Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2008 účinný od 01.04.2008 do 31.07.2008

Platnosť od: 15.01.2008
Účinnosť od: 01.04.2008
Účinnosť do: 31.07.2008
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Poisťovníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST16JUD2422DS22EUPPČL3

Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2008 účinný od 01.04.2008 do 31.07.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 8/2008 s účinnosťou od 01.04.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)

niektoré vzťahy súvisiace so vznikom, organizáciou, riadením, vykonávaním činnosti a zánikom ...

b)

niektoré vzťahy súvisiace s pôsobením poisťovní z iných členských štátov, zaisťovní z ...

c)

výkon dohľadu.

(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na

a)

vykonávanie verejného zdravotného poistenia, sociálneho poistenia1) a na vykonávanie zaisťovacej ...

b)

poskytovanie pomoci pri poruche alebo nehode motorového vozidla, ku ktorej dôjde na území Slovenskej ...

1.

zabezpečenie opravy na mieste, ak poskytovateľ pomoci zabezpečuje túto činnosť prevažne vlastnými ...

2.

dopravu motorového vozidla do najbližšieho alebo najvhodnejšieho miesta opravy a prepravu vodiča ...

3.

dopravu motorového vozidla, prípadne spolu s vodičom a spolucestujúcimi do miesta ich trvalého ...

c)

poskytovanie pomoci podľa písmena b) prvého bodu a druhého bodu pri poruche alebo nehode motorového ...

d)

právnickú osobu, ktorá spĺňa tieto podmienky:

1.

vykonáva činnosť uvedenú v prílohe č. 1 časti B bode 18,

2.

vykonáva činnosť len na území Slovenskej republiky a poskytuje len vecné plnenie,

3.

celkové ročné príjmy z činnosti uvedenej v prvom bode nepresahujú za predchádzajúci rok 200 ...

Vymedzenie základných pojmov

§ 2
(1)

Poisťovňa je právnická osoba, ktorá je akciovou spoločnosťou so sídlom na území Slovenskej ...

(2)

Poisťovňa z iného členského štátu je právnická osoba so sídlom na území iného členského ...

(3)

Pobočka poisťovne z iného členského štátu je organizačná zložka poisťovne z iného členského ...

(4)

Zahraničná poisťovňa je právnická osoba so sídlom na území štátu, ktorý nie je členským ...

(5)

Pobočka zahraničnej poisťovne je organizačná zložka zahraničnej poisťovne umiestnená na území ...

(6)

Zaisťovňa je právnická osoba, ktorá je akciovou spoločnosťou so sídlom na území Slovenskej ...

(7)

Kaptívna zaisťovňa je zaisťovňa vo vlastníctve finančnej inštitúcie inej ako poisťovňa, zaisťovňa, ...

(8)

Zaisťovňa z iného členského štátu je právnická osoba so sídlom na území iného členského ...

(9)

Pobočka zaisťovne z iného členského štátu je organizačná zložka zaisťovne z iného členského ...

(10)

Zahraničná zaisťovňa je právnická osoba so sídlom na území štátu, ktorý nie je členským ...

(11)

Pobočka zahraničnej zaisťovne je organizačná zložka zahraničnej zaisťovne umiestnená na území ...

(12)

Poisťovacia činnosť je prijímanie poistných rizík poisťovňou, poisťovňou z iného členského ...

(13)

Zaisťovacia činnosť je preberanie poistných rizík zaisťovňou, zaisťovňou z iného členského ...

(14)

Správa poistných zmlúv je súhrn činností zameraných na aktualizáciu stavu poistných zmlúv ...

(15)

Správa zaistných zmlúv je súhrn činností zameraných na aktualizáciu stavu zaistných zmlúv ...

(16)

Poistné riziko je nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k vzniku poistnej udalosti.

(17)

Poistný kmeň je súbor uzavretých poistných zmlúv, ako aj súbor záväzkov a pohľadávok, ktoré ...

(18)

Zaistný kmeň je súbor uzavretých zaistných zmlúv, ako aj súbor záväzkov a pohľadávok, ktoré ...

(19)

Likvidácia poistnej udalosti je súhrn činností spojených s vybavovaním poistnej udalosti.

(20)

Osoba podľa tohto zákona je fyzická osoba a právnická osoba, ak v jednotlivých ustanoveniach tohto ...

(21)

Technická úroková miera je úroková miera, ktorú poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne ...

§ 3
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)

dôveryhodnou osobou fyzická osoba, ktorá

1.

nebola právoplatne odsúdená za trestný čin proti majetku alebo trestný čin hospodársky, za trestný ...

2.

nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii uvedenej v § 5 ods. 2 písm. d) v poisťovni, ...

3.

nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii uvedenej v § 5 ods. 2 písm. d) v poisťovni, ...

4.

nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii uvedenej v § 5 ods. 2 písm. d) v poisťovni, ...

5.

nemala právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50 % zo sumy, ktorá sa jej mohla uložiť podľa ...

6.

nie je považovaná za nedôveryhodnú osobu podľa osobitných predpisov13) v oblasti finančného ...

7.

spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávala v posledných ...

b)

finančnou inštitúciou banka a pobočka zahraničnej banky,14) doplnková dôchodková spoločnosť,15) ...

c)

skupinou s úzkymi väzbami najmenej dve osoby, keď má jedna z osôb na druhej osobe priamy alebo ...

d)

kvalifikovanou účasťou priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet, ktorý predstavuje aspoň ...

e)

nepriamym podielom podiel držaný sprostredkovane, a to prostredníctvom právnickej osoby alebo právnických ...

f)

kontrolou

1.

priamy podiel alebo nepriamy podiel, alebo ich súčet prevyšujúci 50 % na základnom imaní právnickej ...

2.

právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho ...

3.

možnosť vykonávať vplyv na riadení právnickej osoby

3a.

porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu podľa bodu 1 (ďalej len „rozhodujúci vplyv“), ...

3b.

na základe vzťahu spoločníka alebo člena právnickej osoby k väčšine členov štatutárneho ...

3c.

porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu podľa bodu 1, a to na základe dohody medzi spoločníkmi ...

4.

možnosť vykonávať priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv iným spôsobom,

g)

dcérskou spoločnosťou právnická osoba, nad ktorou sa vykonáva kontrola podľa písmena f), ako ...

h)

materskou spoločnosťou právnická osoba, ktorá vykonáva kontrolu podľa písmena f),

i)

poistníkom osoba, ktorá uzavrela poistnú zmluvu a ktorá je povinná platiť poistné,

j)

veľkým rizikom poistné riziko vzťahujúce sa na poistné odvetvia neživotného poistenia

1.

uvedených v prílohe č. 1 časti B bodoch 4, 5, 6, 7, 11 a 12,

2.

uvedených v prílohe č. 1 časti B bodoch 14 a 15, ak sa toto poistné riziko týka činnosti poistníka ...

3.

uvedených v prílohe č. 1 časti B bodoch 3, 8, 9, 10, 13 a 16, ak sú splnené najmenej dve z týchto ...

3a.

celková suma poisteného majetku prevyšuje 6 200 000 eur,

3b.

čistý obrat poisteného prevyšuje 12 800 000 eur,

3c.

priemerný ročný prepočítaný stav zamestnancov poisteného za zdaňovacie obdobie je väčší ...

k)

členským štátom členský štát Európskych spoločenstiev alebo členský štát Európskej dohody ...

l)

členským štátom pobočky členský štát, v ktorom poisťovňa, poisťovňa z iného členského ...

m)

členským štátom záväzku členský štát, v ktorom má osoba, ktorá uzavrela poistnú zmluvu ...

1.

na ktorého území sa nachádzajú poistené budovy, ich súčasti, príslušenstvo a veci, ktoré ...

2.

v ktorom je evidovaný dopravný prostriedok, ak sa poistenie vzťahuje na dopravné prostriedky všetkých ...

3.

v ktorom poistník uzavrel poistnú zmluvu s poistnou dobou najviac štyri mesiace, ktorou sú poistené ...

4.

v ktorom má poistník obvyklý pobyt, a ak je poistník právnickou osobou, členský štát, v ktorom ...

n)

domovským členským štátom členský štát, v ktorom sa nachádza ústredie

1.

poisťovne, ktorá kryje záväzky z poistenia,

2.

poisťovne z iného členského štátu, ktorá kryje záväzky z poistenia,

3.

zaisťovne, ktorá kryje záväzky zo zaistenia,

4.

zaisťovne z iného členského štátu, ktorá kryje záväzky zo zaistenia,

o)

hostiteľským členským štátom členský štát, v ktorom poisťovňa, poisťovňa z iného členského ...

p)

členským štátom poskytovania služieb členský štát záväzku, ak je tento záväzok krytý poisťovňou ...

q)

príslušným orgánom dohľadu iného členského štátu orgán, ktorý na základe právneho predpisu ...

r)

regulovaným trhom trh s finančnými nástrojmi, ktorý spĺňa podmienky právneho aktu Európskej ...

s)

ústredím miesto, z ktorého je riadená činnosť poisťovne alebo činnosť poisťovne z iného členského ...

t)

zhodnými aktívami záväzky z poistenia, pri ktorých bola dohodnutá možnosť poistného plnenia ...

u)

systémom vnútornej kontroly a riadenia kontinuálny súbor procesov vykonávaný vedením spoločnosti ...

v)

riadením rizík predchádzanie možným stratám včasnou a primeranou identifikáciou rizík, meraním ...

w)

špeciálnym účelovým nástrojom spoločnosť iná ako poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorá na seba ...

x)

finitným zaistením zaistenie, v ktorom maximálna možná strata vyjadrená ako maximálne prenesené ...

1.

jasné a podstatné zváženie časovej hodnoty peňazí,

2.

zmluvné ustanovenia s cieľom časom zmierniť rovnováhu medzi zmluvnými stranami tak, aby sa dosiahol ...

y)

asistenčnými službami pomoc vo forme peňažného plnenia alebo vecného plnenia poskytovaná osobám, ...

DRUHÁ ČASŤ

VYKONÁVANIE POISŤOVACEJ ČINNOSTI A ZAISŤOVACEJ ČINNOSTI

Podmienky na vykonávanie poisťovacej činnosti

§ 4
(1)

Povolením na vykonávanie poisťovacej činnosti sa za podmienok ustanovených týmto zákonom povoľuje ...

(2)

Obchodné meno poisťovne musí obsahovať označenie „poisťovňa“. Slovo „poisťovňa“, jeho ...

(3)

Iná osoba ako poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu alebo pobočka zahraničnej poisťovne ...

(4)

Zahraničná poisťovňa môže vykonávať poisťovaciu činnosť na území Slovenskej republiky len ...

(5)

Poisťovňa alebo pobočka zahraničnej poisťovne môže vykonávať len činnosti, na ktoré jej bolo ...

(6)

Národná banka Slovenska udeľuje povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh ...

a)

životné poistenie podľa jednotlivých poistných odvetví uvedených v prílohe č. 1,

b)

neživotné poistenie podľa jednotlivých poistných odvetví alebo skupiny poistných odvetví uvedených ...

(7)

Poistným druhom sa rozumie skupina poistných odvetví, ktoré sa členia podľa rovnorodosti poistného ...

(8)

Poisťovňa nemôže súčasne vykonávať životné poistenie a neživotné poistenie okrem poisťovní, ...

a)

vykonávajú životné poistenie; týmto poisťovniam možno vydať povolenie aj na vykonávanie poistenia ...

b)

vykonávajú súčasne životné poistenie a neživotné poistenie v súlade s doterajšími predpismi. ...

(9)

Základné imanie poisťovne na vykonávanie poisťovacej činnosti musí byť

a)

pre životné poistenie najmenej 4 000 000 eur,

b)

pre poistné odvetvia neživotného poistenia uvedené v prílohe č. 1 časti B

1.

bodoch 1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 7, 8, 9, 16, 17 a 18 najmenej 3 000 000 eur,

2.

bodoch 6c, 10b, 11, 12, 13, 14 a 15 najmenej 4 000 000 eur,

3.

bode 10a najmenej 5 000 000 eur.

(10)

Ak poisťovňa vykonáva poisťovaciu činnosť pre niekoľko poistných odvetví neživotného poistenia ...

(11)

Ak poisťovňa vykonáva poisťovaciu činnosť podľa odseku 8 písm. a) alebo písm. b), výška základného ...

(12)

Poisťovňa môže vykonávať aj zaisťovaciu činnosť na základe povolenia Národnej banky Slovenska ...

(13)

Ak sa súčasne vykonáva poisťovacia činnosť a zaisťovacia činnosť, základné imanie musí byť ...

a)

prijaté zaistné neprevyšuje 10 % z celkove prijatého poistného,

b)

prijaté zaistné neprevyšuje 50 000 000 eur a

c)

technické rezervy vytvorené z prijatého zaistného neprevyšujú 10 % z celkových vytvorených technických ...

(14)

Základné imanie poisťovne vo výške ustanovenej v odseku 9 možno splatiť len peňažným vkladom. ...

§ 5
(1)

O udelení povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti rozhoduje Národná banka Slovenska. Žiadosť ...

(2)

Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:

a)

splatené základné imanie poisťovne podľa § 4,

b)

prehľadný a dôveryhodný pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov poisťovne,

c)

vhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou na poisťovni a prehľadnosť vzťahov týchto osôb s inými ...

d)

odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb, ktoré sú navrhované za členov predstavenstva, za ...

e)

prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou ...

f)

výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena e),

g)

výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok a spôsob jeho uplatnenia v štáte, na ktorého území ...

h)

poisťovňa musí mať sídlo a ústredie na území Slovenskej republiky,

i)

technická a organizačná pripravenosť na vykonávanie poisťovacej činnosti, existencia riadiaceho ...

(3)

V žiadosti podľa odseku 1 sa uvedie

a)

obchodné meno a sídlo budúcej poisťovne,

b)

identifikačné číslo budúcej poisťovne, ak už jej bolo pridelené,

c)

výška základného imania budúcej poisťovne,

d)

zoznam akcionárov s kvalifikovanou účasťou na budúcej poisťovni a zoznam blízkych osôb21) akcionárov ...

e)

návrh, v akom rozsahu bude budúca poisťovňa vykonávať poisťovaciu činnosť,

f)

vecné, personálne a organizačné predpoklady na vykonávanie poisťovacej činnosti,

g)

meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo fyzických osôb navrhovaných za členov predstavenstva, ...

h)

vyhlásenie žiadateľov, že predložené údaje sú úplné a pravdivé,

i)

meno a priezvisko, trvalý pobyt alebo obchodné meno a sídlo likvidačného zástupcu,22) ak budúca ...

j)

preukázanie dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho ...

(4)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je

a)

zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva,

b)

návrh stanov poisťovne,

c)

návrh organizačnej štruktúry poisťovne, pravidiel činnosti poisťovne a návrh obchodnej stratégie ...

d)

stručné odborné životopisy, doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb navrhovaných ...

e)

výpisy z registra trestov fyzických osôb uvedených v odseku 3 písm. g) nie staršie ako tri mesiace ...

f)

písomné vyhlásenie zakladateľov, že na ich majetok nebol vyhlásený konkurz, neviedlo sa reštrukturalizačné ...

g)

návrh obchodno-finančného plánu poisťovne, ktorý musí obsahovať

1.

povahu rizík vyplývajúcich z predpokladanej činnosti,

2.

princípy pre postúpenie rizík zaisťovniam,

3.

položky tvoriace garančný fond podľa § 34,

4.

odhad zriaďovacích nákladov, finančné zdroje na pokrytie zriaďovacích nákladov a spôsob zabezpečenia ...

5.

odhad nákladov na správu poisťovne na prvé tri roky pôsobenia okrem zriaďovacích nákladov,

6.

odhad poistného a poistných plnení na prvé tri roky pôsobenia,

7.

predpokladanú súvahu a predpokladaný výkaz ziskov a strát na prvé tri roky pôsobenia,

8.

predpokladané finančné zdroje na prvé tri roky pôsobenia určené na krytie záväzkov z poistenia ...

9.

finančné a technické zdroje určené na zabezpečenie asistenčných služieb, ak ide o vykonávanie ...

h)

doklad o splatení základného imania,

i)

doklady o dôveryhodnom pôvode peňažných a nepeňažných vkladov vložených do základného imania ...

(5)

O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote podľa osobitného zákona23) ...

(6)

Národná banka Slovenska žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní podmienky uvedené ...

(7)

Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas celej doby platnosti povolenia na ...

(8)

Spôsob preukazovania splnenia podmienok uvedených v odseku 2 na udelenie povolenia na vykonávanie ...

(9)

Odbornou spôsobilosťou sa pri fyzických osobách navrhnutých za členov predstavenstva poisťovne, ...

(10)

Za vhodnú osobu pri posudzovaní splnenia podmienok podľa odseku 2 písm. c) sa považuje osoba, ktorá ...

(11)

Podrobnosti o rozsahu a obsahu, štruktúru, formu, členenie obchodno-finančného plánu vrátane ...

(12)

Na poisťovňu, ktorá sa rozhodla vykonávať poisťovaciu činnosť na území Švajčiarskej konfederácie ...

Podmienky na vykonávanie zaisťovacej činnosti

§ 6
(1)

Povolením na vykonávanie zaisťovacej činnosti sa za podmienok ustanovených týmto zákonom povoľuje ...

(2)

Obchodné meno zaisťovne musí obsahovať označenie „zaisťovňa“. Slovo „zaisťovňa“, jeho ...

(3)

Iná osoba ako zaisťovňa, zaisťovňa z iného členského štátu alebo pobočka zahraničnej zaisťovne ...

(4)

Zahraničná zaisťovňa môže vykonávať zaisťovaciu činnosť na území Slovenskej republiky len ...

(5)

Zaisťovňa alebo pobočka zahraničnej zaisťovne môže vykonávať len činnosti, na ktoré jej bolo ...

(6)

Národná banka Slovenska udeľuje povolenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh ...

a)

životné poistenie,

b)

neživotné poistenie,

c)

životné poistenie a neživotné poistenie.

(7)

Národná banka Slovenska môže udeliť poisťovni povolenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti ...

(8)

Základné imanie zaisťovne so sídlom na území Slovenskej republiky musí byť najmenej 25 000 000 ...

(9)

Základné imanie zaisťovne vo výške ustanovenej v odseku 8 možno splatiť len peňažným vkladom. ...

§ 7
(1)

O udelení povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti rozhoduje Národná banka Slovenska. Žiadosť ...

(2)

Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:

a)

splatené základné imanie zaisťovne podľa § 6,

b)

prehľadný a dôveryhodný pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov zaisťovne,

c)

vhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou na zaisťovni a prehľadnosť vzťahov týchto osôb s inými ...

d)

odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb, ktoré sú navrhované za členov predstavenstva, za ...

e)

prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou ...

f)

výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena e),

g)

výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok a spôsob jeho uplatnenia v štáte, na ktorého území ...

h)

zaisťovňa musí mať sídlo a ústredie na území Slovenskej republiky,

i)

technická a organizačná pripravenosť na vykonávanie zaisťovacej činnosti, existencia systému ...

(3)

V žiadosti podľa odseku 1 sa uvedie

a)

obchodné meno a sídlo budúcej zaisťovne,

b)

identifikačné číslo budúcej zaisťovne, ak už jej bolo pridelené,

c)

výška základného imania budúcej zaisťovne,

d)

zoznam akcionárov s kvalifikovanou účasťou na budúcej zaisťovni a zoznam blízkych osôb21) akcionárov ...

e)

návrh, v akom rozsahu bude budúca zaisťovňa vykonávať zaisťovaciu činnosť,

f)

vecné, personálne a organizačné predpoklady na vykonávanie zaisťovacej činnosti,

g)

meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo fyzických osôb navrhovaných za členov predstavenstva, ...

h)

vyhlásenie žiadateľov, že predložené údaje sú úplné a pravdivé,

i)

preukázanie dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho ...

(4)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je

a)

zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva,

b)

návrh stanov zaisťovne,

c)

návrh organizačnej štruktúry zaisťovne, pravidiel činnosti zaisťovne a návrh obchodnej stratégie ...

d)

stručné odborné životopisy, doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb navrhovaných ...

e)

výpisy z registra trestov fyzických osôb uvedených v odseku 3 písm. g) nie staršie ako tri mesiace ...

f)

písomné vyhlásenie zakladateľov, že na ich majetok nebol vyhlásený konkurz ani povolené nútené ...

g)

návrh obchodno-finančného plánu zaisťovne, ktorý musí obsahovať

1.

povahu rizík vyplývajúcich z predpokladanej činnosti,

2.

druhy zaistných zmlúv, ktoré plánuje zaisťovňa vykonávať,

3.

princípy pre postúpenie rizík zaisťovniam,

4.

položky tvoriace garančný fond podľa § 34,

5.

odhad zriaďovacích nákladov, finančné zdroje na pokrytie zriaďovacích nákladov a spôsob zabezpečenia ...

6.

odhad nákladov na správu zaisťovne na prvé tri roky pôsobenia iné ako zriaďovacie náklady,

7.

odhad zaistného a zaistných plnení na prvé tri roky pôsobenia,

8.

predpokladanú súvahu a predpokladaný výkaz ziskov a strát na prvé tri roky pôsobenia,

9.

predpokladané finančné zdroje určené na prvé tri roky pôsobenia na krytie záväzkov zo zaistenia ...

h)

doklad o splatení základného imania,

i)

doklady o dôveryhodnom pôvode peňažných a nepeňažných vkladov vložených do základného imania ...

(5)

O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote podľa osobitného predpisu23) ...

(6)

Národná banka Slovenska žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní podmienky uvedené ...

(7)

Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas celej doby platnosti povolenia na ...

(8)

Spôsob preukazovania splnenia podmienok uvedených v odseku 2 na udelenie povolenia na vykonávanie ...

(9)

Odbornou spôsobilosťou sa pri fyzických osobách navrhnutých za členov predstavenstva zaisťovne, ...

(10)

Za vhodnú osobu pri posudzovaní splnenia podmienok podľa odseku 2 písm. c) sa považuje osoba, ktorá ...

(11)

Podrobnosti o rozsahu a obsahu, štruktúru, formu, členenie obchodno-finančného plánu vrátane ...

§ 8
Vykonávanie poisťovacej činnosti zahraničnou poisťovňou prostredníctvom pobočky
(1)

O udelení povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti zahraničnej poisťovni prostredníctvom ...

(2)

Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:

a)

aktíva na území Slovenskej republiky nesmú byť nižšie ako jedna polovica garančného fondu podľa ...

b)

skutočná miera solventnosti vyplývajúca z rozsahu poisťovacej činnosti vykonávanej na území ...

c)

dôveryhodnosť zahraničnej poisťovne a jej finančná schopnosť primeraná rozsahu vykonávanej ...

d)

odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb navrhovaných zahraničnou poisťovňou na riadenie jej ...

e)

prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí zahraničná poisťovňa,

f)

výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena e),

g)

výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok a spôsob jeho uplatňovania v štáte, na ktorého území ...

h)

zahraničná poisťovňa, ktorá sa rozhodla vykonávať poisťovaciu činnosť prostredníctvom svojej ...

(3)

V žiadosti podľa odseku 1 uvedie zahraničná poisťovňa okrem údajov podľa § 5 ods. 3 písm. ...

a)

obchodné meno a sídlo zahraničnej poisťovne a predpokladané umiestnenie jej pobočky na území ...

b)

vecné, personálne a organizačné predpoklady na vykonávanie činnosti podľa odseku 1 na území ...

c)

meno, priezvisko a trvalý pobyt vedúceho pobočky zahraničnej poisťovne a prokuristu, zodpovedného ...

d)

meno a priezvisko, trvalý pobyt alebo obchodné meno a sídlo likvidačného zástupcu,22) ak pobočka ...

(4)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je

a)

oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktoré bolo vydané zahraničnej poisťovni v súlade s právnym ...

b)

účtovné závierky overené audítorom alebo audítorskou spoločnosťou za posledné tri roky pred ...

c)

výpisy z registra trestov fyzických osôb uvedených v odseku 3 písm. c) nie staršie ako tri mesiace; ...

d)

stručné odborné životopisy, doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi fyzických osôb navrhovaných ...

e)

písomný súhlas príslušného orgánu štátu, v ktorom má zahraničná poisťovňa sídlo, so zriadením ...

f)

vyjadrenie orgánu dohľadu štátu, v ktorom má zahraničná poisťovňa sídlo, k zriadeniu pobočky ...

g)

návrh obchodno-finančného plánu pobočky zahraničnej poisťovne v rozsahu podľa § 5 ods. 4 písm. ...

(5)

O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote podľa osobitného zákona23) ...

(6)

Národná banka Slovenska žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní podmienky uvedené ...

(7)

Dôvodom na zamietnutie žiadosti podľa odseku 1 nemôže byť skutočnosť, že právna forma zahraničnej ...

(8)

Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas celej doby platnosti povolenia na ...

(9)

Spôsob preukazovania splnenia podmienok uvedených v odseku 2 na udelenie povolenia na vykonávanie ...

(10)

Odbornou spôsobilosťou sa pri osobách navrhnutých za vedúceho pobočky zahraničnej poisťovne ...

(11)

Zahraničnej poisťovni možno udeliť povolenie podľa odseku 1 len pre jeden poistný druh, a to najviac ...

(12)

Zahraničná poisťovňa, ktorá požiadala Národnú banku Slovenska o udelenie povolenia podľa odseku ...

a)

finančné prostriedky podľa odseku 2 písm. a) možno uložiť na samostatnom účte v banke len v ...

b)

výpočet požadovanej miery solventnosti podľa § 34 sa vykonáva vo vzťahu k celému rozsahu poisťovacej ...

c)

aktíva, ktoré tvoria garančný fond, sa môžu nachádzať v tom členskom štáte, v ktorom zahraničná ...

(13)

Výhody podľa odseku 12 možno poskytnúť len súčasne. Žiadosť o poskytnutie týchto výhod sa ...

(14)

Výhody podľa odseku 12 možno poskytnúť, len ak s ich poskytnutím súhlasia všetky príslušné ...

(15)

Národná banka Slovenska je povinná poskytnúť určenému príslušnému orgánu dohľadu členského ...

(16)

Ak sa poskytli výhody podľa odseku 12, finančné prostriedky podľa odseku 12 písm. a) sa musia ...

(17)

Na základe žiadosti príslušného orgánu dohľadu alebo iného príslušného orgánu členského ...

(18)

Ak Národná banka Slovenska odoberie zahraničnej poisťovni, ktorá vykonáva poisťovaciu činnosť ...

(19)

Na zahraničnú poisťovňu so sídlom na území Švajčiarskej konfederácie, ktorá sa rozhodla vykonávať ...

§ 9
Vykonávanie zaisťovacej činnosti zahraničnou zaisťovňou prostredníctvom pobočky
(1)

O udelení povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti zahraničnej zaisťovni prostredníctvom ...

(2)

Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:

a)

skutočná miera solventnosti vyplývajúca z rozsahu zaisťovacej činnosti vykonávanej na území ...

b)

dôveryhodnosť zahraničnej zaisťovne a jej finančná schopnosť primeraná rozsahu vykonávanej ...

c)

odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb navrhovaných zahraničnou zaisťovňou na riadenie jej ...

d)

prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí zahraničná zaisťovňa,

e)

výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena d),

f)

výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok a spôsob jeho uplatňovania v štáte, na ktorého území ...

g)

zahraničná zaisťovňa, ktorá sa rozhodla vykonávať zaisťovaciu činnosť prostredníctvom svojej ...

(3)

V žiadosti podľa odseku 1 uvedie zahraničná zaisťovňa okrem údajov podľa § 7 ods. 3 písm. ...

a)

obchodné meno a sídlo zahraničnej zaisťovne a predpokladané umiestnenie jej pobočky na území ...

b)

vecné, personálne a organizačné predpoklady na vykonávanie činnosti podľa odseku 1 na území ...

c)

meno, priezvisko a trvalý pobyt vedúceho pobočky zahraničnej zaisťovne, prokuristu, zodpovedného ...

(4)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je

a)

oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktoré bolo vydané zahraničnej zaisťovni v súlade s právnym ...

b)

účtovné závierky overené audítorom alebo audítorskou spoločnosťou za posledné tri roky pred ...

c)

výpisy z registra trestov fyzických osôb uvedených v odseku 3 písm. c) nie staršie ako tri mesiace; ...

d)

stručné odborné životopisy, doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi fyzických osôb navrhovaných ...

e)

písomný súhlas príslušného orgánu štátu, v ktorom má zahraničná zaisťovňa sídlo, so zriadením ...

f)

vyjadrenie orgánu dohľadu štátu, v ktorom má zahraničná zaisťovňa sídlo, k zriadeniu pobočky ...

g)

návrh obchodno-finančného plánu pobočky zahraničnej zaisťovne v rozsahu podľa § 7 ods. 4 písm. ...

(5)

O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote podľa osobitného predpisu23) ...

(6)

Národná banka Slovenska žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní podmienky uvedené ...

(7)

Dôvodom na zamietnutie žiadosti podľa odseku 1 nemôže byť skutočnosť, že právna forma zahraničnej ...

(8)

Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas celej doby platnosti povolenia na ...

(9)

Spôsob preukazovania splnenia podmienok uvedených v odseku 2 na udelenie povolenia na vykonávanie ...

(10)

Odbornou spôsobilosťou sa pri osobách navrhnutých za vedúceho pobočky zahraničnej zaisťovne ...

(11)

Zahraničnej zaisťovni možno udeliť povolenie podľa odseku 1 najviac v rozsahu činností, na ktoré ...

§ 10
Neudelenie povolenia

Povolenie podľa tohto zákona nemožno udeliť, ak by to bolo v rozpore s medzinárodnou zmluvou, ktorá ...

§ 11
Spolupráca Národnej banky Slovenska s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských štátov
(1)

Národná banka Slovenska je povinná prerokovať s príslušným orgánom dohľadu iného členského ...

a)

dcérskou spoločnosťou poisťovne z iného členského štátu alebo dcérskou spoločnosťou zaisťovne ...

b)

dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti poisťovne z iného členského štátu alebo dcérskou ...

c)

kontrolovaná tými istými osobami, ktoré kontrolujú poisťovňu z iného členského štátu alebo ...

(2)

Národná banka Slovenska je povinná prerokovať s príslušným orgánom dohľadu iného členského ...

a)

dcérskou spoločnosťou banky alebo obchodníka s cennými papiermi so sídlom na území iného členského ...

b)

dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti banky alebo obchodníka s cennými papiermi so sídlom ...

c)

kontrolovaná tými istými osobami, ktoré kontrolujú banku alebo obchodníka s cennými papiermi ...

(3)

Národná banka Slovenska je povinná prerokovať s orgánmi dohľadu podľa odsekov 1 a 2 najmä vhodnosť ...

§ 12
Povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo zaisťovacej činnosti
(1)

Povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo povolenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti ...

(2)

Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu25) musí výrok rozhodnutia, ...

a)

obchodné meno a sídlo poisťovne alebo obchodné meno a umiestnenie pobočky zahraničnej poisťovne, ...

b)

označenie poistného druhu a poistných odvetví, ktoré je poisťovňa alebo pobočka zahraničnej ...

(3)

Povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo povolenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti ...

(4)

Na žiadosť poisťovne alebo zahraničnej poisťovne alebo zaisťovne alebo zahraničnej zaisťovne ...

(5)

Poisťovňa alebo zahraničná poisťovňa alebo zaisťovňa alebo zahraničná zaisťovňa je povinná ...

(6)

Poisťovňa alebo zaisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Národnej banke ...

§ 13
Zánik povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo zaisťovacej činnosti
(1)

Povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo povolenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti ...

a)

poisťovni alebo zaisťovni dňom jej zrušenia z iného dôvodu ako pre odobratie povolenia na vykonávanie ...

b)

poisťovni alebo zaisťovni dňom vyhlásenia konkurzu na majetok poisťovne alebo zaisťovne podľa ...

c)

zahraničnej poisťovni alebo zahraničnej zaisťovni dňom vyhlásenia konkurzu na majetok zahraničnej ...

d)

poisťovni alebo zahraničnej poisťovni alebo zaisťovni alebo zahraničnej zaisťovni dňom nadobudnutia ...

e)

ak poisťovňa alebo zahraničná poisťovňa alebo ak zaisťovňa alebo zahraničná zaisťovňa nepodala ...

f)

dňom predaja podniku poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne26) alebo zaisťovne alebo pobočky ...

g)

zahraničnej poisťovni alebo zahraničnej zaisťovni dňom skončenia jej činnosti.

(2)

Poisťovňa, zahraničná poisťovňa alebo zaisťovňa, zahraničná zaisťovňa sú povinné písomne ...

§ 14
Zverenie výkonu činností
(1)

Poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa alebo pobočka zahraničnej zaisťovne môže ...

a)

prijímanie alebo preberanie poistných rizík,

b)

ohodnocovanie poistných rizík a ich riadenie,

c)

tvorba technických rezerv a tvorba garančného fondu a

d)

pasívne zaistenie.

(2)

Poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa alebo pobočka zahraničnej zaisťovne nesmie ...

(3)

Vykonávanie činnosti zodpovedného aktuára na základe iného ako pracovnoprávneho vzťahu s poisťovňou ...

(4)

Poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa alebo pobočka zahraničnej zaisťovne je ...

(5)

Zveriť výkon činností je možné len pri splnení týchto podmienok:

a)

zmluva o zverení činnosti obsahuje ustanovenia, na ktorých základe má poisťovňa, pobočka zahraničnej ...

b)

ak ide o zánik zmluvy o zverení činnosti, nedôjde k ohrozeniu záujmov klientov a riadneho a bezpečného ...

c)

zverenie výkonu činnosti nebráni vykonávať účinný dohľad nad poisťovňou, pobočkou zahraničnej ...

d)

zverenie výkonu činnosti nebráni poisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne, zaisťovni alebo pobočke ...

e)

so zreteľom na povahu činností, ktoré sa majú zveriť, má osoba vecné, personálne a organizačné ...

(6)

Ak poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa alebo pobočka zahraničnej zaisťovne ...

(7)

Poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa alebo pobočka zahraničnej zaisťovne je ...

(8)

Zverením výkonu poisťovacej činnosti alebo zaisťovacej činnosti nie je dotknutá zodpovednosť ...

(9)

Zverenie činností nesmie slúžiť na obchádzanie povinnosti vykonávať poisťovaciu činnosť alebo ...

§ 15
Zriaďovanie pobočiek v zahraničí
(1)

Poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorá rozhodla o zriadení pobočky na území iného štátu, je povinná ...

a)

štát, na ktorého území sa rozhodla zriadiť pobočku,

b)

predpokladané sídlo pobočky,

c)

meno a priezvisko predpokladaného vedúceho pobočky,

d)

organizačnú štruktúru pobočky,

e)

plán poisťovacej činnosti, ktorú sa poisťovňa rozhodla vykonávať prostredníctvom svojej pobočky ...

(2)

Poisťovňa a zaisťovňa sú povinné bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke Slovenska ...

Spolupráca a voľný pohyb v rámci členských štátov

§ 16
(1)

Ak poisťovňa oznámila podľa § 15 ods. 1, že rozhodla o zriadení pobočky na území iného členského ...

(2)

Poisťovňa je oprávnená zriadiť pobočku a pobočka začať vykonávať svoju činnosť až po tom, ...

(3)

Ak má Národná banka Slovenska dôvodné pochybnosti o údajoch uvedených v oznámení podľa § ...

(4)

Poisťovňa je povinná oznámiť Národnej banke Slovenska a príslušnému orgánu dohľadu členského ...

(5)

Dohľad nad pobočkou poisťovne alebo nad pobočkou zaisťovne založenej na území iného členského ...

(6)

Ak príslušný orgán dohľadu členského štátu pobočky upozorní Národnú banku Slovenska, že ...

(7)

Ak pobočka poisťovne alebo pobočka zaisťovne na území členského štátu pobočky neuskutoční ...

(8)

Pri výkone dohľadu podľa odseku 7 môže príslušný orgán dohľadu členského štátu od pobočky ...

(9)

Ak Národná banka Slovenska odoberie poisťovni alebo zaisťovni povolenie na vykonávanie jej činnosti, ...

§ 17
(1)

Poisťovňa, ktorá sa rozhodla vykonávať poisťovaciu činnosť, alebo zaisťovňa, ktorá sa rozhodla ...

(2)

Poisťovňa alebo zaisťovňa je povinná v oznámení podľa odseku 1 uviesť

a)

členský štát, na ktorého území sa rozhodla vykonávať poisťovaciu činnosť alebo zaisťovaciu ...

b)

povahu rizík vyplývajúcich z predpokladanej poisťovacej činnosti alebo zaisťovacej činnosti,

c)

rozsah záväzkov vyplývajúcich z predpokladanej poisťovacej činnosti alebo zaisťovacej činnosti ...

(3)

V lehote 30 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 1 zašle Národná banka Slovenska príslušnému ...

(4)

Poisťovňa je oprávnená začať vykonávať poisťovaciu činnosť po tom, keď jej Národná banka ...

(5)

Ak Národná banka Slovenska nezašle doklady podľa odseku 3 príslušnému orgánu dohľadu členského ...

(6)

Poisťovňa alebo zaisťovňa je povinná oznámiť Národnej banke Slovenska každú zmenu v údajoch ...

(7)

Ak Národná banka Slovenska odoberie poisťovni alebo zaisťovni povolenie na vykonávanie jej činnosti, ...

§ 18
(1)

Poisťovňa z iného členského štátu môže na území Slovenskej republiky vykonávať poisťovaciu ...

(2)

O doručení vyjadrenia podľa odseku 1 Národná banka Slovenska informuje poisťovňu z iného členského ...

(3)

Národná banka Slovenska v lehote dvoch mesiacov odo dňa doručenia vyjadrenia podľa odseku 1 môže ...

(4)

Pobočka poisťovne z iného členského štátu môže začať vykonávať poisťovaciu činnosť na ...

(5)

Pobočka poisťovne z iného členského štátu je povinná Národnej banke Slovenska písomne oznámiť ...

a)

povahy rizík, ktoré bude pobočka poisťovne z iného členského štátu kryť v členskom štáte ...

b)

adresy pobočky poisťovne z iného členského štátu,

c)

mena a priezviska vedúceho pobočky poisťovne z iného členského štátu,

d)

organizačnej štruktúry pobočky poisťovne z iného členského štátu.

(6)

Na oznámenie pobočky poisťovne z iného členského štátu podľa odseku 5 sa primerane vzťahujú ...

(7)

Zaisťovňa z iného členského štátu môže na území Slovenskej republiky vykonávať zaisťovaciu ...

§ 19
(1)

Poisťovňa z iného členského štátu môže na území Slovenskej republiky vykonávať poisťovaciu ...

(2)

Na zmenu údajov poskytnutých podľa § 17 ods. 2 písm. b), ktorú chce poisťovňa z iného členského ...

(3)

Zaisťovňa z iného členského štátu môže na území Slovenskej republiky vykonávať zaisťovaciu ...

§ 20

Poisťovacia činnosť poisťovne z iného členského štátu alebo zaisťovacia činnosť zaisťovne ...

§ 21
(1)

Ak Národná banka Slovenska zistí, že poisťovňa z iného členského štátu pri vykonávaní poisťovacej ...

(2)

Ak poisťovňa z iného členského štátu alebo zaisťovňa z iného členského štátu podľa odseku ...

(3)

Ak napriek opatreniu podľa odseku 2 poisťovňa z iného členského štátu alebo zaisťovňa z iného ...

(4)

Ak odoberie príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu poisťovni z iného členského ...

(5)

Národná banka Slovenska môže vyžadovať, aby jej poisťovňa z iného členského štátu, ktorá ...

§ 22
(1)

Národná banka Slovenska informuje Európsku komisiu (ďalej len „Komisia“), že odmietla splnenie ...

(2)

Národná banka Slovenska oznamuje Komisii

a)

opatrenia uložené podľa § 21 ods. 3,

b)

zriadenie pobočky poisťovne na území štátu, ktorý nie je členským štátom, alebo zriadenie ...

c)

vydanie alebo odobratie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti pobočke zahraničnej poisťovne ...

d)

informácie o problémoch, ktoré sa vyskytli pri zakladaní zahraničnej poisťovne, ktorá bude dcérskou ...

e)

informácie o problémoch, ktoré sa vyskytli pri zakladaní zahraničnej zaisťovne, ktorá bude dcérskou ...

f)

skutočnosť, že poisťovňa alebo zaisťovňa je alebo sa stane dcérskou spoločnosťou zahraničnej ...

g)

štruktúru skupiny, do ktorej poisťovňa alebo zaisťovňa podľa písmena f) patrí alebo bude patriť. ...

(3)

Skutočnosť podľa odseku 2 písm. f) oznamuje Národná banka Slovenska aj príslušným orgánom ...

(4)

Národná banka Slovenska ďalej písomne informuje Komisiu o

a)

problémoch, ktoré sa vyskytli pri uplatňovaní právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej ...

b)

tom, že potvrdenia podľa § 3 písm. a) prvého bodu predkladajú cudzinci, ktorí majú obvyklý ...

TRETIA ČASŤ

POŽIADAVKY NA PODNIKANIE V POISŤOVNÍCTVE

§ 23
Technické rezervy poisťovne a zaisťovne
(1)

Na vykonávanie poisťovacej činnosti poisťovňa vytvára v súlade s vymedzeným predmetom podnikania ...

a)

technickú rezervu na poistné budúcich období,

b)

technickú rezervu na poistné plnenie,

c)

technickú rezervu na poistné prémie a zľavy,

d)

technickú rezervu na úhradu záväzkov voči Slovenskej kancelárii poisťovateľov vznikajúcich ...

e)

technickú rezervu na životné poistenie,

f)

technickú rezervu na krytie rizika z investovania finančných prostriedkov v mene poistených,

g)

technickú rezervu na vyrovnávanie mimoriadnych rizík v poistnom odvetví neživotného poistenia ...

h)

ďalšie technické rezervy.

(2)

Technické rezervy podľa odseku 1 sa vytvárajú vo výške dostatočnej na to, aby bola v každom ...

(3)

Ďalšie technické rezervy podľa odseku 1 písm. h) môže poisťovňa vytvárať, ak záväzky voči ...

(4)

Pobočka zahraničnej poisťovne je povinná vytvárať technické rezervy z poisťovacej činnosti ...

(5)

Poisťovňa z iného členského štátu alebo zaisťovňa z iného členského štátu, ktorá vykonáva ...

(6)

Zaisťovňa a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné vytvárať technické rezervy podľa odseku ...

(7)

Technické rezervy podľa odseku 1 sa tvoria samostatne pre životné poistenie a samostatne pre neživotné ...

(8)

Pri umiestnení prostriedkov technických rezerv je poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa ...

a)

zásadu bezpečnosti, podľa ktorej prostriedky technických rezerv a garančného fondu sú uložené ...

b)

zásadu rentability, podľa ktorej prostriedky technických rezerv a garančného fondu zabezpečujú ...

c)

zásadu likvidity, podľa ktorej časť prostriedkov technických rezerv je uložená tak, aby sa dala ...

d)

zásadu diverzifikácie, podľa ktorej prostriedky technických rezerv sú umiestnené u väčšieho ...

(9)

Poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné ...

(10)

Ak sa zaisťovňa, zaisťovňa z iného členského štátu, pobočka zahraničnej zaisťovne alebo ...

(11)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné ...

§ 24
Zásady výpočtu technických rezerv v životnom poistení
(1)

Pri výpočte technických rezerv v životnom poistení musia byť dodržané tieto zásady:

a)

výška technických rezerv v životnom poistení sa vypočítava dostatočne obozretnou prospektívnou ...

1.

všetkých garantovaných plnení vrátane garantovanej odkupnej hodnoty,

2.

bonusov, na ktoré vznikol nárok bez ohľadu na to, ako sú charakterizované,

3.

opcií, na ktoré má poistník nárok podľa poistnej zmluvy,

4.

nákladov a provízií,

b)

retrospektívnu metódu výpočtu technických rezerv v životnom poistení možno použiť, ak sa preukáže, ...

c)

dostatočne obozretná metóda ocenenia technických rezerv nie je stanovenie najlepšieho odhadu, ale ...

d)

metóda použitá pri výpočte technických rezerv v životnom poistení musí byť dostatočne obozretná ...

e)

technické rezervy v životnom poistení sa vypočítavajú poistno-matematickými metódami pre každú ...

f)

hodnota technických rezerv v životnom poistení pre každú poistnú zmluvu musí byť počas celej ...

(2)

Predpoklady použité pri ocenení a časť technickej rezervy na životné poistenie určenej na úhradu ...

(3)

Pri výpočte technickej rezervy na životné poistenie tvorenej na úhradu záväzkov vyplývajúcich ...

(4)

Metóda výpočtu výšky technických rezerv v životnom poistení sa nesmie meniť z dôvodu zmien ...

(5)

Poisťovňa alebo pobočka zahraničnej poisťovne je povinná umožniť každej osobe oboznámiť sa ...

§ 25
Technická rezerva na poistné budúcich období
(1)

Technická rezerva na poistné budúcich období sa tvorí v neživotnom poistení a v životnom poistení ...

(2)

Ak nie je možné technickú rezervu na poistné budúcich období určiť ako súhrn technických rezerv ...

(3)

Súčasťou technickej rezervy na poistné budúcich období je rezerva na neukončené riziká. Rezerva ...

§ 26
Technická rezerva na poistné plnenie
(1)

Technická rezerva na poistné plnenie sa tvorí v životnom poistení a v neživotnom poistení a predstavuje ...

a)

nahlásených a nevybavených,

b)

vzniknutých a nenahlásených v bežnom účtovnom období.

(2)

Výška technickej rezervy na poistné plnenie v životnom poistení a v neživotnom poistení sa určuje ...

(3)

Technická rezerva na poistné plnenie v životnom poistení a v neživotnom poistení zahŕňa aj všetky ...

(4)

Výška technickej rezervy na poistné plnenie v životnom poistení a v neživotnom poistení sa na ...

(5)

Ak sa v jednotlivých odvetviach životných poistení a neživotných poistení poskytne poistné plnenie ...

§ 27
Technická rezerva na poistné prémie a zľavy

Technická rezerva na poistné prémie a zľavy sa tvorí v životnom poistení a v neživotnom poistení ...

§ 28
Technická rezerva na úhradu záväzkov voči Slovenskej kancelárii poisťovateľov vznikajúcich ...

Technickú rezervu na úhradu záväzkov voči Slovenskej kancelárii poisťovateľov vznikajúcich ...

§ 29
Technická rezerva na životné poistenie
(1)

Technická rezerva na životné poistenie sa tvorí ako súhrn technických rezerv podľa jednotlivých ...

(2)

Pri výpočte technických rezerv je povolená zillmerizácia do výšky obstarávacích nákladov započítaných ...

(3)

Ak má technická rezerva zápornú hodnotu, nahradí sa nulou.

(4)

Maximálnu výšku technickej úrokovej miery ustanoví Národná banka Slovenska opatrením vyhláseným ...

(5)

Maximálna výška technickej úrokovej miery neplatí pre produkty životného poistenia s jednorazovým ...

(6)

Celkové garantované zhodnotenie dohodnuté v poistnej zmluve nesmie ku dňu uzavretia poistnej zmluvy ...

§ 30
Technická rezerva na krytie rizika z investovania finančných prostriedkov v mene poistených
(1)

Technická rezerva na krytie rizika z investovania finančných prostriedkov v mene poistených sa tvorí ...

(2)

Dodatočná technická rezerva na krytie rizika smrti, správnych nákladov alebo iných rizík je súčasťou ...

§ 31
Technická rezerva na vyrovnávanie mimoriadnych rizík v poistnom odvetví neživotného poistenia
(1)

Technická rezerva na vyrovnávanie mimoriadnych rizík sa tvorí na účel vyrovnania technického ...

(2)

Technická rezerva na vyrovnávanie mimoriadnych rizík sa tvorí z technického zisku poistného odvetvia ...

(3)

Poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne nie je povinná tvoriť technickú rezervu na vyrovnávanie ...

§ 32
Spôsob umiestnenia prostriedkov technických rezerv
(1)

Prostriedky technických rezerv môže poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, pobočka ...

a)

kúpiť dlhopisy vydané Slovenskou republikou alebo Národnou bankou Slovenska, dlhopisy, za ktoré ...

b)

kúpiť dlhopisy vydané bankami alebo zahraničnými bankami so sídlom v členskom štáte,

c)

kúpiť pokladničné poukážky alebo pokladničné poukážky, ktorých emitentmi sú členské štáty, ...

d)

kúpiť dlhopisy prijaté na regulovaný trh,

e)

kúpiť akcie prijaté na regulovaný trh burzy alebo také akcie upísať,

f)

kúpiť podielové listy uzavretých podielových fondov prijatých na regulovaný trh,

g)

kúpiť podielové listy otvorených podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných otvorených ...

h)

uložiť na termínované účty v bankách14) alebo v zahraničných bankách so sídlom v členskom ...

i)

kúpiť hypotekárne záložné listy alebo zahraničné hypotekárne záložné listy,

j)

kúpiť vkladové listy alebo zahraničné vkladové listy,

k)

kúpiť nehnuteľnosti na území Slovenskej republiky alebo na území iných členských štátov,

l)

poskytnúť pôžičky poisteným, ktorí uzavreli s poisťovňou poistné zmluvy v životnom poistení, ...

m)

poskytnúť pôžičky alebo úvery zabezpečené bankovou zárukou alebo bankovou zárukou zahraničnej ...

n)

kúpiť zmenky zabezpečené bankovou zárukou a zmenky vydané bankou,

o)

kúpiť iné cenné papiere, ako sú uvedené v písmenách a) až g), i), j) a n), s ktorými sa obchoduje ...

p)

kúpiť dlhové cenné papiere vydané špeciálnym účelovým nástrojom,

q)

vo forme pohľadávok a iných obdobných aktív voči zaisťovni alebo zaisťovni z iného členského ...

r)

kúpiť iné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, ako sú uvedené v písmenách ...

(2)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné ...

(3)

Spôsob určenia hodnoty cenných papierov a nehnuteľností, v ktorých sú umiestnené prostriedky ...

(4)

Spôsob umiestnenia prostriedkov technických rezerv podľa odseku 1 sa nevzťahuje na investovanie ...

(5)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné ...

(6)

Poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné umiestniť prostriedky technických rezerv ...

a)

aktíva v tejto mene nepresiahnu 7 % hodnoty aktív v iných menách alebo

b)

sú záväzky splatné v inej mene, ako je mena niektorého z členských štátov, a podľa právneho ...

(7)

Zaisťovňa a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné umiestniť prostriedky technických rezerv ...

(8)

Ak má byť záväzok krytý aktívami, ktoré sú vyjadrené v mene niektorého členského štátu, ...

(9)

Ak výška poistného plnenia v životnom poistení závisí priamo od hodnoty podielov nadobudnutých ...

(10)

Ak výška poistného plnenia v životnom poistení závisí priamo od indexu akcií alebo od inej hodnoty, ...

(11)

Ustanovenia odsekov 1 až 3, 6 až 8 sa nevzťahujú na aktíva, ktoré sú určené na krytie záväzkov ...

§ 33
Odvod časti poistného
(1)

Poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné ...

(2)

Prostriedky z osobitného účtu podľa odseku 1 rozdelí Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ...

(3)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky je povinné predložiť ministerstvu do 15. februára nasledujúceho ...

§ 34
Solventnosť poisťovne, solventnosť pobočky zahraničnej poisťovne, solventnosť zaisťovne a solventnosť ...
(1)

Solventnosťou poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne alebo pobočky zahraničnej ...

(2)

Na zabezpečenie schopnosti uhradiť riadne a včas záväzky vyplývajúce z poisťovacej činnosti ...

(3)

Požadovanou mierou solventnosti sa rozumie minimálna hodnota skutočnej miery solventnosti určená ...

(4)

Skutočnou mierou solventnosti sa rozumie výška vlastných zdrojov poisťovne alebo zaisťovne upravená ...

(5)

Po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska možno do skutočnej miery solventnosti zahrnúť ...

a)

skryté rezervy vzniknuté z ocenenia aktív, ak tieto rezervy nemajú výnimočný charakter,

b)

rozdiel medzi nezillmerizovanou technickou rezervou na životné poistenie a zillmerizovanou technickou ...

c)

polovicu nesplateného základného imania, ak bolo splatené aspoň 25 % základného imania, najviac ...

(6)

Predchádzajúci súhlas nemožno udeliť, ak má Národná banka Slovenska dôvodné pochybnosti o ...

(7)

Jednu tretinu hodnoty požadovanej miery solventnosti tvorí garančný fond. Minimálnu výšku garančného ...

(8)

Pre poisťovňu, ktorá vykonáva poisťovaciu činnosť pre neživotné poistenie a ktorá vykonáva ...

a)

prijaté zaistné prevyšuje 10 % z celkového prijatého poistného,

b)

prijaté zaistné prevyšuje 50 000 000 eur alebo

c)

technické rezervy vytvorené z prijatého zaistného prevyšujú 10 % z celkových vytvorených technických ...

(9)

Poisťovňa, ktorá vykonáva poisťovaciu činnosť pre životné poistenie a ktorá vykonáva aj zaisťovaciu ...

a)

prijaté zaistné prevyšuje 10 % z celkového prijatého poistného,

b)

prijaté zaistné prevyšuje 50 000 000 eur alebo

c)

technické rezervy vytvorené z prijatého zaistného prevyšujú 10 % z celkových vytvorených technických ...

(10)

Garančný fond pozostáva z položiek, ktoré ustanoví Národná banka Slovenska opatrením vyhláseným ...

(11)

Ustanovenia odsekov 2 až 10 sa rovnako vzťahujú aj na pobočku zahraničnej poisťovne a na pobočku ...

(12)

Zahraničná poisťovňa, ktorá vykonáva poisťovaciu činnosť na území Slovenskej republiky prostredníctvom ...

(13)

Poisťovňa a zaisťovňa, nad ktorou sa vykonáva dohľad nad skupinou podľa § 49 ods. 1 písm. a), ...

(14)

Upravenou mierou solventnosti poisťovne a zaisťovne v skupine sa rozumie schopnosť trvale zabezpečiť ...

(15)

Za poisťovňu a zaisťovňu v skupine preukazuje upravenú mieru solventnosti ovládajúca osoba.

(16)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením vyhláseným v zbierke zákonov

a)

spôsob výpočtu a vykazovania skutočnej miery solventnosti,

b)

spôsob výpočtu a vykazovania požadovanej miery solventnosti,

c)

lehotu na vykazovanie skutočnej miery solventnosti a požadovanej miery solventnosti,

d)

spôsob výpočtu a vykazovania upravenej miery solventnosti,

e)

lehotu na vykazovanie upravenej miery solventnosti,

f)

spôsob výpočtu rizikového kapitálu.

§ 35
Poistné
(1)

Poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné určiť výšku poistného na základe poistno-ma- ...

(2)

Výška poistného v rámci každého vykonávaného poistného odvetvia uvedeného v prílohe č. 1 ...

(3)

Poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné zhromažďovať a aktualizovať poistno-matematické ...

(4)

Údaje podľa odseku 3 za kalendárny rok je poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne povinná ...

(5)

Na základe údajov predložených podľa odseku 4 a ďalších verejne dostupných údajov Národná ...

Organizácia a riadenie poisťovne a zaisťovne

§ 36
(1)

Poisťovňa a zaisťovňa sú povinné upraviť organizačnú štruktúru poisťovne a zaisťovne tak, ...

(2)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné ...

a)

zaviesť, uplatňovať a dodržiavať postupy rozhodovania a organizačnú štruktúru, v ktorej sú ...

b)

zabezpečiť, aby ich príslušné osoby boli oboznámené s postupmi, ktoré musia byť dodržané ...

c)

zaviesť, uplatňovať a udržiavať primeraný systém riadenia rizík a systém vnútornej kontroly ...

d)

zamestnávať zamestnancov so skúsenosťami, znalosťami a odbornou spôsobilosťou potrebnou na dodržiavanie ...

e)

viesť riadne záznamy o svojej činnosti a vnútornej organizácii.

(3)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné ...

(4)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné ...

(5)

Poisťovňa alebo zaisťovňa bez zbytočného odkladu poskytne Národnej banke Slovenska overenú kópiu ...

(6)

V organizačnej štruktúre poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne a pobočky zahraničnej ...

a)

vypracovanie, uplatňovanie a dodržiavanie plánu vnútorného auditu zameraného na preskúmanie a ...

b)

vydávanie odporúčaní na odstránenie nedostatkov zistených na základe výsledkov činností vykonávaných ...

c)

overovanie plnenia odporúčaní na odstránenie nedostatkov vydaných podľa písmena b),

d)

predkladanie správy týkajúcej sa vnútorného auditu podľa odseku 9.

(7)

Vnútorný audit sa môže vykonávať prostredníctvom útvaru vnútorného auditu.

(8)

Dozorná rada poisťovne alebo zaisťovne je oprávnená požiadať útvar vnútorného auditu o vykonanie ...

(9)

Útvar vnútorného auditu je povinný bez zbytočného odkladu informovať dozornú radu poisťovne ...

(10)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne predkladajú ...

(11)

Štruktúru, rozsah, obsah a formu na vypracúvanie správy o výsledkoch činnosti útvaru vnútorného ...

(12)

Osoba zodpovedná za vykonávanie vnútorného auditu nesmie byť členom predstavenstva, členom dozornej ...

(13)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné ...

(14)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné ...

a)

zaviesť, uplatňovať a dodržiavať primerané stratégie a postupy riadenia na identifikáciu rizík ...

b)

prijať účinné opatrenia, procesy a mechanizmy na riadenie rizík spojených s ich činnosťami, ...

c)

monitorovať

1.

primeranosť a účinnosť svojich stratégií a postupov riadenia rizík,

2.

stupeň dodržiavania opatrení, procesov a mechanizmov, ktoré boli prijaté podľa písmena b),

3.

primeranosť a účinnosť opatrení prijatých na nápravu nedostatkov v týchto stratégiách a postupoch, ...

(15)

Poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné prijať sťažnosť na správnosť a kvalitu ...

(16)

Poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne je povinná zabezpečiť počas celej prevádzkovej doby ...

(17)

Poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné zaviesť a uplatňovať účinné a prehľadné ...

(18)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením vyhláseným v zbierke zákonov

a)

podrobnosti o organizačnej štruktúre a systéme riadenia poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej ...

b)

podrobnosti o systéme vnútornej kontroly, o činnosti a zodpovednosti útvaru vnútorného auditu.

§ 37
(1)

Poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné

a)

vykonávať svoju činnosť spôsobom, ktorý zohľadňuje a minimalizuje riziká vyplývajúce z jej ...

b)

vykonávať svoju činnosť s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov,

c)

poskytnúť klientovi jasne a zrozumiteľne dôležité informácie súvisiace s uzavretím poistnej ...

d)

nepoužívať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie pri propagácii svojej činnosti, nezamlčovať ...

(2)

Poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné na žiadosť klienta alebo Národnej banky ...

a)

dokumentuje spôsob vykonávania svojej činnosti v prospech klientov, kontroluje objektívnosť evidovaných ...

b)

uskutočňuje analýzu ekonomickej výhodnosti vykonávania svojej činnosti z dostupných informácií. ...

(3)

Poisťovňa a zaisťovňa sú povinné upraviť právne vzťahy s členmi predstavenstva zmluvou, na ...

(4)

Člen predstavenstva, člen dozornej rady poisťovne alebo zaisťovne, vedúci pobočky zahraničnej ...

a)

spôsobom, ktorý zohľadňuje a minimalizuje riziká vyplývajúce z ich činnosti pre poisťovňu, ...

b)

v záujme poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne a ich klientov, zaisťovne a pobočky zahraničnej ...

(5)

Člen predstavenstva je zodpovedný za skutočnú škodu spôsobenú pri výkone svojej funkcie, ak ...

(6)

Vedúci pobočky zahraničnej poisťovne alebo vedúci pobočky zahraničnej zaisťovne zodpovedá za ...

(7)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne nesmú ...

(8)

Predstavenstvo a dozorná rada poisťovne alebo zaisťovne sú povinné zabezpečiť, aby sa škody, ...

§ 38
(1)

Poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa a pobočka zahraničnej zaisťovne nesmie ...

(2)

Poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa a pobočka zahraničnej zaisťovne uzatvára ...

(3)

Do 30 dní po uplynutí kalendárneho roka je každá osoba uvedená v odseku 4 písm. a), b), c) a ...

(4)

Za osoby, ktoré majú osobitný vzťah k poisťovni a zaisťovni, sa na účely tohto zákona považujú ...

a)

členovia štatutárneho orgánu poisťovne a zaisťovne, vedúci zamestnanci poisťovne a zaisťovne, ...

b)

členovia dozornej rady poisťovne a zaisťovne,

c)

zodpovedný aktuár poisťovne a zodpovedný aktuár zaisťovne,

d)

osoby, ktoré majú kontrolu nad poisťovňou a zaisťovňou, členovia štatutárnych orgánov týchto ...

e)

osoby blízke21) členom štatutárneho orgánu poisťovne a zaisťovne, dozornej rady poisťovne a ...

f)

právnické osoby, v ktorých niektoré z osôb uvedených v písmenách a), b), c) alebo d) majú kvalifikovanú ...

g)

akcionári, ktorí majú kvalifikovanú účasť na poisťovni a zaisťovni a právnická osoba, ktorá ...

h)

právnické osoby pod kontrolou poisťovne a zaisťovne,

i)

členovia Bankovej rady Národnej banky Slovenska,

j)

audítor alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva v mene audítorskej spoločnosti audítorskú činnosť ...

k)

člen štatutárneho orgánu inej poisťovne a zaisťovne a vedúci pobočky zahraničnej poisťovne ...

l)

počas nútenej správy nútený správca poisťovne a zaisťovne, zástupca núteného správcu a pribraný ...

m)

osoby, ktoré majú uzavretý právny vzťah s poisťovňou a zaisťovňou, ktorý môže viesť k vzniku ...

(5)

Za osoby, ktoré majú osobitný vzťah k pobočke zahraničnej poisťovne a pobočke zahraničnej zaisťovne, ...

a)

vedúci pobočky zahraničnej poisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne,

b)

členovia štatutárneho orgánu alebo dozornej rady zahraničnej poisťovne a zahraničnej zaisťovne, ...

c)

zodpovedný aktuár pobočky zahraničnej poisťovne a zodpovedný aktuár pobočky zahraničnej zaisťovne, ...

d)

osoby, ktoré majú kontrolu nad zahraničnou poisťovňou a zahraničnou zaisťovňou, členovia štatutárnych ...

e)

osoby blízke21) osobám uvedeným v písmene a) alebo písmene b) alebo fyzickým osobám, ktoré majú ...

f)

právnické osoby, na ktorých niektoré z osôb uvedených v písmenách a), b), c) alebo d) majú ...

g)

akcionári, ktorí majú kvalifikovanú účasť na zahraničnej poisťovni a zahraničnej zaisťovni, ...

h)

právnické osoby pod kontrolou zahraničnej poisťovne a zahraničnej zaisťovne,

i)

členovia Bankovej rady Národnej banky Slovenska,

j)

audítor alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva v mene audítorskej spoločnosti audítorskú činnosť ...

k)

vedúci inej pobočky zahraničnej poisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne a člen štatutárneho ...

§ 39
Konflikt záujmov

Členom predstavenstva alebo dozorného orgánu alebo prokuristom poisťovne alebo zaisťovne nesmie ...

a)

poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, člen vlády Slovenskej republiky alebo štátny tajomník; ...

b)

člen orgánu alebo zamestnanec Najvyššieho kontrolného úradu, člen orgánu Národnej banky Slovenska ...

c)

člen predstavenstva alebo dozorného orgánu alebo prokurista, alebo zamestnanec inej poisťovne, poisťovne ...

d)

sprostredkovateľ poistenia, sprostredkovateľ poistenia z iného členského štátu, sprostredkovateľ ...

§ 40
Mlčanlivosť
(1)

Členovia predstavenstva a dozorných orgánov, zamestnanci poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej ...

(2)

Osoby podľa odseku 1 sú povinné zachovávať mlčanlivosť o činnosti poisťovne, pobočky zahraničnej ...

(3)

Za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa odseku 1 sa nepovažuje, ak sa informácia poskytne

a)

Národnej banke Slovenska pri výkone dohľadu podľa osobitného zákona,2)

b)

súdu na účely občianskeho súdneho konania, ak je účastníkom konania klient poisťovne, zaisťovne, ...

c)

orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu na účely trestného konania,37)

d)

daňovým orgánom vo veciach daňového konania,38) ak je účastníkom konania poisťovňa alebo zaisťovňa, ...

e)

službe kriminálnej polície, službe hraničnej polície, službe cudzineckej polície a službe finančnej ...

f)

Slovenskej informačnej službe na účely plnenia úloh ustanovených osobitným zákonom,40)

g)

súdnemu exekútorovi poverenému vykonaním exekúcie podľa osobitného zákona,41)

h)

správcovi alebo predbežnému správcovi v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní, vyrovnacom ...

i)

audítorom, ktorí overujú účtovnú závierku poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne ...

j)

príslušnému orgánu dohľadu iného členského štátu, ak ide o poistné zmluvy uzavreté poisťovňou ...

(4)

Za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa odseku 1 sa nepovažuje výmena informácií medzi

a)

poisťovňami, poisťovňami z iného členského štátu, pobočkami zahraničných poisťovní, zaisťovňami, ...

1.

podozrenie z uvedenia nepravdivých a neúplných údajov,

2.

vyšetrovanie nevyhnutného na zistenie rozsahu povinnosti poisťovne, poisťovne z iného členského ...

3.

zánik poistnej zmluvy z dôvodu nezaplatenia poistného,

b)

Národnou bankou Slovenska, ak jej boli informácie poskytnuté podľa odseku 3 písm. a), a

1.

orgánmi bankového dohľadu iných členských štátov alebo orgánmi dohľadu nad finančnými inštitúciami ...

2.

osobami z iného členského štátu alebo štátu, ktorý nie je členským štátom, ktoré sa podieľajú ...

3.

audítormi z iných členských štátov alebo z iných ako členských štátov, ktorí overujú účtovnú ...

4.

osobami z iných členských štátov, ktoré vykonávajú činnosť zodpovedného aktuára, a orgánmi, ...

5.

súdmi na preskúmavanie rozhodnutí vydaných Národnou bankou Slovenska podľa osobitného zákona.2) ...

(5)

Pri sprístupňovaní, poskytovaní a výmene informácií podľa odsekov 1 až 4 a § 47 poisťovňa, ...

(6)

Národná banka Slovenska je oprávnená použiť informácie získané podľa odseku 4 len na účely, ...

(7)

Ustanoveniami odsekov 1 až 6 nie je dotknutá povinnosť uložená osobitným zákonom42) prekaziť ...

Obchodná dokumentácia

§ 41
(1)

Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa, ...

(2)

Ak poisťovňa vykonáva súčasne životné poistenie a neživotné poistenie podľa § 4 ods. 8 písm. ...

a)

zriadiť z hľadiska personálneho a organizačného oddelenú správu pre životné poistenie a neživotné ...

b)

viesť oddelenú analytickú evidenciu pre jednotlivé poistné druhy, aby sa celkové náklady a výnosy ...

c)

uviesť v poznámkach účtovnej závierky údaje osobitne pre obidva poistné druhy v rozsahu ustanovenom ...

(3)

Ak poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne podľa § 4 ods. 13 vykonáva súčasne poisťovaciu ...

a)

vykonávať poisťovaciu činnosť a zaisťovaciu činnosť tak, aby nedochádzalo k poškodeniu záujmov ...

b)

viesť oddelenú analytickú evidenciu, aby sa celkové náklady a výnosy viedli osobitne pre poisťovaciu ...

c)

uviesť v poznámkach účtovnej závierky údaje osobitne pre poisťovaciu činnosť a osobitne pre ...

(4)

Poisťovňa a zaisťovňa, ktorá vykonáva súčasne zaisťovaciu činnosť pre poistný druh životné ...

(5)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné ...

(6)

Národná banka Slovenska je oprávnená nariadiť vykonanie mimoriadneho auditu, ak zistí nedostatky ...

§ 42
(1)

Poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa a pobočka zahraničnej zaisťovne zostavujú ...

(2)

Dňom zavedenia meny euro v Slovenskej republike sú poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej ...

(3)

Audítor alebo audítorská spoločnosť, ktorí overujú účtovnú závierku poisťovne, zaisťovne, ...

a)

porušení povinností vyplývajúcich zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov ...

b)

skutočnostiach, ktoré môžu ovplyvniť riadne vykonávanie poisťovacej činnosti alebo zaisťovacej ...

c)

skutočnostiach, ktoré môžu viesť k vyjadreniu výhrad voči účtovnej závierke,

d)

skutočnostiach, ktoré môžu viesť k odmietnutiu vykonať audit.

(4)

Ustanovenie odseku 3 sa vzťahuje rovnako na audítora alebo audítorskú spoločnosť, ktorí overujú ...

(5)

Audítor alebo audítorská spoločnosť sú povinní na písomné požiadanie Národnej banky Slovenska ...

(6)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné ...

Oznamovacia povinnosť

§ 43
(1)

Poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné ...

(2)

Ročná správa obsahuje

a)

účtovnú závierku overenú audítorom alebo audítorskou spoločnosťou vrátane audítorskej správy ...

b)

správu o finančnej situácii, ktorá obsahuje najmä prehľad o prijatých bankových úveroch a iných ...

c)

návrh na rozdelenie zisku,

d)

informáciu o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom účtovnom období,

e)

podrobnú informáciu o preverení dostatočnosti technických rezerv vykonaním testu primeranosti ...

f)

zoznam odporúčaní auditora, ak také odporúčania boli vypracované.

(3)

Národná banka Slovenska môže na základe písomnej žiadosti poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, ...

(4)

Polročná správa obsahuje

a)

účtovnú závierku za uplynulú polovicu účtovného obdobia a výrok audítora alebo audítorskej ...

b)

správu o finančnej situácii v rozsahu podľa odseku 2 písm. b) za uplynulú polovicu účtovného ...

c)

podrobnú informáciu o preverení dostatočnosti technických rezerv vykonaním testu primeranosti ...

d)

aktualizáciu informácie o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v aktuálnom účtovnom ...

(5)

Poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa alebo pobočka zahraničnej zaisťovne je ...

(6)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné ...

(7)

Údaje podľa odseku 6 a iné informácie uvedené vo výkazoch, v hláseniach a v iných správach ...

(8)

Poisťovňa a zaisťovňa sú povinné informovať Národnú banku Slovenska osobitne o výsledkoch ...

(9)

Poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné ...

(10)

Poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné ...

§ 44
(1)

Osoba so sídlom na území Slovenskej republiky alebo s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ...

(2)

Osoba so sídlom na území Slovenskej republiky alebo s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ...

(3)

Oznámenie podľa odseku 1 musí obsahovať tieto údaje:

a)

meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt fyzickej osoby podľa odseku 1 alebo obchodné meno, ...

b)

rozsah, v akom chce osoba podľa odseku 1 znížiť podiel na základnom imaní poisťovne alebo zaisťovne. ...

(4)

Poisťovňa alebo zaisťovňa je povinná informovať Národnú banku Slovenska o každej zmene na svojom ...

(5)

Poisťovňa alebo zaisťovňa je povinná informovať Národnú banku Slovenska o každej zmene na svojom ...

(6)

Na účely dohľadu je poisťovňa alebo zaisťovňa povinná podľa stavu k 31. marcu, 30. júnu, 30. ...

§ 45
Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska
(1)

Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska je podmienkou na

a)

nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní poisťovne alebo zaisťovne alebo na hlasovacích ...

b)

zníženie základného imania poisťovne alebo zaisťovne, ak nejde o zníženie základného imania ...

c)

voľbu osoby navrhovanej za člena predstavenstva, za prokuristu poisťovne alebo zaisťovne, vedúceho ...

d)

zlúčenie alebo splynutie poisťovne alebo zaisťovne,

e)

vrátenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo zaisťovacej činnosti,

f)

predaj podniku poisťovne alebo zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej ...

g)

zahrnutie položiek podľa § 34 ods. 5 a § 94 ods. 4 do skutočnej miery solventnosti poisťovne alebo ...

h)

vykonávanie sprostredkovania poistenia a iných sprostredkovateľských činností pre finančné inštitúcie ...

i)

predčasné splatenie úveru, ktorý tvorí skutočnú mieru solventnosti,

j)

zmenu úveru, ktorý tvorí skutočnú mieru solventnosti,

k)

splatenie cenných papierov bez stanovenej splatnosti a iných finančných nástrojov,

l)

tvorbu ďalšej technickej rezervy podľa § 23 ods. 3.

(2)

Na vydanie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska

a)

podľa odseku 1 písm. a) platia podmienky uvedené v § 5 ods. 2 písm. g) alebo v § 7 ods. 2 písm. ...

b)

podľa odseku 1 písm. c) platí podmienka uvedená v § 5 ods. 2 písm. d) alebo v § 7 ods. 2 písm. ...

c)

podľa odseku 1 písm. d) platia podmienky uvedené v § 5 ods. 2 písm. c), e), f) a g), v § 7 ods. ...

d)

podľa odseku 1 písm. f) platia podmienky uvedené v § 5 ods. 2 písm. a), c), e), f), g) a i), v ...

(3)

Na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a), d) a f) musí byť preukázaný aj ...

(4)

Ustanoveniami odseku 1 písm. a), b), d), e) a f) nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.44) ...

(5)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa

a)

odseku 1 písm. a) podávajú osoby, ktoré sa rozhodli nadobudnúť podiel na základnom imaní poisťovne ...

b)

odseku 1 písm. b) podáva poisťovňa alebo zaisťovňa,

c)

odseku 1 písm. c) podáva poisťovňa alebo zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo pobočka ...

d)

odseku 1 písm. d) podávajú právnické osoby, ktoré sa zlučujú alebo splývajú, alebo poisťovňa, ...

e)

odseku 1 písm. e) podáva poisťovňa, zaisťovňa, zahraničná poisťovňa alebo zahraničná zaisťovňa, ...

f)

odseku 1 písm. f) podáva spoločne poisťovňa alebo zaisťovňa, zahraničná poisťovňa alebo zahraničná ...

g)

podľa odseku 1 písm. g) až l) podáva poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa ...

(6)

Náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 ustanoví Národná banka ...

(7)

Ak nadobúdateľom podielu na základnom imaní poisťovne alebo zaisťovne alebo na hlasovacích právach ...

(8)

O žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa odseku 1 písm. c) rozhodne ...

(9)

Národná banka Slovenska v rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu okrem rozhodnutia o udelení ...

(10)

Ak v dôsledku získania podielu podľa odseku 1 by sa poisťovňa alebo zaisťovňa stala súčasťou ...

§ 46
Zodpovedný aktuár
(1)

Poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné dať si zodpovedným aktuárom potvrdzovať ...

a)

výpočtu sadzieb poistného a ich primeranosť,

b)

určenia výšky technických rezerv a ich umiestnenia,

c)

výpočtu požadovanej miery solventnosti,

d)

rozdelenia výnosov z investovania finančných prostriedkov v mene poistených v životnom poistení ...

e)

použitia poistno-matematických metód pri výpočte sadzieb poistného v neživotnom poistení,

f)

použitia poistno-matematických metód pri určovaní výšky technických rezerv v životnom poistení ...

(2)

Zaisťovňa a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné dať si zodpovedným aktuárom potvrdzovať ...

a)

výpočtu sadzieb zaistného a ich primeranosť,

b)

určenia výšky technických rezerv a ich umiestnenia,

c)

výpočtu požadovanej miery solventnosti,

d)

použitia poistno-matematických metód pri výpočte sadzieb zaistného v neživotnom poistení,

e)

použitia poistno-matematických metód pri určovaní výšky technických rezerv.

(3)

Zodpovedný aktuár na požiadanie Národnej banky Slovenska vypracuje vysvetľujúcu správu k údajom ...

(4)

Výber zodpovedného aktuára poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne alebo zaisťovne, pobočky ...

(5)

Fyzická osoba je oprávnená vykonávať činnosť zodpovedného aktuára, len ak je zapísaná do ...

a)

má ukončené úplné vysokoškolské vzdelanie ekonomického, prírodovedného alebo technického ...

b)

má minimálne trojročnú odbornú prax v oblasti poistnej matematiky,

c)

úspešne absolvovala odbornú skúšku aktuára,

d)

je dôveryhodná podľa § 3 písm. a).

(6)

V žiadosti podľa odseku 5 je fyzická osoba povinná uviesť meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý ...

(7)

O žiadosti podľa odseku 5 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote 30 dní od podania žiadosti. ...

(8)

Národná banka Slovenska nezapíše fyzickú osobu do zoznamu aktuárov, ak nespĺňa podmienky uvedené ...

(9)

Zoznam aktuárov obsahuje meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby.

(10)

Aktuár je povinný oznamovať Národnej banke Slovenska bez zbytočného odkladu každú zmenu skutočnosti ...

(11)

Národná banka Slovenska vyčiarkne aktuára zo zoznamu aktuárov, ak závažne poruší povinnosti ...

(12)

Národná banka Slovenska uverejňuje polročne zoznam aktuárov vo vestníku Národnej banky Slovenska. ...

(13)

Odbornú skúšku podľa odseku 5 písm. c) zabezpečuje Národná banka Slovenska alebo ňou poverená ...

(14)

Obsah odbornej skúšky aktuára, spôsob jej vykonania, výšku poplatku za jej vykonanie a ďalšie ...

(15)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné ...

(16)

Zodpovedný aktuár je pri zistení nedostatkov v hospodárení poisťovne alebo zaisťovne, ktoré ...

(17)

Zodpovedný aktuár je povinný do 30. apríla nasledujúceho roka predkladať Národnej banke Slovenska ...

(18)

Národná banka Slovenska môže na základe písomnej žiadosti poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, ...

§ 47
(1)

Na účely identifikácie klientov a ich zástupcov a zachovania možnosti následnej kontroly tejto ...

a)

poskytnúť,

1.

ak ide o fyzickú osobu, osobné údaje45) v rozsahu meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, ...

2.

ak ide o právnickú osobu, identifikačné údaje v rozsahu názov, identifikačné číslo, ak je ...

3.

kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má,

4.

doklady a údaje preukazujúce

4a.

schopnosť klienta splniť si záväzky z poistnej zmluvy,

4b.

požadované zabezpečenie záväzkov z poistnej zmluvy,

4c.

oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu,

4d.

splnenie ostatných požiadaviek a podmienok na uzavretie poistnej zmluvy, ktoré sú ustanovené týmto ...

b)

umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním

1.

osobné údaje45) z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné ...

2.

ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich údaje, na ktoré sa vzťahuje písmeno a).

(2)

Na účely identifikácie klientov a ich zástupcov a možnosti následnej kontroly tejto identifikácie, ...

(3)

Na účely identifikácie klientov a ich zástupcov a zachovania možnosti následnej kontroly tejto ...

(4)

Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3 a § 40 ods. 1, je poisťovňa, pobočka poisťovne z ...

(5)

Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3 a § 40 ods. 1, môže poisťovňa, pobočka poisťovne ...

(6)

Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne sú ...

(7)

Na účely odseku 6 možno totožnosť klientov preukázať dokladom totožnosti klienta. Pri uzavieraní ...

(8)

Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne sú ...

(9)

Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne sú ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

DOHĽAD

§ 48
Výkon dohľadu
(1)

Dohľad podľa tohto zákona sa vykonáva nad činnosťou poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej ...

(2)

Predmetom dohľadu podľa odseku 1 je najmä

a)

dodržiavanie ustanovení tohto zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov,

b)

dodržiavanie podmienok určených v povoleniach vydaných podľa tohto zákona.

(3)

Dohľad podľa odseku 1 vykonáva Národná banka Slovenska.

(4)

Predmetom dohľadu nie je prejednávanie a rozhodovanie sporov zo zmluvných vzťahov poisťovní, zaisťovní, ...

(5)

Na základe dohody uzavretej medzi Národnou bankou Slovenska a orgánom dohľadu iného štátu môže ...

(6)

Národná banka Slovenska je povinná umožniť príslušnému orgánu dohľadu domovského členského ...

(7)

Národná banka Slovenska môže vykonávať dohľad nad pobočkami poisťovne a pobočkami zaisťovne, ...

(8)

Pri výkone dohľadu sa vzťahy medzi Národnou bankou Slovenska a osobami podliehajúcimi tomuto dohľadu ...

(9)

Osoby podliehajúce dohľadu podľa odseku 1, dohľadu podľa § 49 a doplňujúcemu dohľadu nad finančnými ...

(10)

Údaje, doklady a informácie podľa odseku 9 musia byť úplné, správne, pravdivé, aktuálne, zrozumiteľné, ...

Dohľad nad poisťovňami v skupine a zaisťovňami v skupine

§ 49
(1)

Národná banka Slovenska vykonáva dohľad nad činnosťou poisťovne alebo zaisťovne v skupine (ďalej ...

a)

ktorá má účasť v aspoň jednej poisťovni, poisťovni z iného členského štátu, zahraničnej ...

b)

ktorej materským podnikom je poisťovacia holdingová spoločnosť, zahraničná poisťovňa alebo ...

c)

ktorej materským podnikom je zmiešaná poisťovacia holdingová spoločnosť.

(2)

Predmetom dohľadu nad skupinou je

a)

príbuzná spoločnosť poisťovne alebo zaisťovne,

b)

spoločnosť s účasťou v poisťovni alebo zaisťovni,

c)

príbuzná spoločnosť spoločnosti s účasťou v poisťovni alebo v zaisťovni.

(3)

Národná banka Slovenska je oprávnená nezahrnúť do dohľadu nad skupinou právnickú osobu,

a)

ktorá má sídlo na území štátu, ktorý nie je členským štátom a právny poriadok tohto štátu ...

b)

ktorá má zanedbateľný význam na účely výkonu dohľadu nad skupinou,

c)

ktorej zahrnutie do dohľadu nad skupinou je nevhodné z hľadiska cieľov dohľadu nad skupinou.

(4)

Ak je poisťovniam alebo zaisťovniam, ktorých materským podnikom je tá istá holdingová poisťovňa, ...

(5)

Na účely výkonu dohľadu nad skupinou sa rozumie

a)

spoločnosťou s účasťou spoločnosť, ktorá je materská spoločnosť alebo iná spoločnosť a ...

b)

príbuznou spoločnosťou dcérska spoločnosť alebo iná spoločnosť, ktorú iná spoločnosť ovláda, ...

c)

poisťovacou holdingovou spoločnosťou materská spoločnosť, ktorej hlavnou činnosťou je získavať ...

d)

zmiešanou poisťovacou holdingovou spoločnosťou iná materská spoločnosť ako poisťovňa, poisťovňa ...

e)

ovládaním vzťah v skupine osôb, v ktorých

1.

jedna osoba kontroluje inú osobu,

2.

jedna osoba má účasť v inej osobe alebo

3.

osoby sú navzájom prepojené vzťahom

3a.

vzniknutým na základe zmluvy medzi dvomi alebo viacerými osobami, podľa ktorej sú tieto osoby riadené ...

3b.

cez tie isté osoby v štatutárnych orgánoch alebo dozorných orgánoch dvoch alebo viacerých osôb, ...

f)

účasťou priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet, ktorý predstavuje najmenej 20 % na základnom ...

§ 50
(1)

Poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorá podlieha dohľadu nad skupinou podľa § 49 ods. 1, je povinná ...

(2)

Na účel overenia údajov a informácií podľa odseku 1 je Národná banka Slovenska oprávnená vykonať ...

a)

v poisťovni, ktorá podlieha dohľadu nad skupinou, v dcérskych spoločnostiach tejto poisťovne, ...

b)

v zaisťovni, ktorá podlieha dohľadu nad skupinou, v dcérskych spoločnostiach tejto zaisťovne, ...

(3)

Národná banka Slovenska na požiadanie príslušného orgánu dohľadu iného členského štátu ...

(4)

Ak poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu alebo zaisťovňa, zaisťovňa z iného členského ...

§ 51
(1)

Národná banka Slovenska vykonáva dohľad nad skupinou nad obchodnými transakciami medzi

a)

poisťovňou alebo zaisťovňou a

1.

príbuznou spoločnosťou poisťovne alebo zaisťovne,

2.

spoločnosťou s účasťou v poisťovni alebo zaisťovni,

3.

príbuznou spoločnosťou spoločnosti s účasťou v poisťovni alebo zaisťovni,

b)

poisťovňou alebo zaisťovňou a fyzickou osobou, ktorá má účasť

1.

v poisťovni alebo zaisťovni alebo v jej príbuznej spoločnosti,

2.

v spoločnosti s účasťou v poisťovni alebo zaisťovni,

3.

v príbuznej spoločnosti spoločnosti s účasťou v poisťovni alebo zaisťovni.

(2)

Dohľad nad skupinou podľa odseku 1 sa týka najmä

a)

úverov a vzájomných záväzkov,

b)

záruk a mimosúvahových operácií,

c)

položiek, ktoré možno započítať do miery solventnosti,

d)

spôsobu finančného umiestnenia,

e)

zaisťovacích operácií,

f)

dohôd o rozdelení nákladov.

(3)

Poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorá je predmetom dohľadu nad skupinou podľa § 49 ods. 1 písm. ...

(4)

Poisťovňa alebo zaisťovňa je povinná predložiť Národnej banke Slovenska všetky výkazy, hlásenia ...

Doplňujúci dohľad

§ 52

Doplňujúcim dohľadom je sledovanie a regulácia rizík finančných konglomerátov, ktorých súčasťou ...

§ 53
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)

finančným konglomerátom

1.

skupina, ak

1a.

je ovládaná regulovanou osobou,

1b.

regulovaná osoba podľa bodu 1a. je materskou spoločnosťou osoby vo finančnom sektore alebo je osobou, ...

1c.

aspoň jedna z osôb v skupine je zo sektora poisťovníctva a aspoň jedna z bankového sektora alebo ...

1d.

konsolidované činnosti alebo súhrn činností osôb v skupine v sektore poisťovníctva a konsolidované ...

2.

skupina, ak

2a.

aspoň jedna z dcérskych spoločností v skupine je regulovanou osobou,

2b.

nie je ovládaná regulovanou osobou a činnosť skupiny sa sústreďuje vo finančnom sektore podľa ...

2c.

aspoň jedna z osôb v skupine je zo sektora poisťovníctva a aspoň jedna z bankového sektora alebo ...

2d.

konsolidované činnosti alebo súhrn činností osôb v skupine v sektore poisťovníctva a konsolidované ...

3.

podskupina iného finančného konglomerátu, ktorá spĺňa podmienky podľa prvého bodu alebo druhého ...

b)

finančným sektorom sektor, v ktorom pôsobí jedna alebo viaceré z týchto právnických osôb:

1.

úverová inštitúcia,54) finančná inštitúcia55) okrem inštitúcie elektronických peňazí alebo ...

2.

poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu, zahraničná poisťovňa vrátane ich pobočiek, ...

3.

obchodník s cennými papiermi alebo iná právnická osoba podľa osobitného zákona12) okrem inštitúcie ...

4.

zmiešaná finančná holdingová spoločnosť,

c)

skupinou skupina osôb navzájom prepojených vzťahom ovládania podľa § 49 ods. 5 písm. e) prvého ...

d)

regulovanou osobou poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu, zahraničná poisťovňa vrátane ...

e)

zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou materská spoločnosť iná ako regulovaná osoba, ...

§ 54
(1)

Národná banka Slovenska vykonáva doplňujúci dohľad, ak

a)

finančný konglomerát je ovládaný poisťovňou alebo zaisťovňou,

b)

finančný konglomerát je ovládaný zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou, ktorá je materskou ...

c)

materskou spoločnosťou poisťovne alebo zaisťovne je zmiešaná finančná holdingová spoločnosť ...

d)

finančný konglomerát je ovládaný viac ako jednou zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou ...

e)

finančný konglomerát je ovládaný zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou so sídlom v ...

f)

finančný konglomerát nie je ovládaný materskou spoločnosťou alebo je ovládaný inak, ako je ...

(2)

Národná banka Slovenska môže na základe dohody s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských ...

(3)

Národná banka Slovenska môže na základe dohody s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských ...

§ 55
(1)

Národná banka Slovenska v spolupráci s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských štátov, ...

(2)

Národná banka Slovenska oznámi príslušným orgánom dohľadu iných členských štátov, ktoré ...

(3)

Národná banka Slovenska oznámi právnickej osobe, ktorá ovláda finančný konglomerát podľa § ...

(4)

Národná banka Slovenska oznámi Výboru pre finančné konglomeráty pri Komisii princípy, ktoré ...

§ 56
(1)

Činnosti sa považujú za sústredené vo finančnom sektore, ak podiel celkových aktív regulovaných ...

(2)

Činnosti vo finančných sektoroch sú významné, ak priemer z hodnôt podielov za každý finančný ...

a)

z podielu celkových aktív jedného finančného sektora k celkovým aktívam osôb finančného sektora ...

b)

z podielu minimálnej výšky vlastných zdrojov jedného finančného sektora k súčtu minimálnej ...

(3)

Najmenší finančný sektor vo finančnom konglomeráte je finančný sektor, ktorého priemer z podielov ...

(4)

Ak skupina nedosiahne hodnotu priemeru z podielov podľa odseku 2, ale celkové aktíva najmenšieho ...

a)

priemer z podielov podľa odseku 2 nepresiahne 5 %,

b)

jeden z podielov podľa odseku 2 nepresiahne 5 % alebo

c)

podiel na trhu najmenšieho finančného sektora vo finančnom konglomeráte nepresiahne 5 % v žiadnom ...

(5)

Rozhodnutia Národnej banky Slovenska prijaté podľa odseku 4 oznámi Národná banka Slovenska príslušným ...

(6)

Národná banka Slovenska je oprávnená po dohode s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských ...

a)

ktorá má sídlo na území štátu, ktorý nie je členským štátom a právny poriadok tohto štátu ...

b)

ktorá má zanedbateľný význam na účely výkonu doplňujúceho dohľadu,

c)

ktorej zaradenie do finančného konglomerátu je nevhodné z hľadiska cieľov doplňujúceho dohľadu. ...

(7)

Národná banka Slovenska je oprávnená po vyjadrení príslušných orgánov dohľadu iných členských ...

(8)

Národná banka Slovenska je oprávnená v osobitne odôvodnených prípadoch a po vyjadrení príslušných ...

(9)

Ak hodnota podielu podľa odseku 1 klesne pod 40 % alebo hodnota priemeru z podielov podľa odseku 2 ...

(10)

Ak ide o skupinu, nad ktorou sa už vykonáva doplňujúci dohľad, celkové aktíva najmenšieho finančného ...

(11)

Národná banka Slovenska môže so súhlasom príslušných orgánov dohľadu iných členských štátov, ...

(12)

Výpočty týkajúce sa celkových aktív sa robia súhrnom celkových aktív osôb v skupine z ich ...

(13)

Minimálna výška vlastných zdrojov poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne, pobočky ...

(14)

Požiadavky na minimálnu výšku vlastných zdrojov regulovaných osôb iných ako poisťovňa, pobočka ...

§ 57
(1)

Poisťovňa, zahraničná poisťovňa vrátane jej pobočiek, zaisťovňa alebo zahraničná zaisťovňa ...

a)

ovláda finančný konglomerát,

b)

jej materskou spoločnosťou je zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, ktorej sídlo sa nachádza ...

c)

je prepojená s právnickou osobou iného finančného sektora vzťahom ovládania podľa § 3 písm. ...

d)

jej materskou spoločnosťou je regulovaná osoba alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť ...

(2)

Ak je finančný konglomerát podskupinou iného finančného konglomerátu, ktorého súčasťou je ...

(3)

Poisťovňa, zahraničná poisťovňa vrátane jej pobočiek, zaisťovňa, zahraničná zaisťovňa ...

(4)

Národná banka Slovenska preverí, či nad finančným konglomerátom podľa odseku 3 je vykonávaný ...

(5)

Ak právnické osoby majú účasť v jednej regulovanej osobe alebo vo viacerých regulovaných osobách ...

§ 58
(1)

Poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu, zahraničná poisťovňa vrátane jej pobočiek, ...

(2)

Poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorá je súčasťou finančného konglomerátu, je povinná vykonávať ...

(3)

Národná banka Slovenska po vyjadrení príslušných orgánov dohľadu iných členských štátov, ...

(4)

Poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorá ovláda finančný konglomerát, je povinná polročne, ako aj ...

(5)

Do výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu sa zahŕňajú ...

(6)

Národná banka Slovenska môže rozhodnúť, že do výpočtu požiadaviek na dostatočnú výšku ...

a)

ktorá má sídlo v štáte, ktorý nie je členským štátom a právny poriadok tohto štátu neumožňuje ...

b)

ktorá má zanedbateľný význam na účely doplňujúceho dohľadu nad regulovanými osobami tvoriacimi ...

c)

ktorej zaradenie by bolo nevhodné alebo neprimerané z hľadiska cieľov doplňujúceho dohľadu.

(7)

Národná banka Slovenska nezaradenie osoby podľa odseku 6 písm. c) prerokuje s orgánmi dohľadu ...

(8)

Ustanovením odseku 6 nie je dotknutá povinnosť dotknutých osôb poskytovať informácie na účely ...

(9)

Na účely výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu ustanoví ...

a)

čo tvorí vlastné zdroje na úrovni finančného konglomerátu a spôsob ich výpočtu vrátane vlastných ...

b)

čo sa rozumie minimálnou výškou vlastných zdrojov osôb vo finančnom konglomeráte a spôsob ich ...

c)

metódy výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov finančného konglomerátu.

§ 59
(1)

Poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorá ovláda finančný konglomerát, je povinná k 31. marcu kalendárneho ...

(2)

Koncentráciou rizík finančného konglomerátu sa na účely doplňujúceho dohľadu rozumie každá ...

(3)

Ak finančný konglomerát ovláda poisťovňa alebo zaisťovňa, vzťahuje sa na koncentráciu rizík ...

(4)

Ak finančný konglomerát ovláda zmiešaná finančná holdingová spoločnosť a ak je najvýznamnejším ...

(5)

Na účely zisťovania koncentrácie rizík finančného konglomerátu ustanoví Národná banka Slovenska ...

a)

majetkovej angažovanosti finančného konglomerátu a čo sa rozumie majetkovou angažovanosťou finančného ...

b)

majetkovej angažovanosti sektora poisťovníctva a čo sa rozumie majetkovou angažovanosťou sektora ...

c)

majetkovej angažovanosti zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti a čo sa rozumie majetkovou ...

d)

koncetrácie rizík finančného konglomerátu a podrobnosti o koncentrácii rizík finančného konglomerátu. ...

§ 60
(1)

Poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorá ovláda finančný konglomerát, je povinná na žiadosť Národnej ...

(2)

Vnútroskupinovým obchodom sa na účely tohto zákona rozumie obchod, v ktorom regulované osoby tvoriace ...

(3)

Významným vnútroskupinovým obchodom sa na účely doplňujúceho dohľadu rozumie vnútroskupinový ...

(4)

Pri významných vnútroskupinových obchodoch s osobami s osobitným vzťahom sa postupuje podľa osobitného ...

§ 61
(1)

Poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorá je súčasťou finančného konglomerátu, je povinná vytvoriť ...

(2)

Systém riadenia rizík na účely doplňujúceho dohľadu zahŕňa

a)

vhodný systém riadenia zabezpečujúci na úrovni finančného konglomerátu schvaľovanie a pravidelnú ...

b)

postupy na zabezpečenie dostatočnej výšky vlastných zdrojov, ktoré zahŕňajú možný vplyv podnikateľskej ...

c)

postupy na sledovanie rizík a opatrenia zabezpečujúce sledovanie a kontrolu rizík na úrovni finančného ...

(3)

Systém vnútornej kontroly na účely doplňujúceho dohľadu zahŕňa hodnotenie postupov

a)

na identifikáciu a meranie rizík ovplyvňujúcich plnenie ustanovení tohto zákona o dostatočnej ...

b)

účtovania a poskytovania informácií, ktoré slúžia na zisťovanie, meranie, sledovanie a kontrolu ...

§ 62
(1)

Národná banka Slovenska pri výkone doplňujúceho dohľadu podľa § 54

a)

zabezpečuje koordináciu zhromažďovania a rozširovania informácií potrebných na sledovanie činnosti ...

b)

zhromažďuje informácie potrebné na zhodnotenie finančnej situácie finančného konglomerátu na ...

c)

sleduje dodržiavanie ustanovení tohto zákona o dostatočnej výške vlastných zdrojov, koncentráciách ...

d)

sleduje štruktúru finančného konglomerátu, jeho organizáciu a sleduje funkčnosť systému vnútornej ...

e)

plánuje a koordinuje výkon doplňujúceho dohľadu za situácie v spolupráci s príslušnými orgánmi ...

f)

plní ďalšie úlohy potrebné na výkon doplňujúceho dohľadu.

(2)

Národná banka Slovenska je povinná v spolupráci s príslušnými orgánmi dohľadu iných štátov, ...

(3)

Informácie potrebné na výkon doplňujúceho dohľadu, ktoré už boli poskytnuté príslušnému ...

§ 63
(1)

Národná banka Slovenska spolupracuje s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských štátov, ...

(2)

Národná banka Slovenska je povinná na žiadosť príslušných orgánov dohľadu iných členských ...

(3)

Spolupráca a výmena informácií podľa odsekov 1 a 2 sa týka najmä

a)

štruktúry finančného konglomerátu a príslušných orgánov dohľadu iných členských štátov, ...

b)

stratégie a zamerania finančného konglomerátu,

c)

finančnej situácie finančného konglomerátu, najmä dostatočnej výšky vlastných zdrojov, vnútroskupinových ...

d)

akcionárov s kvalifikovanou účasťou v osobách tvoriacich súčasť finančného konglomerátu a ...

e)

organizácie, riadenia rizík a systému vnútornej kontroly na úrovni finančného konglomerátu,

f)

postupov zberu informácií od osôb tvoriacich súčasť finančného konglomerátu a preverovania ...

g)

nepriaznivého vývoja v regulovaných osobách alebo v iných osobách tvoriacich súčasť finančného ...

h)

závažných sankcií a mimoriadnych opatrení prijatých Národnou bankou Slovenska a príslušnými ...

(4)

Národná banka Slovenska je povinná prerokovať s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských ...

a)

vydanie rozhodnutia o predchádzajúcom súhlase podľa § 45 ods. 1 písm. a), c) a d), ak by zmeny ...

b)

uloženie sankcií alebo prijatie opatrení voči regulovaným osobám tvoriacim súčasť finančného ...

(5)

Národná banka Slovenska nie je povinná prerokovať skutočnosti podľa odseku 4, ak toto prerokovanie ...

(6)

Národná banka Slovenska je pri výkone doplňujúceho dohľadu oprávnená vyzvať príslušný orgán ...

(7)

Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa vzťahujú aj na spoluprácu Národnej banky Slovenska s orgánmi dohľadu ...

(8)

Ustanovením odseku 7 nie je dotknuté oprávnenie uzavrieť dohodu o podmienkach výkonu dohľadu nad ...

§ 64
(1)

Národná banka Slovenska na požiadanie príslušného orgánu dohľadu iného členského štátu, ...

(2)

Národná banka Slovenska je oprávnená požiadať príslušný orgán dohľadu iného členského ...

§ 65

Osoby, ktoré sú súčasťou finančného konglomerátu, sú na účely doplňujúceho dohľadu povinné ...

§ 66
(1)

Zmiešané finančné holdingové spoločnosti podľa § 54 sú povinné vypracúvať a predkladať ...

(2)

Údaje a iné informácie uvedené vo výkazoch, v hláseniach a v iných správach musia byť zrozumiteľné, ...

§ 67
Sankcie
(1)

Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej ...

a)

uložiť poisťovni, poisťovni z iného členského štátu, zaisťovni, zaisťovni z iného členského ...

b)

uložiť poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne alebo pobočke zahraničnej zaisťovne ...

c)

uložiť poisťovni, poisťovni z iného členského štátu, zaisťovni, zaisťovni z iného členského ...

d)

uložiť poisťovni, poisťovni z iného členského štátu, zaisťovni, zaisťovni z iného členského ...

e)

uložiť poisťovni, poisťovni z iného členského štátu, zaisťovni, zaisťovni z iného členského ...

f)

obmedziť alebo pozastaviť poisťovni, poisťovni z iného členského štátu, zaisťovni, zaisťovni ...

g)

nariadiť poisťovni alebo pobočke zahraničnej poisťovne prevod poistného kmeňa alebo jeho časti ...

h)

obmedziť poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne alebo pobočke zahraničnej zaisťovne ...

i)

odobrať poisťovni alebo pobočke zahraničnej poisťovne povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti ...

j)

uložiť poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne alebo pobočke zahraničnej zaisťovne ...

k)

uložiť poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne alebo pobočke zahraničnej zaisťovne ...

l)

uložiť poisťovni alebo zaisťovni zúčtovanie strát z hospodárenia so základným imaním po zúčtovaní ...

m)

zaviesť nútenú správu nad poisťovňou, zaisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne alebo pobočkou ...

n)

odobrať poisťovni alebo zahraničnej poisťovni, ktorá vykonáva poisťovaciu činnosť na území ...

(2)

Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti Slovenskej kancelárie poisťovateľov spočívajúce ...

(3)

Ak Národná banka Slovenska zistí, že osoba bez povolenia podľa tohto zákona vykonáva činnosti, ...

(4)

Národná banka Slovenska môže uložiť právnickej osobe, ktorá je zahrnutá do dohľadu nad skupinou, ...

a)

neumožní vykonať dohľad na mieste,

b)

neposkytne požadované výkazy, hlásenia a iné správy na účely výkonu dohľadu nad skupinou,

c)

poskytne nesprávne, nepravdivé alebo neúplné výkazy, hlásenia a iné správy, prípadne nedodrží ...

d)

nesplní povinnosť podľa § 34 ods. 13.

(5)

Národná banka Slovenska môže uložiť za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona ...

a)

členovi predstavenstva alebo členovi dozornej rady poisťovne alebo zaisťovne, vedúcemu pobočky ...

b)

vedúcemu zamestnancovi riadiacemu útvar vnútorného auditu, alebo vedúcemu zamestnancovi v priamej ...

(6)

Ak Národná banka Slovenska zistí, že osoba vykonala úkon, na ktorý je potrebný predchádzajúci ...

(7)

O sankcii podľa odseku 1 písm. h) udelenej poisťovni alebo zaisťovni Národná banka Slovenska bez ...

(8)

Národná banka Slovenska je povinná na základe žiadosti príslušného orgánu dohľadu iného členského ...

(9)

Fyzickú osobu, ktorá na základe právoplatného uloženia pokuty prestala byť dôveryhodnou osobou ...

(10)

Sankcie a opatrenia podľa odsekov 1 až 9 možno ukladať samostatne alebo súbežne a opakovane. Sankcie ...

(11)

Národná banka Slovenska je oprávnená aj mimo konania o uložení sankcie alebo opatrenia prerokovať ...

(12)

O každej sankcii a opatrení podľa odseku 1 udelených pobočke zahraničnej poisťovne alebo pobočke ...

(13)

Pokuta podľa odsekov 1 až 6 je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ...

§ 68
(1)

Národná banka Slovenska môže zmiešanej holdingovej spoločnosti, ktorá je súčasťou finančného ...

a)

neumožní vykonať dohľad na mieste,

b)

neposkytne požadované výkazy, hlásenia a iné správy na účely výkonu doplňujúceho dohľadu, ...

c)

poskytne nesprávne, nepravdivé alebo neúplné výkazy, hlásenia a iné správy, prípadne nedodrží ...

d)

nesplní povinnosti podľa § 58 až 61.

(2)

Ak je ohrozená platobná schopnosť finančného konglomerátu, alebo ak je ohrozené dodržanie dostatočnej ...

a)

uložiť opatrenia na ozdravenie finančného konglomerátu podľa § 69,

b)

obmedziť alebo pozastaviť výkon niektorých vnútroskupinových obchodov.

(3)

Ak je súčasťou finančného konglomerátu osoba, nad ktorou podľa § 48 ods. 1 vykonáva dohľad ...

(4)

Ak Národná banka Slovenska udelila sankciu osobe podľa § 48 ods. 1, ktorá je súčasťou finančného ...

§ 69
Ozdravný plán
(1)

Národná banka Slovenska nariadi poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne alebo pobočke ...

a)

závažným spôsobom neplní schválený obchodno-finančný plán alebo neplní povinnosti ustanovené ...

b)

má skutočnú mieru solventnosti nižšiu, ako je požadovaná miera solventnosti, ale vyššiu ako ...

c)

vykazuje straty, ktoré majú za následok, že vlastné imanie je nižšie ako minimálna výška základného ...

(2)

Ozdravný plán musí schváliť predstavenstvo a dozorná rada poisťovne, zaisťovne, zahraničnej ...

(3)

Ozdravný plán musí obsahovať najmä tieto údaje týkajúce sa vykonávania poisťovacej činnosti ...

a)

plán súčasného a predpokladaného vývoja ekonomickej situácie minimálne v rozsahu bilancií, ...

b)

identifikáciu možných rizík ozdravného plánu,

c)

riadenie finančných rizík v poisťovni,

d)

predpokladané finančné zdroje určené na krytie záväzkov z poistenia alebo zaistenia a predpokladanú ...

e)

predpokladaný spôsob a rozsah zaistenia.

(4)

Národná banka Slovenska je oprávnená súčasne s nariadením predloženia ozdravného plánu požadovať ...

(5)

Ak nastanú skutočnosti uvedené v odseku 1, je Národná banka Slovenska oprávnená znížiť pri ...

Nútená správa

§ 70
(1)

Účelom nútenej správy je najmä

a)

pozastavenie výkonu funkcií orgánom poisťovne alebo zaisťovne zodpovedným za zhoršujúcu sa hospodársku ...

b)

odstránenie najvážnejších nedostatkov v riadení a činnosti poisťovne alebo zaisťovne s cieľom ...

c)

zistenie skutočného stavu, v akom sa poisťovňa alebo zaisťovňa nachádza vo všetkých oblastiach ...

d)

ochrana práv klientov poisťovne alebo zaisťovne pred vznikom alebo narastaním škody,

e)

prijatie ozdravného režimu, ak možno odôvodnene predpokladať, že jeho prijatím sa zabezpečí ...

f)

v nevyhnutnom prípade zabezpečenie podmienok na uplatnenie nárokov klientov,

g)

vykonanie nevyhnutných úkonov smerujúcich k vyhláseniu konkurzu alebo vstupu do likvidácie, ak ...

(2)

Nútená správa je reštrukturalizačné a reorganizačné opatrenie, ktorým môžu byť dotknuté ...

(3)

Ak hodnota vlastných zdrojov poisťovne alebo zaisťovne klesne pod hodnotu garančného fondu podľa ...

(4)

Národná banka Slovenska môže nútenú správu zaviesť, ak poisťovňa alebo zaisťovňa nesplnila ...

(5)

Nútená správa sa zavádza okamihom doručenia rozhodnutia o zavedení nútenej správy a je ihneď ...

(6)

Rozhodnutie o zavedení nútenej správy je účinné vo všetkých členských štátoch.

(7)

Zahraničné reštrukturalizačné opatrenie s obdobným účelom a vplyvom na existujúce práva tretích ...

(8)

Národná banka Slovenska bez zbytočného odkladu zabezpečí zverejnenie rozhodnutia o zavedení zahraničného ...

(9)

Národná banka Slovenska bez zbytočného odkladu zabezpečí zverejnenie výroku rozhodnutia o zavedení ...

(10)

Národná banka Slovenska je povinná bez zbytočného odkladu informovať príslušné orgány dohľadu ...

(11)

Ak Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu podľa § 48 ods. 1 nad pobočkou poisťovne z iného ...

(12)

Na nútenú správu nad pobočkou zahraničnej poisťovne alebo pobočkou zahraničnej zaisťovne sa ...

§ 71
(1)

Nútenú správu vykonáva nútený správca poisťovne alebo zaisťovne a zástupca núteného správcu. ...

(2)

Osvedčením o vymenovaní núteného správcu a zástupcu núteného správcu na výkon nútenej správy ...

(3)

Núteným správcom môže byť osoba uvedená v odseku 5, zástupcom núteného správcu môže byť ...

(4)

Núteným správcom, ak je ním fyzická osoba, a zástupcom núteného správcu nemôže byť osoba, ...

a)

je zamestnancom Národnej banky Slovenska alebo ktorá bola zamestnancom Národnej banky Slovenska počas ...

b)

bola právoplatne odsúdená za trestný čin spáchaný pri vykonávaní riadiacej funkcie alebo za ...

c)

v období troch rokov pred zavedením nútenej správy vykonávala v poisťovni alebo zaisťovni, nad ...

d)

v období jedného roka pred zavedením nútenej správy poskytovala poisťovni alebo zaisťovni, nad ...

e)

má k poisťovni alebo zaisťovni, nad ktorou bola zavedená nútená správa, osobitný vzťah podľa ...

f)

je dlžníkom alebo veriteľom poisťovne alebo zaisťovne, nad ktorou bola zavedená nútená správa, ...

g)

je zamestnancom alebo členom predstavenstva, alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá je ...

h)

je členom predstavenstva alebo dozorného orgánu inej poisťovne alebo zaisťovne, vedúcim pobočky ...

(5)

Núteným správcom, ak je ním právnická osoba, môže byť len právnická osoba, ktorá je zriadená ...

(6)

Nútený správca je oprávnený riadiť poisťovňu alebo zaisťovňu a jej zamestnancov. Kompetencie ...

(7)

Zástupca núteného správcu je zodpovedný nútenému správcovi za zverenú oblasť činnosti poisťovne ...

(8)

Nútený správca a zástupca núteného správcu pri výkone nútenej správy na území iného členského ...

(9)

Osoba vykonávajúca zahraničné reštrukturalizačné opatrenie zavedené v inom členskom štáte ...

(10)

V súvislosti s výkonom nútenej správy je nútený správca po predchádzajúcom súhlase Národnej ...

(11)

Výkon funkcie núteného správcu a jeho zástupcov sa skončí dňom skončenia nútenej správy alebo ...

§ 72
(1)

Zavedením nútenej správy sa pozastavuje výkon funkcie všetkých orgánov poisťovne alebo zaisťovne ...

(2)

Nútený správca je oprávnený zvolať valné zhromaždenie poisťovne alebo zaisťovne, riadiť jeho ...

(3)

Nútený správca je oprávnený urobiť opatrenia nevyhnutné na postupnú stabilizáciu poisťovne ...

(4)

Nútený správca je povinný najneskôr do 30 dní od zavedenia nútenej správy predložiť Národnej ...

(5)

Ak to vyžaduje situácia v poisťovni alebo zaisťovni, môže nútený správca po predchádzajúcom ...

(6)

Nútený správca môže podať po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska návrh na vyhlásenie ...

(7)

Nútený správca môže podať Národnej banke Slovenska návrh na odobratie povolenia na vykonávanie ...

§ 73
(1)

Nútený správca, zástupca núteného správcu a pribraný odborný poradca sú povinní vykonávať ...

(2)

Nútený správca, zástupca núteného správcu a pribraný odborný poradca nesmú zneužívať informácie, ...

(3)

Nútený správca, zástupca núteného správcu a pribraný odborný poradca sú povinní zachovávať ...

§ 74
(1)

Národná banka Slovenska uzavrie s núteným správcom mandátnu zmluvu,65) ktorá podrobnejšie vymedzí ...

(2)

Pribranie odborných poradcov podľa § 71 ods. 10 nútený správca uskutoční na zmluvnom základe ...

(3)

Výšku odmeny núteného správcu a zástupcu núteného správcu za výkon funkcie určí Národná ...

(4)

Náklady spojené s výkonom nútenej správy vrátane odmien núteného správcu, zástupcov núteného ...

§ 75
(1)

Členovia predstavenstva, členovia dozornej rady, vedúci zamestnanci, vedúci zamestnanec riadiaci ...

(2)

Nútený správca je oprávnený vedúcim zamestnancom a vedúcemu zamestnancovi riadiacemu útvar vnútorného ...

(3)

V dôsledku zavedenia nútenej správy nesmie byť členom predstavenstva a členom dozornej rady vyplatená ...

§ 76
(1)

Účinky zavedenia nútenej správy v poisťovni alebo zaisťovni, ktorá má zriadenú pobočku v inom ...

a)

pracovné zmluvy a pracovnoprávne vzťahy, sa spravujú právnym poriadkom členského štátu, ktorým ...

b)

kúpne zmluvy a nájomné zmluvy týkajúce sa nehnuteľnosti, sa spravujú právnym poriadkom členského ...

c)

práva týkajúce sa nehnuteľnosti, lode alebo lietadla, ktoré musia byť evidované v katastri nehnuteľností ...

d)

vlastnícke alebo iné práva k investičným nástrojom,67) ktoré musia byť evidované vo verejnom ...

e)

zmluvy o urovnaní alebo iné obdobné dohody, ktorých účelom je nahradenie alebo zmena celkového ...

(2)

Od zavedenia nútenej správy nemožno počas šiestich mesiacov postupovať pohľadávky voči poisťovni ...

(3)

Nútený správca môže odporovať právnemu úkonu,68) ktorý bol urobený v posledných troch rokoch ...

(4)

Zavedením nútenej správy alebo zahraničného reštrukturalizačného opatrenia v inom členskom ...

(5)

Zavedením nútenej správy v poisťovni alebo zaisťovni kupujúcej aktívum alebo zavedením zahraničného ...

(6)

Zavedenie nútenej správy v poisťovni alebo zaisťovni predávajúcej aktívum alebo zavedenie zahraničného ...

(7)

Zavedenie nútenej správy alebo zahraničného reštrukturalizačného opatrenia v inom členskom štáte ...

§ 77
(1)

Zavedenie nútenej správy, meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt núteného správcu a jeho ...

(2)

Nútený správca môže navrhnúť, aby nútená správa bola zapísaná v obchodnom registri alebo ...

(3)

Zavedenie zahraničného reštrukturalizačného opatrenia v poisťovni z iného členského štátu ...

§ 78
(1)

Nútená správa sa končí

a)

doručením rozhodnutia Národnej banky Slovenska o skončení nútenej správy, ak pominú dôvody ...

b)

vyhlásením konkurzu na poisťovňu alebo zaisťovňu,

c)

uplynutím 12 mesiacov od zavedenia nútenej správy,

d)

odobratím povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo odobratím povolenia na vykonávanie ...

(2)

Oznámenie o skončení nútenej správy podľa odseku 1 Národná banka Slovenska bez zbytočného ...

(3)

Bez zbytočného odkladu po skončení nútenej správy je poisťovňa alebo zaisťovňa povinná zvolať ...

§ 79
Pozastavenie uzavierania poistných zmlúv alebo zaistných zmlúv a rozširovania záväzkov
(1)

Národná banka Slovenska môže pozastaviť poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne ...

(2)

Pozastavenie podľa odseku 1 sa môže týkať uzavierania poistných zmlúv vo všetkých alebo v niektorých ...

§ 80
Prevod poistného kmeňa a zaistného kmeňa
(1)

Národná banka Slovenska môže poisťovni alebo pobočke zahraničnej poisťovne nariadiť previesť ...

(2)

Preberajúca poisťovňa alebo preberajúca pobočka zahraničnej poisťovne je povinná do 30 dní ...

(3)

Súčasne s prevodom poistného kmeňa alebo jeho časti dôjde k prevodu finančných prostriedkov ...

(4)

Preberajúca poisťovňa alebo preberajúca pobočka zahraničnej poisťovne vstupuje do všetkých ...

(5)

Prevod poistného kmeňa alebo jeho časti sa môže uskutočniť i na základe žiadosti odovzdávajúcej ...

(6)

V návrhu postupu podľa odseku 1 alebo v žiadosti podľa odseku 5 sa uvedú

a)

dôvody prevodu poistného kmeňa alebo jeho časti, ak ide o prevod poistného kmeňa alebo jeho časti ...

b)

opis prevádzaného poistného kmeňa alebo jeho časti,

c)

predpokladané zmeny v hospodárení odovzdávajúcej poisťovne alebo odovzdávajúcej pobočky zahraničnej ...

d)

výška skutočnej miery solventnosti a požadovanej miery solventnosti preberajúcej poisťovne alebo ...

e)

spôsob a obsah oznámenia osobám, s ktorými boli uzavreté poistné zmluvy, ktoré sú predmetom ...

(7)

Prílohou návrhu postupu podľa odseku 1 alebo žiadosti podľa odseku 5 je zmluva o prevode poistného ...

(8)

Prevod poistného kmeňa alebo jeho časti Národná banka Slovenska neschváli, ak by týmto prevodom ...

(9)

Pri prevode zaistného kmeňa sa použijú ustanovenia odsekov 1 až 8 rovnako.

§ 81
Prevod poistného kmeňa v rámci členských štátov a prevod zaistného kmeňa v rámci členských ...
(1)

Poisťovňa alebo pobočka zahraničnej poisťovne je oprávnená previesť poistný kmeň alebo jeho ...

(2)

Ak je stanovisko príslušného orgánu dohľadu členského štátu, v ktorom má preberajúci subjekt ...

(3)

Ak príslušný orgán dohľadu iného členského štátu požiada Národnú banku Slovenska o stanovisko ...

(4)

Rozhodnutie o schválení prevodu podľa odseku 1 je záväzné pre všetky osoby, ktoré majú práva ...

(5)

Národná banka Slovenska zabezpečí zverejnenie rozhodnutia o schválení prevodu podľa odseku 1 ...

(6)

Na prevod podľa odseku 1 sa ustanovenia § 80 vzťahujú rovnako.

(7)

Pri prevode zaistného kmeňa sa použijú ustanovenia odsekov 1 až 6 rovnako.

Odobratie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo odobratie povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti

§ 82
(1)

Národná banka Slovenska je povinná odobrať povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo ...

a)

poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo pobočka zahraničnej zaisťovne získala ...

b)

ide o pobočku zahraničnej poisťovne alebo pobočku zahraničnej zaisťovne a táto zahraničná poisťovňa ...

(2)

Národná banka Slovenska môže odobrať povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo povolenie ...

a)

poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo pobočka zahraničnej zaisťovne nezačne ...

b)

poisťovňa podľa § 5 ods. 2, zaisťovňa podľa § 7 ods. 2, pobočka zahraničnej poisťovne podľa ...

c)

poisťovňa alebo zaisťovňa dosiahne stratu prevyšujúcu 50 % základného imania v jednom roku alebo ...

d)

poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo pobočka zahraničnej zaisťovne nesplnila ...

e)

zavedenie nútenej správy neviedlo k ekonomickému ozdraveniu poisťovne alebo zaisťovne,

f)

poisťovňa alebo zaisťovňa nesplnila povinnosť podľa § 95,

g)

sankcie uložené podľa tohto zákona neviedli k náprave zistených nedostatkov.

§ 83
(1)

Od okamihu doručenia rozhodnutia o odobratí povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo ...

(2)

Rozhodnutie o odobratí povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo rozhodnutie o odobratí ...

(3)

Právoplatné rozhodnutie o odobratí povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo o odobratí ...

(4)

Odobratie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo odobratie povolenia na vykonávanie ...

(5)

Bez zbytočného odkladu po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia na vykonávanie ...

(6)

Konanie o odobratí povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo o odobratí povolenia na ...

§ 84
Likvidácia poisťovne alebo zaisťovne
(1)

Na likvidáciu poisťovne alebo zaisťovne sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka, ak tento ...

(2)

Ak sa poisťovňa alebo zaisťovňa zrušuje s likvidáciou, návrh na vymenovanie a odvolanie likvidátora ...

(3)

Likvidátorom nesmie byť osoba, ktorá má alebo mala osobitný vzťah k poisťovni alebo zaisťovni. ...

(4)

Na účely likvidácie poisťovne alebo zaisťovne sa za osoby, ktoré majú osobitný vzťah k poisťovni ...

a)

členovia štatutárneho orgánu poisťovne alebo zaisťovne, vedúci zamestnanci poisťovne alebo zaisťovne, ...

b)

členovia dozornej rady poisťovne alebo zaisťovne,

c)

fyzické osoby majúce kontrolu nad poisťovňou alebo zaisťovňou a členovia predstavenstva právnických ...

d)

osoby blízke21) členom predstavenstva poisťovne alebo zaisťovne, dozornej rady poisťovne alebo ...

e)

akcionári, ak sú fyzickými osobami, s významným vplyvom na poisťovňu alebo zaisťovňu,

f)

fyzická osoba, ktorá v období piatich rokov pred podaním návrhu na likvidáciu bola audítorom ...

g)

člen predstavenstva inej poisťovne alebo zaisťovne a vedúci pobočky zahraničnej poisťovne alebo ...

(5)

S prihliadnutím na rozsah činnosti likvidátora určí Národná banka Slovenska výšku a splatnosť ...

(6)

Osoby, ktoré sa podieľajú na likvidácii poisťovne alebo zaisťovne, sú povinné zachovávať mlčanlivosť ...

(7)

Likvidátor predkladá Národnej banke Slovenska bez zbytočného odkladu účtovné výkazy a doklady ...

(8)

Pri likvidácii poisťovne alebo zaisťovne musia byť záväzky, ktoré vznikli z poistných zmlúv ...

§ 85
Likvidácia poisťovne, poisťovne z iného členského štátu alebo zaisťovne, zaisťovne z iného ...
(1)

Národná banka Slovenska je povinná bez zbytočného odkladu informovať príslušné orgány dohľadu ...

(2)

Rozhodnutie o zrušení a likvidácii poisťovne, zaisťovne vrátane ich pobočiek v iných členských ...

(3)

Národná banka Slovenska zverejní vo vestníku Národnej banky Slovenska oznámenie o začatí likvidácie ...

(4)

Likvidátor bez zbytočného odkladu zverejní výrok rozhodnutia podľa odseku 2 v Úradnom vestníku ...

(5)

Likvidátor po začatí likvidácie bez zbytočného odkladu písomne oznámi známym veriteľom, ktorí ...

(6)

Informácie v oznámení podľa odseku 5 sa uvedú v úradnom jazyku alebo v jednom z viacerých úradných ...

(7)

Veriteľ, ktorý má trvalý pobyt alebo sídlo v inom členskom štáte, je oprávnený si uplatniť ...

(8)

Likvidátor je povinný pravidelne informovať veriteľov o priebehu likvidácie subjektov podľa odseku ...

(9)

Ak likvidátor z iného členského štátu, ktorý vykonáva likvidáciu poisťovne z iného členského ...

§ 86
Pozastavenie výkonu akcionárskych práv
(1)

Osobe, ktorá vykonala úkon, ktorým došlo k porušeniu § 45 ods. 1 písm. a), alebo ktorá získala ...

(2)

Poisťovňa alebo zaisťovňa je povinná päť pracovných dní predo dňom konania valného zhromaždenia ...

(3)

Poisťovňa alebo zaisťovňa je povinná predložiť Národnej banke Slovenska výpis z jej registra ...

(4)

Konanie o pozastavení výkonu práv uvedených v odseku 1 je začaté, ak Národná banka Slovenska ...

(5)

Rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia2) vo veci pozastavenia výkonu práv uvedených v odseku ...

(6)

Poisťovňa alebo zaisťovňa nesmie na svojom valnom zhromaždení pripustiť účasť osoby označenej ...

(7)

Akcie, s ktorými sú spojené pozastavené práva uvedené v odseku 1, sa počas pozastavenia týchto ...

(8)

Ak pominú dôvody na pozastavenie výkonu práv uvedených v odseku 1, Národná banka Slovenska ich ...

(9)

Národná banka Slovenska je oprávnená podať súdu návrh na vyhlásenie rozhodnutia valného zhromaždenia ...

PIATA ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA

§ 87
Spolupoistenie
(1)

Poisťovaciu činnosť možno vykonávať aj formou spolupoistenia. Pri spolupoistení možno uzavrieť ...

(2)

Hlavný spolupoisťovateľ spravuje spolupoistenie, najmä určuje všeobecné poistné podmienky a ...

(3)

Oprávnená osoba má právo na poistné plnenie v celej výške voči hlavnému poisťovateľovi iba ...

(4)

Záväzky vyplývajúce zo spolupoistenia musia byť pri likvidácii spolupoisťovateľa vyporiadané ...

(5)

V rámci spolupoistenia môže byť poistná zmluva uzavretá medzi poistníkom a viacerými poisťovateľmi, ...

(6)

V poistnej zmluve nie je možné sa odchýliť od ustanovení odsekov 1 až 5, a to ani ak sa niektorý ...

§ 88
Vyporiadanie nárokov z poistenia právnej ochrany
(1)

Pri vyporiadaní nárokov z poistenia právnej ochrany vrátane právneho poradenstva v tomto poistnom ...

a)

žiadny z ich zamestnancov poverených vyporiadaním nárokov z poistenia právnej ochrany vrátane ...

b)

vyporiadanie nárokov z poistenia právnej ochrany vykonávala iná poisťovňa, poisťovňa z iného ...

c)

poistná zmluva obsahovala právo poisteného na slobodný výber právneho zástupcu pri ochrane jeho ...

(2)

Na poistenie právnej ochrany sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, ak tento zákon neustanovuje ...

§ 89
Rozhodné právo
(1)

Právnym poriadkom členského štátu, v ktorom je umiestnené poistné riziko, sa riadi poistná zmluva ...

(2)

Ak poistná zmluva podľa odseku 1 obsahuje jedno poistné riziko alebo viac poistných rizík, ktoré ...

(3)

Ak poistná zmluva podľa odseku 1 obsahuje poistné riziko, ktoré sa nachádza na území Slovenskej ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepoužijú, ak osobitný predpis ustanoví, že poistná zmluva sa musí ...

(5)

Právnym poriadkom členského štátu, v ktorom má poistník obvyklý pobyt, sa riadi poistná zmluva ...

(6)

Ak členský štát pozostáva z niekoľkých územných jednotiek a v územnej jednotke sa zmluvné ...

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 90
(1)

Zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením povinností podľa tohto zákona sa spravuje úpravou ...

(2)

Na poisťovňu, zaisťovňu, pobočku zahraničnej poisťovne a pobočku zahraničnej zaisťovne sa ...

(3)

Poisťovňa a zaisťovňa môžu vydať akcie len ako zaknihované cenné papiere na meno; zmena ich ...

(4)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje osobitný zákon,2) ak tento zákon neustanovuje inak.

(5)

Ak tento zákon požaduje uvedenie identifikačného čísla alebo rodného čísla, tieto čísla sa ...

§ 91

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti ...

§ 92
(1)

Rozdelenie, splynutie, zlúčenie alebo zrušenie poisťovne alebo zaisťovne vrátane zlúčenia inej ...

(2)

Právnická osoba, ktorej bolo odobraté povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo odobraté ...

§ 93

Bez predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 45 je každý úkon, na ktorý sa ...

§ 94
(1)

Osoby, ktoré vykonávajú činnosť v oblasti poisťovníctva v súlade s doterajšími predpismi, ...

(2)

Poisťovne alebo pobočky zahraničných poisťovní, ktoré vykonávali poisťovaciu činnosť v súlade ...

(3)

Pobočka poisťovne z iného členského štátu, ktorá vykonáva poisťovaciu činnosť na území ...

(4)

Na základe písomnej žiadosti poisťovne alebo zaisťovne a po predchádzajúcom súhlase Národnej ...

(5)

Konania začaté a neukončené právoplatným rozhodnutím Národnej banky Slovenska pred 1. januárom ...

§ 95
Poisťovne, poisťovne z iného členského štátu a pobočky zahraničných poisťovní sú povinné ...
a)

1. mája 2008 najmenej vo výške jednej tretiny rozsahu, v akom sa podieľajú na celkových záväzkoch ...

b)

1. mája 2009 najmenej vo výške dvoch tretín rozsahu, v akom sa podieľajú na celkových záväzkoch ...

c)

1. mája 2010 v celom rozsahu, v akom sa podieľajú na celkových záväzkoch vznikajúcich z činností ...

§ 96
(1)

Konania o uložení pokút alebo iných sankcií začaté a neukončené právoplatným rozhodnutím ...

(2)

Na lehoty, ktoré sa v deň nadobudnutia účinnosti tohto zákona ešte neskončili, sa vzťahujú ...

§ 97
(1)

Poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, poisťovňa z iného členského štátu, zaisťovňa, ...

(2)

Poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, poisťovňa z iného členského štátu, zaisťovňa, ...

(3)

Poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, poisťovňa z iného členského štátu, zaisťovňa, ...

(4)

Peňažné údaje o hodnotách súvisiacich s poisťovacou činnosťou alebo zaisťovacou činnosťou ...

§ 98

Až do dňa zavedenia eura v Slovenskej republike sú poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej ...

§ 99

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v ...

§ 100
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

Čl. I zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

2.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 155/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob ...

3.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 171/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti ...

4.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 380/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob ...

5.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 381/2002 Z. z. o náležitostiach správy ...

6.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 441/2004 Z. z. o spôsobe výpočtu a preukazovania ...

7.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 567/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálna ...

8.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 39/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú limity ...

9.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 228/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch finančného ...

10.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 448/2005 Z. z. o odbornej skúške aktuára ...

11.

vyhláška Národnej banky Slovenska č. 172/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje maximálna výška technickej ...

12.

opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2006 o predkladaní výkazov poisťovňami a pobočkami zahraničných ...

13.

opatrenie Národnej banky Slovenska č. 9/2006 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ poisťovacieho ...

14.

opatrenie Národnej banky Slovenska č. 11/2006 o predkladaní hlásenia o dostatočnej výške vlastných ...

Čl. II

Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. ...

1.

V § 37b ods. 2 sa vypúšťajú slová „iných ako akcie,“.

2.

V § 41 ods. 19 sa slovo „vzťahujú“ nahrádza slovom „nevzťahujú“.

3.

V § 42 ods. 6 písm. b) sa číslo „4“ nahrádza číslom „5“.

4.

V § 46 ods. 2 písm. a) a b) sa vypúšťa slovo „dohľadu“.

5.

V § 49 ods. 1 sa slová „§ 34 až 37, § 37b ods. 1 až 3, § 42 ods. 12 a § 44 ods. 1 a 2“ nahrádzajú ...

6.

V § 58 odsek 1 znie:

„(1) Národná banka Slovenska vykonáva dohľad podľa tohto zákona a osobitného zákona12) nad ...

Čl. III

Zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a ...

1.

V § 7 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.

2.

V § 7 ods. 1 sa nad slovo „nevyžiadanú“ umiestňuje odkaz 23a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:

„23a) Príloha č. 1 časť Agresívne obchodné praktiky bod 6 k zákonu č. 250/2007 Z. z. o ochrane ...

3.

V § 7 ods. 2 sa slová „odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1“ a na konci sa pripája ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23b znie:

„23b)
§ 7 zákona č. 250/2007 Z. z.“.

4.

Doterajší text prílohy sa označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodom 2, ktorý znie:

„2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. februára 2008 s výnimkou čl. I a čl. III, ktoré nadobúdajú ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  Napríklad zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon ...
 • 2)  Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 3)  Zákon č. 562/2004 Z. z. o európskej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 4)  § 21 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov,§ 2 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom ...
 • 5)  § 10 až 12 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 6)  § 6 zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene ...
 • 7)  § 7 zákona č. 340/2005 Z. z.
 • 8)  § 9 zákona č. 340/2005 Z. z.
 • 9)  § 4 zákona č. 340/2005 Z. z. v znení zákona č. 644/2006 Z. z.
 • 10)  § 5 zákona č. 340/2005 Z. z. v znení zákona č. 644/2006 Z. z.
 • 11)  Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 12)  Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 13)  § 8 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 6 ods. 10, 11 a 12 zákona ...
 • 14)  Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 15)  Zákon č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 16)  Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17)  § 3 zákona č. 594/2003 Z. z.
 • 18)  Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 19)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore ...
 • 20)  Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.Zákon ...
 • 21)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 22)  § 15a zákona č. 381/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 23)  § 29 zákona č. 747/2004 Z. z.
 • 24)  Rozhodnutie Rady z 20. júna 1991 o uzavretí Dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a ...
 • 25)  § 27 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 26)  § 476 až 488 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 27)  § 5 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 90/2005 Z. z.
 • 28)  § 20 ods. 2 písm. a) a b) a § 28 ods. 3 a 4 zákona č. 381/2001 Z. z. v znení zákona č. 430/2003 ...
 • 29)  § 66b Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 30)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných ...
 • 31)  Zákon č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 32)  § 4 ods. 7 zákona č. 594/2003 Z. z. v znení zákona č. 213/2006 Z. z.
 • 33)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 34)  § 66 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 35)  Zákon č. 340/2005 Z. z. v znení zákona č. 644/2006 Z. z.
 • 36)  Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
 • 37)  Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
 • 38)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave ...
 • 39)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších ...
 • 40)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení ...
 • 41)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...
 • 42)  § 340 a 341 Trestného zákona.
 • 43)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 44)  Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej ...
 • 45)  § 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 • 46)  Napríklad § 6, 7, 9 a 9a zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ...
 • 47)  Napríklad zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ...
 • 48)  § 4 ods. 5 a § 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 90/2005 Z. z.
 • 49)  § 4 ods. 1 písm. a), b) a c), § 7 ods. 3, ods. 5 druhá veta a ods. 6 druhá veta, § 8 ods. 2 a ...
 • 50)  § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle.
 • 51)  § 7 ods. 6 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 90/2005 Z. z.
 • 52)  § 23 a 55 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 90/2005 Z. z.
 • 53)  § 2 písm. c) zákona č. 340/2005 Z. z.
 • 54)  § 5 písm. p) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 644/2006 Z. z.
 • 55)  § 6 ods. 17 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 56)  § 25 ods. 7 zákona č. 483/2001 Z. z.
 • 57)  § 35 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 58)  Napríklad zákon č. 367/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 381/2001 Z. z. v znení ...
 • 59)  Zákon č. 381/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 60)  Napríklad Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 • 61)  § 13, 14 a 15 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. ...
 • 62)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) ...
 • 63)  § 154 až 229 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 64)  § 3 až 107 a § 176 až 195 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 65)  § 566 až 576 Obchodného zákonníka.
 • 66)  Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 • 67)  § 5 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 68)  § 42a a 42b Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 69)  § 5 ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z.
 • 70)  § 68 ods. 7 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 71)  § 1 ods. 2 písm. i), § 2 a 18 zákona č. 659/2007 Z. z.
 • 72)  § 28 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore