariadenia (EÚ) č. 1214/2011.“.

81.

V § 58 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).

82.

V § 59 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ktorým sa úmyselne zasahuje do činnosti ...

83.

V § 60 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).

84.

V § 64 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) u osôb zapísaných v obchodnom registri výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace.“. ...

85.

V § 67 sa slová „§ 38 ods. 1, 3 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 38 ods. 1, 3 a 5“.

86.

V § 71 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Fyzická osoba uvedie údaje uvedené v odseku 1 písm. a) a pripojí doklady uvedené v odseku ...

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

87.

V § 71 ods. 6 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a § 70 ods. 3“.

88.

V § 72 ods. 1 sa vypúšťa slovo „osobne“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo na ...

„34a) § 66b ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v ...

89.

V § 73 ods. 2 a 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a § 70 ods. 3“.

90.

V § 75 ods. 1 písm. a) a e) sa za slovo „prokuristom,“ vkladajú slová „zodpovedným vedúcim,“. ...

91.

V § 77 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d) prevádzkovateľ neoznámi skutočnosti uvedené v § 75 ods. 1 písm. a) až c), e), f) alebo ...

92.

§ 79 znie:

„§ 79 Na prevádzkovanie technickej služby sa primerane vzťahujú § 27 ods. 3, § 35, 37, 38, ...

93.

V § 83 odsek 1 znie:

„(1) Akreditovaná osoba je povinná doručiť ministerstvu najneskôr päť dní pred začatím odbornej ...

94.

V § 84 ods. 1 a 2 sa slová „zákonom alebo na jeho základe“ nahrádzajú slovami „zákonom, ...

95.

V § 84 ods. 3 sa slovo „oprávnený“ nahrádza slovom „oprávnená“ a za slovo „vykonávať“ ...

96.

V § 85 ods. 1 sa slová „Osoba poverená výkonom štátneho dozoru alebo kontroly (ďalej len „kontrolór“)“ ...

97.

V § 85 ods. 1 písm. c) piaty bod znie:

„5.
jeho platnosť zanikla,“.

98.

V § 86 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) používať technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových ...

„35a) Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení ...

99.

V § 88 ods. 3 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak sa niektorý zo zástupcov ...

100.

V § 89 ods. 2 a § 90 ods. 2 sa slová „5 až 8“ nahrádzajú slovami „6 až 9“.

101.

V § 90 ods. 1 sa slová „e) až g)“ nahrádzajú slovami „e) a f)“.

102.

V § 91 ods. 1 písm. e) sa za slovo „zákonom“ vkladá čiarka a slová: „osobitným predpisom ...

103.

V § 91 ods. 2 sa slová „pokutu od 1 659 eur do 33 193 eur, za správny delikt podľa odseku 1 písm. ...

104.

V § 91 ods. 2 sa slová „písm. d)“ na konci vety nahrádzajú slovami „písm. c) až e)“.

105.

V § 91 ods. 11 sa za slová „§ 31“ vkladajú slová „a 31a“ a za slová „§ 33“ vkladajú ...

106.

V § 92 ods. 1 písm. f) sa za slovo „zákonom“ vkladá čiarka a slová „alebo na jeho základe“ ...

107.

V § 92 odsek 2 znie:

„(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) možno uložiť pokutu od 663 eur do 6 638 eur, za priestupok ...

108.

V § 93 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
prevádzkovateľov bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b),“.

Doterajšie písmená b) až p) sa označujú ako písmená c) až q).

109.

V § 93 ods. 5 sa slová „písm. a) až e), g), j) až l)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až ...

110.

V § 94 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ak sa žiadosť o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby zamieta z dôvodu ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

„39a)
§ 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z.“.

111.

V § 94 ods. 3 sa slová „príslušným orgánom“ nahrádzajú slovami „orgánom príslušným ...

112.

Za § 98 sa vkladá § 98a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 98a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2013 (1) Akreditovaná osoba, ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

1.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti II. VNÚTORNÁ SPRÁVA v položke 31 sa dopĺňa písmeno ...

2.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti VIII. FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ položka ...

„Položka 149 a) Podanie žiadosti o udelenie licencie na prevádzku   1 strážnej služby ..... ...

Čl. III

Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Za § 43 sa vkladá § 43a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 43a Povolenie na prevoz zbrane cez územie Slovenskej republiky zamestnancom bezpečnostnej služby ...

„30a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1214/2011 zo 16. novembra 2011 o profesionálnej ...

Čl. IV

Zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ...

Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:

„§ 3a (1) Ministerstvo vyčleňuje z prostriedkov určených na dotácie časť určenú na zabezpečenie ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2013.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore