Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 8/2010 účinný od 01.02.2010

Platnosť od: 13.01.2010
Účinnosť od: 01.02.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Ochrana životného prostredia, Zdravotníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD196DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 8/2010 účinný od 01.02.2010
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 8/2010 s účinnosťou od 01.02.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1992 ...

2.

§ 31 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Na platnosť právnych úkonov týkajúcich sa nakladania s nehnuteľným majetkom, ktorý vložil ...

3.

Za § 37a sa vkladá § 37b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 37b Spoločné ustanovenie Ustanovenia tohto zákona sa použijú, ak osobitný predpis13) neustanovuje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

„13)
§ 100b a 100c zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 8/2010 Z. z.“.

Čl. II

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...

Za § 100a sa vkladajú § 100b a 100c, ktoré znejú:

„§ 100b (1) Členstvo v správnej rade neziskovej organizácie,75a) ktorej zakladateľom alebo spoluzakladateľom ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2010.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore